księgarnia psychologiczna
strona główna
promocje
bestsellery
wyprzedaż
koszyk
pomoc
WYSZUKIWARKA 

Wpisz słowo aby wyszukać produkt.OFERTA
INFORMACJE

CIEKAWE KATEGORIE

NEWSLETTER 

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowych pozycjach w naszej księgarni - wpisz swój e-mail:Jeżeli chcesz otrzymywać informacje tylko z wybranych dzialów:
ZOBACZ TAKŻE 


Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej - Medicon.pl księgarnia medyczna i psychologiczna.

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej

Maria Hass-Symotiuk


Cena rynkowa: 180,00zł
Nasza cena: 167,40zł
Oszczędzasz: 12,60zł


Produkt chwilowo niedostępny

Wydawca: ODDK
Gdańsk 2008 , wydanie 1
756 str., okładka miękka
ISBN: 83-74265-02-7


Obszerne i wyczerpujące kompendium z zakresu rachunkowości finansowej zakładów opieki zdrowotnej. Autorzy bardzo dokładnie przedstawili wszystkie aspekty związane z prowadzeniem księgowości w ZOZ-ach, popierając swój komentarz wieloma przykładami liczbowymi, schematami ewidencji księgowej oraz wzorami dokumentów.

Szczególną uwagę poświęcono m.in. problematyce aktywów trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego, rozrachunkom i roszczeniom, kosztom działalności medycznej i ich ewidencji, kalkulacji świadczeń medycznych, funduszom (kapitałom) ZOZ-ów, tworzonym rezerwom, a także ustalaniu i podziałowi wyniku finansowego.

Książka polecana służbom finansowo-księgowym zakładów opieki zdrowotnej oraz studentom kierunków ekonomicznych.SPIS TREŚCI

Wstęp
Część I . Zakład opieki zdrowotnej jako podmiot rachunkowości
Rozdział 1. Pojęcie i typologia ZOZ – Maria Hass-Symotiuk
 1. Istota, cele i cechy ZOZ
 2. Klasyfikacja zakładów opieki zdrowotnej
 3. Formy prowadzenia zakładów opieki zdrowotnej
 4. Formalnoprawne podstawy funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej
  Pytania i zadania kontrolne
  Literatura
  Akty prawne

  Rozdział 2. Zasady gospodarki finansowej ZOZ – Maria Hass-Symotiuk, Hanna Jakimowicz
  1. Specyfika gospodarki finansowej zakładów opieki zdrowotnej
  2. Gospodarowanie majątkiem ZOZ
  3. Źródła finansowania działalności ZOZ
  4. Formy finansowania działalności ZOZ
  5. Plan finansowy jako podstawa działalności ZOZ
   Pytania i zadania kontrolne
   Literatura

   Rozdział 3. Współpraca ZOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia – Magdalena Kludacz
   1. Systemy wynagradzania za usługi medyczne
   2. Typy kontraktów na usługi medyczne
   3. Zasady kontraktowania usług medycznych
   4. Monitorowanie i kontrola realizacji kontraktów
    Pytania i zadania kontrolne
    Literatura
    Akty prawne

    Część II. Ogólne zasady rachunkowości ZOZ
    Rozdział 4. Istota i funkcje rachunkowości ZOZ – Maria Hass-Symotiuk, Dorota Skrzypska
    1. Definicja i zakres rachunkowości
    2. Normy prawne funkcjonowania rachunkowości
    3. Zasady prawidłowej rachunkowości
    4. Zadania i funkcje rachunkowości ZOZ
    5. Opowiedzialność za rachunkowość ZOZ
     Pytania i zadania kontrolne
     Literatura
     Akty prawne

     Rozdział 5. Elementy rachunkowości ZOZ – Maria Hass-Symotiuk
     1. Zakładowy plan kont jako podstawa funkcjonowania
      rachunkowości ZOZ
      1. Dokumentacja operacji gospodarczych ZOZ
      2. Księgi rachunkowe ZOZ
      3. Inwentaryzacja składników majątkowych
      4. Wycena aktywów i pasywów zakładu opieki zdrowotnej
      5. Archiwizowanie i ochrona zbiorów dokumentacji księgowej
       Pytania i zadania kontrolne
       Literatura
       Akty prawne

       Rozdział 6. Organizacja rachunkowości ZOZ – Magdalena Kludacz, Dorota Skrzypska
       1. Rola i miejsce służby finansowo-księgowej w strukturze organizacyjnej ZOZ
       2. Podstawy organizacji prac ewidencyjno-obliczeniowych w ZOZ
       3. Zadania i funkcje głównego księgowego
       4. Komputer jako narzędzie opracowania informacji w ZOZ
        Pytania i zadania kontrolne
        Literatura
        Akty prawne

        Część III. Obszary problemowe rachunkowości ZOZ
        Rozdział 7. Aktywa trwałe – Kazimierz Sawicki
        1. Istota, klasyfikacja i wycena aktywów trwałych
        2. Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości
         niematerialnych i prawnych
         1. Aktualizacja wartości i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości
         2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
         3. Długoterminowe aktywa finansowe
         4. Środki trwałe w budowie
          Pytania i zadania kontrolne
          Literatura
          Akty prawne

          Rozdział 8. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – Danuta Sołtys, Aleksandra Bryła
          1. Istota i zasady gospodarowania zapasami
          2. Klasyfikacja i wycena zapasów
          3. Rozliczenie zakupu
          4. Ewidencja syntetyczna materiałów i towarów
          5. Ewidencja analityczna materiałów i towarów
          6. Specyfika inwentaryzacji leków i innych materiałów medycznych
           Pytania i zadania kontrolne
           Literatura
           Akty prawne

           Rozdział 9. Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe – Przemysław Mućko
           1. Istota i zasady gospodarowania aktywami pieniężnymi
           2. Środki pieniężne w kasie
           3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i kredyty bankowe
           4. Inne środki pieniężne
           5. Krótkoterminowe aktywa finansowe
            Pytania i zadania kontrolne
            Literatura
            Akty prawne

            Rozdział 10. Rozrachunki i roszczenia – Maria Hass-Symotiuk, Dorota Skrzypska
            1. Pojęcie rozrachunków i ich rodzaje
            2. Zasady wyceny rozrachunków
            3. Rozrachunki z kontrahentami
            4. Rozrachunki publicznoprawne
            5. Rozrachunki z pracownikami
            6. Pozostałe rozrachunki
            7. Odpisy aktualizujące wartość należności
            8. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek
            9. Należności dochodzone na drodze sądowej
            10. Zasady inwentaryzacji rozrachunków
             Pytania i zadania kontrolne
             Literatura
             Akty prawne

             Rozdział 11. Koszty działalności medycznej i ich ewidencja – Maria Hass-Symotiuk
             1. Istota i klasyfikacja kosztów działalności ZOZ
             2. Zasady rachunku kosztów
             3. Przekrój rodzajowy kosztów
             4. Rozliczanie kosztów na przekrój podmiotowy i przedmiotowy
             5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
              Pytania i zadania kontrolne
              Literatura
              Akty prawne

              Rozdział 12. Kalkulacja kosztów świadczeń medycznych – Maria Hass-Symotiuk
              1. Efekty działalności ZOZ jako podstawa kalkulacji kosztów
              2. Istota, cel i przedmiot kalkulacji
              3. Rodzaje i metody kalkulacji
              4. Tradycyjne procedury kalkulacji kosztów
              5. Procedury medyczne jako przedmiot kalkulacji kosztów
              6. Koszty jednostkowe leczenia pacjentów
               Pytania i zadania kontrolne
               Literatura
               Akty prawne

               Rozdział 13. Przychody i koszty działalności ZOZ – Maria Hass-Symotiuk, Hanna Jakimowicz
               1. Istota i rodzaje przychodów
               2. Przychody dotyczące realizowanych świadczeń medycznych
               3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
               4. Przychody i koszty finansowe
               5. Zyski i straty nadzwyczajne
               6. Obroty wewnętrzne i ich koszty
                Pytania i zadania kontrolne
                Literatura
                Akty prawne

                Rozdział 14. Fundusze (kapitały) ZOZ – Małgorzata Durbajło-Mrowiec
                1. Istota i rodzaje funduszy (kapitałów)
                2. Fundusze (kapitały) własne
                3. Rozliczania międzyokresowe przychodów
                4. Fundusze specjalne
                5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
                 Pytania kontrolne i zadania
                 Literatura
                 Akty prawne

                 Rozdział 15. Rezerwy na zobowiązania – Kazimierz Sawicki
                 1. Istota i rodzaje rezerw
                 2. Rezerwy na (zobowiązania) przewidywane straty
                 3. Rezerwy na świadczenia dla pracowników
                 4. Rezerwy na restrukturyzację działalności
                 5. Rezerwy na podatek dochodowy
                 6. Ujawnienia informacji o rezerwach
                  Pytania i zadania kontrolne
                  Literatura
                  Akty prawne

                  Rozdział 16. Wynik finansowy ZOZ – Przemysław Mućko
                  1. Pojęcie wyniku finansowego i czynniki go kształtujące
                  2. Procedury ustalania wyniku finansowego netto
                  3. Podział wyniku finansowego
                   Pytania i zadania kontrolne
                   Literatura
                   Akty prawne

                   Część IV. Sprawozdawczość ZOZ
                   Rozdział 17. Sprawozdawczość finansowa ZOZ – Maria Hass-Symotiuk, Hanna Jakimowicz, Przemysław Mućko
                   1. Istota i klasyfikacja sprawozdawczości finansowej
                   2. Bilans
                   3. Rachunek zysków i strat
                   4. Informacja dodatkowa
                   5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
                   6. Rachunek przepływów pieniężnych
                   7. Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym
                   8. Pozostała sprawozdawczość finansowa ZOZ
                    Pytania i zadania kontrolne
                    Literatura
                    Akty prawne

                    Załącznik nr 1.
                    Wzorcowy plan kont dla publicznego i niepublicznego
                    zakładu opieki zdrowotnej

                    Liczba recenzji książki "Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej " w Medicon - księgarnia medyczna, psychologiczna i pedagogiczna: 0

                    Recenzje Powrót  
                    Powiadom znajomego o tej pozycji:

                    Kliknij na nazwę działu:
                    Organizacja opieki zdrowotnej
                    Medicon.pl on Facebook

                    INNE PROPOZYCJE PASUJĄCE DO KSIĄŻKI "RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ "

                     
                      Podstawy zarządzania opieką zdrowotną
                    pod red. S. Shortell a i A. Kaluznego

                    Cena rynkowa: 76,00zł
                    Nasza cena: 49,00zł

                    "Książka ta została napisana z myślą o studentach zainteresowanych pracą w dziedzinie zarzązdania opieką zdrowotną. Chociaż opiera się ona na najnowocześniejszych teoriach organizacji i badaniach, to główny ...
                     
                      Organizacja ochrony zdrowia w powiecie w obliczu integracji Polski z Unią Europejską.
                    S. Poździoch, A. Domagała, A. Romaszewski, R. Topór-Mądry, M. Zając

                    Cena rynkowa: 33,60zł
                    Nasza cena: 5,00zł

                    ...
                     
                     
                      Systemy zdrowotne. Zarys problematyki.
                    Cezary Włodarczyk, Stefan Poździoch

                    Cena rynkowa: 36,75zł
                    Nasza cena: 29,40zł

                    Książka jest przezanczona dla wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się w ochronie zdrowia na świecie, z punktu widzenia racjonalności jej organizowania i dla tych, którym zależy na odróżnianiu ...
                     
                      Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka.
                    K. Opolski, G. Dykowska, M. Możdżonek

                    Cena rynkowa: 55,00zł
                    Nasza cena: 49,50zł

                    Tematyka jakości w ostatnim czasie jest dość często podejmowana w publikacjach dostępnych na naszym rynku wydawniczym, ale jednak stosunkowo niewiele jest opracowań branżowych, ukazujących rolę i miejsce ...
                     
                     
                      Wprowadzenie do polityki zdrowotnej
                    Cezary W. Włodarczyk

                    Cena rynkowa: 63,00zł
                    Nasza cena: 56,70zł

                    W niniejszej publikacji autor przedstawia koncepcję polityki zdrowotnej, jej modele i związek z nauką. Stara się odpowiedzieć na pytanie, czy w sektorze zdrowotnym istnieje korupcja, wskazując na pojęcie ...
                     
                      Apteka na topie
                    Rüdiger Ott, Claudia Rawert

                    Cena rynkowa: 31,00zł
                    Nasza cena: 27,90zł

                    Z perspektywy pacjenta Telewizja, prasa, internet: dzięki nowoczesnym technologiom Państwa pacjenci mają dostęp do informacji z dziedziny ochrony zdrowia. Jednak prawdziwą i profesjonalną poradę pacjenci ...
                     
                     
                      Jak uzdrowić służbę zdrowia. Raport o światowych systemach opieki zdrowotnej
                    John C. Goodman, Gerald L. Musgrave, Devon M. Herrick

                    Cena rynkowa: 32,70zł
                    Nasza cena: 31,07zł

                    Pod wpływem lewicowej propagandy i gróźb szerzonych przez administrację państwową, przeciętny pacjent uważa, że gdyby nie państwo, umarłby w bólach i mękach w wieku 25 lat pozbawiony szans na opiekę medyczną.Tak ...
                     
                      Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce
                    red. Anna Szczepańska

                    Cena rynkowa: 45,00zł
                    Nasza cena: 41,40zł

                    Starzenie się społeczeństw i konsekwencje tego zjawiska to temat wielu rozpraw. Autorzy niniejszego opracowania starają się odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: Czy i na ile system opieki zdrowotnej ...
                     
                     
                      Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studentów licencjackich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu.
                    Anna Ksykiewicz-Dorota

                    Cena rynkowa: 51,45zł
                    Nasza cena: 43,73zł

                    Seria podręczników dla studentów studiów pielęgniarskich. Autorami książki są specjaliści od zarządzania w pielęgniarstwie z różnych ośrodków akademickich oraz praktycy. ...
                     
                      Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie
                    Katarzyna Czabanowska, Cezary Włodarczyk

                    Cena rynkowa: 46,20zł
                    Nasza cena: 41,58zł

                    "Dalekie od doskonałości zarządzanie systemem ochrony zdrowia w Polsce, planowanie i nieudolne wdrażanie pogarszających sytuację pseudoreform oraz obecne załamanie się m.in. mechanizmów finansowania szpitali ...
                     
                     
                      Służby zdrowia środowiskowego w Europie
                    red. Zofia Durasiewicz

                    Cena rynkowa: 51,00zł
                    Nasza cena: 10,00zł

                    Promocja - Wyprzedaż! Wyprzedaż obowiązuje do wyczerpania zapasów. Wpływ środowiska na zdrowie jest koncepcją dość nową, jednakże w ostatnich latach ...
                     
                      Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja
                    Agnieszka Zemke-Górecka

                    Cena rynkowa: 61,95zł
                    Nasza cena: 55,76zł

                    Prezentowana monografia w sposób kompleksowy przedstawia problematykę statusu prawnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Autorka wskazuje, iż „hybrydalna” konstrukcja SPZOZ ...
                     
                     
                      Rola procesów, standardów i procedur w kształtowaniu jakości świadczeń zdrowotnych
                    Agnieszka Maciąg, Krzysztof Kuszewski, Katarzyna Topczewska-Tylińska, Jacek Michalak

                    Cena rynkowa: 21,00zł
                    Nasza cena: 19,90zł

                    Książka napisana przez pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w szczególny sposób porusza probelmatykę jakości w ochronie zdrowia, zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki. Ponieważ Autorami ...
                     
                      Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych Zagadnienia wybrane
                    Tomasz Karkowski

                    Cena rynkowa: 69,00zł
                    Nasza cena: 62,10zł

                    Książka prezentuje aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania placówek ochrony zdrowia i ich zespołów pielęgniarskich w odniesieniu do współczesnych problemów organizacji ...
                     
                     
                      Algorytmy badań biomedycznych z udziałem człowieka
                    Krzysztof L. Krzystyniak

                    Cena rynkowa: 38,00zł
                    Nasza cena: 34,20zł

                    Z przedmowy: Dedykując niniejszą publikację zarówno studentom, jak i młodym naukowcom mamy nadzieję, że uda nam się przybliżyć pochodzenie nieraz zupełnie obco brzmiących określeń używanych ...
                     
                      Dystrybucja usług medycznych. Zagadnienia ekonomiczne i etyczne
                    Jan Abel Olsen , Paul Dolan

                    Cena rynkowa: 49,00zł
                    Nasza cena: 44,10zł

                    Przedstawiamy całkiem nowy, niestandardowy podręcznik do ekonomiki ochrony zdrowia. Jest on mocno osadzony w dziedzinie ekonomii, a jednocześnie zawiera precyzyjne omówienie dystrybucyjnych konsekwencji ...
                     
                     
                      Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność prac
                    Tomasz Hermanowski

                    Cena rynkowa: 49,00zł
                    Nasza cena: 44,10zł

                    W książce szczegółowo opisane zostały metody szacowania tzw. kosztów pośrednich, ponoszonych przez społeczeństwo w wyniku choroby jednostki, rozumianych jako wartość produktu (mierzonego ...
                     
                      Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych
                    Izabela Nawrolska

                    Cena rynkowa: 58,00zł
                    Nasza cena: 52,20zł

                    Unikatowa pozycja na polskim rynku wydawniczym. Praca jako pierwsza podejmuje problem racjonalności wydatków publicznych przeznaczonych na finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych, ...
                     

                    PayU - Bezpieczne płatności internetowe
                    KLIENT 

                    Jeżeli masz juz konto możesz się zalogować:
                    Adres e-mail:
                    Hasło:


                    Jeżeli zapomniałeś hasła:
                      Przypomnij hasło

                    Jeżeli jesteś naszym nowym Klientem:
                      Załóż nowe konto

                    POLECAMY                    SZYBKI KONTAKT 

                    Masz pytania?
                    Zapytaj naszego konsultanta.

                    Gadu-Gadu:
                    4983826

                    E-mail:
                    medicon@medicon.pl

                    Telefon
                    (058) 346 20 14


                    BRAKUJĄCA POZYCJA 

                    Jeżeli nie znalazłeś w naszej ofercie interesującej Cię pozycji prosimy o informacje.
                     Autor: 
                      
                     Tytuł: 
                      
                     Twój adres e-mail: 
                      
                       
                      


                    NASZA MISJA 

                    Misją naszej księgarni jest umożliwienie czytelnikowi dotarcia do bogatej oferty literatury specjalistycznej oraz dokonanie zakupu po atrakcyjnych, obniżonych cenach. Kryteria te spełnia internetowa księgarnia medyczna oraz księgarnia psychologiczna www.medicon.pl. Oszczędzając swój cenny czas, nasz klient może się zapoznać z szeroką ofetą rynku wydawniczego takich dziedzin jak: medycyna tradycyjna, medycyna naturalna, anatomia, dietetyka, farmacja, rehabilitacja, stomatologia, medycyna ratunkowa, psychologia, psychoterapia, uzależnienia, logopedia i wiele innych.
                    W naszej ofercie znajdują się również książki medyczne i psychologiczne przeznaczone dla pacjenta, poruszające takie zagadnienia jak: diety odchudzające i zdrowotne, ciąża, problemy ze zdrowiem.