księgarnia psychologiczna
strona główna
promocje
bestsellery
wyprzedaż
koszyk
pomoc
WYSZUKIWARKA 

Wpisz słowo aby wyszukać produkt.OFERTA
INFORMACJE

CIEKAWE KATEGORIE

NEWSLETTER 

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowych pozycjach w naszej księgarni - wpisz swój e-mail:Jeżeli chcesz otrzymywać informacje tylko z wybranych dzialów:
ZOBACZ TAKŻE 

tagi
TAGI 
koniec tagów

Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki  - Medicon.pl księgarnia medyczna i psychologiczna.

Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki

Wita Szulc


Cena rynkowa: 43,00zł
Nasza cena: 38,70zł
Oszczędzasz: 4,30złWydawca: Difin
Warszawa 2011 , wydanie 1
219 str., okładka miękka
ISBN: 978-83-7641-411-9


Książka porządkuje i aktualizuje dostępną od ponad 20-lat wiedzę o arteterapii, inaczej – terapii z udziałem sztuki, której prekursorką w Polsce była autorka niniejszej publikacji (Por. „Kulturoterapia”, 1988/1994). Prócz wiadomości historycznych i ściśle teoretycznych prezentuje w nowym świetle modele postępowania kulturoterapeutycznego z ludźmi wymagającymi opieki i wsparcia. Omawia metody pracy m.in. z czytelnikiem chorym, ale też formy zupełnie nowe, takie jakie oferują np. fotografoterapia i hortikuloterapia. Dużo uwagi poświęca metodologii badań naukowych, niezbędnej do stwierdzenia efektywności terapii z udziałem sztuki. Autorka dostrzega i wskazuje na analogie między pielęgniarstwem, pedagogiką i arteterapią, w ich dążeniu do uznania swojej tożsamości i odrębności naukowej.
SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Arteterapia czy kulturoterapia? Obszar semantyczny obu terminów

- Pojęcie i definicja kulturoterapii

- Klasyfikacja i nazewnictwo form terapii przez sztukę zawarte w pojęciu kulturoterapii

- Kulturoterapia w koncepcji Krzysztofa Sameli

- Funkcjonowanie terminów: „kulturoterapia”, „kulterapia”, „arsterapia”, „artterapia” w piśmiennictwie polskim i zagranicznym

- Kultura terapii

- Kulturoterapia jako zorganizowana aktywność kulturalna prowadzona w instytucjach lecznictwa zamkniętego oraz w domach opieki

- „Sztuka w szpitalu” – koncepcja polska i amerykańska

- Podstawy teoretyczne kulturoterapii. Itinerarium rozwoju koncepcji

- Sztuka w medycynie

- Prowadzący kulturoterapię, czyli kulturoterapeuta

- Kulturoterapia w obszarze pedagogiki czasu wolnego

- Rekreacja: antyczne korzenie – współczesne formy

- Kulturotechnika, kulturoterapia i arteterapia

- Kulturoterapia jako forma zaspokajania potrzeb ludzkich

- Formy zorganizowanej aktywności kulturalnej i tworzenie sytuacji kulturoterapeutycznych Milieu jako element kulturoterapii

- Holistyczne podejście do człowieka jako podstawa sformułowania celów kulturoterapii. Pojęcie holizmu

- Pojęcie jakości życia w koncepcji kulturoterapii

- Pojęcie zdrowia w koncepcji kulturoterapii

- Psychosomatyka w perspektywie kulturowej

- Kulturoterapia jako arteterapia. Dlaczego i do czego w terapii wykorzystuje się sztukę? Czym jest sztuka?

- Inspiracje antyczne w koncepcjach kulturoterapii i arteterapii

- Typologia odbiorców sztuki i przeżyć estetycznych uwzględniona przy planowaniu kulturoterapii

- Kulturoterapia a pielęgniarstwo

- Teorie przeżycia estetycznego w koncepcji kulturoterapii

- Model kulturoterapii uwzględniający terapię przez sztukę. Podstawy teoretyczne przyjętych założeń realizacyjnych

- Czas, miejsce i formy realizacji projektu

- Weryfikacja modelu kulturoterapii. Kulturoterapia a jakość życia

- Badania jakościowe prowadzone w oparciu o teorię ugruntowaną

- Wzory uczestnictwa w kulturze reprezentowane przez pacjentów a uczestnictwo w zajęciach kulturoterapeutycznych

- Refleksje na temat „oświatoterapii”, czyli zajęć kulturoterapeutycznych o charakterze edukacyjnym

- Wykorzystanie w kulturoterapii przyciągającej siły sztuki – sztuka jako przynęta

- Możliwa zmiana opcji teoretycznej. Kulturoterapia jako forma animacji społeczno-kulturalnej

Rozdział 2. Fenomen arteterapii. Terapia sztuką czy sztuka w terapii?

- Zakres pojęcia i definicje arteterapii przyjęte w Polsce

- Funkcje i formy arteterapii

- Pierwsza polska definicja arteterapii i kulturoterapii w ocenie prof. dr Diane Waller

- Arteterapia jako forma terapii zajęciowej

- Arteterapia w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym. Koncepcja Tomasza Rudowskiego

- Arteterapia jako proces twórczy

- Arteterapia jako terapia przez kreację artystyczną. Koncepcja Eugeniusza Józefowskiego

- Strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej. Koncepcja Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały

- Definicje, teorie i kierunki arteterapii według autorów amerykańskich i zachodnioeuropejskich

- Kierunki arteterapii

- Terapie ekspresyjne, kreatywne i Arteterapia Skoncentrowana na Osobie

- Psychologia indywidualna Adlera i arteterapia

- Psychologia Gestalt i fenomenologia w arteterapii

- Podejście humanistyczne – filozofia C.R. Rogera

- Uzdrawiające właściwości sztuki jako podstawa skuteczności arteterapii

- Logoterapia, inaczej analiza egzystencjalna w ramach arteterapii

- Definicja i rozumienie pojęcia arteterapia w publikacjach ECArTE

- Arteterapia a idea wychowania przez sztukę

- Różnica między edukacją artystyczną a arteterapią

- Arteterapia jako nauka. Metodologia badań naukowych w arteterapii

- Paradygmat arteterapii

- Arteterapia i pozytywistyczny model badań naukowych

- Rola badacza w badaniach ilościowych i jakościowych

- Przedmiot badań w arteterapii

- Arteterapia i badania jakościowe

- Różne odmiany arteterapii

- Medycyna paliatywna i sztuka

- Terapeutyczna moc słowa

- Terapia reminiscencyjna i oglądanie zdjęć w opiece paliatywnej

- Oglądanie obrazów ze szpitalnej arteteki

- Opieka duszpasterska

- Edukacja opiekunów w zakresie arteterapii paliatywnej. Poznawanie i kontemplowanie dzieł sztuki jako kształcenie wrażliwości zawodowej i zdolności do empatii

- Muzyka w opiece paliatywnej

- Problem efektywności terapii paliatywnej

Rozdział 3. Muzykoterapia – najdoskonalsza forma terapii przez sztukę
 

- Filozoficzne spojrzenie na muzykoterapię

- Wkład polskich badaczy do rozwoju nauki o muzykoterapii

- Terapia dzieci jako drugi po psychiatrii główny obszar zainteresowań polskiej muzykoterapii

- Muzykoterapia w krajach Europy Zachodniej z uwzględnieniem wpływów amerykańskich i jej recepcja w Polsce. Teorie konstytuujące różne koncepcje muzykoterapii

- Definiowanie i definicje muzykoterapii

- Definicja muzykoterapii Kennetha Bruschia

- Badania naukowe w muzykoterapii – ilościowe czy jakościowe?

- Muzykoterapia a pozytywistyczny model badań naukowych

- Muzykoterapia oparta na dowodzie (EBMT)

- Popularność metodologii pozytywistycznej

- Zjawisko doświadczania muzykoterapii

- Model badań jakościowych w muzykoterapii

- Opis i wyniki badań jakościowych nad procesem (przebiegiem) muzykoterapii

- Koncepcje muzykoterapii odwołujące się do pojęć zdrowia i jakości życia

- Muzykoterapia jako wysiłki zmierzające do wzrostu możliwości działania

- Muzykoterapia a zdrowie, kultura i styl życia

- Muzyka a jakość życia. Muzykoterapia holistyczna

- Źródła zdrowia, tożsamość i jakość życia w teoriach Antonowskiego i Ruuda

- Rola muzyki w budzeniu świadomości uczuć

- Aktywizacja za pomocą muzyki

- Jakość życia a tożsamość człowieka

- Poczucie przynależności

- Znaczenie i koherencja

- Wiodące modele i współczesne kierunki muzykoterapii

- Kierowanie wyobraźnią za pomocą muzyki – Guided Imagery and Music (GIM)

- Muzykoterapia analityczna

- Muzykoterapia kreatywna, inaczej Nordoff–Robbins Music Therapy (1973)

- Muzykoterapia humanistyczna

- Muzykoterapia skoncentrowana na kulturze (Culture Centered Music Therapy)

- Muzykoterapia jako Empowerment

- Filozofia empowerment w działalności instytucji kultury

- Meloterapia

- Choreoterapia

Rozdział 4. Biblioterapia. Odmiana arteterapii czy forma doradztwa?

- Wprowadzenie

- Definicje biblioterapii

- Informacje historyczne. Powrót do źródeł

- Biblioterapia jako szczególna forma pracy bibliotekarza z czytelnikiem. Modele biblioterapii

- Materiały biblioteczne przeznaczone do biblioterapii

- Lider (przewodnik) procesu biblioterapii

- Bibliotekarz w zespole interdyscyplinarnym

- Zasady obowiązujące w biblioterapii

- Książki wykorzystane do biblioterapii

- Biblioterapia jako nauka

- Biblioterapia jako forma pracy bibliotekarskiej w perspektywie historycznej

- Zastosowanie biblioterapii

- Hipotetyczny mechanizm oddziaływania biblioterapii

- Skuteczność biblioterapii

- Społeczna użyteczność biblioterpii

- Biblioterapia w szkołach

- Umiejętność doboru lektur dla celów biblioterapeutycznych

- Problem efektywności biblioterapii. Narzędzia do badania efektów kształcenia w zakresie biblioterapii

- Tradycje i pionierzy biblioterapii w Polsce. „Polska szkoła biblioterapii”

- Dwa obszary zainteresowań biblioterapią

- Bajkoterapia

- Trzeci nurt biblioterapii: pisanie narracyjne

- Jednak arteterapia

Rozdział 5. Poezjoterapia. Słowa między muzyką a obrazem

- Własna (autorska) metodyka poezjoterapii

- Metafory w poezjoterapii

- Lider w poezjoterapii, czyli wierszowany dialog

- Poezjoterapia w postaci recenzji

Rozdział 6. Foto(grafo)terapia. Zdjęcia z rodzinnego albumu

- Wprowadzenie

- Zasady fotografoterapii

- Czym jest zdjęcie?

- Kartka z rodzinnego albumu. Wątek autobiograficzny

- Zdjęcia wyjątkowe, mające szczególne znaczenie dla ich posiadaczy

- Pokazywanie zdjęć i opowiadanie o nich jako terapia

- Fotografoterapia osób z fizycznymi deformacjami

- Pamięć chwil szczęśliwych i dzielenie się dobrymi wspomnieniami jako terapia

Rozdział 7. Hortikuloterapia, czyli terapia ogrodowa, inaczej roślinna, w kontekście silwoterapii, talasoterapii i pejzażoterapii

- Terapeutyczny wpływ piękna natury

- Pamiętajmy o ogrodach

- Ogród jako miejsce terapii

- Praca w ogrodzie a przeżycia psychiczne

- Wykonywanie prac ogrodniczych jako narzędzie diagnostyczne

- Terapeutyczne elementy ogrodu

- „Ogrody zmysłów” jako miejsca „doświadczania świata”

- Wykorzystanie elementów hortikuloterapii w pracy z młodzieżą niepełnosprawną – przykład z Polski

- Hortikuloterapia jako forma pomocy uchodźcom i ofiarom wojen

- Hortikuloterapia jako nauka i dziedzina arteterapii

Rozdział 8. Arteterapia w świecie postmodernistycznym

- Wpływ postmodernizmu na myślenie o nauce, zdrowiu, opiece i wychowaniu, a także o arteterapii

- Paradygmaty stare i nowe

- Zmiany w nauce i sztuce oraz innych dyscyplinach

- Przejście od pozytywizmu do postmodernizmu. Praktyka oparta na dowodzie (EBP)

- Metodologia interpretacyjna w teorii pielęgnowania. Analogie do arteterapii

- Postmodernizm a terapie z udziałem sztuki

Podsumowanie

Bibliografia

Indeks rzeczowy

Liczba recenzji książki "Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki " w Medicon - księgarnia medyczna, psychologiczna i pedagogiczna: 0

Recenzje Powrót
Powiadom znajomego o tej pozycji:

Kliknij na nazwę działu:
DZIECI / Młodzież - Zdrowie - Terapia i Opieka Psych
Niepełnosprawność - edukacja / rehabilitacja / wsparcie
Praca z grupą (dzieci, młodzie, dorośli)
Psychoanaliza / Psychoterapia / Tech. terapeutyczne
Terapia pedagogiczna
Medicon.pl on Facebook

INNE PROPOZYCJE PASUJĄCE DO KSIĄŻKI "ARTETERAPIA. NARODZINY IDEI, EWOLUCJA TEORII, ROZWÓJ PRAKTYKI "

 
  Podstawy feministycznej terapii rodzin
Loris Braverman (red.)

Cena rynkowa: 12,00zł
Nasza cena: 12,00zł

Feminizm i terapia mają sobie nawzajem wiele do zaoferowania. Techniki najważniejszych szkół terapii rodzin bardzo dobrze się nadają do rozwiązywania wielu klinicznych problemów, z jakimi borykają się ...
 
  Psychoterapia. Podręcznik akademicki. Tom III - BADANIA I SZKOLENIE
Lidia Grzesiuk

Cena rynkowa: 79,00zł
Nasza cena: 71,10zł

Trzeci tom przedstawia informacje na temat strategii badań nad psychoterapią oraz wyniki badań nad efektywnością psychoterapii oraz szkolenia w psychoterapii realizowanego w ramach poszczególnych nurtów, ...
 
 
  Aion Przyczynki do symboliki Jaźni
Carl Gustav Jung

Cena rynkowa: 63,00zł
Nasza cena: 56,70zł

W Aionie ponownie podjąłem problem Chrystusa. Nie chodziło mi już jednak o kwestię paraleli, jakie można by dlań znaleźć w Geistesgeschichte, lecz o konfrontację postaci Chrystusa z psychologią. Poza ...
 
  O sztuce istnienia
Erich Fromm

Cena rynkowa: 34,90zł
Nasza cena: 31,41zł

Erich Fromm w O sztuce istnienia: - prezentuje możliwości i sposoby osiągania autentycznego poczucia istnienia, świadomego rozumowania i kochania oraz produktywnego działania, - krytykuje fałszywe ...
 
 
  Miłość, płeć i matriarchat
Erich Fromm

Cena rynkowa: 29,90zł
Nasza cena: 26,91zł

Miłość, płeć i matriarchat to zbiór artykułów i odczytów poświęconych, najogólniej ujmując, kwestii płci. Fromm rozważa tu zagadnienia funkcjonalizacji różnic między płcią męską i żeńską, jej wpływ na ...
 
  Marzenia senne i myślenie
Rosine Jozef Perelberg

Cena rynkowa: 54,00zł
Nasza cena: 48,60zł

Książka przedstawia prace współczesnych psychoanalityków brytyjskich, stanowiące wykład w rozumienie i interpretowanie marzeń sennych. Autorzy badają powiązania między marzeniami sennymi ...
 
 
  Aborcja. Przyczyny następstwa terapia
Bogdan Chazan, Witold Simon (red.)

Cena rynkowa: 45,00zł
Nasza cena: 40,50zł

Procedura medyczna, której celem jest przerwanie życia zarodka ludzkiego lub płodu, dotyka istoty naszego sensu istnienia i podstawowych praw  ludzkich. Temu  właśnie poświęcona jest książka ...
 
  Psychoterapia poznawczo-behawioralna Teoria i praktyka
Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska

Cena rynkowa: 42,00zł
Nasza cena: 37,80zł

Książka Psychoterapia poznawczo-behawioralna, Teoria i praktyka jest pierwszym podręcznikiem psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Autorki – znane specjalistki w tej dziedzinie: Agnieszka Popiel ...
 
 
  Rozmowy o tajemnicach psychoterapii. Z serii: Ścieżki Psychoterapii.
Lidia Grzesiuk, Krzysztof Krawczyk

Cena rynkowa: 32,00zł
Nasza cena: 28,80zł

Szósty tom podręcznika Psychoterapia autorstwa Lidii Grzesiak, pogłębia szereg zagadnień, związanych z teorią i metodami psychoterapii. Psychoterapia tom VI poszerza problematykę w zakresie głównych szkół ...
 
  Psychologia archetypów Junga
Kazimierz Pajor

Cena rynkowa: 33,80zł
Nasza cena: 31,10zł

"Książka stanowi gruntowną analizę Jungowskiej koncepcji archetypów, opartą na rzetelnym studium oryginalnego tekstu twórcy psychologii analitycznej. Pojęcie archetypu ma zasadniczą wartość dla rozwoju ...
 
 
  Trening społecznego poznania i neuropoznania Podręcznik terapeuty
Katarzyna Kucharska, Ewelina Wilkos, Maryla Sawicka

Cena rynkowa: 40,00zł
Nasza cena: 38,00zł

Do książki dołączona jest płyta CD-ROM - SCENKI FILMOWE. Podręcznik prezentuje nowatorski program terapeutyczny przeznaczony dla osób z deficytami w sferach społecznego poznania i neuropoznania ...
 
  Rzeczy sedno. 66 terapii krótkoterminowych
Bert Hellinger

Cena rynkowa: 39,00zł
Nasza cena: 20,00zł

"Terapie przedstawione w tej książce są w gruncie rzeczy również krótkimi opowieściami, krótkimi historiami, czasami wstrząsającymi, czasami zabawnymi, czasami pełnymi dramatyzmu, ...
 
 
  Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Neokultura
praca zbiorowa

Cena rynkowa: 22,00zł
Nasza cena: 20,90zł

...
 
  Terapia rodzin a perspektywa feministyczna
Barbara Józefik, Bogdan de Barbaro

Cena rynkowa: 25,20zł
Nasza cena: 23,94zł

Niezależnie od złożoności fenomenu feminizmu, pozostaje poza dyskusją fakt, że zagadnienia wnoszone przez ten ruch mają niekwestionowane znaczenie dla psychoterapii i dla samych psychoterapeutów. Dla terapeutów ...
 
 
  Muzykoterapia. Muzyka w medycynie i edukacji.
Anna Metera

Cena rynkowa: 29,00zł
Nasza cena: 27,50zł

Muzykoterapia muzyka w medycynie i edukacji Metera to opracowanie podstawowe dla wszystkich, którzy interesują się nowymi formami lecznictwa. "Książka Muzykoterapia muzyka w medycynie i edukacji Metera ...
 
  Muzykoterapia dziecięca + CD Warsztaty z muzykoterapii dziecięcej
Kinga Lewandowska

Cena rynkowa: 53,00zł
Nasza cena: 49,90zł

Muzykoterapia dziecięca Lewandowska to kolejne z opracowań, jakie poruszają kwestie nowoczesnej muzykoterapii. "Artykuły i prace zgromadzone w publikacji Muzykoterapia dziecięca Lewandowska powstały ...
 
 
  Śladami Junga
Kazimierz Pajor

Cena rynkowa: 32,00zł
Nasza cena: 28,80zł

Kim tak naprawdę był Carl Gustav Jung? Z całą pewnością był wybitną osobowością - wielkim uczonym, niestrudzonym badaczem przejawów ludzkiej psyche w historii, kulturze, a przede wszystkim w twórczej wyobraźni. ...
 
  Miłość i jej losy
Andre Green, Gregorio Kohon

Cena rynkowa: 47,25zł
Nasza cena: 42,53zł

„Miłość i jej losy to erudycyjna i odważna analiza tematu leżącego u źródeł zarówno najbardziej wzniosłych jak i najpodlejszych wymiarów ludzkiego doświadczenia. Książka stanowi ambitne przedsięwzięcie. ...
 

PayU - Bezpieczne płatności internetowe
KLIENT 

Jeżeli masz juz konto możesz się zalogować:
Adres e-mail:
Hasło:


Jeżeli zapomniałeś hasła:
  Przypomnij hasło

Jeżeli jesteś naszym nowym Klientem:
  Załóż nowe konto

POLECAMYSZYBKI KONTAKT 

Masz pytania?
Zapytaj naszego konsultanta.

Gadu-Gadu:
4983826

E-mail:
medicon@medicon.pl

Telefon
(058) 346 20 14


BRAKUJĄCA POZYCJA 

Jeżeli nie znalazłeś w naszej ofercie interesującej Cię pozycji prosimy o informacje.
 Autor: 
  
 Tytuł: 
  
 Twój adres e-mail: 
  
   
  


NASZA MISJA 

Misją naszej księgarni jest umożliwienie czytelnikowi dotarcia do bogatej oferty literatury specjalistycznej oraz dokonanie zakupu po atrakcyjnych, obniżonych cenach. Kryteria te spełnia internetowa księgarnia medyczna oraz księgarnia psychologiczna www.medicon.pl. Oszczędzając swój cenny czas, nasz klient może się zapoznać z szeroką ofetą rynku wydawniczego takich dziedzin jak: medycyna tradycyjna, medycyna naturalna, anatomia, dietetyka, farmacja, rehabilitacja, stomatologia, medycyna ratunkowa, psychologia, psychoterapia, uzależnienia, logopedia i wiele innych.
W naszej ofercie znajdują się również książki medyczne i psychologiczne przeznaczone dla pacjenta, poruszające takie zagadnienia jak: diety odchudzające i zdrowotne, ciąża, problemy ze zdrowiem.