• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-27926_16320_150x190

AFEKTY, UCZUCIA I EMOCJE W RÓŻNYCH PERSPEKTYWACH

 • Wydawca: UMP
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 144
 • Oprawa: twarda
 • ISBN: 978-83-7597-279-5
 
37,00 zł
34,00 zł 34,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Ni­niej­szy tom jest ad­re­so­wa­ny do przed­sta­wi­cie­li róż­nych dzie­dzin na­uki za­in­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­ty­ką emo­cji, stu­den­tów uczest­ni­czą­cych w za­ję­ciach z hi­sto­rii me­dy­cy­ny lub psy­cho­lo­gii i wszyst­kich osób za­cie­ka­wio­nych na­tu­rą uczuć, a więc za­gad­nie­niem klu­czo­wym dla ro­zu­mie­nia sie­bie sa­mych i in­nych. Si­łą tej mo­no­gra­fii na­uko­wej jest jej in­ter­dy­scy­pli­nar­ny cha­rak­ter i po­dej­mo­wa­nie pro­ble­ma­ty­ki afek­tów, uczuć i emo­cji z per­spek­ty­wy róż­nych dzie­dzin na­uki: kul­tu­ro­znaw­stwa, hi­sto­rii li­te­ra­tu­ry, hi­sto­rii me­dy­cy­ny, li­te­ra­tu­ro­znaw­stwa, so­cjo­lo­gii, et­no­gra­fii i psy­cho­lo­gii.
Nie ist­nie­ją jed­no­znacz­ne i w peł­ni sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce przed­sta­wi­cie­li róż­nych ob­sza­rów na­uki de­fi­ni­cje emo­cji. Dro­ga do ich kon­cep­tu­ali­za­cji by­ła za­wi­ła, a li­sta wy­bit­nych uczo­nych, któ­rzy po­dej­mo­wa­li pro­ble­ma­ty­kę afek­tów, uczuć i emo­cji – dłu­ga. Sta­ro­żyt­ni fi­lo­zo­fo­wie do­szu­ki­wa­li się źró­dła uczuć w ani­ma, czy­li pod­sta­wo­wym pier­wiast­ku ży­cia pod­trzy­my­wa­nym przez pneu­mę. Jesz­cze w XVIII w. na nie­któ­rych uni­wer­sy­te­tach eu­ro­pej­skich pro­fe­so­ro­wie me­dy­cy­ny wy­kła­da­li o ani­ma i jej sta­nach, czy­li afek­tach i uczu­ciach, w ra­mach pneu­mo­no­lo­gii. Fun­da­men­ty me­dy­cy­ny two­rzył Hi­po­kra­tes, któ­ry ja­ko pierw­szy opi­sał związ­ki mię­dzy afek­ta­mi a zdro­wiem. Z ko­lei Ga­len od­krył zwią­zek mię­dzy uczu­cia­mi a bu­do­wą cia­ła i po­dat­no­ścią na okre­ślo­ne cho­ro­by. Pierw­sze eks­pe­ry­men­tal­ne ba­da­nia związ­ku mię­dzy uczu­cia­mi a pro­ce­sa­mi fi­zjo­lo­gicz­ny­mi prze­pro­wa­dził Sanc­to­rius z Pa­dwy, od­kry­wa­jąc wpływ stra­chu na per­spi­ra­cję. W ko­lej­nych stu­le­ciach co­raz śmie­lej łą­czo­no uczu­cia z ma­te­rią. Do kla­sy­ki li­te­ra­tu­ry przedmio­tu za­li­cza się pra­ce Ka­ro­la Dar­wi­na, któ­ry zin­ter­pre­to­wał emo­cje z per­spek­ty­wy ewo­lu­cjo­ni­zmu i upo­wszech­nił ten ter­min, a po­nad­to zrów­nał ży­cie uczu­cio­we lu­dzi oraz zwie­rząt.

Ani­ta Ma­gow­ska
 

Spis treści

 • Przedmowa.
 • Wykaz skrótów.
 • Afekty w świetle teorii czterech temperamentów w piśmiennictwie XVI stulecia.
 • Afekty i uczucia w medycynie okresu romantyzmu:animi pathemata i casus Wilna.
 • Zasady psychologiczne Theodule'a Ribota a retoryka form prozatorskich Bolesława Prusa.
 • Emocje - afekty- uczucia: krótka historia czy długa przeszłość?
 • Ekspresja mimiczna jako źródło wiedzy o emocjach - perspektywa historyczna.
 • Naturalistyczne a fenomenologiczne ujęcie emocji i uczuć. Uczucia i emocje - fakty cielesne czy dane osobowe?
 • Praca emocjonalna albo o dynamice emocji.
 • Komu zaufać, czego się bać? Rola emocji w wyborach i strategiach zdrowotnych mieszkańców Biszkeku, stolicy Kirgistanu.
 • Pozytywne i negatywne informacje emocjonalne i ich rozpoznawanie przez osoby z cechami zaburzeń osobowości.
 • Noty o autorach.

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY