• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki

ARTETERAPIA. NARODZINY IDEI, EWOLUCJA TEORII, ROZWÓJ PRAKTYKI

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: Warszawa 2011
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 219
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7641-411-9
 
43,00 zł
38,70 zł 38,70 zł PLN 1
Dostawa od 8.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Książka porządkuje i aktualizuje dostępną od ponad 20-lat wiedzę o arteterapii, inaczej – terapii z udziałem sztuki, której prekursorką w Polsce była autorka niniejszej publikacji (Por. „Kulturoterapia”, 1988/1994). Prócz wiadomości historycznych i ściśle teoretycznych prezentuje w nowym świetle modele postępowania kulturoterapeutycznego z ludźmi wymagającymi opieki i wsparcia. Omawia metody pracy m.in. z czytelnikiem chorym, ale też formy zupełnie nowe, takie jakie oferują np. fotografoterapia i hortikuloterapia. Dużo uwagi poświęca metodologii badań naukowych, niezbędnej do stwierdzenia efektywności terapii z udziałem sztuki. Autorka dostrzega i wskazuje na analogie między pielęgniarstwem, pedagogiką i arteterapią, w ich dążeniu do uznania swojej tożsamości i odrębności naukowej.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Arteterapia czy kulturoterapia? Obszar semantyczny obu terminów

- Pojęcie i definicja kulturoterapii

- Klasyfikacja i nazewnictwo form terapii przez sztukę zawarte w pojęciu kulturoterapii

- Kulturoterapia w koncepcji Krzysztofa Sameli

- Funkcjonowanie terminów: „kulturoterapia”, „kulterapia”, „arsterapia”, „artterapia” w piśmiennictwie polskim i zagranicznym

- Kultura terapii

- Kulturoterapia jako zorganizowana aktywność kulturalna prowadzona w instytucjach lecznictwa zamkniętego oraz w domach opieki

- „Sztuka w szpitalu” – koncepcja polska i amerykańska

- Podstawy teoretyczne kulturoterapii. Itinerarium rozwoju koncepcji

- Sztuka w medycynie

- Prowadzący kulturoterapię, czyli kulturoterapeuta

- Kulturoterapia w obszarze pedagogiki czasu wolnego

- Rekreacja: antyczne korzenie – współczesne formy

- Kulturotechnika, kulturoterapia i arteterapia

- Kulturoterapia jako forma zaspokajania potrzeb ludzkich

- Formy zorganizowanej aktywności kulturalnej i tworzenie sytuacji kulturoterapeutycznych Milieu jako element kulturoterapii

- Holistyczne podejście do człowieka jako podstawa sformułowania celów kulturoterapii. Pojęcie holizmu

- Pojęcie jakości życia w koncepcji kulturoterapii

- Pojęcie zdrowia w koncepcji kulturoterapii

- Psychosomatyka w perspektywie kulturowej

- Kulturoterapia jako arteterapia. Dlaczego i do czego w terapii wykorzystuje się sztukę? Czym jest sztuka?

- Inspiracje antyczne w koncepcjach kulturoterapii i arteterapii

- Typologia odbiorców sztuki i przeżyć estetycznych uwzględniona przy planowaniu kulturoterapii

- Kulturoterapia a pielęgniarstwo

- Teorie przeżycia estetycznego w koncepcji kulturoterapii

- Model kulturoterapii uwzględniający terapię przez sztukę. Podstawy teoretyczne przyjętych założeń realizacyjnych

- Czas, miejsce i formy realizacji projektu

- Weryfikacja modelu kulturoterapii. Kulturoterapia a jakość życia

- Badania jakościowe prowadzone w oparciu o teorię ugruntowaną

- Wzory uczestnictwa w kulturze reprezentowane przez pacjentów a uczestnictwo w zajęciach kulturoterapeutycznych

- Refleksje na temat „oświatoterapii”, czyli zajęć kulturoterapeutycznych o charakterze edukacyjnym

- Wykorzystanie w kulturoterapii przyciągającej siły sztuki – sztuka jako przynęta

- Możliwa zmiana opcji teoretycznej. Kulturoterapia jako forma animacji społeczno-kulturalnej

Rozdział 2. Fenomen arteterapii. Terapia sztuką czy sztuka w terapii?

- Zakres pojęcia i definicje arteterapii przyjęte w Polsce

- Funkcje i formy arteterapii

- Pierwsza polska definicja arteterapii i kulturoterapii w ocenie prof. dr Diane Waller

- Arteterapia jako forma terapii zajęciowej

- Arteterapia w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym. Koncepcja Tomasza Rudowskiego

- Arteterapia jako proces twórczy

- Arteterapia jako terapia przez kreację artystyczną. Koncepcja Eugeniusza Józefowskiego

- Strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej. Koncepcja Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały

- Definicje, teorie i kierunki arteterapii według autorów amerykańskich i zachodnioeuropejskich

- Kierunki arteterapii

- Terapie ekspresyjne, kreatywne i Arteterapia Skoncentrowana na Osobie

- Psychologia indywidualna Adlera i arteterapia

- Psychologia Gestalt i fenomenologia w arteterapii

- Podejście humanistyczne – filozofia C.R. Rogera

- Uzdrawiające właściwości sztuki jako podstawa skuteczności arteterapii

- Logoterapia, inaczej analiza egzystencjalna w ramach arteterapii

- Definicja i rozumienie pojęcia arteterapia w publikacjach ECArTE

- Arteterapia a idea wychowania przez sztukę

- Różnica między edukacją artystyczną a arteterapią

- Arteterapia jako nauka. Metodologia badań naukowych w arteterapii

- Paradygmat arteterapii

- Arteterapia i pozytywistyczny model badań naukowych

- Rola badacza w badaniach ilościowych i jakościowych

- Przedmiot badań w arteterapii

- Arteterapia i badania jakościowe

- Różne odmiany arteterapii

- Medycyna paliatywna i sztuka

- Terapeutyczna moc słowa

- Terapia reminiscencyjna i oglądanie zdjęć w opiece paliatywnej

- Oglądanie obrazów ze szpitalnej arteteki

- Opieka duszpasterska

- Edukacja opiekunów w zakresie arteterapii paliatywnej. Poznawanie i kontemplowanie dzieł sztuki jako kształcenie wrażliwości zawodowej i zdolności do empatii

- Muzyka w opiece paliatywnej

- Problem efektywności terapii paliatywnej

Rozdział 3. Muzykoterapia – najdoskonalsza forma terapii przez sztukę
 

- Filozoficzne spojrzenie na muzykoterapię

- Wkład polskich badaczy do rozwoju nauki o muzykoterapii

- Terapia dzieci jako drugi po psychiatrii główny obszar zainteresowań polskiej muzykoterapii

- Muzykoterapia w krajach Europy Zachodniej z uwzględnieniem wpływów amerykańskich i jej recepcja w Polsce. Teorie konstytuujące różne koncepcje muzykoterapii

- Definiowanie i definicje muzykoterapii

- Definicja muzykoterapii Kennetha Bruschia

- Badania naukowe w muzykoterapii – ilościowe czy jakościowe?

- Muzykoterapia a pozytywistyczny model badań naukowych

- Muzykoterapia oparta na dowodzie (EBMT)

- Popularność metodologii pozytywistycznej

- Zjawisko doświadczania muzykoterapii

- Model badań jakościowych w muzykoterapii

- Opis i wyniki badań jakościowych nad procesem (przebiegiem) muzykoterapii

- Koncepcje muzykoterapii odwołujące się do pojęć zdrowia i jakości życia

- Muzykoterapia jako wysiłki zmierzające do wzrostu możliwości działania

- Muzykoterapia a zdrowie, kultura i styl życia

- Muzyka a jakość życia. Muzykoterapia holistyczna

- Źródła zdrowia, tożsamość i jakość życia w teoriach Antonowskiego i Ruuda

- Rola muzyki w budzeniu świadomości uczuć

- Aktywizacja za pomocą muzyki

- Jakość życia a tożsamość człowieka

- Poczucie przynależności

- Znaczenie i koherencja

- Wiodące modele i współczesne kierunki muzykoterapii

- Kierowanie wyobraźnią za pomocą muzyki – Guided Imagery and Music (GIM)

- Muzykoterapia analityczna

- Muzykoterapia kreatywna, inaczej Nordoff–Robbins Music Therapy (1973)

- Muzykoterapia humanistyczna

- Muzykoterapia skoncentrowana na kulturze (Culture Centered Music Therapy)

- Muzykoterapia jako Empowerment

- Filozofia empowerment w działalności instytucji kultury

- Meloterapia

- Choreoterapia

Rozdział 4. Biblioterapia. Odmiana arteterapii czy forma doradztwa?

- Wprowadzenie

- Definicje biblioterapii

- Informacje historyczne. Powrót do źródeł

- Biblioterapia jako szczególna forma pracy bibliotekarza z czytelnikiem. Modele biblioterapii

- Materiały biblioteczne przeznaczone do biblioterapii

- Lider (przewodnik) procesu biblioterapii

- Bibliotekarz w zespole interdyscyplinarnym

- Zasady obowiązujące w biblioterapii

- Książki wykorzystane do biblioterapii

- Biblioterapia jako nauka

- Biblioterapia jako forma pracy bibliotekarskiej w perspektywie historycznej

- Zastosowanie biblioterapii

- Hipotetyczny mechanizm oddziaływania biblioterapii

- Skuteczność biblioterapii

- Społeczna użyteczność biblioterpii

- Biblioterapia w szkołach

- Umiejętność doboru lektur dla celów biblioterapeutycznych

- Problem efektywności biblioterapii. Narzędzia do badania efektów kształcenia w zakresie biblioterapii

- Tradycje i pionierzy biblioterapii w Polsce. „Polska szkoła biblioterapii”

- Dwa obszary zainteresowań biblioterapią

- Bajkoterapia

- Trzeci nurt biblioterapii: pisanie narracyjne

- Jednak arteterapia

Rozdział 5. Poezjoterapia. Słowa między muzyką a obrazem

- Własna (autorska) metodyka poezjoterapii

- Metafory w poezjoterapii

- Lider w poezjoterapii, czyli wierszowany dialog

- Poezjoterapia w postaci recenzji

Rozdział 6. Foto(grafo)terapia. Zdjęcia z rodzinnego albumu

- Wprowadzenie

- Zasady fotografoterapii

- Czym jest zdjęcie?

- Kartka z rodzinnego albumu. Wątek autobiograficzny

- Zdjęcia wyjątkowe, mające szczególne znaczenie dla ich posiadaczy

- Pokazywanie zdjęć i opowiadanie o nich jako terapia

- Fotografoterapia osób z fizycznymi deformacjami

- Pamięć chwil szczęśliwych i dzielenie się dobrymi wspomnieniami jako terapia

Rozdział 7. Hortikuloterapia, czyli terapia ogrodowa, inaczej roślinna, w kontekście silwoterapii, talasoterapii i pejzażoterapii

- Terapeutyczny wpływ piękna natury

- Pamiętajmy o ogrodach

- Ogród jako miejsce terapii

- Praca w ogrodzie a przeżycia psychiczne

- Wykonywanie prac ogrodniczych jako narzędzie diagnostyczne

- Terapeutyczne elementy ogrodu

- „Ogrody zmysłów” jako miejsca „doświadczania świata”

- Wykorzystanie elementów hortikuloterapii w pracy z młodzieżą niepełnosprawną – przykład z Polski

- Hortikuloterapia jako forma pomocy uchodźcom i ofiarom wojen

- Hortikuloterapia jako nauka i dziedzina arteterapii

Rozdział 8. Arteterapia w świecie postmodernistycznym

- Wpływ postmodernizmu na myślenie o nauce, zdrowiu, opiece i wychowaniu, a także o arteterapii

- Paradygmaty stare i nowe

- Zmiany w nauce i sztuce oraz innych dyscyplinach

- Przejście od pozytywizmu do postmodernizmu. Praktyka oparta na dowodzie (EBP)

- Metodologia interpretacyjna w teorii pielęgnowania. Analogie do arteterapii

- Postmodernizm a terapie z udziałem sztuki

Podsumowanie

Bibliografia

Indeks rzeczowy

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY