• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-978-83-7597-364-8_18503_150x190

BIOTECHNOLOGIA W MEDYCYNIE

  • Wydawca: UMP
  • Rok wydania: 2019
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 277
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7597-364-8
 
79,00 zł
71,00 zł 71,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Biotechnologia w medycynie

Redakcja: Andrzej Mackiewicz

W Wa­sze rę­ce wy­da­je­my mo­no­gra­fię pod ty­tu­łem „Bio­tech­no­lo­gia w me­dy­cy­nie”. Jest to już czwar­ty tom, któ­ry gro­ma­dzi spój­ne te­ma­tycz­nie pra­ce li­cen­cjac­kie przy­go­to­wa­ne przez stu­den­tów kie­run­ku bio­tech­no­lo­gia me­dycz­na, ab­sol­wen­tów Wy­dzia­łu Le­kar­skie­go II Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go im. K. Mar­cin­kow­skie­go w Po­zna­niu w ro­ku 2018. Wszyst­kie wy­da­ne wcze­śniej mo­no­gra­fie, łą­czy wspól­ny mia­now­nik, któ­rym jest bio­tech­no­lo­gia. W związ­ku z tym, że na­sza Uczel­nia jest szko­łą me­dycz­ną wszyst­kie pra­ce, obec­ne i wcze­śniejsze, zwią­za­ne są z bio­tech­no­lo­gią me­dycz­ną. Ce­chą cha­rak­te­ry­stycz­ną to­mów „na­szy­ch” se­rii mo­no­gra­fii te­ma­tycz­nych, jest ak­tu­al­ność pre­zen­to­wa­nych da­nych zwią­za­nych z krót­kim okre­sem wy­daw­ni­czym,w po­rów­na­niu z in­ny­mi po­zy­cja­mi na ryn­ku. Ce­lem nad­rzęd­nym, oprócz war­to­ści wy­mier­nej ja­ką jest ty­tuł li­cen­cja­ta, któ­ry otrzy­mu­ją ab­sol­wen­ci, jest upo­wszech­nie­nie naj­now­szych osią­gnieć sze­ro­ko po­ję­tej bio­tech­no­lo­gii w dzie­dzi­nie me­dy­cy­ny. 

W każ­dym sło­wie wstęp­nym w ko­lej­nych to­mach pod­kre­ślam war­tość pra­cy wło­żo­nej przez ab­sol­wen­tów i opie­ku­nów od­po­wied­nich prac li­cen­cjac­kich. Wszy­scy za­in­te­re­so­wa­ni są pew­ni, że ich pra­ca i wy­si­łek  przy­go­to­wa­nia dzie­ła-pra­cy li­cen­cjac­kiej nie zo­sta­nie odło­żo­ny „na pół­kę”, a stu­den­ci ko­lej­nych lat dys­po­no­wać bę­dą ak­tu­al­nym te­ma­tycz­nym pod­ręcz­ni­kiem bio­tech­no­lo­gii me­dycz­nej. Po­nad­to, po la­tach stu­diów zo­sta­nie „śla­d” nie tyl­ko w po­sta­ci dy­plo­mu, ale wy­da­nia dru­kiem dzie­ła.

W ni­niej­szym to­mie ze­bra­li­śmy łącz­nie 15 roz­dzia­łów (prac li­cen­cjac­kich), któ­re przed­sta­wia­ją naj­now­sze osią­gnię­cia tech­no­lo­gicz­ne w te­ra­pii i dia­gno­sty­ce róż­nych scho­rzeń. Do­mi­nu­ją no­wo­two­ry (4 roz­dzia­ły), z ko­lei no­wo­cze­sne tech­ni­ki obej­mu­ją te­ra­pię ge­no­wą, in­ży­nie­rię ge­ne­tycz­ną czy in­ży­nie­rię ko­mór­ko­wą w cho­ro­bach o podło­żu ge­ne­tycz­nym. Dzie­więć roz­dzia­łów do­ty­czy te­ra­pii mo­le­ku­lar­nych, po­zo­sta­łe dia­gno­sty­ki i ba­dań pa­to­me­cha­ni­zmów cho­rób przy uży­ciu na­rzę­dzi mo­le­ku­lar­nych.

Spis treści

Biotechnologia w medycynie

Redakcja: Andrzej Mackiewicz

Nowoczesne strategie przeciwnowotworowe celujące w uśpione komórki nowotworowe.

1. Uśpienie nowotworu.

2. Wpływ mikrośrodowiska na uśpienie komórek nowotworowych.

3. Mechanizmy oporności uśpionych komórek nowotworowych.

4. Przyszłość strategii przeciwnowotworowych celujących w uśpione komórki nowotworowe.

5. Piśmiennictwo.

Różnice i podobieństwa między lekami biologicznymi, a biopodobnymi w praktyce medycznej.

1. Wstęp.

2. Różnice między lekami chemicznymi a biologicznymi.

3. Podobieństwa między lekami biologicznymi (LB) i biopodobnymi (LBP).

4. Różnice między lekami biologicznymi (LB) i biopodobnymi (LBP).

5. Przykłady różnic w lekach biologicznych i lekach biopodobnych.

6. Podsumowanie.

7. Piśmiennictwo.

Rola długołańcuchowych niekodujących RNA (longncRNAs) w regulacji ekspresji genów.

1. Wstęp.

2. Podstawowe mechanizmy regulacji ekspresji genów z udziałem IncRNA.

3. LncRNA w chorobach nowotworowych; rak piersi.

4. Podsumowanie.

5. Piśmiennictwo.

Zmiany epigenetyczne towarzyszące cukrzycy.

1. Wstęp.

2. Modyfikacje epigenetyczne.

3. Zmiany epigenetyczne towarzyszące cukrzycy.

4. Pamięc metaboliczna.

5. Podsumowanie.

6. Piśmiennictwo.

Innowacyjne strategie przeciwnowotworowe z zastosowaniem komórek macierzystych.

1. Wstep.

2. Immunoterapia.

3. Komórki macierzyste w immunoterapii.

4. Wykorzystanie komórek dendrytycznych (DCs).

5. Wykorzystanie limfocytów T (T-cells).

6. Wykorzystanie komórek syntetyzujących cytokiny.

7. Wykorzystanie komórek Natural Killer (komórek NK).

8. Komórki macierzyste jako szczepionki przeciwnowotworowe.

9. Podsumowanie.

10. Piśmiennictwo.

Syntetyczne kwasy nukleinowe w diagnostyce i terapii onkologicznej.

1. Aptamery.

2. SELEX.

3. Aptamery w diagnostyce nowotworów.

4. Aptamery w terapii nowotworów.

5. Podsumowanie.

6. Piśmiennictwo.

Szczepionki DNA w chorobach zakaźnych człowieka.

1. Wstep.

2. Opis szczepionek genetycznych.

3. Schemat działania.

4. Zalety i wady szczepionek DNA.

5. Szczepionki DNA w zakażeniach wirusami.

6. Podsumowanie.

7. Piśmiennictwo.

Zmiany epigenetyczne w rozwoju endometriozy.

1. Wstęp.

2. Endometrioza - charakterystyka schorzenia.

3. Uwarunkowania genetyczne.

4. Epigenetyka.

5. Zmiany epigenetyczne w rozwoju endometriozy.

6. Podsumowanie.

7. Piśmiennictwo.

Metody modelowania molekularnego w badaniach i projektowaniu przeciwciał.

1. Wstęp.

2. Metody modelowania molekularnego białek.

3. Narzędzia modelowania molekularnego.

4. Zastosowanie modelowania molekularnego przeciwciał w medycynie.

5. Podsumowanie.

6. Piśmiennictwo.

Terapia genowa w chorobach układu oddechowego.

1. Wstęp.

2. Opis podłoża genetycznego mukowiscydozy.

3. Aktualne ukierunkowane metody leczenia mukowiscydozy - modulatory i aktywatory CFTR.

4. Terapia genowa - rodzaje wektorów, zalety i wady poszczególnych systemów.

5. Zastosowanie technologii CRISPR/Cas9 w leczeniu CF.

6. Terapia genowa astmy.

7. Podsumowanie.

8. Piśmiennictwo.

Możliwości inżynierii genetycznej w chorobie Alzheimera.

1. Wstęp.

2. Obecny stan wiedzy.

3. Współczesna diagnostyka i terapia.

4. Inżynieria genetyczna.

5. Podsumowanie.

6. Piśmiennictwo.

Technologia CRISPR w terapii chorób genetycznych.

1. Wstęp.

2. Rys historyczny.

3. Zasada działania.

4. Modele komórkowe i zwierzęce.

5. Zastosowanie technologii CRISPR-Cas w terapii chorób genetycznych.

6. Podsumowanie.

7. Piśmiennictwo.

Genetyczne podłoże zaburzeń metabolicznych w różnych postaciach migreny.

1. Charakterystyka migreny.

2. Polimorfizmy w róznych rodzajach migreny.

3. Biochemiczne markery powiązane z migrną i ich genetyczne korelacje.

4. Podłoże genetyczne w rodzinnej migrenie hemiplegicznej (FHM).

5. Zakończenie.

6. Piśmiennictwo.

Warianty genetyczne istotne dla patogenezy padaczki.

1. Wstęp.

2. Padaczka - informacje ogolne.

3. Testy genetyczne w diagnostyce padaczki.

4. Wybrane geny, a leczenie lekami przeciwpadaczkowymi (AED).

5. Napady padaczkowe zaczynające się w wieku dziecięcym i dorosłym.

6. Podsumowanie.

7. Piśmiennictwo.

Wpływ kurkuminy na proliferację komórek nabłonkowych raka języka SCC-25.

1. Wstęp.

2. Założenia i cel pracy.

3. Materiały i metody.

4. Wyniki.

5. Dyskusja.

6. Piśmiennictwo.

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

53,00 zł
47,90 zł
69,00 zł
62,10 zł
109,00 zł
98,10 zł

POLECAMY