• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Filozofia medycyny – rozważania o tradycji i współczesności

FILOZOFIA MEDYCYNY – ROZWAŻANIA O TRADYCJI I WSPÓŁCZESNOŚCI

  • Wydawca: UMP
  • Rok wydania: 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 213
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7597-327-3
 
57,40 zł
51,30 zł 51,30 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Filozofia medycyny – rozważania o tradycji i współczesności

Redakcja: Marcin Moskalewicz, Jan Zamojski

Nau­ki me­dycz­ne są naj­bar­dziej hu­ma­ni­stycz­ny­mi z na­uk ści­słych i naj­bar­dziej ści­sły­mi z na­uk o czło­wie­ku. Sta­ra­ją się nie tyl­ko wy­ja­śnić i prze­kształ­cić przedmiot swo­ich ba­dań, ale tak­że go zro­zu­mieć. Ze wzglę­du na swój istot­ny wy­miar prak­tycz­ny, pro­fi­lak­tycz­ny i te­ra­peu­tycz­ny, me­dy­cy­na w co­raz więk­szym stop­niu wpły­wa na ży­cie lu­dzi oraz sta­no­wi po­le we­ry­fi­ka­cji tra­dy­cyj­nych po­glą­dów me­ta­fi­zycz­nych i w ogó­le fi­lo­zo­ficz­nych do­ty­czą­cych m. in. gra­nic na­tu­ry czło­wie­ka, moż­li­wo­ści in­ge­ren­cji tech­no­lo­gicz­nych w tę na­tu­rę, sto­sun­ku cia­ła i umy­słu, miej­sca czło­wie­ka po­śród in­nych or­ga­ni­zmów ży­wych czy we wszech­świe­cie. Współ­cze­sna fi­lo­zo­fia me­dy­cy­ny two­rzy wie­lo­po­zio­mo­we fo­rum wy­mia­ny my­śli, teo­rii, kon­cep­cji i te­ma­tów do­ty­czą­cych roz­licz­nych pro­ble­mów na­tu­ry fi­lo­zo­ficz­nej, z ja­ki­mi mu­szą mie­rzyć się współ­cze­sne na­uki me­dycz­ne oraz pro­ble­mów, któ­re roz­wój tych na­uk ro­dzi na grun­cie tra­dy­cyj­nych dys­cy­plin fi­lo­zo­ficz­nych.

Spis treści

Filozofia medycyny – rozważania o tradycji i współczesności

Redakcja: Marcin Moskalewicz, Jan Zamojski

Marcin Moskalewicz, Jan Zamojski
Różnorodność tradycji filozofi i medycyny

Piotr Zaborowski
Filozofia medycyny – czy jeszcze potrzebna?

Katarzyna Pękacka-Falkowska
Młody Leibniz i medycyna jego epoki. W stronę instytucjonalizacji sztuki leczenia

Michał Musielak
Myśl filozoficzno-medyczna w Poznaniu przed II wojną światową

Jarosław Barański
Ciało jako siedlisko obrazów. Fenomenologiczne uwagi na temat medioplastii ciała 

Jaromir Jeszke
Dzieje homeopatii w świetle współczesnych studiównad kontrowersjami naukowymi

Jan Zamojski
Relacje filozofi i medycyny i katharsis

Jarosław Sak
Trójwymiarowy model racjonalizowania pojęć choroby we współczesnej filozofii medycyny

Marcin Moskalewicz
Psychopatologia doświadczenia czasu w ujęciu nieredukcjonistycznym. Kilka uwag metodologicznych 

Andrzej Kapusta
Czy istnieje filozofia psychiatrii?

Zapis dyskusji
Czemu powinna służyćmedycyna?

Biogramy autorów i uczestników dyskusji

Abstracts

Indeks nazwisk
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY