• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Innowacje w terapii zajęciowej

INNOWACJE W TERAPII ZAJĘCIOWEJ

  • Wydawca: UMP
  • Rok wydania: 2018
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 167
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7597-357-0
 
43,00 zł
38,90 zł 38,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Innowacje w terapii zajęciowej

Redakcja: Mirosława Cylkowskiej‑Nowak, Mariola Pawlaczyk, Sławomir Tobis

Współ­cze­sna rze­czy­wi­stość cha­rak­te­ry­zu­je się ogrom­ną zmien­no­ścią. Zmia­na sta­ła się nie­od­łącz­nym ele­men­tem kul­tu­ry, ży­cia spo­łecz­ne­go, funk­cjo­nu­ją­cych roz­wią­zań or­ga­ni­za­cyj­nych oraz dzia­ła­ją­cych w nich lu­dzi. Cha­rak­te­ry­zu­je się cią­gło­ścią i nie­uch­ron­no­ścią. Czę­sto po­strze­ga­na jest też ja­ko szan­sa na coś lep­sze­go, bar­dziej do­sto­so­wa­ne­go lub funk­cjo­nal­ne­go. Ale nie bra­ku­je też scep­ty­cy­zmu wo­kół zmia­ny, my­śle­nia o niej jak o ko­niecz­no­ści, pre­sji, przy­mu­sie czy za­bu­rze­niu po­czu­cia bez­pie­czeń­stwa, de­sta­bi­li­za­cji lub za­gro­że­niu. 

Zmia­ny mo­gą mieć cha­rak­ter ilo­ścio­wy i ja­ko­ścio­wy. Te pierw­sze są mie­rzal­ne i wska­zu­ją na zmia­ny okre­ślo­nych pa­ra­me­trów róż­nych obiek­tów lub ich na­si­le­nia w śro­do­wi­sku. Z ko­lei zmia­ny ja­ko­ścio­we wy­ła­nia­ją no­we wła­ści­wo­ści róż­nych zja­wisk, pro­ce­sów, nie­ob­ser­wo­wa­ne do­tąd re­ak­cje, za­cho­wa­nia ludz­kie. Ma­ją naj­czę­ściej cha­rak­ter nie­mie­rzal­ny lub trud­no mie­rzal­ny. 
Jed­ną z re­ak­cji na za­cho­dzą­ce wo­kół ja­kiejś or­ga­ni­za­cji zmia­ny jest in­no­wa­cja. Jed­no­cze­śnie — je­śli jest od­po­wied­nio wdra­ża­na — przy­no­si zmia­nę w prze­strze­ni, w któ­rej jest wpro­wa­dza­na. W li­te­ra­tu­rze przedmio­tu in­no­wa­cja jest łą­czo­na z ta­ki­mi po­ję­cia­mi jak no­wa idea, no­wość, wy­na­la­zek, ulep­sze­nie, re­for­ma, trans­for­ma­cja, wspo­mnia­na już zmia­na oraz twór­czość. 

In­no­wa­cje wpły­wa­ją dziś na ży­cie jed­no­stek i ca­łych spo­łe­czeństw, je­go tr­wa­nie oraz ja­kość. Z uwa­gi na wdro­że­nie i przy­ję­cie mo­gą wy­wo­ły­wać róż­no­rod­ne kon­se­kwen­cje. Mo­gą być one po­zy­tyw­ne i ne­ga­tyw­ne. 

In­no­wa­cje sta­no­wią ce­lo­wą, wy­ma­ga­ją­cą wy­sił­ku, wie­dzy i za­an­ga­żo­wa­nia ak­tyw­ność osób — in­no­wa­to­rów, któ­rzy z peł­nym prze­ko­na­niem je ge­ne­ru­ją i wpro­wa­dza­ją w ży­cie. Pro­ces wdra­ża­nia in­no­wa­cji wy­ma­ga wy­two­rze­nia przy­ja­znej prze­strze­ni z uwzględ­nie­niem fi­nan­so­wa­nia, wspar­cia ma­te­rial­ne­go i tech­no­lo­gicz­ne­go, pod­ję­cia dzia­łań or­ga­ni­za­cyj­nych i ko­ope­ra­cyj­nych (we­wnątrz i na ze­wnątrz or­ga­ni­za­cji) oraz przy­go­to­wa­nia lu­dzi do za­an­ga­żo­wa­nia się w kon­kret­ne dzia­ła­nia. War­to raz jesz­cze pod­kre­ślić, że in­no­wa­cja jest wy­sił­kiem zbio­ro­wym i in­dy­wi­du­al­nym, ma­ją­cym przy­nieść ko­rzy­ści or­ga­ni­za­cji i jej spo­łecz­ne­mu oto­cze­niu.

Fragment wprowadzenia do książki Innowacje w terapii zajęciowej
 

Spis treści

Innowacje w terapii zajęciowej

Redakcja: Mirosława Cylkowskiej‑Nowak, Mariola Pawlaczyk, Sławomir Tobis

Wprowadzenie — innowacyjność jako immanentna cecha rzeczywistości oraz wyzwanie dla jednostek i grup ludzkich

Innowacje w terapii zajęciowej w Polsce — próba nakreślenia szkicu dla zmiany

Zastosowanie robotów w opiece nad osobami starszymi

Inowacje w rehabilitacji na targach REHACARE, Dusseldorf 2017 — raport

Wspólna Inicjatywa Architektoniczna (WIA)

Dostosowanie mieszkania dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych

Emmaüs France jako przykład innowacyjnego podejścia w terapii zajęciowej

Wykorzystanie gier i wirtualnej rzeczywistości w procesie usprawniania dzieci 

acjent użytkujący aparat słuchowy oraz zaimplantowany w pracy terapeuty zajęciowego

Możliwości zastosowania kaossilatora w muzykoterapii 

Arteterapia oparta na uważności w pracy z osobami chorującymi na depresję

Od doświadczania do zmiany życiowej. Na styku coachingu i terapii zajęciowej

Innowacje w dydaktyce terapii zajęciowej w zakresie rozwoju osobistego studentów

Superwizja w terapii zajęciowej

Noty o autorach i autorkach 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY