• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia

KARA UMOWNA W KONTRAKTACH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

 • Wydawca: Wolters Kluwer
 • Rok wydania: 2015
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 246
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-264-8348-6
 
69,00 zł
62,10 zł 62,10 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis


Publikacja omawia problematykę odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szczegółowo przedstawiono w niej m.in.:

 • przesłanki nakładania kar umownych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
 • zróżnicowane skutki prawne niewłaściwej realizacji kontraktu z NFZ (kara umowna, odszkodowanie, zwrot nienależnie przekazanych środków finansowych, odsetki, potrącenie lub ugoda),
 • okoliczności zwalniające świadczeniodawców z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu z NFZ,
 • zagadnienie przedawnienia roszczeń o zapłatę kary umownej,
 • środki prawne służące odwołaniu się świadczeniodawcy od wyniku kontroli świadczeniodawców przez NFZ.

Na uwagę zasługuje usystematyzowanie i scharakteryzowanie katalogu źródeł prawa w zakresie odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców oraz ich wzajemnych relacji. Ponadto kontrola realizacji kontraktu z NFZ została zobrazowana bogatym orzecznictwem sądowym. 

Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w charakterze świadczeniodawców usług finansowanych ze środków publicznych, realizujących kontrakty zawarte z NFZ. Będzie przydatna dla studentów prawa, administracji, nauk o zdrowiu, kierunków medycznych, a także pracowników naukowych zajmujących się problematyką prawa medycznego.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
Przegląd źródeł prawa w zakresie odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawcy z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str. 17

§ 1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str. 17
§ 2. Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 23
§ 3. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str. 26
§ 4. Kodeks cywilny | str. 26

Rozdział II
Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str. 28

§ 1. Charakter prawny umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 28
§ 2. Treść zobowiązania z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 34
§ 3. Sposób wykonania zobowiązań z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 35

Rozdział III
Kara umowna w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str. 39

§ 1. Dopuszczalność stosowania kar konwencjonalnych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str. 40
§ 2. Funkcje kary umownej w kontraktach z Funduszem | str. 43

Rozdział IV
Przesłanki nałożenia kary umownej | str. 49

§ 1. Niezachowanie wymaganych warunków i sposobu udzielania świadczeń określonych w obowiązujących przepisach lub umowie | str. 52
§ 2. Udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny | str. 66
§ 3. Nieudzielanie świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w umowie | str. 81
§ 4. Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych | str. 89
§ 5. Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy | str. 97
§ 6. Obciążanie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach | str. 115
§ 7. Nieuzasadniona odmowa udzielenia świadczeniobiorcy świadczeń | str. 118
§ 8. Nieumieszczenie informacji, o której mowa w § 11 ust. 2 i 3 załącznika do OWU | str. 125
§ 9. Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 1, 4 i 5 załącznika do OWU | str. 126
§ 10. Nieprzekazanie w terminie informacji, o której mowa w § 9 ust. 2 i § 34 ust. 1 załącznika do OWU | str. 127
§ 11. Nieprowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenie tych list w sposób rażąco naruszający przepisy prawa | str. 131
§ 12. Nieprzekazywanie danych dotyczących list oczekujących w terminie | str. 143
§ 13. Udaremnianie kontroli | str. 145
§ 14. Niewykonanie przez świadczeniodawcę w terminie zaleceń pokontrolnych | str. 146
§ 15. Gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób rażąco naruszający przepisy prawa | str. 148
§ 16. Wystawienie recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych | str. 153
§ 17. Niedopełnienie obowiązku uzyskania upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ | str. 164

Rozdział V
Wysokość kary umownej | str. 168

Rozdział VI
Charakter prawny postępowania w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 174

§ 1. Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 176
§ 2. Zażalenie na czynności Funduszu dotyczące realizacji umowy związane z kontrolą realizacji umów i wniosek o ponowne rozpatrzenie zażalenia | str. 190

Rozdział VII
Pozostałe skutki prawne niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 195

§ 1. Odszkodowanie | str. 196
§ 2. Zwrot nienależnie przekazanych środków finansowych | str. 198
§ 3. Odsetki | str. 204
§ 4. Potrącenie lub ugoda | str. 205

Rozdział VIII
Kontrola sądowa realizacji kontraktu z Funduszem | str. 207

Rozdział IX
Przedawnienie roszczenia o zapłatę kary umownej | str. 210

Rozdział X
Wnioski | str. 215

Literatura | str. 223

Orzecznictwo | str. 237

Inne źródła | str. 243

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY