• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-kategorie-sukcesow-w-opiniach-nauczycieli-klas-integracyjnych-jako-przyczynek-do-poszukiwania-koncepcji-edukacji-integracyjnej_12213_150x190

KATEGORIE SUKCESÓW W OPINIACH NAUCZYCIELI KLAS INTEGRACYJNYCH JAKO PRZYCZYNEK DO POSZUKIWANIA KONCEPCJI EDUKACJI INTEGRACYJNEJ

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2013
  • Wydanie: II
  • Ilość stron: 256
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-538-9
 
38,00 zł
34,20 zł 34,20 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

    Książka jest kontynuacją kilkuletnich studiów autora nad codziennością klasy integracyjnej. Przy czym w odróżnieniu od wielu innych opracowań podejmujących problematykę edukacji integracyjnej odsłania ona wiele niewątpliwych, ale często niedostrzegalnych sukcesów tej formy kształcenia. Zostały one zidentyfikowane i opisane za pomocą badań fokusowych oraz narracji nauczycieli wywodzących się ze szkół / klas integracyjnych o zróżnicowanym doświadczeniu. W efekcie analiz powstała swoista mapa sukcesów odnoszących się do różnych wymiarów funkcjonowania szkoły wyrażona licznymi kategoriami rzeczywistymi (między innymi: rozwoju uczniów, klimatu szkoły, satysfakcji z pracy nauczycieli). W dalszej części kategorie te zostały powiązane i ulokowane w szerszych zbiorach twierdzeń i wyjaśnień prezentowanych w postaci kategorii formalnych. Wykorzystana technika zbierania danych (dyskusje grupowe i narracje) pozwoliła na ich konfrontację, a komparatystyczna metoda analizy (badane grypy wywodziły się z trzech typów szkół) stanowiła pewną formę triangulacji. Badanie zostało osadzone w interpretatywnym paradygmacie poznania.
Synteza wypowiedzi nauczycieli (inaczej ujmując ich deskrypcja praktyki) stworzyła podstawy koncepcyjne przyjmujące postać stożkową – jak pokazała wnikliwa analiza wypowiedzi – różniącą się w badanych grupach punktem wyjścia: od rehabilitacji lub uspołeczniania oraz dojścia do nieco inaczej formułowanych celów. To pozwoliło w sposób w miarę uporządkowany opisać dwie rzeczywistości szkolne, stanowiącą podstawę do opracowania autorskich koncepcji edukacji integracyjnych. Przyjęły one postać siatki, w której występują określone węzły i sieci ich powiązań. Te pierwsze zostają wyrażone przez kategorie zaczerpnięte z wypowiedzi badanych oraz nadbudowane przez kategorie formalne, między innymi: pogranicza, roli, tożsamości, a w dalszej kolejności połączone przy pomocy opisanych procesów np. budowania kultury edukacji integracyjnej czy praktyk społecznych.

W efekcie analiz zostały skonstruowane dwie odrębne koncepcje integracji: rehabilitującej oraz uspołeczniającej. Pierwsza została ulokowana w teoriach strukturalno-funkcjonalnych, druga – w nurcie interakcjonizmu symbolicznego.
 

Spis treści

1. Kategoria sukcesu w badaniach pedagogicznych     15
1.1. Dlaczego warto badać sukcesy i ich uwarunkowania?     15
1.2. Stosowana terminologia jako wskaźnik nastawienia badacza     17
1.3. Kategorie w badaniach sytuacji szkolnej uczniów niepełnosprawnych     19
1.4. Kategoria sukcesu     23


2. W poszukiwaniu koncepcji kształcenia integracyjnego
Sukcesy szkoły (klasy) integracyjnej w opinii nauczycieli – perspektywa badań własnych     29

2.1. Sytuacje trudne a sukcesy kształcenia integracyjnego – podstawowe założenia badawcze     29
2.2. Wywiady grupowe jako źródło wiedzy o szkole w perspektywie badań własnych     35
2.3. Narracje, czyli opowiedziane historie sukcesów   45


3. Pojęcie sukcesu szkoły w wypowiedziach nauczycieli klas integracyjnych – ujęcie eklektyczne     53

3.1. Sukces szkoły w ujęciu eklektycznym, to znaczy: czyj? czego? jaki?     53
3.2. Sukces pierwszy. Zorganizowanie środowiska wielostronnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego     56
3.2.1. Rola specjalistów   58
3.2.2. Dobór uczniów do klasy integracyjnej     62
3.2.3. Liczba uczniów w szkole i klasie     71
3.2.4. Klimat pracy w szkole     74
3.2.5. Wyposażenie i architektura szkoły     863.3. Sukces drugi. Rozwój dziecka (niepełnosprawnego)     89

3.3.1. Ogólne postępy       89
3.3.2. Nabywanie wiedzy i umiejętności instrumentalnych, czyli punkty w teście kompetencji       92
3.3.3. Rozwój społeczno-emocjonalny w kontekście szeroko pojętej socjalizacji       97
3.4. Sukces trzeci. Reputacja szkoły w oglądzie zewnętrznym     103
3.5. Sukces czwarty. Rozwój zawodowy i osobowy, satysfakcja oraz samopoczucie   106
3.5.1. Poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracy   106
3.5.2. Satysfakcja z pracy a samopoczucie uczniów w opinii nauczycieli     112
3.5.3. Sukcesy uczniów a samopoczucie nauczycieli     115
Konkluzja pierwsza. Rozwój uczniów a wychowanie, którego zabrakło   116
Konkluzja druga. Definiowanie sukcesu jako wskaźnik
preferowanej koncepcji edukacji integracyjnej –
wprowadzenie do myślenia o dwóch typach integracji     118


4. Sukcesy i ich uwarunkowania w narracjach nauczycieli – próba triangulacji     123

4.1. Wprowadzenie     123
4.2. Integracja to sukces sam w sobie – uwagi o kreowaniu środowiska
wielostronnego rozwoju uczniów w szkole specjalnej
i ogólnodostępnej     124
4.3. Sukces jako osiągnięcia ucznia z kategorią współpracy w tle     131
4.4. Rozwój własny nauczyciela a koncepcja kształcenia pedagogów     133
Konkluzja trzecia. Doświadczenia zbiorowe
jako wyznacznik własnej konstrukcji sukcesu     136


5. Możliwe mapy sukcesów szkoły w perspektywie poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej     139


6. Kategorie w przestrzeni integracji rehabilitacyjnej i uspołeczniającej – podobieństwa i różnice. Analiza na marginesie opisu gęstego i teorii ugruntowanej     171

6.1. Ulokowanie oraz zagęszczenie kategorii opisujących sukcesy
integracji edukacyjnej i ich uwarunkowania – założenia wstępne     171
6.2. Praktyczne zakorzenienie koncepcji „integracji rehabilitacyjnej”     174
6.3. Praktyczne implikacje koncepcji integracji uspołeczniającej     180

7. Dwie koncepcje integracji – ujęcie teoretyczne     193

7.1. Osadzenie koncepcji     193
7.2. Koncepcja integracji rehabilitacyjnej     196
7.3. Koncepcja integracji uspołeczniającej     205
7.3.1. Założenia wstępne     205
7.3.2. Kultura edukacji integracyjnej     210
7.3.3. Własności grupy integracyjnej     214
7.3.4. Zespół praktyk społecznych i warunków ich urzeczywistniania     219
7.3.5. Podsumowanie     235 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY