• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Kontrola podmiotów leczniczych

KONTROLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH

  • Wydawca: Wolters Kluwer
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 248
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-264-8329-5
 
69,00 zł
62,10 zł 62,10 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Książka zawiera omówienie najczęściej występujących problemów praktycznych związanych z interpretacją przepisów dotyczących zasad prowadzenia kontroli podmiotów leczniczych, a także wzory wybranych pism odnoszących się do kontroli. W pracy przedstawiono reguły m.in.: właściwego przygotowania programu kontroli, wyłączenia kontrolujących z urzędu i na wniosek, właściwego konstruowania upoważnień i zawiadomień o kontroli, prowadzenia postępowania dowodowego. 

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów i służb kontrolujących podmioty lecznicze, pracowników podmiotów leczniczych, a także dla osób zarządzających tymi podmiotami. Ponadto będzie stanowić cenną lekturę dla prawników praktyków oraz pracowników naukowych.

"Autorzy słusznie podnoszą, że system kontroli podmiotów leczniczych jest rozbudowany. Ten sam podmiot w tożsamym obszarze może być kontrolowany przez różne organy. Biorąc pod uwagę, że organy kontrolne działają według różnych przepisów definiujących ich zadania, kompetencje i procedury kontrolne, podmiot kontrolowany może mieć trudności z prawidłowym ustaleniem swych obowiązków i praw występujących podczas kontroli. Pożądane jest więc kompleksowe przedstawienie tej materii. (...) Opracowanie zawiera wiele istotnych informacji, które mogą mieć duże znaczenie praktyczne zarówno dla podmiotu kontrolowanego, jak i organów sprawujących kontrolę".
Prof. nadzw. dr hab. Rafał Kubiak
 

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział 1
Zagadnienia wstępne - istota i założenia kontroli podmiotów leczniczych | str. 17

1.1. Kontrola funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej a bezpieczeństwo zdrowotne obywateli | str. 17
1.2. Specyfika działalności leczniczej. Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej | str. 19
1.3. Rodzaje podmiotów leczniczych | str. 20
1.4. Kontrola - pojęcie, podział, funkcje | str. 21
1.5. Organy uprawnione do kontroli podmiotów leczniczych | str. 25

Rozdział 2
Zasady prowadzenia kontroli w podmiotach leczniczych | str. 31

2.1. Zasada legalizmu | str. 32
2.2. Zasada celowości | str. 34
2.3. Zasada obiektywizmu | str. 35
2.4. Zasada efektywności | str. 36
2.5. Zasada proporcjonalności podejmowanych środków do celów kontroli | str. 36
2.6. Zasada ekonomiki prowadzenia kontroli | str. 37

Rozdział 3
Przygotowanie kontroli podmiotu leczniczego | str. 38

3.1. Reguły opracowywania programu kontroli | str. 38
3.2. Wyłączenie kontrolującego z udziału w kontroli z urzędu i na wniosek | str. 42 
3.3. Upoważnienie do kontroli | str. 44
3.4. Zawiadomienie o kontroli | str. 46
3.5. Zlecenie przeprowadzenia kontroli i umowa o przeprowadzenie kontroli | str. 47

Rozdział 4
Ustalanie stanu faktycznego kontroli - aspekty dowodowe | str. 49

4.1. Reguły współpracy kontrolujących z podmiotem leczniczym w zakresie gromadzenia materiału dowodowego w trakcie kontroli | str. 49
4.2. Rodzaje dowodów przeprowadzanych w trakcie kontroli | str. 51
4.2.1. Dokumenty i inne dowody rzeczowe | str. 52
4.2.2. Wyjaśnienia przedstawicieli kierownictwa i pracowników podmiotu leczniczego | str. 68
4.2.3. Oświadczenia | str. 68
4.2.4. Oględziny | str. 69
4.2.5. Opinia biegłego | str. 70
4.3. Protokołowanie czynności dowodowych | str. 72
4.4. Zabezpieczanie dowodów | str. 72

Rozdział 5
Wyniki kontroli. Wystąpienie pokontrolne. Zalecenia pokontrolne | str. 74

5.1. Ustalenia kontroli i wystąpienie pokontrolne | str. 74
5.2. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz sprostowanie błędów pisarskich i oczywistych omyłek | str. 77
5.3. Dodatkowe czynności kontrolne | str. 80
5.4. Zalecenia pokontrolne | str. 81
5.5. Zawiadomienie właściwych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach | str. 83

Rozdział 6
Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za utrudnianie przebiegu kontroli i przekroczenie uprawnień w trakcie kontroli | str. 87

6.1. Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności służbowej kontroli | str. 87
6.2. Znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej kontrolera | str. 90
6.3. Zmuszanie przemocą kontrolera do odstąpienia od czynności kontrolnych | str. 93
6.4. Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązku przez kontrolera | str. 94

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział 1
Kontrole podmiotów leczniczych prowadzone przez Ministra Zdrowia i podmiot tworzący | str. 99

1.1. Kontrola podmiotów leczniczych prowadzona przez Ministra Zdrowia | str. 99
1.2. Kontrola podmiotu leczniczego prowadzona przez podmiot tworzący | str. 114

Rozdział 2
Uprawnienia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie kontroli prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych | str. 122

2.1. Struktura organizacyjna Narodowego Funduszu Zdrowia i uprawnienia kontrolne organu | str. 122
2.2. Przebieg kontroli podmiotów leczniczych - świadczeniodawców prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia | str. 123
2.2.1. Rodzaje kontroli i zasady jej planowania, rejestry kontroli i syntetyczna ocena ich wyników | str. 123
2.2.2. Zakres kontroli świadczeniodawców | str. 125
2.2.3. Status prawny kontrolera, zakres jego obowiązków i przesłanki wyłączenia od udziału w kontroli | str. 126
2.2.4. Program kontroli | str. 128
2.2.5. Zawiadomienie o kontroli | str. 129
2.2.6. Upoważnienie do kontroli | str. 130
2.2.7. Przeprowadzanie czynności kontrolnych | str. 131
2.3. Zasady dochodzenia należności z kar umownych - wybrane aspekty praktyczne | str. 137
2.4. Wyniki kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia a informacja publiczna | str. 148

Rozdział 3
Wybrane zagadnienia kontrolowania przez Państwową Inspekcję Sanitarną wymagań higienicznych i zdrowotnych prowadzenia działalności leczniczej | str. 152

3.1. Kontrola sanitarna pomieszczeń i obiektów podmiotu leczniczego | str. 153
3.2. Kontrola prawidłowości funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych | str. 160
3.3. Kontrola prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki i ocena stopnia ochrony radiologicznej | str. 164

Rozdział 4
Podstawy postępowania kontrolnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie przestrzegania przez podmioty lecznicze przepisów prawa pracy i BHP | str. 179

4.1. Struktura organizacyjna i kompetencje kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy | str. 179
4.2. Przebieg postępowania kontrolnego prowadzonego przez inspektorów pracy w podmiotach leczniczych | str. 181
4.3. Statystyki kontroli podmiotów leczniczych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy (2013) | str. 189
4.3.1. Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy | str. 189
4.3.2. Kontrola przestrzegania przepisów BHP | str. 193

Rozdział 5
Kontrola prawidłowości użytkowania i serwisowania wyrobów medycznych przez podmioty lecznicze | str. 197

Rozdział 6
Wybrane elementy kontroli systemów informacji i baz danych prowadzonych przez podmioty lecznicze | str. 205

6.1. Kontrola realizacji sektorowych projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych działających w ramach systemu informacji | str. 206
6.2. Zasady kontroli baz danych w zakresie ochrony zdrowia | str. 207

Aneks - wzory pism | str. 217

Wykaz wykorzystanej literatury, orzecznictwa, aktów prawnych oraz innych materiałów | str. 235

Skorowidz rzeczowy | str. 245

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY