• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Opieka zdrowotna Zagadnienia ekonomiczne

OPIEKA ZDROWOTNA ZAGADNIENIA EKONOMICZNE

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2012
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 560
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7641-751-6
 
95,00 zł
85,50 zł 85,50 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Opieka zdrowotna jest ważnym i zarazem kontrowersyjnym – ze względu na potencjalny konflikt socjalnych i ekonomicznych celów działalności podmiotów leczniczych – elementem życia społecznego. Przedkładając monografię Opieka zdrowotna Zagadnienia ekonomiczne redaktorzy mają nadzieję, że stanie się ona przyczynkiem do pogłębienia dyskusji nad ekonomicznymi mechanizmami pobudzającymi do racjonalizacji tej sfery ludzkiej aktywności, przy jednoczesnym uwzględnianiu wartości humanitarnych wpisanych w ową działalność.

Książka Opieka zdrowotna Zagadnienia ekonomiczne skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych, w szczególności kierunku „Zarządzanie”, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania opieką zdrowotną i polityki zdrowotnej, słuchaczy szkoleń ustawicznych, głównie absolwentów uniwersytetów akademii medycznych po kierunku „Zdrowie Publiczne”, wykładowców na ww. studiach, polityków zdrowotnych i społecznych, praktyków ochrony zdrowia, w szczególności kadry kierowniczej podmiotów leczniczych oraz administracji publicznej w obszarze ochrony zdrowia.

Spis treści

Część I
Prawo i finanse w ochronie zdrowia

1. Katastrofalne wydatki w ochronie zdrowia
dr Agnieszka Bem

Wstęp

   1.1. Wydatki gospodarstw domowych i ich rola w systemie finansowania ochrony zdrowia
   1.2. Obciążenia gospodarstw domowych z tytułu wydatków na ochronę zdrowia
   1.3. Katastrofalne wydatki zdrowotne – definiowanie problemu i pomiar
   1.4. Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia i konsekwencje katastrofalnych wydatków na
zdrowie
   1.5. Katastrofalne wydatki na zdrowie – skala zjawiska
   1.6. Czy możliwe jest rozwiązanie problemu katastrofalnych wydatków zdrowotnych?

Podsumowanie
Bibliografia
Catastrophic expenditures on health

2. Zastosowanie modelu panelowego w analizie wydatków na świadczenia logopedyczne
dr Adam Depta

Wstęp

   2.1. Charakterystyka opieki logopedycznej
   2.2. Zasady finansowania opieki zdrowotnej w Polsce
   2.3. Teoretyczne założenia modelu panelowego
   2.4. Estymacja modelu panelowego

Podsumowanie
Bibliografia
The use of panel models in the analysis of expenditure on the logopedic benefits

3. Fundusze strukturalne UE dla systemu opieki zdrowotnej w perspektywie budżetowej 2014–2020 57
dr Anna Hnatyszyn-Dzikowska

Wstęp

   3.1. Uzasadnienie inwestycji w zdrowie
   3.2. Dotychczasowe doświadczenia i nowa polityka spójności
   3.3. Zdrowie w strategii „Europa 2020”
   3.4. Planowane obszary wsparcia sektora ochrony zdrowia
   3.5. Główne wyzwania

Bibliografia
EU structural funds for the health care system in the 2014–2020 budgetary perspective

4. Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych
dr inż. Małgorzata Rutkowska-Podołowska, MSc Nina Szczygieł

Wstęp

   4.1. Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych
   4.2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) – tańsze ubezpieczenie dla szpitali
   4.3. Ogólna charakterystyka podlaskiego TUW–u
   4.4. Obecna struktura nabycia ubezpieczenia od zdarzeń medycznych
   4.5. Propozycje dotyczące ubezpieczenia od zdarzeń medycznych

Podsumowanie
Bibliografia
Medical coverage of events

5. Uwarunkowania prawne działalności marketingowej polskich aptek (po wprowadzeniu nowelizacji ustawy)
dr Katarzyna Szalonka

Wstęp

   5.1. Definiowanie apteki
   5.2. Funkcje aptek i instrumenty zarządzania apteką w ujęciu prawnym
   5.3. Dobór instrumentów marketingowych w świetle nowych uwarunkowań prawnych

Bibliografia
Legal conditions in Polish pharmacies marketing activities (after the implementation of amendments to the Act)

6. Zwiększenie źródeł finansowania polskiej opieki zdrowotnej – potrzeby i możliwości
dr Maria Węgrzyn

Wstęp

   6.1. Wzrost wydatków na opiekę zdrowotną
   6.2. Zobowiązania finansowe w polskim systemie opieki zdrowotnej
   6.3. Dodatkowe źródła zasilania opieki zdrowotnej
   6.4. Ubezpieczenia zdrowotne w sektorze ubezpieczeniowym w Polsce
   6.5. Usługi zdrowotne finansowane w ramach abonamentu

Podsumowanie
Bibliografia
Increasing the financing sources of Polish health care – needs and possibilities

7. Wpływ regulacji podatkowych na funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej – wybrane zagadnienia
dr Radosław Witczak

Wstęp

   7.1. Wpływ elementów konstrukcji podatku od towarów i usług na funkcjonowanie jednostek
opieki zdrowotnej
   7.2. Opodatkowanie dochodu i jego wpływ na funkcjonowanie jednostek opieki zdrowotnej

Podsumowanie
Bibliografia
The influence of tax provisions on the activity of Health Care Institutions – chosen issues

8. Wybrane zagadnienia dotyczące ustalania cen świadczeń zdrowotnych szpitala
dr inż. Beata Zaleska

Wstęp

   8.1. Specyfika rynku usług medycznych
   8.2. Szczególne znaczenie szpitala jako uczestnika rynku usług medycznych
   8.3. Uregulowania prawne wpływające na warunki i sposób sprzedaży świadczeń zdrowotnych przez szpital
   8.4. Formuły ustalania cen sprzedaży świadczeń zdrowotnych

Podsumowanie
Bibliografia
Selected issues related to hospital health services pricing

Część II
Funkcjonowanie rynku usług zdrowotnych

9. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów kierunków medycznych celem zbadania potencjalnej podaży usług medycznych
mgr Bartosz Góźdź

   9.1. Teoria przedsiębiorczości
   9.2. Przedsiębiorczość w służbie zdrowia
   9.3. Analiza badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów kierunków medycznych

Podsumowanie
Bibliografia
Results of the survey conducted among the medical school students in order to analyse the potential supply of the medical services

10. Informatyzacja opieki zdrowotnej – doświadczenia wybranych krajów 175
dr Artur Borcuch, dr Szymon Jopkiewicz

Wstęp

   10.1. e-zdrowie – pojęcie i analiza efektywności systemu
   10.2. Wydatki na programy e-zdrowia – przykłady sukcesów i porażek

Podsumowanie
Bibliografia

Information and Communications Technology (ICT) of health care – the experience of selected countries

11. Epidemia chorób przewlekłych wyzwaniem dla jednostek opieki zdrowotnej i gospodarki – na przykładzie cukrzycy
dr Joanna Leśniowska

Wstęp

   11.1. Epidemiologia cukrzycy
   11.2. Koszty leczenia cukrzycy i jej powikłań
   11.3. Wpływ wzrostu zachorowań na cukrzycę na gospodarkę

Podsumowanie
Bibliografia
Chronic disease epidemic as a challenge for the health care units and economy – diabetes mellitus example

12. Szacowanie efektywności w opiece zdrowotnej – metodologia i zastosowania
dr Błażej Łyszczarz, dr hab. Zofia Wyszkowska

Wstęp

   12.1. Efektywność ekonomiczna – ramy teoretyczne
   12.2. Pojęcie efektywności w opiece zdrowotnej
   12.3. Metody szacowania efektywności
   12.4. Porównanie metod DEA i stochastycznej analizy granicznej
   12.5. Praktyczne i konceptualne problemy szacowania efektywności w obszarze opieki zdrowotnej

Podsumowanie
Bibliografia
Efficiency estimation in health care – methodology and application

13. Wybrane aspekty współpłacenia za świadczenia medyczne
mgr Anna Piechota, prof. zw. dr hab. Jadwiga Suchecka

Wstęp

   13.1. Współpłacenie za świadczenia zdrowotne przez pacjentów na przykładzie krajów Unii Europejskiej
   13.2. Rodzaje i poziomy współpłacenia przez pacjentów w polskim systemie ochrony zdrowia
   13.3. Koncepcje wprowadzenia współpłacenia do systemu ochrony zdrowia w Polsce
   13.4. Akceptacja społeczna płacenia za usługi zdrowotne na tle badań opinii publicznej w latach 1997–2011

Podsumowanie
Bibliografia
Selected aspects of the co-payment for medical services

14. Elementarne priorytety opieki zdrowotnej w społeczeństwie rozwiniętym na przykładzie USA 241
dr Roman Pluta

Wstęp

   14.1. Model Stranda
   14.2. Gotowość do płacenia
   14.3. Przepływy pacjentów
   14.4. Stopy przejścia
   14.5. Użyteczność konsumpcji
   14.6. Priorytety elementarne

Podsumowanie
Bibliografia
The elementary health care priorities in the developed society

15. Porównanie czasu trwania życia w dobrym zdrowiu w Polsce
dr Paulina Ucieklak-Jeż

Wstęp

   15.1. Zmiany wartości oczekiwanej długości życia w czasie
   15.2. Metoda badawcza
   15.3. Subiektywna ocena stanu zdrowia w Polsce
   15.4. Wyniki badań
Podsumowanie
Bibliografia
Calculating healthy life expectancy in Poland

Część III
Zarządzanie w podmiotach leczniczych

16. Jednostki ochrony zdrowia jako organizacje uczące się. Badania pilotażowe
mgr Katarzyna Dyaczyńska, mgr Karolina Szymaniec

Wstęp

   16.1. Pojęcie organizacji uczącej się
   16.2. Publiczne jednostki ochrony zdrowia jako organizacje uczące się
   16.3. Publiczne podmioty lecznicze jako organizacje uczące się – badania pilotażowe

Podsumowanie
Bibliografia
Health care units as learning organizations. Pilot studies

17. Wpływ standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych na zwiększenie efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych
mgr Anna Gawrońska-Błaszczyk

Wstęp

   17.1. Istota uzgodnionych rozwiązań i światowe standardy GS1
   17.2. Korzyści na przykładzie praktycznych wdrożeń

Podsumowanie
Bibliografia
Influence of identification and communications standards on the increase of efficiency
of healthcare units

18. Wybrane aspekty przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe
dr hab. Jacek Klich

Wstęp

   18.1. Międzynarodowe doświadczenia z restrukturyzacją systemów ochrony zdrowia i podmiotów prowadzących działalność leczniczą
   18.2. Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w polskim
systemie ochrony zdrowia
   18.3. Warunki brzegowe powodzenia procesu przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe

Podsumowanie
Bibliografia
Selected factors influencing the transformation of Independent public health care providers into
corporations

19. Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju podmiotów leczniczych 330
mgr Ewa Książek

Wstęp

   19.1. Prawno-administracyjne zadania elementów systemu ochrony zdrowia i rodzaje podmiotów leczniczych w Polsce
   19.2. Finansowanie w sektorze ochrony zdrowia
   19.3. Partnerstwo publiczno-prywatne – istota, podstawowe pojęcia i modele
   19.4. Kryteria wyboru podmiotu prywatnego
   19.5. Umowa partnerska i korzyści partnerów
   19.6. Kapitał prywatny w strategii podmiotów leczniczych na przykładzie Szpitala Powiatowego w Żywcu

Podsumowanie
Bibliografia
Public-private partnership in the development of healthcare units

20. Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością na przykładzie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie
dr inż. Andrzej Kwintowski, mgr Krzysztof Stopczyński
Wstęp

   20.1. Czym jest akredytacja i certyfikacja systemów w zakładach opieki zdrowotnej?
   20.2. Wdrożenie systemu zarządzania jakością
   20.3. Prezentacja Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie
   20.4. Historia placówki
   20.5. Rozwój Systemów Zarządzania w Zachodniopomorskim Centrum Onkologicznym
   20.6. Omówienie badania ankietowego zatrudnionych w szpitalu pracowników

Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Assessment of the quality management system in the West Pomeranian Oncology Centre in
Szczecin

21. Uwarunkowania lean management w polskiej opiece zdrowotnej
dr Jacek Michalak

Wstęp

   21.1. Metoda
   21.2. Wyniki
   21.3. Dyskusja

Podsumowanie
Bibliografia
The determinants of lean management In Polish health care

22. Koncepcja Strategicznej Karty Wyników dla nowoczesnego polskiego szpitala
mgr Dariusz Porębski

Wstęp

   22.1. Okoliczności sprzyjające zastosowaniu BSC
   22.2. Przez strategię i misję po cele i mierniki oceny szpitala
   22.3. Dobór i powiązanie celów oraz mierniki w Strategicznej Karcie Wyników szpitala
   22.4. Współczesne tendencje rozwoju BSC i jej konstrukcja
   22.5. Korzyści wynikające z zastosowania BSC w szpitalach

Podsumowanie
Bibliografia
Balanced Scorecard concept for the modern Polish hospital

23. Zakres zastosowania outsourcingu w wybranych szpitalach z województwa śląskiego
dr Magdalena Syrkiewicz-Świtała, dr Tomasz Holecki, mgr Jolanta Kowalska

Wstęp

   23.1. Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym
   23.2. Materiał i metoda przeprowadzonego badania
   23.3. Analiza wyników przeprowadzonego badania
   23.4. Wnioski z przeprowadzonego badania

Podsumowanie
Bibliografia
The application range of outsourcing in selected hospitals of the province of Silesia

24. A partnership approach as a strategic response to market and social demand
Msc Nina Szczygieł, dr inż. Małgorzata Rutkowska-Podołowska

Introduction

   24.1. Forms of collaborative linkages
   24.2. Characteristics of a partnership approach
   24.3. Determinants of partnerships
   24.4. Benefits of collaborative commitment
   24.5. Discussion
   24.6. Conclusions

Literature
Podejście oparte na współpracy jako strategiczna odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne
i rynkowe
25. Orientacja zasobowa w zarządzaniu organizacją publiczną – identyfikacja strategicznych zasobów organizacji ochrony zdrowia
mgr Karolina Szymaniec

Wstęp

   25.1. Podejście zasobowe w zarządzaniu strategicznym
   25.2. Zasoby organizacji
   25.3. Podejście zasobowe w zarządzaniu organizacją publiczną
   25.4. Identyfikacja strategicznych zasobów organizacji ochrony zdrowia – wyniki badań sondażowych

Podsumowanie
Bibliografia
Resource orientation in management of public organization – the identification of strategic resources of the health care organization

26. Istota public relations w kreowaniu wizerunku jednostki ochrony zdrowia
dr hab. Zofia Wyszkowska, dr Anna Hnatyszyn-Dzikowska

Wstęp

   26.1. Definicja i zakres public relations
   26.2. Rola otoczenia placówki
   26.3. Budowanie wizerunku w warunkach zmian
   26.4. Funkcje public relations w jednostkach ochrony zdrowia
   26.5. Rola personelu medycznego i otoczenia wewnętrznego w kształtowaniu wizerunku
   26.6. System identyfikacji wizualnej jednostki ochrony zdrowia
   26.7. Współczesne kanały komunikacji z otoczeniem

Bibliografia
The essence of public relations in shaping the image of health care units

Część IV
Pacjent i pracownik w ochronie zdrowia

27. Specyfika ryzyka i jego ograniczanie w usługach zdrowotnych – perspektywa pacjenta
dr Dariusz Kotarski

Wstęp

   27.1. Ryzyko konsumpcji usługi zdrowotnej
   27.2. Istota ryzyka moralnego w usługach zdrowotnych
   27.3. Ograniczanie ryzyka w usłudze zdrowotnej

Bibliografia
Specificity of risk and its reduction in health care services – patient’s perspective

28. Komunikacja marketingowa na rynku usług zdrowotnych
dr Beata Nowotarska-Romaniak

Wstęp

   28.1. Metody i techniki komunikacji marketingowej
   28.2. Komunikacja marketingowa w placówkach służby zdrowia
   28.3. Etapy skutecznej komunikacji marketingowej w placówce zdrowotnej
   28.4. Zauważalność działań komunikacji marketingowej placówek zdrowotnych w oparciu
o badanie ankietowe

Podsumowanie
Bibliografia
Marketing communication in the health care market

29. Model łańcucha wartości w opiece zdrowotnej
prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, dr Konstanty Owczarek

Wstęp

   29.1. Model łańcucha wartości
   29.2. Wartość w opiece zdrowotnej
   29.3. Model łańcucha wartości w opiece zdrowotnej

Podsumowanie
Bibliografia
Value chain model in healthcare

30. Diagnoza systemu oceniania pracowników w jednostce ochrony zdrowia
dr Wojciech Pająk

Wstęp

   30.1. Ocenianie pracowników
   30.2. Metoda diagnozy systemu oceniania pracowników
   30.3. Studium przypadku – diagnoza systemu oceniania pracowników w szpitalu

Podsumowanie
Bibliografia
Diagnosis of the employee assessment system in a health care unit

31. Zachęty materialne do udziału w programach profilaktycznych na świecie i w Polsce
dr Anna Rezner, mgr Justyna Kosecka, mgr Olga Pluta, lek. med. Witold Rezner

Wstęp

   31.1. Idea zachęt materialnych na świecie
   31.2. Zachęty materialne do udziału w programach profilaktycznych w Polsce

Podsumowanie
Bibliografia
Material incentives to participate in health prevention programs in the world and in Poland

32. Formy przekazu informacji medycznej w polskich serwisach internetowych skierowanych do powszechnego odbiorcy
dr Anna Rezner, mgr Katarzyna Surowiec, lek. med. Witold Rezner

Wstęp

   32.1. Cel i metodologia badania
   32.2. Charakterystyka form przekazu informacji medycznej w polskich zasobach internetowych

Podsumowanie
Bibliografia
Forms of medical information communication in Polish websites directed to public

33. Więzi relacyjne w związku pacjent-usługodawca opieki zdrowotnej
dr hab. Iga Rudawska

Wstęp

   33.1. Teoretyczne spojrzenie na więzi relacyjne
   33.2. Metodologia badawcza
   33.3. Wyniki badań i dyskusja

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY