• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-964381_18375_150x190

ORTODONCJA W PRAKTYCE TEKSTY WYBRANE TOM 1/2

 • Wydawca: Elamed
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 678
 • Oprawa: twarda
 • ISBN: 978-83-65883-08-7
 
350,00 zł
332,00 zł 332,00 zł PLN 1
Dostawa za 0zł!

Opis

Ortodoncja w praktyce teksty wybrane Tom 1/2

Redakcja: Agnieszka Machorowska-Pieniążek

TOM I | Etiopatogeneza i diagnostyka       

Innowacje w leczeniu i diagnostyce ortodontycznej - zapoznasz się z kompleksowym opisem cyfrowych technologii – CBCT i dowiesz się, jak wykorzystać modele cyfrowe w praktyce ortodontycznej, które są dokładną, wydajną i łatwą w użyciu alternatywą dla modeli gipsowych, przyczyniającą się do rozwoju praktyk ortodontycznych.

Diagnostyka ortodontyczna - rozdział, który skupia się na prawidłowej diagnostyce i ocenie możliwości leczenia w zróżnicowanych przypadkach klinicznych. Porusza również istotne aspekty poświęcone fotografii klinicznej, które pozwolą uniknąć powszechnych błędów podczas dokumentowania poszczególnych etapów leczenia.

Etiopatogeneza wad – przegląd niecodziennych przypadków klinicznych. Każdy przypadek dokładnie omawia przyczyny oraz przebieg leczenia, opis jest uzupełniony licznymi fotografiami dokuementującymi kolejne etapy terapii

TOM II | Metody i techniki leczenia

Metody i techniki leczenia – poznasz skomplikowane przypadki, z jakimi radzili sobie autorzy artykułów. Przedstawione analizy zawierają teoretyczne wprowadzenie do problematyki danego przypadku oraz omawiają krok po kroku zastosowane metody leczenia w kolejnych stadiach terapii. Każdy opis zawiera również rozbudowane fotorelację, ryciny i wykresy oraz wnioski, które są pomocne w analizie podjętych działań. To aż łącznie 200 zdjęć!

Niepowodzenie w terapii ortodontycznej – dowiesz się, jak poradzić sobie z problematycznymi przypadkami. Autorzy przedstawiają algorytmy postępowania w sytuacjach, kiedy leczenie nie przebiega zgodnie z planem - na co zwrócić uwagę, jak zapobiec wybranym problemom już na etapie planowania leczenia.

Postępowanie w fazie retencyjnej – rekomendacje postępowania po zakończeniu leczenia, które pozwolą jak najdłużej zachować efekty terapii.

Terapia interdyscyplinarna – w jaki sposób zaplanować leczenie, aby pogodzić współpracę z specjalistami innych dziedzin? Rozdział skupia się na przedstawieniu udanych terapii, które potwierdzają, jak ważne jest leczenie zespołowe w skomplikowanych przypadkach.

Tagi: ortodoncja , ortodoncja książki

Spis treści

Ortodoncja w praktyce teksty wybrane Tom 1/2

Redakcja: Agnieszka Machorowska-Pieniążek

Tom I

I. Innowacje w leczeniu i diagnostyce ortodontycznej | Innovations in orthodontic treatment and diagnostics  

 • Technika lingwalna. Ocena zmian morfologii łuków zębowych w odniesieniu do zamierzonego rezultatu. Porównanie metodami anaglifową i kinematograficzną | Lingual Technique. The Evaluation of the Morphology Changes in Relation to Treatment Goal. Comparison by Means of Anaglyph and Cinematographic Method Michał Tarnawski, Anna Hajduk
 • Poprzeczna osteogeneza dystrakcyjna szczęki | Transverse maxillary distraction osteogenesis Krzysztof Dowgierd, Marcin Kozakiewicz 
 • Poszerzenie możliwości leczenia ortodontycznego dzięki zabiegom piezochirurgicznym | Broadening capabilities of orthodontic treatment with piezosurgery Anna Greń, Katarzyna Becker, Mariusz Świerk, Lidia Jamróz-Wilkońska 
 • Diagnostyka i rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych w boreliozowym zapaleniu stawów | Diagnostics and rehabilitation of temporomandibular joints in Lyme arthritis Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Barbara Czerwińska-Niezabitowska, Agnieszka Gołąb  
 • Zastosowanie technologii skanowania CBCT modeli diagnostycznych w ortodoncji – blaski i cienie | Application of CBCT model scanning technology in orthodontics – advantages and disadvantages Paulina Szymczyk, Maciej Cićkiewicz, Georgios Christopoulos, Liwia Minch  
 • Zastosowanie zmodyfikowanego aparatu Herbsta w ortodoncji językowej – opis przypadku | Application of a modified Herbst appliance in lingual orthodontics – a case report Liwia Minch, Rainer Schwestka-Polly

II. Diagnostyka ortodontyczna | Orthodontic diagnosis  

 • Zastosowanie cyfrowych modeli gnatostatycznych. Opis przypadku | The application of digital gnathostatic models. Case report Michał Tarnawski, Agnieszka Tomaka, Leszek Luchowski 
 • Cyfrowa fotografia kliniczna w ortodoncji. Doświadczenia własne | Digital dental photography in orthodontics. Personal experience Jolanta Sajkowska, Marcela Sajkowska 1 
 • Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania zdjęć pantomograficznych | The most common errors commit during to make a pantomographic photos Jakub Baran, Barbara Urbanowicz-Śmigiel 
 • Preferencje profilu twarzy u współczesnych przedstawicieli rasy białej | Contemporary Caucasians’ facial profile preferences Joanna Antoszewska-Smith, Jan Łyczek 
 • Diagnostyka i rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) i młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniu stawów | Diagnosis and rehabilitation of temporomandibular joints in rheumatoid arthritis (RA) and juvenile rheumatoid arthritis (JRA) Barbara Czerwińska-Niezabitowska, Anna Przybylska, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka 
 • Wczesna diagnostyka i prewencja zaburzeń wyrzynania się kłów szczęki. Opisy przypadków i przegląd literatury | Early diagnostics and prevention of maxillary canine eruption impairment. Case presentation and literature review Marta Świerzy, Kalina Trautzel-Niedzielska, Joanna Jaśkiewicz, Anna Noskowska  
 • Ocena możliwości nieoperacyjnego sprowadzenia kła zatrzymanego do łuku zębowego w zależności od wielkości kata granicznego a | Assessment of the possibility of non-surgical moving of an impacted canine to the dental arch depending on the value of angle α Magdalena Zalwert-Zając, Magdalena Głowala, Anna Leszczyszyn, Marek Kulba 
 • Zęby zatrzymane – diagnostyka i ocena rokowania w leczeniu ortodontycznym na podstawie obrazowania rentgenowskiego | Impacted teeth – diagnosis and assessment of the prognosis in orthodontic treatment based on X-ray imaging Renata Pazera, Małgorzata Jurecka, Olga Włodarczyk-Górniak, Adrian Strzecki, Joanna Jabłońska-Zrobek III. Etiopatogeneza wad | Etiopathogenesis of defects 
 • Rozszczepy podniebienia pierwotnego i wtórnego. Epidemiologia, patogeneza i ortodontyczny protokół leczniczy | Clefts of primary and secondary palate. Epidemiology, pathogenesis and orthodontic treatment protocol Agnieszka Machorowska-Pieniążek 
 • Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjentki z naczyniakiem błony śluzowej jamy ustnej okolicy zębów siecznych górnych oraz diastemą pośrodkową szczęki. Opis przypadku | Combined orthodontic-surgical treatment of a patient with hemangioma of the oral mucosa of the upper incisors area and maxillary midline diastema. Case report Agata Pardus, Katarzyna Machaj, Ewa Zielińska 2 
 • Ocena przemieszczeń zębów szczęki podczas leczenia dystalizerem Carriere – trójprzestrzenna analiza ruchu zębów | Evaluation of maxillary tooth movements during therapy with The Carriere Distalizer – Three Dimensional (3D) analysis Dominika Dymalska, Agnieszka Dzierżanowska, Izabella Doniec-Zawidzka, Dorota Zawidzka 
 • Znaczenie dokładnego badania przedmiotowego i podmiotowego w prawidłowej ocenie wad rozwojowych. Drożny przewód nosowo-podniebienny – opis przypadku | Significance of accurate interview and physical examination in the correct assessment of malformations. Patent nasopalatine duct – case study Małgorzata Peruga, Joanna Jacaszek, Aleksandra Oleszczak, Grażyna Śmiech-Słomkowska 
 • Przegląd etiologii diastem i trem – doświadczenia własne | Overview of the etiology of diastemas and tremas – personal experiences Małgorzata Peruga

IV. Trudny pacjent | Difficult patient 

 • Leczenie ortodontyczne – dwa zęby zatrzymane w szczęce u pacjenta z epilepsją, upośledzonego umysłowo – opis przypadku. | Orthodontic treatment of the two impacted maxillary teeth in mental disabled patient with epilepsy – a case report Małgorzata Babiak, Jadwiga Babiak, Agnieszka Bączkiewicz, Ewa Wojtyś  
 • Planowanie leczenia ortodontycznego dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem zaburzeń funkcji mięśniowych, dysfunkcji i parafunkcji | Planning of orthodontic treatment of children with mental disabilities including muscular disorders, dysfunctions and parafunctions Magdalena Zalwert-Zając, Magdalena Głowala, Michał Jes

Tom II

I Współczesne techniki leczenia | Contemporary treatment techniques 

 • Niechirurgiczne leczenie zgryzu otwartego z wykorzystaniem mini-implantów ortodontycznych. Opis przypadku | Nonsurgical treatment of an open bite applying skeletal anchorage. A case report Joanna Antoszewska-Smith, Marta Szumielewicz, Piotr Bilski, Anna Kozanecka 
 • Zastosowanie łuku utility po korekcji linii pośrodkowej. Opis przypadku | The application of utility wire for the correction of midline – case report Piotr Puszkiel, Krzysztof Kachniarz, Liwia Minch 
 • Leczenie pacjenta dorosłego przy pomocy zmodyfikowanego aparatu Hyrax – opis przypadku | Treatment of an adult patient using Hyrax appliances – a case report Aneta Grzesiuk, Maria Mielnik-Błaszczak 
 • Intruzja zębów siecznych – przegląd współczesnych technik | Intrusion of anterior teeth – a review of contemporary techniques Magdalena Kowalska-Lew, Beata Kawala 
 • Metody postępowania w fazie retencyjnej leczenia ortodontycznego – przegląd piśmiennictwa i obserwacje własne | Procedures in the retention phase of orthodontic treatment – a review of the literature and the authors’ own observations Jan Plaskacz, Barbara Rybka, Joanna Antoszewska-Smith 
 • Współczesne wskazania do zastosowania przerzutu podniebiennego – przegląd piśmiennictwa | Modern indications for the trans-palatal arch wire – a literature review Anna Łoś-Kroczak, Anna Gorczowska 
 • Wykorzystanie TAD w leczeniu pacjentki z zatrzymanym zębem 13 i dilaceracją 12 | The use of TAD in the treatment of a patient with the impacted tooth 13 and the dilaceration of tooth 12 Katarzyna Hędrzak—Nolka, Katarzyna Becker, Mariusz Świerk 
 • Leczenie szkieletowej klasy II | Skeletal class II treatment Moschosem A. Papadopoulos 
 • Leczenie zmodyfikowanym aparatem Herbsta (Malu) pacjentów z agenezją drugich zębów przedtrzonowych – opis dwóch przypadków | Orthodontic treatment of patients with second mandibular premolars agenesis using modified. Herbst appliance (Malu) – a case report Magdalena Kowalska-Lew, Jakub Malinowski 1 
 • Sprowadzanie obustronnie zatrzymanych kłów górnych z wykorzystaniem tymczasowego wewnątrzustnego zakotwienia szkieletowego. Opis przypadku | The management of bilaterally impacted maxillary canines using temporary intraoral skeletal anchorage. A case report Joanna Antoszewska-Smith, Kornelia Rumin, Karolina Godek 
 • Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne kłów zatrzymanych | Combined orthodontic-surgical treatment of impacted canines Magdalena Zalwert-Zając, Anna Leszczyszyn, Magdalena Głowala, Paula Duc  
 • Leczenie wady dotylnej aparatem AdwanSync – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa | Treatment of distal occlusion with the AdvanSync appliance – case description and literature review Jadwiga Babiak, Małgorzata Babiak, Ewa Wojtyś-Leszczyńska

II Terapia interdyscyplinarna | Interdisciplinary therapy 

 • Wielospecjalistyczne leczenie rozszczepu podniebienia | A multidisciplined approach to cleft palate repair Joanna Antoszewska-Smith, Janina Szeląg 
 • Leczenie transpozycji z wykorzystaniem zakotwienia szkieletowego. Opis przypadków | Treatment of transpositions with the use of skeletal anchorage. A case report Michał Sarul, Joanna Antoszewska-Smith 
 • Zabiegi chirurgiczne wspomagające leczenie ortodontyczne – przegląd piśmiennictwa | Surgical procedures supporting orthodontic treatment – a literature review Alina Stępnik-Mardzyńska, Janusz Kalukin 
 • Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjenta z mnogimi zębami dodatkowymi | Combined orthodontic-surgical treatment of a patient with multiple supernumerary teeth Małgorzata Kuc-Michalska, Anna Filipek 
 • Dwa przypadki ortodontycznego leczenia pacjentów z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia (URNŻ) | Two cases of the orthodontic treatment of patients with mobility dysfunction of masticatory system Barbara Czerwińska-Niezabitowska 
 • Reinkluzja zębów stałych – przegląd piśmiennictwa | Reinclusion of permanent teeth – a literature review Daria Wolder 2
 • Jednostronny przerost wyrostka kłykciowego. Opis przypadku | Unilateral condylar hyperplasia. Case report Agata Budzyńska, Krzysztof Woźniak 
 • Leczenie ortodontyczne stłoczeń i wad zębowych współistniejących z recesjami dziąsłowymi | Orthodontic treatment of dental crowding and defects coexisting with gingival recessions Jan Plaskacz, Wojciech Bednarz ⋄ Intruzja szczęki w okolicy trzonowców jako metoda chirurgiczno-ortodontycznej korekty wad szkieletowych III klasy | Mandibular intrusion in the area of molars as a surgical-orthodontic method to correct skeletal class III Jan Plaskacz, Mateusz Dymek

III Ryzyko niepowodzeń w leczeniu ortodontycznym – postępowanie | Risk of failure in orthodontic treatment - procedure 

 • Demineralizacja szkliwa u pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi. Przegląd piśmiennictwa i opis przypadku leczenia białych plam próchnicowych | Enamel demineralisation in patients treated with fixed orthodontic appliances. Literature review and clinical case report of white spot lesions treatment Agnieszka Kraus, Katarzyna Becker, Karolina Chrapla 
 • Wpływ sił ortodontycznych na zęby leczone endodontycznie – podsumowanie badań | The influence of orthodontic forces on teeth treated endodontically – research report Katarzyna Pustułka

IV Prawo w praktyce ortodontycznej | Law in orthodontic practice 

 • Rola biegłego w ocenie wysokości zobowiązania wynikającego z nieszczęśliwego zdarzenia, wymagającego długotrwałego, interdyscyplinarnego leczenia Joanna Zemlik 
 • Obowiązki informacyjne ortodonty w stosunku do pacjentów Małgorzata Paszkowska

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

189,00 zł
189,00 zł
169,90 zł
159,00 zł
128,90 zł
82,00 zł
73,80 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY