• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Outsourcing. Model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia

OUTSOURCING. MODEL ZARZĄDZANIA W PODMIOTACH SEKTORA OCHRONY ZDROWIA

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: Warszawa 2011
  • Wydanie: 1
  • Ilość stron: 256
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7641-339-6
 
50,00 zł
45,00 zł 45,00 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Praca "Outsourcing" została podzielona na dwie części. Pierwsza ma charakter rozważań teoretycznych, w której na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono motywy i przyczyny stosowania outsourcingu, teoretyczne podstawy tej koncepcji zarządzania oraz rodzaje powiązań outsourcingowych. Część druga opracowania oparta została na badaniach empirycznych, z nielicznymi uzupełnieniami teoretycznymi oraz aktami prawnymi. Główny nurt rozważań koncentruje się na celach i formach outsourcingu w polskim sektorze ochrony zdrowia oraz metodach i narzędziach oceny efektywności tej koncepcji zarządzania.

Z recenzji dr hab. Wandy Błaszczyk, prof. UŁ:
Outsourcing zaliczany jest współcześnie do najczęściej stosowanych w praktyce koncepcji zarządzania […]. Podłożem dla ukształtowania szczególnej rangi outsourcingu są nasilające się dążenia organizacji do utrwalenia swojej pozycji w konkurencyjnym i zmiennym otocze­niu. Autorka książki w otoczeniu o takich cechach poszukuje uwarunkowań podejmowanych w organizacjach działań usprawniających ich funkcjonowanie […]. Swoje rozważania sy­tuuje w nurcie metodologicznym nauk o zarządzaniu, dając temu wyraz w sformułowanym celu głównym i tezie stanowiących podstawę Jej dociekań naukowych. […] Zaproponowane przez Autorkę książki wykorzystanie miar finansowych i modeli ekonometrycznych do oceny outsourcingu jako modelu zarządzania użytecznego w podnoszeniu efektywności podmiotów sektora ochrony zdrowia jest Jej oryginalnym wkładem w rozwiązanie tego istotnego zagad­nienia pozostającego dotychczas na peryferiach zainteresowań nauki i praktyki zarządzania organizacjami.


Z recenzji dr. hab. Jana Sobiecha, prof. UEP: Problematyka outsourcingu w zarządzaniu instytucjami opieki zdrowotnej zasługuje na uwagę i pogłębioną analizę, tak ze względów poznawczych, jak i aplikacyjnych. W ostatnich dzie­sięcioleciach outsourcing z powodzeniem wykorzystywany jest w zarządzaniu instytucjami opieki zdrowotnej we wszystkich państwach świata, w tym w Polsce. Pomimo rosnącej liczby opracowań (głównie artykułowych) w literaturze światowej i literaturze polskiej wiele zagadnień tej problematyki nie zostało jeszcze rozpoznanych i rozwiązanych, a praktyka zainteresowana jest poważnymi opracowaniami zawierającymi wskazówki co do możliwości wykorzystania outsourcingu w zarządzaniu. Książka […] ze względu na podejmowaną tematykę z pewnością spotka się z zainteresowaniem czytelników, przede wszystkim praktyków (menedżerów kieru­jących instytucjami składającymi się na sektor opieki zdrowotnej w Polsce) oraz naukowców, przede wszystkim z zakresu nauk o zarządzaniu, a także z zakresu ekonomiki zdrowia.

Spis treści

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Outsourcing w podmiotach sektora ochrony zdrowia w świetle teorii i doświadczeń praktycznych na świecie

1.1. Przesłanki wykorzystania outsourcingu jako koncepcji zarządzania
   1.1.1. Przemiany w organizacji i jej otoczeniu
   1.1.2. Współczesne tendencje w zarządzaniu organizacjami
1.2. Podstawy teoretyczne koncepcji outsourcingu
   1.2.1. Usługi, outsourcing usług i pojęcia pokrewne
   1.2.2. Zarys rozwoju outsourcingu
   1.2.3. Korzyści i zagrożenia outsourcingu
   1.2.4. Modele relacji outsourcingowych
1.3. Outsourcing w podmiotach sektora ochrony zdrowia w wybranych krajach
   1.3.1. Koncepcje outsourcingu w Stanach Zjednoczonych
   1.3.2. Azjatyckie modele outsourcingu w ochronie zdrowia
   1.3.3. Outsourcing w wybranych krajach europejskich
   1.3.4. Zakres strategii outsourcingowych

Rozdział 2. Outsourcing w podmiotach sektora ochrony zdrowia w Polsce

2.1. Organizacja sektora ochrony zdrowia
   2.1.1. Podstawy prawno-instytucjonalne funkcjonowania sektora ochrony zdrowia
   2.1.2. Aspekty finansowe sektora ochrony zdrowia
   2.1.3. Procesy restrukturyzacyjne w sektorze ochrony zdrowia
2.2. Uregulowania obligatoryjne outsourcingu usług
   2.2.1. Usługi w zapisach dyrektyw Unii Europejskiej
   2.2.2. Prawno-organizacyjne uwarunkowania outsourcingu usług w Polsce
2.3. Cele i formy outsourcingu w podmiotach sektora ochrony zdrowia
   2.3.1. Obszary outsourcingu
   2.2.2. Przedmiotowa i przestrzenna struktura outsourcingu
2.4. Rynek outsourcingu usług
   2.4.1. Kryteria wyboru dostawców usług
   2.4.2. Aspekt czasowy kontraktów outsourcingowych
   2.4.3. Konkurencja na rynku outsourcingu usług
   2.4.4. Informacyjno-stymulacyjny charakter rynku outsourcingu usług
   2.4.5. Zjawiska negatywne w outsourcingu usług

Rozdział 3. Metody i narzędzia oceny efektywności outsourcingu w podmiotach sektora ochrony zdrowia

3.1. Metody i kryteria oceny efektywności
   3.1.1. Efektywność szpitali jako organizacji non profit
   3.1.2. Ograniczenia efektywności outsourcingu w publicznych podmiotach sektora ochrony zdrowia
   3.1.3. Ryzyko outsourcingu w szpitalu publicznym
3.2. Model oceny efektywności stosowanych rozwiązań outsourcingowych
   3.2.1. Etapy oceny efektywności outsourcingu
   3.2.2. Wymiar ekonomiczny kontraktów outsourcingowych
3.3. Wybrane modele ekonometryczne jako narzędzia oceny efektywności outsourcingu usług
   3.3.1. Modelowanie wyboru przedmiotu outsourcingu
   3.3.2. Modelowanie wartości kontraktów outsourcingowych
3.4. Model decyzyjny outsourcingu
   3.4.1. Model wyboru optymalnego dostawcy
   3.4.2. Model skutecznego outsourcingu

Rozdział 4. Ocena outsourcingu w wybranych podmiotach sektora ochrony zdrowia

4.1. Miejsce i rola powiatowych SPZOZ w systemie ochrony zdrowia
   4.1.1. Uwarunkowania systemowe funkcjonowania szpitala powiatowego
   4.1.2. Specyfika otoczenia szpitali powiatowych
   4.1.3. Gospodarka finansowa powiatowych SPZOZ
4.2. Wykorzystanie outsourcingu w restrukturyzacji szpitali
   4.2.1. Obszar outsourcingu usług w wybranych podmiotach
   4.2.2. Outsourcing a efektywność funkcjonowania szpitali powiatowych
4.3. Efekty przedsięwzięć outsourcingowych
   4.3.1. Efektywność finansowa wybranych szpitali
   4.3.2. Krótkookresowe efekty bezpośrednie i pośrednie outsourcingu – I etap oceny
   4.3.3. Efekty bezpośrednie i pośrednie długookresowe – II etap oceny
   4.3.4. Ocena wielokryterialna efektywności szpitali – III etap oceny
   4.3.5. Projekcje zastosowania outsourcingu w szpitalach powiatowych
4.4. Retrospektywna ocena wpływu outsourcingu na zarządzanie organizacjami sektora ochrony zdrowia

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Spis schematów

Spis rysunków

Załączniki

Załącznik 1. Wymiar ekonomiczno-techniczny

Załącznik 2. Ważniejsze pozycje bilansowe szpitali (mln PLN)

Załącznik 3. Ważniejsze pozycje rachunku zysków i strat (mln PLN)

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY