• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Pacjent a system ochrony zdrowia. Aktualne problemy

PACJENT A SYSTEM OCHRONY ZDROWIA. AKTUALNE PROBLEMY

  • Wydawca: UMP
  • Rok wydania: 2018
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 220
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7597-356-3
 
50,00 zł
45,00 zł 45,00 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Pacjent a system ochrony zdrowia. Aktualne problemy

Redakcja: Monika Urbaniak

Słusz­nie podno­si się w li­te­ra­tu­rze przedmio­tu, że pa­cjent sta­no­wi pod­sta­wę i za­sad­ni­czy cel funk­cjo­no­wa­nia każ­de­go sys­te­mu ochro­ny zdro­wia. Ro­zwa­ża­jąc pro­ble­ma­ty­kę rów­ne­go do­stę­pu do świad­czeń, ich ja­ko­ści, efek­tyw­no­ści kosz­tów czy opty­ma­li­za­cję spo­so­bu or­ga­ni­za­cji i wy­ko­ny­wa­nia świad­czeń, za­wsze w cen­trum tych roz­wa­żań po­zo­sta­je pa­cjent. Ni­niej­sza książ­ka sta­no­wi zbiór osiem­na­stu tek­stów przy­go­to­wa­nych za­rów­no przez prak­ty­ków, jak i teo­re­ty­ków, po­świę­co­nych róż­no­rod­nej pro­ble­ma­ty­ce, któ­rej jed­nak za­sad­ni­czą osią roz­wa­żań jest po­zy­cja pa­cjenta w sys­te­mie opie­ki zdro­wot­nej.

Wy­ra­żam na­dzie­ję, że ni­niej­sza mo­no­gra­fia bę­dzie po­moc­na w ana­li­zie za­gad­nień zwią­za­nych z ochro­ną zdro­wia. Adre­sa­ta­mi pu­bli­ka­cji są oso­by za­wo­do­wo zwią­za­ne z sek­to­rem ochro­ny zdro­wia, a tak­że wszy­scy za­in­te­re­so­wa­nie prak­tycz­nym sto­so­wa­niem in­sty­tu­cji sys­te­mu ochro­ny zdro­wia.

Mo­ni­ka Ur­ba­niak
 

Spis treści

Pacjent a system ochrony zdrowia. Aktualne problemy

Redakcja: Monika Urbaniak

Wstęp 

Rozdział I Prawo do poszanowania godności i intymności pacjenta — wybrane zagadnienia

Rozdział II (Nie)poszanowanie intymności pacjenta

Rozdział III Zachowania pacjentów w świetle ekonomii behawioralnej 

Rozdział IV Uzależnienia behawioralne jako przyczyny niewypłacalności — wybrane przykłady 

Rozdział V Oczekiwania i potrzeby pacjentów w kontekście ich praw reprodukcyjnych

Rozdział VI Pacjenci wobec prywatnego fi nansowania w ochronie zdrowia

Rozdział VII Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Próba podsumowania działalności po pierwszej kadencji

Rozdział VIII O potrzebie i warunkach reformy więziennej służby zdrowia

Rozdział IX Więzień niepełnosprawny jako pacjent

Rozdział X Odpowiedzialność dyscyplinarna diagnostów laboratoryjnych

Rozdział XI RODO w badaniach naukowych

Rozdział XII Tworzenie wartości dla klienta/pacjenta w procesie projektowania usług medycznych

Rozdział XIII Wpływ infrastruktury i architektury szpitala na jakość, bezpieczeństwo i dobrostan pacjentów

Rozdział XIV Procesy kadrowe i motywowanie w małym podmiocie leczniczym

Rozdział XV Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna uczniów a reformy oświatowe. Szanse i bariery rozwoju medycyny szkolnej 

Rozdział XVI Generalny akt administracyjny jako narzędzie zakazu, wstrzymania lub wycofania produktu z obrotu na gruncie prawa farmaceutycznego i sanitarnego

Rozdział XVII Społeczne i ekonomiczne skutki alkoholizmu

Rozdział XVIII Odpady medyczne i procedura postępowania z odpadami medycznymi w świetle obowiązujących przepisów prawa

Rozdział XIX Ubezpieczenia Ryzyk Cybernetycznych w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemny

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY