• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
Parazytologia kliniczna. Repetytorium z zakresu wybranych chorób pasożytniczych i tropikalnych

PARAZYTOLOGIA KLINICZNA. REPETYTORIUM Z ZAKRESU WYBRANYCH CHORÓB PASOŻYTNICZYCH I TROPIKALNYCH

 • Wydawca: UMP
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 141
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-7597-281-8
 
47,00 zł
42,50 zł 42,50 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Od Au­to­ra
Pa­ra­zy­to­lo­gia le­kar­ska wią­że się w ca­łość z pa­ra­zy­to­lo­gią we­te­ry­na­ryj­ną oraz ze śro­do­wi­skiem przy­do­mo­wym, le­śnym i wod­nym od­no­śnie re­zer­wu­arów, źró­deł za­ra­że­nia i dróg prze­no­sze­nia do czło­wie­ka form in­wa­zyj­nych pa­to­ge­nów pa­so­żyt­ni­czych. Prze­ni­ka­ją one do or­ga­ni­zmu czło­wie­ka dro­gą prze­wo­du po­kar­mo­we­go, dro­gą od­de­cho­wą i dro­gą trans­mi­syj­ną z udzia­łem wek­to­rów – naj­czę­ściej owa­dów kr­wio­pij­nych.

In­ten­cją Au­to­ra jest przed­sta­wie­nie w zwar­tej for­mie re­pe­ty­to­rium wy­bra­nych grup cho­rób pa­so­żyt­ni­czych i tro­pi­kal­nych (29 jed­no­stek) wy­stę­pu­ją­cych czę­sto w po­sta­ci wie­lo­na­rzą­do­wej pa­to­lo­gii kli­nicz­nej i wy­ma­ga­ją­cych wcze­sne­go roz­po­zna­nia i le­cze­nia ze wzglę­du na póź­ne na­stęp­stwa. Istot­nym jest pod­kre­śle­nie zna­cze­nia źró­deł za­ra­że­nia i po­sta­ci in­wa­zyj­nych pa­so­ży­ta, je­go dróg i me­cha­ni­zmów prze­ni­ka­nia do wy­bra­ne­go bio­to­pu w or­ga­ni­zmie czło­wie­ka. W re­pe­ty­to­rium przed­sta­wio­no me­to­dy wy­kry­wa­nia in­wa­zji pa­so­żyt­ni­czych oraz za­rys le­cze­nia i za­po­bie­ga­nia.

Wie­dza na te­mat zło­żo­no­ści pro­ce­su pa­so­żyt­ni­cze­go wy­ma­ga­ją­ca czę­sto ocen wie­lo­spe­cja­li­stycz­nych mo­że oka­zać się przy­dat­na w co­dzien­nej pra­cy le­ka­rza.

Tagi: Parazytologia ,

Spis treści

Inwazje pasożytnicze układu pokarmowego.

 • Inwazje pierwotniaków.
 • Inwazje nicieni.
 • Tasiemczyce człowieka.
 • Przywry.

Inwazje pasożytnicze krwi i tkanek.

 • Inwazje nabyte drogą układu oddechowego.
 • Inwazje odzwierzęce.
 • Inwazje transmisyjne.

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY