• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Podstawy kliniczne oraz pielęgnowanie chorych w okresie przed- i pooperacyjnym w chirurgii, ortopedii i traumatologii

PODSTAWY KLINICZNE ORAZ PIELĘGNOWANIE CHORYCH W OKRESIE PRZED- I POOPERACYJNYM W CHIRURGII, ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII

  • Wydawca: UMP
  • Rok wydania: 2018
  • Wydanie: II
  • Ilość stron: 391
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7597-344-0
 
70,00 zł
63,00 zł 63,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Podstawy kliniczne oraz pielęgnowanie chorych w okresie przed- i pooperacyjnym w chirurgii, ortopedii i traumatologii

Redakcja: Grażyna Bączyk, Wojciech Kapała

Sza­now­ni Pań­stwo, 
pre­zen­tu­je­my Pań­stwu ko­lej­ne, po­sze­rzo­ne wy­da­nie pod­ręcz­ni­ka, wzbo­ga­co­ne o no­we tre­ści. Do no­wych te­ma­tów, o któ­re książ­ka zo­sta­ła wzbo­ga­co­na, na­le­żą: po­ope­ra­cyj­na opie­ka pie­lę­gniar­ska i pro­ble­my pie­lę­gna­cyj­ne pa­cjen­ta le­czo­ne­go na od­dzia­le uro­lo­gii, po­ope­ra­cyj­na opie­ka pie­lę­gniar­ska i pro­ble­my pie­lę­gna­cyj­ne pa­cjen­ta po prze­szcze­pie ner­ki oraz opie­ka pie­lę­gniar­ska i pro­ble­my pie­lę­gna­cyj­ne pa­cjen­ta le­czo­ne­go na od­dzia­le chi­rur­gii na­czy­nio­wej. Po­nad­to, w obec­nym wy­da­niu pod­ręcz­ni­ka zna­la­zły się tak­że ta­kie te­ma­ty, jak spe­cy­fi­ka opie­ki pie­lę­gniar­skiej i pro­ble­my pie­lę­gna­cyj­ne pa­cjen­ta w wie­ku po­de­szłym le­czo­ne­go chi­rur­gicz­nie oraz pie­lę­gniar­ska oce­na sta­nu od­ży­wie­nia cho­rych le­czo­nych chi­rur­gicz­nie i ży­wie­nie cho­rych po za­bie­gu chi­rur­gicz­nym. 

Je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że no­we, po­sze­rzo­ne wy­da­nie pod­ręcz­ni­ka spo­tka się z jesz­cze lep­szym przy­ję­ciem ze stro­ny czy­tel­ni­ka niż po­przed­nie. Tre­ści w ca­łym pod­ręcz­ni­ku przed­sta­wio­ne są w spo­sób kom­plek­so­wy, z krót­ki­mi waż­ny­mi od­no­śni­ka­mi na mar­gi­ne­sach każ­dej stro­ny, co – jak za­uwa­ży­li czy­tel­ni­cy pierw­sze­go wy­da­nia – znacz­nie uła­twia po­szu­ki­wa­nie po­trzeb­nych in­for­ma­cji i czy­ni pod­ręcz­nik nie­zwy­kle przy­ja­znym w od­bio­rze. 

Gra­ży­na Bą­czyk, Woj­ciech Ka­pa­ła wstęp do książki Podstawy kliniczne oraz pielęgnowanie chorych w okresie przed- i pooperacyjnym w chirurgii, ortopedii i traumatologii

Spis treści

Podstawy kliniczne oraz pielęgnowanie chorych w okresie przed- i pooperacyjnym w chirurgii, ortopedii i traumatologii

Redakcja: Grażyna Bączyk, Wojciech Kapała

Wstęp.

Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego.

Pielęgniarska opieka pooperacyjna - elementy składowe i ich znaczenie.

Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne pacjenta leczonego na oddziale chirurgii ogólnej.

1. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po usunięciu wyrostka robaczkowego.

2. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po operacji przepukliny brzusznej.

3. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po operacji żylaków kończyn dolnych.

4. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po operacji tarczycy.

5. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po usunięciu nerki.

6. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po usunięciu nadnercza.

7. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po usunięciu śledziony.

8. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po amputacji piersi.

9. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po amputacji kończyny dolnej.

10. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po resekcji żołądka.

11. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po operacji na jelicie grubym.

12. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po wyłonieniu stomii jelitowej.

13. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po usunięciu pęcherzyka żółciowego oraz po operacji kamicy przewodowej.

14. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego operowanego z powodu ostrego zapalenia trzustki.

Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne pacjenta leczonego na oddziale chirurgii ogólnej w przypadkach innych niż operacyjne.

1. Opieka pielęgniarska i problemy operacyjne chorego z zakrzepowym zapaleniem żył głębokich.

2. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego z krwotokiem do przewodu pokarmowego.

3. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego z ostrym zapaleniem trzustki leczonym nieoperacyjnie.

Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne pacjenta po urazie.

1. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po urazie jamy brzusznej.

2. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne choroby po urazie czaszkowo-mózgowym.

3. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po urazie rdzena kręgowego.

4. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po urazie klatki piersiowej.

5. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po urazie miednicy.

6. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po złamaniach kości.

Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne pacjenta hospitalizowanego na oddziale ortopedii.

1. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

2. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgniacyjne chorego po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.

3. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po endoprotezoplastyce stawu skokowego.

4. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po endoprotezoplastyce stawu barkowego.

5. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

6. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego.

7. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po zszyciu zerwanego ścięgna Achillesa.

8. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po operacji palucha koślawego.

9. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po operacji usunięcia cysty Backera.

10. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po operacji usunięcia gonglionu.

11. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po zwichnięciu stawu.

12. Opieka pielęgniarska i problem pielęgnacyjne chorego z chorobą tkanek miękkich (ścięgien, więzadeł, tkanki łącznej).

Diagnostyka w urologii: opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego przygotowanego do badań diagnostycznych i po wykonanych badaniach.

Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego operowanego z powodu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego operowanego z powodu nowotworu pęcherza moczowego.

Poopeeracyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne pacjenta po przeszczepie nerki.

Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego przygotowanego do badań i zabiegów wykonywanych w chirurgii naczyniowej i angiologii.

Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po zabiegach z powodu tętniaka aorty brzusznej.

Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem starszym leczonym chirurgicznie.

Pielęgniarska ocena stanu odżywiania chorych leczonych chirurgicznie oraz żywienie chorych po zabiegu chirurgicznym - pielęgnowanie chorego żywionego dojelitowo i pozajelitowo.

Zaopatrywanie i gojenie ran.

Ocena i leczenie bólu pooperacyjnego i pourazowego - ujęcie kliniczne i pielęgniarskie.

Usprawnianie po zabiegach chirurgcznych - informacje dla pielęgniarek.

Specyfika praktyki pielęgniarskiej na oddziale chirurgii w kontekście komunikacji interpersonalnej i wsparcia społecznego.

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY