• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Pomoc psychologiczna Prawo i etyka w zawodach terapeuty i psychiatry

POMOC PSYCHOLOGICZNA PRAWO I ETYKA W ZAWODACH TERAPEUTY I PSYCHIATRY

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2016
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 216
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-8085-085-9
 
48,00 zł
43,20 zł 43,20 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Prezentowane opracowanie zawiera omówienie kluczowych zagadnień prawnych, przydatnych w edukacji i praktyce psychologa, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa. Publikacja Pomoc psychologiczna. Prawo i etyka w zawodzie psychoterapeuty zawiera omówienie najnowszych regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów psychologa, psychoterapeuty, seksuologa oraz lekarza psychiatry.

Niniejsza pozycja jest aktualizacją książki „Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne” autorstwa Agnieszki Fiutak i Jacka Dąbrowskiego.

Książka adresowana jest również studentów psychologii i prawa oraz prawników i osób zainteresowanych przedstawioną problematyką.

Spis treści

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

Część I. CZĘŚĆ OGÓLNE

Rozdział 1. Podstawowe określenia związane z pomocą terapeutyczną

1. Podstawowe pojęcia
1.1. Zdrowie
1.2. Pacjent/klient
1.3. Świadczenie zdrowotne
1.4. Świadczenia psychologiczne
1.5. Psychologia
1.6. Psychiatria
1.7. Seksuologia
1.8. Kontakt terapeutyczny
1.9. Kontrakt
1.10. Superwizor
1.11. Sesja psychoterapii indywidualnej
1.12. Sesja psychoterapii rodzinnej
1.13. Sesja psychoterapii grupowej
1.14. Sesja wsparcia psychospołecznego
1.15. Sesja psychoedukacyjna
1.16. Porada psychologiczno-diagnostyczna
1.17. Porada psychologiczna
1.18. Porada diagnostyczna
1.19. Porada terapeutyczna
2. Definicja zawodu
2.1. Akty dotyczące wykonywania zawodów psychologa, psychoterapeuty, psychiatry i seksuologa
   
Rozdział 2. Zawody związane z pracą terapeutyczną

1. Psycholog
2. Psychoterapeuta
3. Psychiatra i seksuolog
   
Rozdział 3. Formalno-prawne zasady wykonywania działalności terapeutycznej

1. Uwagi ogólne
2. Umowa o pracę
3. Umowa cywilnoprawna
4. Jednoosobowa działalność lecznicza
5. Prywatna praktyka psychologiczna
6. Zakładanie prywatnego gabinetu przez psychologa lub psychoterapeutę
6.1. Wniosek o wpis do CEIDG
6.2. NIP
6.3. ZUS
6.4. Konto bankowe
6.5. Wybór sposobu opodatkowania
6.6. Księgi rachunkowe
6.7. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
6.8. REGON
7. Grupowa praktyka
7.1. Spółka cywilna
7.2. Spółka jawna
7.3. Spółka partnerska
   
Rozdział 4. Prawa pacjenta

1. Prawo do świadczeń zdrowotnych
2. Prawo do informacji
3. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
4. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
5. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
6. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
7. Prawo do ochrony praw pacjenta
8. Prawo do wyrażenia zgody, do autonomii
8.1. Zgoda pacjenta (właściwa)
8.2. Zgoda zastępcza (substytucyjna)
8.3. Zgoda przedstawiciela ustawowego
8.4. Zgoda sądu opiekuńczego
8.5. Zgoda kumulatywna
8.6. Ważność zgody
8.7. Forma wyrażenia zgody
8.8. Szczególne przypadki z ustawy o zdrowiu psychicznym
9. Tajemnica
10. Dokumentacja leczenia
   
Rozdział 5. Ochrona zdrowia psychicznego

1. Uwagi ogólne
2. Ubezwłasnowolnienie
3. Przymus bezpośredni
4. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego
5. Wypis ze szpitala psychiatrycznego
6. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
   
Część II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LEKARZA PSYCHIATRY, PSYCHOLOGA, SEKSUOLOGA I PSYCHOTERAPEUTY

Rozdział 6. Wprowadzenie
   
Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilna

1. Uwagi ogólne
2. Przesłanki odpowiedzialności
2.1. Szkoda
2.2. Wina
2.3. Związek przyczynowy
2.4. Kontratypy
2.5. Ciężar dowodu
3. Rodzaje odpowiedzialności cywilnej
3.1. Odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu)
3.2. Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto)
3.3. Zbieg odpowiedzialności
4. Rodzaje odpowiedzialności w zależności od stosunku łączącego pracownika medycznego z pacjentem
4.1. Umowa o pracę
4.2. Kontrakt
4.3. Praktyka prywatna
4.4. Grupowa praktyka
4.5. Podmioty zobowiązane do naprawienia szkody
5. Wynagrodzenie szkody
5.1. Przywrócenie stanu sprzed powstania szkody lub zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej
5.2. Jednorazowy zwrot kosztów
5.3. Renta lub jednorazowe odszkodowanie
5.4. Jednorazowe świadczenie pieniężne tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
5.5. Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dobra osobistego
6. Terminy przedawnień
7. Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej
7.1. Działanie bez zgody
7.2. Nieinformowanie pacjenta o skutkach i ryzyku podjęcia czynności leczniczej czy terapeutycznej
7.3. Niezachowanie tajemnicy
7.4. Niewywiązanie się z umowy lub nienależyte wykonanie umowy
7.5. Naruszenie dóbr osobistych pacjenta, nietykalności cielesnej
   
Rozdział 8. Odpowiedzialność pracownicza

1. Odpowiedzialność porządkowa
1.1. Katalog kar
1.2. Wysłuchanie pracownika i poinformowanie o nałożeniu kary
1.3. Postępowanie odwoławcze
1.4. Zatarcie kary
2. Odpowiedzialność materialna
2.1. Wina
2.2. Szkoda
2.3. Wyłączenie odpowiedzialności, odpowiedzialność kilku pracowników
2.4. Roszczenie regresowe
 
Rozdział 9. Odpowiedzialność zawodowa

1. Uwagi ogólne
2. Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
2.1. Ustawa z 8.6.2001 r.
2.2. Prace nad nową ustawą o zawodzie psychologa
3. Zawód psychoterapeuty
3.1. Polska Rada Psychoterapii
3.2. Projekt ustawy dotyczący wykonywania zawodu psychoterapeuty
4. Kodeksy etyki dotyczące wykonywania zawodów psychologa i psychoterapeuty
4.1. Zasady zawarte w kodeksach etyki
4.1.1. Dobro pacjenta
4.1.2. Relacja terapeutyczna
4.1.3. Zakaz dyskryminacji
4.1.4. Zgoda pacjenta
4.1.5. Tajemnica zawodowa
4.1.6. Dokumentacja i nagrywanie
4.1.7. Kontakt
4.1.8. Ochrona danych osobowych
4.1.9. Wynagrodzenie
4.1.10. Reklama, wystąpienie publiczne
4.1.11. Kary
4.1.12. Prawo do przerwania procesu terapeutycznego
4.1.13. Podsumowanie zasad
4.2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
4.3. Wybrane przypadki naruszenia etyki
4.4. Podsumowanie
5. Odpowiedzialność lekarza psychiatry i lekarza seksuologa
5.1. Strony postępowania
5.2. Kary
5.3. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej
5.4. Okręgowy sąd lekarski oraz Naczelny Sąd Lekarski
5.5. Postępowanie przed sądem lekarskim
5.6. Postępowanie mediacyjne
5.7. Terminy przedawnień
5.8. Zatarcie skazania
5.9. Wnioski odnośnie do odpowiedzialności zawodowej lekarzy
6. Kodeks etyczny seksuologa
6.1. Wiodące Zasady Etyczne
6.2. Sąd Koleżeński PTS
6.3. Przypadki naruszenia zasad etyki

Rozdział 10. Odpowiedzialność karna

1. Podstawy odpowiedzialności karnej
2. Kary
3. Środki karne
4. Przepadek i środki kompensacyjne
5. Środki zabezpieczające
6. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu
7. Okoliczności wyłączające winę
8. Okresy przedawnień i zatarcie skazania
9. Wybrane przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
9.1. Nakłanianie do samobójstwa – art. 151 k.k.
9.2. Nieumyślne spowodowanie śmierci – art. 155 k.k.
9.3. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 156 k.k.
9.4. Spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 157 k.k.
9.5. Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 160 k.k.
9.6. Nieudzielenie pomocy – art. 162 k.k.
10. Wybrane przestępstwa przeciwko wolności
10.1. Pozbawienie człowieka  wolności – art. 189 k.k.
10.1. Pozbawienie człowieka wolności – art. 189 k.k.
10.2. Zmuszanie do określonego zachowania – art. 191 k.k.
10.3. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby – art. 191a k.k.
10.4. Wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta – art. 192 k.k.
11. Wybrane przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
11.1. Zgwałcenie – art. 197 k.k.
11.2. Wykorzystanie osoby bezradnej – art. 198 k.k.
11.3. Nadużycie zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia – art. 199 k.k.
12. Znęcanie się (art. 207 k.k.) jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece
13. Naruszenie tajemnicy zawodowej – art. 266 k.k.
   
ZAŁĄCZNIK

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY