• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie

POWINNOŚCI I KOMPETENCJE W WYCHOWANIU OSÓB NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE

  • Wydawca: UMCS
  • Rok wydania: 2010
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 360
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-227-3166-6
 
42,00 zł
37,80 zł 37,80 zł PLN 1
Dostawa od 11.80 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Oddana do rąk Czytelników książka może stanowić inspirację i zachętę do teoretyczno-badawczego i praktycznego zajmowania się szczególną kategorią osób - niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami w zachowaniu, wchodzących w kolizje z prawem, zdemoralizowanych, czy wreszcie, jak chcą socjologowie, wadliwie przystosowanych.
Fragment recenzji prof. zw. dr. hab. Adama Stankowskiego

Spis treści

Część I KOMPETENTNY PEDAGOG RESOCJALIZACYJNY

Zbigniew B. GAŚ - Rozwój profesjonalny wychowawców: teoria a praktyka

Marek HEINE, Violetta BĘDKOWSKA-HEINE - Kompetencje do pracy w zawodzie
kuratora sadowego i ich nabywanie w procesie kształcenia akademickiego

Zdzisław BARTKOWICZ - Kształtowanie świadomości aksjologicznej pedagogów
resocjalizacyjnych

Mieczysław DUDEK - Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli placówek resocjalizacyjnych

Agnieszka LEWICKA, Ewa GRUDZIEWSKA - Analiza wybranych aspektów
osobowości personelu penitencjarnego na tle grupy porównawczej

Robert OPORA - Kompetencje wychowawcze niezbędne do kształtowania poczucia
bezpieczeństwa u nieletnich niedostosowanych społecznie

Ireneusz SIUDEM - Kompetencje zawodowe kadry a skuteczność programów
profilaktycznych

Anna WOJNARSKA - Uwarunkowania wypalenia zawodowego personelu instytucji
penitencjarnych

Anna FIDELUS - Kompetencje pedagoga ulicy

Katarzyna SŁOMKA-MICHALAK - Cyberprzemoc - wyzwania dla resocjalizacji


Część II ROLA I OBOWIĄZKI PEDAGOGÓW RESOCJALIZACYJNYCH

Andrzej WĘGLINSKI - Wizerunek pedagogiczny sadowych kuratorów rodzinnych

Sylwester BĘBAS - Troska Jana Pawła II o więźniów wyrażona w przemówieniach
skierowanych do personelu instytucji resocjalizacyjnych

Beata GÓRNICKA - Usamodzielnienie jako forma zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodzieży niedostosowanej - rola i zadania pedagoga

Justyna KUSZTAL - Rola i miejsce pedagoga resocjalizacji w systemie pomocy
i resocjalizacji młodzieży społecznie niedostosowanej

Piotr ŁAPINSKI, Robert POKLEK - Międzynarodowe standardy postępowania
Z więźniami w świadomości personelu więziennego

Ewa SOSNOWSKA, Marek KALAMAN - O specyfice resocjalizacji kobiet w zakładzie karnym

Anna SIUDEM - Rola i kompetencje kuratorów zawodowych w mediacjach rodzinnych

Marek WALANCIK - Rola i obowiązki dowódcy wojskowego-pedagoga wobec młodzieży o rysach asocjalnych w czasie pełnienia służby wojskowej

Beata ZAJĘCKA, Arkadiusz KAMIŃSKI - Rola wychowawców we wprowadzaniu form samoobsługi wśród podopiecznych placówek resocjalizacyjnych

Andrzej BAŁANDYNOWICZ - Rodzinne domy terapeutyczne - powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie

Tomasz WACH - Socjoterapia w oddziaływaniach wychowawczych wobec nieletnich
sprawców czynów zabronionych

Grzegorz KATA - Wolontariat jako szansa w resocjalizacji nieletnich


Część III PEDAGOG RESOCJALIZACYJNY W PERCEPCJI OSÓB RESOCJALIZOWANYCH

Eliza MAZUR - Oczekiwania osadzonych wobec wychowawców penitencjarnych i administracji Aresztu Śledczego w Kielcach

Krzysztof GOGACZ - Obraz społecznych kuratorów sądowych dla dorosłych w percepcji dozorowanych

Katarzyna HARTFIL - Obraz ofiary u młodocianych sprawców przestępstw agresywnych

Irena MUDRECKA - Poczucie odpowiedzialności nieletnich - diagnoza i metody
wspomagania rozwoju

Agnieszka LEWICKA, Agnieszka KOPOC - Poziom agresji i empatii emocjonalno-
-poznawczej uczniów szkół gimnazjalnych

Aneta MICHALSKA-WARIAS - Projekt ustawy "Prawo nieletnich" - podstawowe
założenia reformy

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY