• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Pracoholizm Zjawisko wielowymiarowe

PRACOHOLIZM ZJAWISKO WIELOWYMIAROWE

  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Rok wydania: 2014
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 164
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-233-3678-5
 
39,90 zł
35,91 zł 35,91 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Zjawisko pracoholizmu stało się przedmiotem zainteresowania psychologów, początkowo głównie klinicystów. Istniejąca, jak dotąd, duża liczba danych o charakterze anegdotycznym i przyczynkarskim oraz wciąż słabe zaawansowanie badań, polegające na tym, że wyniki nadal pozostają na poziomie opisowym, skłaniają ku podejmowaniu kolejnych opracowań empirycznych.
Problematyka jest szczególnie ważna, zarówno z punktu widzenia psychologów naukowców, jak i praktyków. Pracoholizm należy bowiem do tych zjawisk, które wywierają wpływ na funkcjonowanie osoby, jej rodziny, współpracowników, a także na organizację.
Główne cele niniejszego opracowania można zatem ująć w sposób następujący:
1. weryfikacja złożonej trójwymiarowej struktury zjawiska obejmującej wymiar behawioralny, poznawczy i emocjonalny
2. identyfikacja wybranych motywacyjnych charakterystyk leżących u podłoża pracoholizmu w jego wymiarze behawioralnym, poznawczym i emocjonalnym
3. stworzenie empirycznych modeli motywacyjnych uwarunkowań tego zjawiska, w jego wyróżnionych wymiarach i ich związków z jakością życia

Spis treści

Rozdział 1. Pracoholizm – patologia czy norma? 15
Zróżnicowanie terminologii wykorzystywanej do opisu pracoholizmu 15
Pracoholizm jako patologia 21
Pracoholizm jako obszar normy 24
Typy pracoholików 25
Pracoholizm jako syndrom, jego wskaźniki behawioralne, poznawcze i emocjonalne 34
Podsumowanie 37

Rozdział 2. Psychologiczne podłoże pracoholizmu – ku motywacyjnym wyjaśnieniom zjawiska 39
Uwarunkowania pracoholizmu w ramach różnych perspektyw i podejść teoretycznych 39
Perspektywa podmiotowa 40
Perspektywa cech osobowości 41
Perspektywa uzależnienia 41
Perspektywa systemowej terapii rodzin 42
Podejście behawioralne 42
Podejście poznawcze 43
Podejście środowiskowe – środowisko organizacyjne 43
Uwarunkowania motywacyjne pracoholizmu: cele, wartości, typ motywacji 45
Cele jako kategoria organizacji psychicznej 47
Związek celów z wymiarami pracoholizmu 49
Wartości jako system regulacji zachowania i mechanizm integracji psychicznej 50
Związek właściwości hierarchii wartości z wymiarami pracoholizmu 52
Kryzys w wartościowaniu i jego wpływ na funkcjonowanie jednostki 52
Związek kryzysu w wartościowaniu z wymiarami pracoholizmu 54
Typ motywacji a samoukierunkowanie zachowania 55
Związek orientacji motywacyjnych z wymiarami pracoholizmu 56
Podsumowanie 58

Rozdział 3. Skutki pracoholizmu i jego związek z jakością życia 61
Skutki pracoholizmu w różnych obszarach funkcjonowania 61
Skutki pracoholizmu dla osoby 61
Skutki pracoholizmu dla rodziny 66
Skutki pracoholizmu dla organizacji 69
Perspektywa psychologii pozytywnej i pojęcie jakości życia w ocenie zdrowia 73
Pojęcie jakości życia 73
Związek jakości życia z wymiarami pracoholizmu 75
Motywacyjne korelaty jakości życia 76
Podsumowanie 78

Rozdział 4. Metodologia badań własnych 79
Założenia badań własnych 79
Cele badań 80
Hipotezy i pytania badawcze 80
Osoby badane 84
Materiały 85
Narzędzia pomiaru pracoholizmu 85
Narzędzia pomiaru charakterystyk motywacyjnych 91
Narzędzia pomiaru jakości życia 94
Procedura 95
Techniki statystyczne 96

Rozdział 5. Model trójwymiarowej struktury pracoholizmu – wyniki i dyskusja badań własnych 99
Analiza normalności rozkładów, kontrola płci, wieku, poziomu zarządzania i wpływu metody zbierania danych 99
Weryfikacja struktury pracoholizmu 102
Dyskusja wyników 108

Rozdział 6. Modele motywacyjnych uwarunkowań wymiarów pracoholizmu i ich związki z jakością życia – wyniki i dyskusja badań własnych 113
Eksploracja związków pomiędzy zmiennymi – analizy korelacyjne 113
Analiza uwarunkowań wymiarów pracoholizmu i ich związków z jakością życia 115
Model wyjaśniający behawioralny wymiar pracoholizmu 117
Dyskusja wyników 119
Model wyjaśniający poznawczy wymiar pracoholizmu 123
Dyskusja wyników 123
Model wyjaśniający emocjonalny wymiar pracoholizmu 128
Dyskusja wyników 129
Związki behawioralnego, poznawczego i emocjonalnego wymiaru pracoholizmu z jakością życia 130

Rozdział 7. Podsumowanie 135
Jaka jest struktura pracoholizmu? 135
Jaka jest geneza pracoholizmu? 137
Rola celów o treści autotranscendencja i osiągnięcia zawodowe w przewidywaniu pracoholizmu 138
Rola wartości estetycznych i moralnych w przewidywaniu pracoholizmu 138
Rola orientacji autonomicznej i pozaosobowej w przewidywaniu pracoholizmu 140
Jakie są funkcje pracoholizmu? 141
Znaczenie badań własnych 142
Ograniczenia badań własnych 143

Literatura cytowana 145
Spis tabel 161
Spis rycin 163

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY