• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-978-83-8160-171-9-_18722_150x190

PRAWO PRACY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

  • Wydawca: Wolters Kluwer
  • Rok wydania: 2019
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 704
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 978-83-8160-171-9
 
129,00 zł
109,90 zł 109,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych

Redakcja: Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski

Opracowanie szczegółowo omawia uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w ramach umowy o pracę, z uwzględnieniem ogólnych i szczególnych uregulowań dla tych zawodów. Publikacja składa się z trzech części:

Część I. Rola prawa pracy w zatrudnianiu pielęgniarek, położnych oraz źródła prawa regulujące stosunki zatrudnienia pielęgniarek, położnych; zasady prawa pracy (zasada wolności wykonywania zawodu i pracy pielęgniarki i położnej, zasada ochrony godności i innych dóbr osobistych, zasada równości i niedyskryminacji, zasada ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zasada zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zasada godziwego wynagrodzenia, zasada prawa do wypoczynku, zasada zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych, zasada uprzywilejowania pracownika i automatyzmu prawnego, podstawowe zasady dotyczące zbiorowego prawa pracy).

Część II. Pracowniczy stosunek zatrudnienia (pojęcie, cechy i strony stosunku pracy, swoboda nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, zmiana i ustanie stosunku pracy).

Część III. Ogólne i szczególne właściwości zatrudnienia pracowniczego pielęgniarek oraz położnych (obowiązki pracodawcy, obowiązki i prawa pracownika, zakaz konkurencji, czas pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, urlop pracowniczy i inne przerwy w wykonywaniu pracy, ochrona rodzicielstwa, odpowiedzialność stron w stosunkach zatrudnienia, odpowiedzialność pracodawcy i zleceniodawcy).

Opracowanie ukazuje instytucje prawa pracy w zatrudnianiu pielęgniarek i położnych w kontekście rzeczywistych mechanizmów funkcjonowania stosunków zatrudnienia, a także z punktu widzenia orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych prawa pracy. Oprócz tego autorzy dokonali odniesień porównawczych do zatrudnienia cywilnoprawnego np. umowy o świadczenie usług pielęgniarskich.

Publikacja adresowana jest do pielęgniarek i położnych, menedżerów oraz pracowników działów kadr i działów prawnych wszelkiego rodzaju podmiotów leczniczych, pracowników biur księgowo-rachunkowych. Pogłębiona analiza przepisów prawa oraz wykorzystane orzecznictwo sądowe powoduje, że z opracowania mogą korzystać również przedstawiciele zawodów prawniczych - m.in. sędziowie, adwokaci, radcy prawni.

 

Spis treści

Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych

Redakcja: Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski

Wykaz skrótów

Wstęp

Część 1 Rola prawa pracy w zatrudnianiu pielęgniarek i położnych 

Rozdział 1. Pojęcie i charakterystyka prawa pracy 

1. Uwagi ogólne 

2.Przedmiot prawa pracy 

3.Prawo pracy a prawo zatrudnienia 

4.Prawo pracy a samozatrudnienie  

5. Ochronna i organizacyjna funkcja prawa pracy 

6.Podsumowanie 

Rozdział 2. Źródła prawa regulujące stosunki zatrudnienia pielęgniarek i położnych  

1. Uwagi ogólne 

2.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

3.Międzynarodowe źródła prawa pracy 

3.1. Uniwersalne źródła prawa pracy  

3.1.1. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

3.1.2. Międzynarodowa Organizacja Pracy

3.1.3. Światowa Organizacja Zdrowia  

3.2. Europejskie prawo pracy 

3.2.1. Ustawodawstwo Rady Europy 

3.2.2. Ustawodawstwo Unii Europejskiej 

3.3. Dwustronne umowy międzynarodowe

4. Ustawy zwykłe 

5. Akty wykonawcze 

6.Układy zbiorowe pracy 

7. Akty wewnątrzzakładowe prawa pracy 

7.1. Regulamin pracy  

7.2. Regulamin wynagradzania 

7.3. Inne akty wewnątrzzakładowe 

7.4. Statut 110 8.Rola regulaminu organizacyjnego  

9. Zwyczaj w prawie pracy 

10. Klauzule generalne 

11. Porozumienia kryzysowe i pakiety socjalne

12. Podsumowanie

Rozdział 3. Zasady prawa pracy  

1. Uwagi ogólne 122

2.Zasada wolności wykonywania zawodu i pracy 

2.1. Prawo do pracy jako prawo człowieka 

2.2. Prawo do pracy jako prawo konstytucyjne 

2.3. Negatywny aspekt wolności pracy 

2.4. Pozytywny aspekt wolności pracy  

3. Zasada ochrony godności i innych dóbr osobistych

3.1. Aksjologiczne uwarunkowania poszanowania pracy 

3.2. Godność i inne dobra osobiste w uregulowaniach ponadnarodowych 

3.3. Godność jako kluczowa wartość konstytucyjna 

3.4. Ustawowy obowiązek ochrony godności i innych dóbr osobistych 

3.5. Mobbing jako naruszenie dóbr osobistych  

4. Zasada równości i niedyskryminacji 

4.1. Zasada równości i zakaz dyskryminacji w uregulowaniach ponadnarodowych 

4.2. Zasada równości i zakaz dyskryminacji w Konstytucji RP 

4.3. Zasada równości i zakaz dyskryminacji w Kodeksie pracy 

4.4. Naruszenie zasady równości i niedyskryminacji w orzecznictwie  

4.5. Uprawnienie pracownika wobec sprawcy dyskryminacji i molestowania 

5. Zasada ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych

5.1. Prawo do nauki w uregulowaniach ponadnarodowych 

5.2. Prawo do nauki w Konstytucji RP 

5.3. Etyczny i ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego pielęgniarki i położnej 

5.4. Charakter prawny obowiązku pracodawcy ułatwienia podnoszenia kwalifikacji 

6.Zasada zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

6.1. Ochrona zdrowia i życia w uregulowaniach ponadnarodowych

6.2. Ochrona zdrowia i życia w Konstytucji RP 

6.3. Ochrona zdrowia i życia w ustawach zwykłych i aktach wewnątrzzakładowych 

6.4. Ochrona zdrowia i życia w aktach wewnątrzzakładowych 

7. Zasada godziwego wynagrodzenia  

7.1. Prawo do słusznego wynagrodzenia w uregulowaniach ponadnarodowych 

7.2. Prawo do minimalnego wynagrodzenia w Konstytucji RP 

7.3. Prawo do godziwego wynagrodzenia w Kodeksie pracy i innych aktach prawnych  

8.Zasada prawa do wypoczynku 

8.1. Prawo do wypoczynku w uregulowaniach ponadnarodowych 

8.2. Prawo do wypoczynku w Konstytucji RP  

8.3. Prawo do wypoczynku w ustawach zwykłych  

9. Zasada zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych 

10. Zasada uprzywilejowania pracownika i automatyzmu prawnego 

11. Podstawowe zasady dotyczące zbiorowego prawa pracy 

12. Podsumowanie 

Część 2 Pracownicze stosunki zatrudnienia 

Rozdział 1. Pojęcie, cechy i strony stosunku pracy 

1. Uwagi ogólne 

2.Pojęcie stosunku pracy  

3.Podstawowe cechy stosunku pracy 

4.Pracownik 259 5. Pracodawca

5.1. Osoba fizyczna 

5.2. Jednostka organizacyjna  

5.3. Podmiot uprawniony do reprezentacji 

6.Zmiana pracodawcy – przejście zakładu pracy  

6.1. Prawo do informacji o przejściu zakładu pracy  

6.2. Rozwiązanie umowy za siedmiodniowym wypowiedzeniem

6.3. Obowiązki „starego” i „nowego” pracodawcy wobec pracowników 

7. Podsumowanie

Rozdział 2. Swoboda nawiązania stosunku pracy 

1. Zgodna wola stron jako warunek nawiązania stosunku pracy 

2.Sposób wyrażenia woli stron stosunku pracy 

3. Forma złożenia zgodnych oświadczeń woli stron stosunku zatrudnienia 

4.Kształtowanie treści stosunku pracy

5. Postanowienia przewidziane Kodeksem pracy 

6.Postanowienia dodatkowe – przewidziane wolą stron 

7. Informowanie pracowników 

8.Klauzule autonomiczne  

8.1. Rodzaje klauzul autonomicznych 

8.2. Klauzule o wykonywanie dodatkowej pracy na rzecz swojego pracodawcy 

9. Podsumowanie

Rozdział 3. Rodzaje umów o pracę 

1. Uwagi ogólne 

2.Umowa na okres próbny 

3. Umowa na czas określony 

4. Umowa na czas nieokreślony 

5. Powołanie, wybór i mianowanie  

6. Spółdzielcza umowa o pracę  

7. Podsumowanie 

Rozdział 4. Zmiana stosunku pracy 

1. Uwagi ogólne 

2.Porozumienie zmieniające 

3.Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy 

4.Przeniesienie pracownika do innej pracy 

5. Powierzenie pracownikowi innej pracy  

6.Podsumowanie 

Rozdział 5. Ustanie stosunku zatrudnienia 

1. Uwagi ogólne 

2.Rozwiązanie umowy zatrudnienia na mocy porozumienia stron 

3. Skrócenie okresu wypowiedzenia

4.Porozumienie pracodawców 

5.Wypowiedzenie umowy o pracę 

5.1. Pojęcie wypowiedzenia  

5.2. Forma wypowiedzenia  

5.3. Okresy i terminy wypowiedzenia  

5.4. Ochrona trwałości stosunku pracy – ograniczenia dopuszczalności wypowiedzenia umów o pracę przez pracodawcę 

5.4.1. Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem  

5.4.2. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem  

5.5. Roszczenia pracowników 

6.Rozwiązanie umowy o pracę w trybie niezwłocznym (bez wypowiedzenia) 

6.1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę  

6.1.1. Przyczyny zawinione przez pracownika  

6.1.2. Przyczyny niezawinione przez pracownika 

6.2. Roszczenia pracowników  

7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika 

7.1. Przyczyny niezawinione przez pracodawcę 

7.2. Przyczyny zawinione przez pracodawcę

7.3. Przyczyny wskazane w Kodeksie pracy  

8.Rozwiązanie stosunku pracy z powołania, wyboru lub mianowania 

9. Wygaśnięcie stosunku pracy 

10. Obowiązki zatrudniającego związane z ustaniem stosunku zatrudnienia 

10.1. Zwolnienie na poszukiwanie pracy 

10.2. Zwolnienie od pracy w okresie wypowiedzenia  

10.3.Wydanie świadectwa pracy 

11. Podsumowanie 

Część 3 Ogólne i szczególne właściwości zatrudnienia pracowniczego pielęgniarek i położnych  

Rozdział 1. Obowiązki pracodawcy 

1. Uwagi ogólne 

2.Prawidłowe organizowanie pracy

2.1. Uwarunkowania przestrzenno-sanitarne 

2.2. Standardy organizacyjne 

2.3. Minimalne normy zatrudnienia 

2.4. Regulamin organizacyjny  

2.5. Regulamin porządkowy i inne obowiązki pracodawcy 

3.Przeciwdziałanie dyskryminacji 

4. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  

4.1. Ustawowy zakres obowiązków pracodawcy 

4.2. Badania pracownicze pielęgniarek i położnych 

4.2.1. Badania profilaktyczne i ich rodzaje 

4.2.2. Czas przeprowadzania badań  

4.2.3. Zasady przeprowadzania badań 

4.2.4. Obowiązek poddania się badaniom 

4.2.5. Lekarze uprawnieni do wykonywania badań 

4.2.6. Kontrola wykonywania badań 

4.2.7. Odwołanie od wyniku badania  

4.2.8. Koszt i przechowywanie badania 

4.2.9. Dopuszczenie do pracy 

4.3. Szczepienia ochronne  

4.4. Pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

5. Terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia  

6.Ułatwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

7. Stwarzanie warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy absolwentom pielęgniarstwa i położnictwa 

8.Zaspokojenie potrzeb socjalnych pracowników  

9. Stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników 

10. Prowadzenie dokumentacji i akt osobowych pracowników 

11. Wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego 

12. Podsumowanie  

Rozdział 2. Obowiązki i prawa pracownika 

1. Uwagi ogólne

2.Wykonywanie pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi 

3. Sumienne i staranne wykonywanie pracy 

4. Stosowanie się do poleceń pracodawcy  

5.Realizacja zleceń lekarskich 

6. Obowiązki porządkowe 

7. Dbałość o dobro zakładu pracy  

8.Przestrzeganie zasad współżycia społecznego 

9. Przestrzeganie tajemnicy

10. Powstrzymywanie się od wykonywania pracy niebezpiecznej 

11. Podsumowanie  

Rozdział 3. Zakaz konkurencji 

1. Uwagi ogólne 

2.Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy braku umowy o zakazie konkurencji  

3. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy 

4. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy 

5. Zakaz konkurencji w czasie wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnej 

6.Zakaz konkurencji a udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

7. Podsumowanie

Rozdział 4. Czas pracy 

1. Uwagi ogólne  

2.Pojęcie czasu pracy, doby pracowniczej i okresu rozliczeniowego 

3.Wymiar i systemy czasu pracy  

4.Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy 

5. Praca zmianowa 

6.Praca w dniach wolnych od pracy 

7. Planowanie czasu pracy na dany okres rozliczeniowy 

8.Praca w godzinach nadliczbowych 

9. Przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy

10. Dyżur medyczny a dyżur kodeksowy 

11. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

12. Okresy odpoczynku

13. Ewidencja czasu pracy 

14. Czas pracy pracowników na stanowiskach kierowniczych

15. Czas pracy w zatrudnieniu niepracowniczym 

16. Podsumowanie 

Rozdział 5. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 

1. Uwagi ogólne 

2.Prawne podstawy ustalania i zmiany warunków wynagrodzenia zasadniczego 

3. Dodatkowe składniki wynagrodzenia 

3.1. Pielęgniarki i położne zatrudnione w państwowych jednostkach budżetowych 

3.2. Pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umowy o pracę w samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 

3.3. Inne świadczenia 

4.Termin, miejsce i forma wypłaty wynagrodzenia 

5. Ochrona wynagrodzenia za pracę 

5.1. Ograniczenie swobody dysponowania prawem do wynagrodzenia  

5.2. Ograniczenia tzw. potrąceń z wynagrodzenia za pracę 

5.3. Sankcje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zapłaty wynagrodzenia za pracę 

6. Świadczenia w przypadku niewykonywania pracy 

7. Inne świadczenia związane z pracą 

7.1. Przestój 

7.2. Niezdolność do pracy z powodu choroby lub zdarzenia z nią zrównanego 

8. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy  

9. Podsumowanie  

Rozdział 6. Urlopy pracownicze i inne przerwy w wykonywaniu pracy 

1. Uwagi ogólne 

2.Urlop wypoczynkowy 

2.1. Cechy urlopu wypoczynkowego  

2.2. Nabycie prawa do urlopu  

2.3. Wymiar urlopu  

2.4. Proporcjonalny wymiar urlopu  

2.5. Zasady udzielania urlopu 

2.5.1. Godzinowy wymiar urlopu 

2.5.2. Urlop w systemie czasu pracy 8 godzin na dobę 

2.5.3. Urlop w systemie czasu pracy 7 godzin i 35 minut  

2.5.4. Urlop w wydłużonym systemie czasu pracy do 12 godzin na dobę 

2.6. Udzielenie urlopu

2.7. Przesunięcie terminu urlopu 

2.8. Podział urlopu  

2.9. Urlop w okresie wypowiedzenia 

2.10. Odwołanie z urlopu 

2.11. Wynagrodzenie za czas urlopu  

2.12.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 

2.13. Przedawnienie roszczenia o urlop 

3. Urlop bezpłatny 

4. Zwolnienia od pracy (zwolnienia okolicznościowe) 

5. Nieobecność w pracy 

6.Podsumowanie 

Rozdział 7. Ochrona rodzicielstwa 

1. Uwagi ogólne 

2.Ochrona zdrowia kobiety w ciąży i karmiącej

3. Urlopy związane z opieką nad dzieckiem

3.1. Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski

3.2. Urlop wychowawczy 

4. Ochrona przed wypowiedzeniem w okresie urlopu wychowawczego (art. 1868 k.p.) 

5. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

6. Ochrona trwałości umowy o pracę w okresie urlopu wychowawczego

6.1. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy przez pracownicę 

6.2. Ochrona przed zmianą umowy o pracę  

6.3. Uprawnienia z tytułu opieki nad dziećmi 

6.3.1. Przerwa na karmienie (art. 187 k.p.) 

6.3.2. Dni wolne na opiekę nad dzieckiem (art. 188 k.p.)  

6.3.3. Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej 

6.3.4. Opieka nad dzieckiem  

7. Podsumowanie 

Rozdział 8. Odpowiedzialność stron w stosunkach zatrudnienia  

1. Uwagi ogólne 

2.Odpowiedzialność porządkowa pracownika 

2.1. Katalog kar  

2.2. Tryb postępowania przy wymierzaniu kar oraz ich uchylenie i zatarcie 

2.2.1. Termin zastosowania kary 

2.2.2. Obowiązek wysłuchania pracownika przed zastosowaniem kary 

2.2.3. Zawiadomienie pracownika o zastosowanej karze 

2.2.4. Tryb odwoławczy oraz ich uchylenie i zatarcie kary  

2.2.5. Odwołanie do sądu pracy 

2.2.6. Zatarcie kary porządkowej 

3.Pracownicza odpowiedzialność materialna pielęgniarki i położnej  

3.1. Uwagi ogólne 

3.2. Przesłanki odpowiedzialności  

3.3. Naprawienie szkody – wysokość odszkodowania

3.3.1. Szkoda wyrządzona przez pracownika nieumyślnie 

3.3.2. Szkoda wyrządzona przez pracownika umyślnie  

3.3.3. Wypłata odszkodowania 

3.3.4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie trzeciej 

4. Odpowiedzialność majątkowa w zatrudnieniu niepracowniczym 

5. Przedawnienie roszczeń 

6.Podsumowanie  

Rozdział 9. Odpowiedzialność pracodawcy i zleceniodawcy 

1. Uwagi ogólne  

2.Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy i zleceniodawcy

3. Odpowiedzialność za szkody w mieniu pracownika  

4. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika 

4.1. Odpowiedzialność za wykroczenia 

4.2. Odpowiedzialność za przestępstwa 

Zakończenie 

Bibliografia

Akty prawne 

Orzeczenia

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY