• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-komentarz_10788_150x190

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE KOMENTARZ

 • Wydawca: Wolters Kluwer
 • Rok wydania: Warszawa 2012
 • Wydanie: 3
 • Ilość stron: 502
 • Oprawa: twarda
 • ISBN: 978-83-264-3989-6
 
119,00 zł
107,10 zł 107,10 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

W komentarzu, poza obszernym omówieniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przedstawiono również modelowe rozwiązania w tym zakresie funkcjonujące w Europie.

W publikacji uwzględniono zmiany wprowadzone nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz analizę przepisów wprowadzonych dużą nowelą z 2010 r. do innych ustaw, w tym do kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Autorka przybliża zagadnienia dotyczące w szczególności:

 • nowego środka zapobiegawczego - nakazu opuszczenia lokalu,
 • zakazu zbliżania się jako środka karnego i probacyjnego,
 • zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci,
 • odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego oraz
 • gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

Książka zawiera również przydatne teksty aktów prawnych (ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wydanych do niej aktów wykonawczych) oraz tekst Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Adresaci:
Komentarz adresowany jest do sędziów, prokuratorów, adwokatów, funkcjonariuszy Policji, a także pracowników socjalnych, członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz do organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Spis treści

Wykaz skrótów

Słowo wstępne

Wprowadzenie

1. Przemoc w rodzinie - zjawisko, mity i stereotypy


2. Przemoc w rodzinie w liczbach

3. Międzynarodowe akty prawne i inne dokumenty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3.1. Uwagi ogólne

3.2. Organizacja Narodów Zjednoczonych

3.3. Rada Europy

3.4. Unia Europejska

4. Austriackie regulacje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5. Geneza ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz jej nowelizacji z 2010 r.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Preambuła

Art. 1. [Zakres ustawy]

Art. 2. [Definicje pojęć ustawowych]

Art. 3. [Zakres działań adresowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie]

Art. 4. [Zakres działań adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie]

Art. 5. [Upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i kwalifikacji osób prowadzących te oddziaływania]

Art. 6. [Zadania administracji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie]

Art. 6a. [Kwalifikacje osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie]

Art. 7. [Zadania wojewody]

Art. 8. [Zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego]

Art. 8a. [Wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie]

Art. 9. [Współpraca organów administracji z podmiotami pozarządowymi]

Art. 9a. [Zespoły interdyscyplinarne]

Art. 9b. [Zadania zespołu interdyscyplinarnego]

Art. 9c. [Przetwarzanie danych przez zespół interdyscyplinarny]

Art. 9d. [Niebieska Karta]

Art. 10. [Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie]

Art. 10a. [Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie]

Art. 10b. [Skład Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie]

Art. 10c. [Organizacja prac Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie]

Art. 10d. [Pomoc dla Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie]

Art. 10e. [Obsługa Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie]

Art. 10f. [Upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie]

Art. 11. [Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie]

Art. 11a. [Nakaz opuszczenia mieszkania w postępowaniu cywilnym]

Art. 12. [Obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie]

Art. 12a. [Odebranie dziecka z rodziny]

Art. 12b. [Zażalenie na odebranie dziecka z rodziny]

Art. 12c. [Pouczenie o prawie do złożenia zażalenia na odebranie dziecka z rodziny]

Art. 12d. [Wniosek kuratora w sprawie skazanego za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny]

Art. 13. [Dodatkowe elementy orzeczenia sądu w przypadku zastosowania art. 72 § 1 pkt 7a i 7b k.k.]

Art. 14. [Warunkowy dozór Policji]

Art. 15. [Nowelizacja kodeksu karnego]

Art. 16. [Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej]

Art. 17. [Termin wejścia w życie]

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Art. 2. [Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego]

Art. 3. [Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego]

Art. 4. [Nowelizacja ustawy o Policji]

Art. 5. [Nowelizacja kodeksu karnego]

Art. 6. [Nowelizacja kodeksu postępowania karnego]

Art. 7. [Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego]

Art. 8. [Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej]

Art. 9. [Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych]

Art. 10. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]

Art. 11. [Termin spełnienia wymogów dotyczących kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie]

Art. 12. [Informacja ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Rzecznika Praw Dziecka o skutkach obowiązywania ustawy]

Akty prawne i inne dokumenty

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury "Niebieskie Karty"

Wytyczne Nr 2 KGP z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty"

Bibliografia

Skorowidz przedmiotowy

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY