• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-19762_20639_150x190

PSYCHOLOGIA KRYMINALISTYCZNA. DIAGNOZA I PRAKTYKA. WYDANIE 4 POPRAWIONE I ROZSZERZONE

  • Wydawca: Difin
  • Rok wydania: 2018, dodruk 2021
  • Wydanie: IV
  • Ilość stron: 1844
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 9788380855403
 
235,00 zł
206,90 zł 206,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka. Wydanie 4 poprawione i rozszerzone

Autor: Brunon Hołyst

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminalistyki, czyli nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełniania, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym. Specyfika psychologii kryminalistycznej wynika w znacznej mierze ze specyfiki samej kryminalistyki. Wiadomo, że kryminalistyka jest nauką w znaczącym stopniu praktyczną. Niemniej jednak nie jest jedynie uogólnieniem praktyki śledczej, co niewątpliwie ograniczałoby lub wręcz uniemożliwiałoby jej rozwój.

Wydanie IV różni się od poprzednich wydań. Dodano podtytuł Diagnoza i praktyka wskazujący na zakres podręcznika, zrezygnowano z omówienia problemów metodologii badań (b. część druga).

Wprowadzono nową część szóstą Wybrane zjawiska społeczne stanowiące potencjalne zagrożenia. Dotyczy to np. agresji w ruchu drogowym.

Nowym zagadnieniem jest również moralność podatkowa. Analizie poddano następujące zagadnienia: obowiązek podatkowy, uchylanie się od opodatkowania, poziom moralności podatkowej, subiektywna sprawiedliwość podatkowa.
 

Spis treści

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka. Wydanie 4 poprawione i rozszerzone

Autor: Brunon Hołyst

Częsc pierwsza

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Rozdział 1. Pojęcie i zakres psychologii kryminalistycznej
1.1. Specyfika psychologii kryminalistycznej
1.2. Psychologiczne aspekty zeznań i wyjaśnień
1.3. Pojęcie psychologii kryminalistycznej

Rozdział 2. Historia rozwoju psychologii kryminalistycznej
2.1. Rozwój psychologii eksperymentalnej
2.2. Ewolucja psychologii sądowej

Rozdział 3. Problemy etyczne zawodu psychologa kryminalistycznego i sądowego
3.1. Kodeksy etyczne psychologów
3.2. Standardy działalności psychologów dla potrzeb
wymiaru sprawiedliwości

Rozdział 4. Szkolenie w zakresie psychologii kryminalistycznej
4.1. Szkolenie w zakresie przesłuchania świadków
i podejrzanych
4.2. Szkolenie w dziedzinie wywiadu poznawczego
4.3. Szkolenie w zakresie kierowania rozmową
4.4. Kursy przesłuchania dla zaawansowanych

Rozdział 5. Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej
5.1. Pojęcie psychologii ewolucyjnej
5.2. Zastosowanie psychologii ewolucyjnej w praktyce
badań przestępstw
Literatura uzupełniająca


Część druga

PSYCHOLOGIA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

Rozdział 6. Motywacja działań przestępnych
6.1. Natura motywacji działań przestępnych
6.2. Psychologiczna charakterystyka procesu motywacyjnego

Rozdział 7. Destruktywne emocje w etiologii zachowań przestępczych
7.1. Rodzaje emocji
7.2. Wpływ emocji na agresywne zachowanie
7.3. Prześladowanie
7.4. Zazdrość
7.5. Uprzedzenia
7.6. Silne wzburzenie

Rozdział 8. Motywacja zachowań agresywnych sprawców przestępstw
8.1. Agresja
8.2. Zachowanie lękowo-agresywne
8.3. Zachowania agresywne a przestępstwo
8.4. Istota agresji relacyjnej
8.5. Etiologia zachowań agresywnych
8.6. Mechanizmy neutralizacji agresywności

Rozdział 9. Diagnoza procesów motywacyjnych sprawców przestępstw
9.1. Klasyfikacja motywów
9.2. Postępowanie diagnostyczne

Rozdział 10. Interpretacja postępowania obrazującego a problem wolności woli
10.1. Postępowanie obrazujące
10.2. Zdolność sterowania zachowaniem

Rozdział 11. Działalność organizacji przestępczych
11.1. Teorie tłumaczące przestępczość zorganizowaną
11.2. Teoria związków i sojuszy
11.3. Teoria sieci
11.4. Teoria kontraktowa
11.5. Inne teorie organizacyjne

Rozdział 12. Wpływ grupy na formowanie się motywacji zachowania przestępnego
12.1. Rola oddziaływania społecznego
12.2. Rodzaje interwencji

Rozdział 13. Temperament jako czynnik kryminogenny
13.1. Pojęcie temperamentu
13.2. Psychotyczność
13.3. Reaktywność i aktywność

Rozdział 14. Terroryzm jajko problem globalny

Rozdział 15. Psychospołeczne aspekty przestępczości terrorystycznej

Rozdział 16. Psychologiczna charakterystyka sprawców zabójstw
16.1. Osoby dorosłe jako sprawcy zabójstw
16.2. Zabójcy seryjni
16.3. Emocje w etiologii procesu motywacyjnego
16.4. Sytuacje trudne
16.5. Stan psychofizyczny sprawców zabójstw

Rozdział 17. Czyny przestępne pod wpływem silnego wzburzenia
17.1. Pojęcie "silne wzburzenie"
17.2. Zespół stresu pourazowego

Rozdział 18. Motywacja zachowań przestępczych nieletnich
18.1. Cechy charakterystyczne przestępczości nieletnich
18.2. Młodzieżowe podkultury przestępcze
18.3. Nieprzystosowanie
18.4. Samoocena

Rozdział 19. Psychologia młodocianych sprawców przemocy
19.1. Klasyfikacja młodocianych sprawców przestępstw
19.2. Przyczyny przestępczości

Rozdział 20. Zabójstwa popełniane przez nieletnich
20.1. Dane statystyczne
20.2. Ocena zabójstw dokonanych przez nieletnich

Rozdział 21. Psychospołeczne aspekty przestępczości nieagresywnej
21.1. Osobowość psychopatyczna
21.2. Zachowania manipulacyjne
21.3. Psychologiczne i społeczne mechanizmy
przestępczości nieagresywnej

Rozdział 22. Uwarunkowania przestępczości gospodarczej
22.1. Patologia życia gospodarczego
22.2. Formy przestępczości gospodarczej
22.3. Próba klasyfikacji przestępców gospodarczych

Rozdział 23. Przemoc w rodzinie
23.1. Istota przemocy w rodzinie
23.2. Rozmiary przemocy w rodzinie
23.3. Teorie wyjaśniające przemoc w rodzinie
23.4. Obowiązek współżycia seksualnego
23.5. Zaburzenia więzi międzyludzkich

Rozdział 24. Mobbing i molestowanie seksualne
24.1. Prześladowanie w miejscu pracy
24.2. Skutki mobbingu
24.3. Molestowanie seksualne

Rozdział 25. Osoba uzależniona jako sprawca przestępstwa
25.1. Wpływ alkoholu i innych substancji na
funkcjonowanie jednostki
25.2. Związki między narkotykami a przestępstwem

Rozdział 26. Motywacja seksualna czynów przestępczych
26.1. Popęd seksualny
26.2. Przestępstwa i dewiacje seksualne

Rozdział 27. Psychologiczne aspekty pedofilii
27.1. Klasyfikacja pedofilii
27.2. Ofiary pedofilii
27.3. Sprawcy pedofilii
27.4. Turystyka seksualna

Rozdział 28. Profile pedofilów

Rozdział 29. Kryminalistyczne aspekty chorób psychicznych
29.1. Prawne aspekty chorób psychicznych
29.2. Stany wyjątkowe
29.3. Obraz własnej osoby

Rozdział 30. Sprawca przestępstwa o osobowości antyspołecznej
30.1. Psychopatia
30.2. Cechy osobowości antyspołecznej
30.3. Psychoanalityczna interpretacja

Rozdział 31. Kryminalistyczne aspekty upośledzenia umysłowego oraz stanów psychoorganicznych
31.1. Istota upośledzenia umysłowego
31.2. Uszkodzenie mózgu
31.3. Urazy czaszkowo-mózgowe
31.4. Wychowanie dzieci upośledzonych umysłowo

Rozdział 32. Przestępstwa spowodowane zapomnieniem
32.1. Istota przestępstw związanych z zapomnieniem
32.2. Pamięć prospektywna
32.3. Różnice indywidualne w odniesieniu do pamięci

Rozdział 33. Hipnoza w genezie przestępstwa
33.1. Istota hipnozy
33.2. Problem kwalifikacji prawnej oddziaływania
hipnotycznego na potencjalnego sprawcę

Rozdział 34. Nietolerancja jako źródło zachowań przestępnych
34.1. Źródła nietolerancji
34.2. Formy przemocy w związku z nietolerancją

Rozdział 35. Psychospołeczne aspekty przestępczości w zakładach karnych
35.1. Przemoc w zakładach karnych
35.2. Solidarność więźniów
35.3. Ucieczki więźniów Rozdział 36. Stalking - terror emocjonalny, moralny i fizyczny
36.1. Pojęcie stalkingu
36.2. Sprawcy i ofiary stalkingu
36.3. Działania przeciwko stalkingowi

Rozdział 37. Syndrom wypalenia emocjonalnego
37.1. Przyczyny wypalenia emocjonalnego
37.2. Patologizacja więzi międzyludzkich
37.3. Wypalenie emocjonalne związane z innymi
zjawiskami negatywnymi
Literatura uzupełniająca


Część trzecia
PSYCHOLOGIA OFIAR PRZESTĘPSTW


Rozdział 38. Aspekty psychospołeczne badań wiktymologicznych
38.1. Istota badań wiktymizacyjnych
38.2. Rola pokrzywdzonego w pracy wymiaru
sprawiedliwości
38.3. Programy pomocy ofiarom

Rozdział 39. Podatność na wiktymizację w świetle psychologii kryzysów emocjonalnych i rozwojowych
39.1. Pojęcie kryzysu emocjonalnego
39.2. Koncepcja "Tożsamości"
39.3. Syndrom pourazowy

Rozdział 40. Osobowościowe predyspozycje stania się ofiarą przestępstwa
40.1. Cechy ofiar przestępstw
40.2. Predestynacja wiktymologiczna
40.3. Ryzyko w działaniu człowieka
40.4. Potencjał wiktymogenny
40.5. Postawy antywiktymizacyjne

Rozdział 41. Środowisko fizyczne w etiologii zagrożenia
wiktymizacyjnego
41.1. Psychologia środowiskowa
41.2. Życie w miastach

Rozdział 42. Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa
42.1. Rola ofiary w genezie przestępstwa
42.2. Ofiara o tendencjach masochistycznych
42.3. Rodzina z problemem alkoholowym
42.4. Bezradność Rozdział 43. Strach przed terroryzmem
43.1. Analiza pojęcia terroru i terroryzmu
43.2. Komponenty emocjonalne strachu
43.3. Wpływ stresu na psychikę

Rozdział 44. Obraz ofiary przestępstwa w środkach masowego przekazu
44.1. Pojęcie informacji
44.2. Medialna konstrukcja informacji o ofiarach przestępstw
44.3. Ocena informacji medialnych
44.4. Internet
44.5. Sieci społecznościowe

Rozdział 45. Ofiary przemocy seksualnej
45.1. Badania ofiar przemocy seksualnej
45.2. Typy zgwałcenia
45.3. Cechy ofiar przemocy seksualnej

Rozdział 46. Kobieta jako ofiara przestępstwa w rodzinie
46.1. Podejście socjologiczne do przemocy w rodzinie
46.2. Źródła konfliktów małżeńskich

Rozdział 47. Prostytutka jako ofiara przestępstwa
47.1. Związki prostytucji z przestępczością
47.2. Handel kobietami

Rozdział 48. Dzieci jako ofiary przestępstw
48.1. Handel dziećmi
48.2. Seksualne wykorzystywanie dzieci
48.3. Wpływ konfliktów zbrojnych na struktury rodzinne
48.4. Dystrybucja pornografii dziecięcej przez internet
48.5. Skala prostytucji dziecięcej
48.6. Przymusowe małżeństwa dzieci
48.7. Żebractwo
48.8. Problemy zwalczania handlu dziećmi

Rozdział 49. Osoba niepełnosprawna jako ofiara przestępstwa
49.1. Uprzedzenia
49.2. Teorie dotyczące reakcji społecznej

Rozdział 50. Ludzie starsi jako ofiary przestępstw
50.1. Dyskryminacja osób starszych
50.2. Przemoc
50.3. Gerontofilia

Rozdział 51. Ofiary przestępstw komputerowych i internetowych
51.1. Istota przestępstw informatycznych
51.2. Odpowiedzialność prawna

Rozdział 52. Ofiary łamania praw do prywatności
52.1. Pojęcie prywatności
52.2. Naruszenie osobistej przestrzeni
52.3. Formy obrony prywatności

Rozdział 53. Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw przez świadków na miejscu zdarzenia
53.1. Bezczynność świadków zdarzenia
53.2. Status ofiary
53.3. Czynniki powodujące udzielenie pomocy
Literatura uzupełniająca


Część czwarta
PSYCHOLOGICZNA PROBLEMATYKA WYKRYWALNOŚCI
SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW


Rozdział 54. Formowanie się materiału zeznaniowego
54.1. Spostrzeżenia
54.2. Koncentracja uwagi
54.3. Zapamiętywanie
54.4. Przypominanie
54.5. Istota przestępstw związanych z zapomnieniem

Rozdział 55. Taktyka przesłuchania świadka
55.1. Cele przesłuchania
55.2. Etapy przesłuchania
55.3. Badania krzyżowe
55.4. Wywiad poznawczy
55.5. Przesłuchanie powtórne

Rozdział 56. Przesłuchanie dziecka
56.1. Dziecko jako świadek specyficzny
56.2. Wybór miejsca przesłuchania
56.3. Udział w przesłuchaniu psychologa lub biegłego lekarza
56.4. Metody przesłuchania
56.5. Analiza mechanizmów psychologicznych zeznań
dziecka
56.6. Procedura oceny zeznań dziecka

Rozdział 57. Ocena fałszywych zeznań
57.1. Podatność na sugestię
57.2. Czynniki kształtujące fałszywe przyznanie się
57.3. Zapobieganie fałszywym przyznaniom się

Rozdział 58. Prawdziwość zeznań na podstawie analiz wskaźników emocji
58.1. Brak kontroli zachowań
58.2. Mikroekspresje
58.3. Ukrywanie wyrazów emocjonalnych

Rozdział 59. Ekspertyza psychologiczna (nowe ujęcie)
59.1. Metody badań psychologicznych
59.2. Kryteria oceny opinii psychologicznej
59.3. Przedmiot i zakres ekspertyzy psychologicznej
59.4. Ekspertyza psychologiczna co do celowości stosowania
środków leczniczo-zabezpieczaj ących
59.5. Orzecznictwo psychologiczne wobec nieletnich
59.6. Biegły psycholog w sprawach cywilnych
59.7. Ekspertyza psychologiczna w sprawach nieletnich
59.8. Konstrukcja ekspertyzy psychologicznej

Rozdział 60. Ekspertyza psychiatryczna
60.1. Podstawy prawne powołania biegłych psychiatrów
60.2. Badania pomocnicze
60.3. Badania stanu psychicznego oskarżonych
60.4. Interpretacja prawna afektu
60.5. Uzasadnienie stopnia prawdopodobieństwa opinii
60.6. Konstrukcja opinii sądowo-psychiatrycznych
60.7. Ekspertyzy psychiatryczne w sprawach cywilnych
60.8. Prawne aspekty chorób psychicznych
60.9. Stany wyjątkowe
60.10. Obraz własnej osoby

Rozdział 61. Przesłuchanie podejrzanych
61.1. Fazy przesłuchania policyjnego
61.2. Metody przesłuchania

Rozdział 62. Motywy przyznania się podejrzanych
62.1. Okoliczności przyznania się podejrzanych
62.2. Wiek podejrzanych a przyznawanie się
62.3. Czy podejrzani chętniej przyznają się do pewnych
rodzajów przestępstw niż do innych
62.4. Wpływ wcześniejszych przyznań się i skazań

Rozdział 63. Stres policyjny - model strukturalny
63.1. Badania stresu policyjnego
63.2. Identyfikacja czynników wywołujących stres
u policjantów

Rozdział 64. Psychologiczne i prawne aspekty działania tajnych agentów policji
64.1. Selekcja kandydatów
64.2. Przygotowanie agentów

Rozdział 65. Przesłuchanie osób niepełnosprawnych
65.1. Trudności postępowania ze świadkami niepełnosprawnymi
65.2. Przesłuchanie poznawcze

Rozdział 66. Uzyskiwanie wyjaśnień i zeznań od sprawców oraz ofiar przestępstw znajdujących się w krytycznym momencie w stanie snu
66.1. Fazy snu
66.2. Lunatyzm
66.3. Narkolepsja

Rozdział 67. Wpływ środków psychoaktywnych na zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych
67.1. "Farmakokinetyka"
67.2. Skutki psychologiczne i somatyczne zażywania
narkotyków

Rozdział 68. Zachowania policjantów podczas przesłuchań
68.1. Nietyczne zachowanie policjantów
68.2. Tworzenie atmosfery psychologicznej przesłuchania

Rozdział 69. Zastosowanie poligrafu do oceny wiarygodności wyjaśnień
69.1. Istota badań poligraficznych
69.2. Technika GKT
69.3. Badania laboratoryjne i terenowe
69.4. Dokładność badań poligraficznych
69.5. Przeciwdziałania
69.6. Badania poligraficzne wobec ofiar i świadków
69.7. Strach przed badaniem
69.8. Wiarygodność badań poligraficznych

Rozdział 70. Lingwistyka kryminalistyczna
70.1. Stylometria kryminalistyczna
70.2. Formuła R. Flescha

Rozdział 71. Narkoanaliza
71.1. Narkoanaliza w leczeniu psychiatrycznym
71.2. Narkoanaliza w praktyce śledczej i sądowej

Rozdział 72. Wykorzystanie sugestii w taktyce przesłuchania
72.1. Teoria sugestii
72.2. Testy na podatność na sugestię
72.3. Sugestia w przesłuchaniach

Rozdział 73. Wersja kryminalistyczna i analiza kryminalna
73.1. Podstawy wersji śledczej
73.2. Metody budowy wersji śledczych
73.3. Rodzaje analiz kryminalnych

Rozdział 74. Identyfikacja sprawcy przestępstwa podczas konfrontacji
74.1. Konfrontacja wizualna
74.2. Konfrontacja słuchowa Rozdział 75. Analiza realności zeznań
75.1. Kryteria w ustalaniu realności zeznań
75.2. Badania na temat wartości metody analizy realności zeznań

Rozdział 76. Wykorzystanie hipnozy w badaniach pamięci świadków
76.1. Hipermnezja hipnotyczna
76.2. Zniekształcenia pamięciowe w hipnozie
76.3. Efektywność hipnozy kryminalistycznej
76.4. Dopuszczalność hipnozy w procesie

Rozdział 77. Profilowanie przestępców na podstawie modus operandi
77.1. Metody analizy działania sprawców przestępstw
77.2. Analiza cech miejsca zbrodni
77.3. Seryjni zabójcy

Rozdział 78. Ustalenie profili przestępców na podstawie zeznań pokrzywdzonych i innych świadków
78.1. Ocena cech sprawców w ustalaniu ich profili
78.2. Informacje diagnostyczne

Rozdział 79. Psychologiczno-prawne problemy instytucji świadka anonimowego i świadka koronnego
79.1. Specyficzne regulacje prawne
79.2. Ochrona świadków
Literatura uzupełniająca


Część piąta
PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTWOM


Rozdział 80. Psychologiczne podstawy zapobiegania przestępczości i innym rodzajom patologii
80.1. Usuwanie czynników ryzyka w działalności
profilaktycznej
80.2. Rozwojowe modele profilaktyczne
80.3. Profilaktyka kryminologiczna
80.4. Zadania kurateli sadowej

Rozdział 81. Systemowe zapobieganie przestępczości
81.1. Rodzaje prewencji
81.2. Resocjalizacja sprawców przestępstw jako metoda
prewencji
81.3. Strach przed przestępczością
81.4. Wpływ analizy przestępczości na kierunki działań
profilaktycznych
81.5. Posunięcia strategiczne

Rozdział 82. Polityka prewencyjna państwa
82.1. Rola prawa
82.2. Profilaktyczne funkcje Policji
82.3. Zadania kurateli sądowej
82.4. Organy kontroli
82.5. Prywatny sektor ochrony

Rozdział 83. Społeczne strategie zapobiegania przestępczości
83.1. Straż obywatelska
83.2. Profilaktyka przedprzestępcza
83.3. Społeczne komisje samoobrony
83.4. Profilaktyczne oddziaływanie postępowania karnego
83.5. Zakres współdziałania społeczeństwa w zapobieganiu
przestępczości
83.6. Agencja ochrony osób i mienia
83.7. Zapobieganie przestępstwom przeciwko życiu
i mieniu właścicieli taksówek
83.8. Działania antywiktymizacyjne

Rozdział 84. Zapobieganie przestępczości z perspektywy psychologii środowiskowej
84.1. Pojęcie i zakres psychologii środowiskowej
84.2. Zagęszczenie ludności
84.3. Autonomiczność życia w miastach
84.4. Mapy poznawcze
84.5. Bezpieczne osiedla
84.6. Kontrola dostępu
84.7. Jakość oświetlenia
84.8. Bezpieczny dom

Rozdział 85. Badanie postaw policjantów wobec zgwałceń
85.1. Policyjna kultura
85.2. Badania informacji o zgwałceniach
85.3. Analiza mitów o zgwałceniach
Literatura uzupełniająca


Część szósta
WYBRANE ZJAWISKA SPOŁECZNE O POTENCJALNYM ZAGROŻENIU


Rozdział 86. Agresja w ruchu drogowym
86.1. Przejawy agresji w ruchu drogowym
86.2. Badanie zjawiska agresji w ruchu drogowym

Rozdział 87. Destruktywna rola nienawiści w przestrzeni publicznej
87.1. Podstawowe emocje
87.2. Generowanie stanów emocjonalnych
87.3. Narcyzm
87.4. Marzenia senne i fantazje
87.5. Pojęcie uprzedzenia
87.6. Ignorancja
87.7. Nienawiść
87.8. Postępowanie karne
87.9. Typologia sprawców

Rozdział 88. Manipulacje w relacjach interpersonalnych
88.1. Pojęcie manipulacji
88.2. Czynniki kształtujące zaufanie
88.3. Metody manipulacji
88.4. Zagadnienie makiawelizmu
88.5. Wykrywanie kłamstwa
88.6. Analiza kłamstwa
88.7. Strategie ustalania prawdy

Rozdział 89. Relacje lekarz - pacjent
89.1. Prawa pacjenta
89.2. Tajemnica lekarska
89.3. Autonomia pacjenta
89.4. Lekarz rodzinny
89.5. Efektywność leczenia
89.6. Stres w pracy lekarza

Rozdział 90. Moralność podatkowa
90.1. Obowiązek podatkowy
90.2. Uchylanie się od opodatkowania
90.3. Poziom moralności podatkowej
90.4. Subiektywna sprawiedliwość podatkowa

Rozdział 91. Zachowania nieproduktywne w miejscu pracy
91.1. Pojęcie zachowań nieproduktywnych
91.2. Zachowania nieproduktywne jako reakcja obronna
91.3. Kontrola w pracy
91.4. Zapobieganie nieproduktywnym zachowaniom

Literatura uzupełniająca

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY