• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • Wydawca: ODDK
 • Rok wydania: Gdańsk 2008
 • Wydanie: 1
 • Ilość stron: 756
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 83-74265-02-7
 
180,00 zł
167,40 zł 167,40 zł PLN 1
Dostawa od 8.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Obszerne i wyczerpujące kompendium z zakresu rachunkowości finansowej zakładów opieki zdrowotnej. Autorzy bardzo dokładnie przedstawili wszystkie aspekty związane z prowadzeniem księgowości w ZOZ-ach, popierając swój komentarz wieloma przykładami liczbowymi, schematami ewidencji księgowej oraz wzorami dokumentów.

Szczególną uwagę poświęcono m.in. problematyce aktywów trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego, rozrachunkom i roszczeniom, kosztom działalności medycznej i ich ewidencji, kalkulacji świadczeń medycznych, funduszom (kapitałom) ZOZ-ów, tworzonym rezerwom, a także ustalaniu i podziałowi wyniku finansowego.

Książka polecana służbom finansowo-księgowym zakładów opieki zdrowotnej oraz studentom kierunków ekonomicznych.

Spis treści

Wstęp
Część I . Zakład opieki zdrowotnej jako podmiot rachunkowości
Rozdział 1. Pojęcie i typologia ZOZ – Maria Hass-Symotiuk
 1. Istota, cele i cechy ZOZ
 2. Klasyfikacja zakładów opieki zdrowotnej
 3. Formy prowadzenia zakładów opieki zdrowotnej
 4. Formalnoprawne podstawy funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej
  Pytania i zadania kontrolne
  Literatura
  Akty prawne

  Rozdział 2. Zasady gospodarki finansowej ZOZ – Maria Hass-Symotiuk, Hanna Jakimowicz
  1. Specyfika gospodarki finansowej zakładów opieki zdrowotnej
  2. Gospodarowanie majątkiem ZOZ
  3. Źródła finansowania działalności ZOZ
  4. Formy finansowania działalności ZOZ
  5. Plan finansowy jako podstawa działalności ZOZ
   Pytania i zadania kontrolne
   Literatura

   Rozdział 3. Współpraca ZOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia – Magdalena Kludacz
   1. Systemy wynagradzania za usługi medyczne
   2. Typy kontraktów na usługi medyczne
   3. Zasady kontraktowania usług medycznych
   4. Monitorowanie i kontrola realizacji kontraktów
    Pytania i zadania kontrolne
    Literatura
    Akty prawne

    Część II. Ogólne zasady rachunkowości ZOZ
    Rozdział 4. Istota i funkcje rachunkowości ZOZ – Maria Hass-Symotiuk, Dorota Skrzypska
    1. Definicja i zakres rachunkowości
    2. Normy prawne funkcjonowania rachunkowości
    3. Zasady prawidłowej rachunkowości
    4. Zadania i funkcje rachunkowości ZOZ
    5. Opowiedzialność za rachunkowość ZOZ
     Pytania i zadania kontrolne
     Literatura
     Akty prawne

     Rozdział 5. Elementy rachunkowości ZOZ – Maria Hass-Symotiuk
     1. Zakładowy plan kont jako podstawa funkcjonowania
      rachunkowości ZOZ
      1. Dokumentacja operacji gospodarczych ZOZ
      2. Księgi rachunkowe ZOZ
      3. Inwentaryzacja składników majątkowych
      4. Wycena aktywów i pasywów zakładu opieki zdrowotnej
      5. Archiwizowanie i ochrona zbiorów dokumentacji księgowej
       Pytania i zadania kontrolne
       Literatura
       Akty prawne

       Rozdział 6. Organizacja rachunkowości ZOZ – Magdalena Kludacz, Dorota Skrzypska
       1. Rola i miejsce służby finansowo-księgowej w strukturze organizacyjnej ZOZ
       2. Podstawy organizacji prac ewidencyjno-obliczeniowych w ZOZ
       3. Zadania i funkcje głównego księgowego
       4. Komputer jako narzędzie opracowania informacji w ZOZ
        Pytania i zadania kontrolne
        Literatura
        Akty prawne

        Część III. Obszary problemowe rachunkowości ZOZ
        Rozdział 7. Aktywa trwałe – Kazimierz Sawicki
        1. Istota, klasyfikacja i wycena aktywów trwałych
        2. Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości
         niematerialnych i prawnych
         1. Aktualizacja wartości i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości
         2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
         3. Długoterminowe aktywa finansowe
         4. Środki trwałe w budowie
          Pytania i zadania kontrolne
          Literatura
          Akty prawne

          Rozdział 8. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – Danuta Sołtys, Aleksandra Bryła
          1. Istota i zasady gospodarowania zapasami
          2. Klasyfikacja i wycena zapasów
          3. Rozliczenie zakupu
          4. Ewidencja syntetyczna materiałów i towarów
          5. Ewidencja analityczna materiałów i towarów
          6. Specyfika inwentaryzacji leków i innych materiałów medycznych
           Pytania i zadania kontrolne
           Literatura
           Akty prawne

           Rozdział 9. Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe – Przemysław Mućko
           1. Istota i zasady gospodarowania aktywami pieniężnymi
           2. Środki pieniężne w kasie
           3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i kredyty bankowe
           4. Inne środki pieniężne
           5. Krótkoterminowe aktywa finansowe
            Pytania i zadania kontrolne
            Literatura
            Akty prawne

            Rozdział 10. Rozrachunki i roszczenia – Maria Hass-Symotiuk, Dorota Skrzypska
            1. Pojęcie rozrachunków i ich rodzaje
            2. Zasady wyceny rozrachunków
            3. Rozrachunki z kontrahentami
            4. Rozrachunki publicznoprawne
            5. Rozrachunki z pracownikami
            6. Pozostałe rozrachunki
            7. Odpisy aktualizujące wartość należności
            8. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek
            9. Należności dochodzone na drodze sądowej
            10. Zasady inwentaryzacji rozrachunków
             Pytania i zadania kontrolne
             Literatura
             Akty prawne

             Rozdział 11. Koszty działalności medycznej i ich ewidencja – Maria Hass-Symotiuk
             1. Istota i klasyfikacja kosztów działalności ZOZ
             2. Zasady rachunku kosztów
             3. Przekrój rodzajowy kosztów
             4. Rozliczanie kosztów na przekrój podmiotowy i przedmiotowy
             5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
              Pytania i zadania kontrolne
              Literatura
              Akty prawne

              Rozdział 12. Kalkulacja kosztów świadczeń medycznych – Maria Hass-Symotiuk
              1. Efekty działalności ZOZ jako podstawa kalkulacji kosztów
              2. Istota, cel i przedmiot kalkulacji
              3. Rodzaje i metody kalkulacji
              4. Tradycyjne procedury kalkulacji kosztów
              5. Procedury medyczne jako przedmiot kalkulacji kosztów
              6. Koszty jednostkowe leczenia pacjentów
               Pytania i zadania kontrolne
               Literatura
               Akty prawne

               Rozdział 13. Przychody i koszty działalności ZOZ – Maria Hass-Symotiuk, Hanna Jakimowicz
               1. Istota i rodzaje przychodów
               2. Przychody dotyczące realizowanych świadczeń medycznych
               3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
               4. Przychody i koszty finansowe
               5. Zyski i straty nadzwyczajne
               6. Obroty wewnętrzne i ich koszty
                Pytania i zadania kontrolne
                Literatura
                Akty prawne

                Rozdział 14. Fundusze (kapitały) ZOZ – Małgorzata Durbajło-Mrowiec
                1. Istota i rodzaje funduszy (kapitałów)
                2. Fundusze (kapitały) własne
                3. Rozliczania międzyokresowe przychodów
                4. Fundusze specjalne
                5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
                 Pytania kontrolne i zadania
                 Literatura
                 Akty prawne

                 Rozdział 15. Rezerwy na zobowiązania – Kazimierz Sawicki
                 1. Istota i rodzaje rezerw
                 2. Rezerwy na (zobowiązania) przewidywane straty
                 3. Rezerwy na świadczenia dla pracowników
                 4. Rezerwy na restrukturyzację działalności
                 5. Rezerwy na podatek dochodowy
                 6. Ujawnienia informacji o rezerwach
                  Pytania i zadania kontrolne
                  Literatura
                  Akty prawne

                  Rozdział 16. Wynik finansowy ZOZ – Przemysław Mućko
                  1. Pojęcie wyniku finansowego i czynniki go kształtujące
                  2. Procedury ustalania wyniku finansowego netto
                  3. Podział wyniku finansowego
                   Pytania i zadania kontrolne
                   Literatura
                   Akty prawne

                   Część IV. Sprawozdawczość ZOZ
                   Rozdział 17. Sprawozdawczość finansowa ZOZ – Maria Hass-Symotiuk, Hanna Jakimowicz, Przemysław Mućko
                   1. Istota i klasyfikacja sprawozdawczości finansowej
                   2. Bilans
                   3. Rachunek zysków i strat
                   4. Informacja dodatkowa
                   5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
                   6. Rachunek przepływów pieniężnych
                   7. Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym
                   8. Pozostała sprawozdawczość finansowa ZOZ
                    Pytania i zadania kontrolne
                    Literatura
                    Akty prawne

                    Załącznik nr 1.
                    Wzorcowy plan kont dla publicznego i niepublicznego
                    zakładu opieki zdrowotnej

                    Opinie

                    Imię i nazwisko
                    Email
                    Twoja ocena
                    Twoja opinia

                    Zapytaj o produkt

                    Imię i nazwisko
                    Email
                    Telefon
                    Wiadomość

                    POLECAMY