• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Medicon

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania oraz zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.medicon.pl, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie otrzymują następujące definicje:

Sklep Internetowy - Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.medicon.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środka porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Klient - osoba fizyczna będąca Konsumentem, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego. Klientem jest również osoba prawna dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Sprzedawca - Polskie Księgarnie Specjalistyczne S.C. M. Bielan, J. Sapiego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grota Roweckiego 4A, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerami 98041 i 98042. NIP: 957-07-22-315, będąca właścicielem oraz administratorem Sklepu Internetowego.

Towar - rzecz będąca przedmiotem sprzedaży w Sklepie Internetowym.

Konto Klienta - Indywidualne konto Klienta utworzone w wyniku rejestracji w Sklepie Internetowym, zawierające dane Klienta, służące do realizacji zamówień, przeglądania historii zamówień, umożliwiające edytowanie danych Klienta.

Koszyk - formularz elektroniczny za pośrednictwem którego Klient dokonuje zamówienia, umożliwiający Klientowi wybranie i zamówienie towarów a także ustalenie oraz modyfikację takich elementów jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy oraz sposób płatności.

Umowa - umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość przez Klientów będących Konsumentem, zastosowanie ma ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ebook - książka w wersji elektronicznej (e-książka) oraz elektroniczne wydanie czasopisma (e-wydanie). E- book może być zapisany w formacie plików PDF. Ebook jest sprzedawany w postaci plików cyfrowych.

PDF - (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego, poprzez system sklepowy zamieszczony ma stronie internetowej pod adresem www.medicon.pl. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego, niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową oraz posiadanie konta poczty elektronicznej działającej na dowolnym serwerze.

§2

Rejestracja

1. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym, która prowadzi do utworzenia indywidualnego Konta Klienta. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nie jest niezbędna do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

2. W celu dokonania rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny, w trakcie którego wskazuje następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres poczty elektronicznej.

3. Dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym będą wykorzystane przez Sprzedawcę dla realizacji zamówienia. Klient w każdym momencie może zmienić podane w formularzu rejestracyjnym dane, w tym w szczególności uaktualniać je oraz modyfikować.

4. Podanie przez Klienta danych o których mowa w punkcie 2 powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla założenia Konta Klienta oraz realizacji zamówienia.

5. Dane Klienta o których mowa w punkcie 2 powyżej powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.

6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie do Konta Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta Klienta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Klienta.

8. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres: medicon@medicon.pl

§3

Zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych. Informację o przerwie technicznej Sprzedawca każdorazowo zamieści na stronie Sklepu Internetowego.

2. Składanie zamówień odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.

3. Klient kompletuje zamówienie w Sklepie, wybierając prezentowany przez Sprzedawcę Towar. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia: „Do Koszyka” znajdującego się pod danym Towarem prezentowanym w Sklepie Internetowym. W Koszyku Klient ma możliwość modyfikacji ilości dodanych Towarów.

4. Procedura dodawania Towarów do koszyka zostaje zakończona poprzez wybór przez Klienta polecenia „Przejdź do Kasy”.

5. Następnie Klient poproszony zostanie o zalogowanie się do Konta Klienta, bądź, w przypadku braku rejestracji w Sklepie Internetowym Klient poproszony zostanie o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Odnośnie danych o których mowa w zdaniu poprzedzającym odpowiednio zastosowanie mają postanowienia punktu 3, 4 i 5 § 2 Regulaminu.

6. Następnie Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru oraz sposobu płatności za Towar. Klient składa zamówienie wybierając polecenie „ Złóż Zamówienie z Obowiązkiem Zapłaty”. Wybranie przez Klienta powyższego polecenia skutkuje wysłaniem formularza zamówienia do Sprzedawcy.

7. Po dokonaniu czynności o których mowa w pkt. 6 powyżej, Klientowi wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia. Podsumowanie zawierać będzie: wskazanie zamówionych Towarów, cenę zamówionych towarów, potwierdzenie kosztu oraz rodzaju dostawy Towarów, potwierdzenie sposobu płatności oraz dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia.

8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia na adres elektroniczny podany w zależności od posiadania Konta Klienta, w trakcie Rejestracji bądź, w przypadku braku Konta Klienta, w trakcie składania zamówienia.

9. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta zostaje po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia o którym mowa w punkcie 8 powyżej.

10. Sprzedawca poinformuje następnie Klienta, drogą wiadomości wysłanej na adres elektroniczny o którym mowa w pkt. 8 powyżej, o zmianie statusu zamówienia Klienta, czyli o zrealizowaniu zamówienia.

§ 4

Ceny

1. Cena jednostkowa towaru w Sklepie Internetowym wyrażona jest w złotówkach oraz zawiera podatek od towarów i usług VAT.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego paragrafu.

3. Cena podana w Sklepie Internetowym w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia przez Klienta cena nie zmieni się, niezależnie od zmian w serwisie.

4. Klient może skorzystać z kuponu promocyjnego otrzymanego od Sklepu za wcześniejsze zakupy. Kupony promocyjne posiadają okres ważności, po upłynięciu którego nie będą realizowane.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Ceny promocyjne wprowadzone po dokonaniu przez Klienta zamówienia nie mają wpływu na cenę, jaką Klient zobowiązany jest uiścić za złożone zamówienie. Różnica w cenie promocyjnej oraz cenie towaru podczas składania zamówienia nie są zwracane Klientowi.

6. Sprzedawca prezentuje opis każdego prezentowanego Towaru zawierający między innymi jego tytuł oraz autora.

7. Klient ponosi koszt dostawy Towaru, który uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Informacja o koszcie wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru zawarta będzie w formularzu zamówienie Klienta, na zasadach określonych w § 3 Regulaminu. Informacja o kosztach dostawy, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, znajduje się również w zakładce Sklepu Internetowego „ Czas i koszty dostawy”.

§ 5

Płatność i Realizacja Zamówienia

1. Sposób uiszczenia przez Klienta należności za towar oraz kosztu dostarczenia przesyłki zależny jest od wybranej przez Klienta podczas składania zamówienia metody płatności.

2. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:

a) przelew bankowy, na konto bankowe Sklepu w ING Banku Śląskim, numer konta: 86 1050 1764 1000 0022 6711 2965,

b) płatność przy odbiorze przesyłki z zamówieniem (przesyłka „za pobraniem”),

c) płatność kartą kredytową za pośrednictwem serwisu http://www.cashbill.pl. W przypadku o którym mowa w niniejszym punkcie, Klient zostanie automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.

3. Klient nie ma możliwości łączenia różnych metod płatności w jednym zamówieniu.

4. Dostawa towarów odbywa się w sposób określony przez Kupującego w formularzu zamówienia. Przesyłka zostanie wysłana Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 5 i 6 poniżej. Sprzedawca prezentuje na stronie internetowej przewidywany termin dostarczenia towaru Klientowi po jego wysyłce, w zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, co może mieć wpływ na realizację zamówienia. W przypadku gdy zamówiony przez Klienta Towar okaże się niedostępny w magazynie, czas realizacji zamówienia o którym mowa w punkcie 4 powyżej może się wydłużyć, nie przekraczając jednak 30 dni, o czym Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta. W powyższym przypadku Klient może także zrezygnować z zamówienia, wówczas Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi całą otrzymana od niego sumę pieniężną.

6. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności o której mowa w pkt. 2 a, sugeruje się aby Klient dokonał zapłaty w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W powyższym przypadku wysyłka towaru nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu Internetowego.

7. Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

8. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu.

9. Na żądanie Klienta, Sprzedawca wystawa faktury VAT. Wystawcą faktury jest Sprzedawca.

10. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera sugerowane jest aby Klient sprawdził w obecności kuriera kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego, stan zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie Sprzedawcy stwierdzonych wad oraz braków zamówienia i uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

11. Sprzedawca realizuje także zamówienia, które mają być wysyłane poza terytorium Polski. W tym przypadku paczki są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki jest zgodny z cennikiem Poczty Polskiej powiększony o koszt opakowania.

§6

Reklamacje

1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonego Towaru z umową. W powyższej sytuacji, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego Towaru przez Sprzedawcę.

2. W powyższej sytuacji, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego Towaru przez Sprzedawcę oraz zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany towaru na nowy

b) naprawy towaru

c) obniżenia ceny

d) odstąpienia od umowy – o ile wada Towaru jest istotna.

3. Termin w którym Sprzedawca rozpatrzy złożoną przez Klienta reklamację wynosi 14 dni kalendarzowych. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

4. W celu złożenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu tego Towaru na adres: Polskie Księgarnie Specjalistyczne S.C. M. Bielan, J. Sapiego ul. Grota Roweckiego 4A , 80-108 Gdańsk, oraz opisem zauważonej wady i określeniem żądania przewidzianego w ramach rękojmi, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty dostarczenia produktu. W powyższej sytuacji, w odniesieniu do wysokości kosztów do zwrotu których zobowiązany będzie Sprzedawca będą miały zastosowanie postanowienia §7 pkt.9 niniejszego Regulaminu.

7. Sprzedawca informuje również że Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8. W przypadku gdy na dany towar producent udzielił gwarancji, Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jednak w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§7

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem pkt. 5, 9 oraz 11 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu o którym mowa w pkt. 1 powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik (Załącznik nr 1) do niniejszego regulaminu. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy Klient może każdorazowo pobrać ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca każdorazowo załącza również wzór formularza o odstąpieniu od umowy w wersji elektronicznej do potwierdzenia o którym mowa w § 3 pkt. 8 Regulaminu.  Skorzystanie przez Klienta ze wzoru nie jest obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik towaru w posiadanie. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Towarów objętych zamówieniem bądź niektórych z nich.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczenie periodyków i czasopism.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną, poprzez wysłanie skanu oświadczenia na adres e-mail: medicon@medicon.pl Oświadczenie o odstąpieniu może być również wysłane drogą pocztową na adres: Polskie Księgarnie Specjalistyczne S.C. M. Bielan, J. Sapiego ul. Grota Roweckiego 4A , 80-108 Gdańsk

7. Sprzedawca dokona potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu niezwłocznie po jego odebraniu w formie komunikatu elektronicznego, wysłanego na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie Klienta.

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta, z tym jednak zastrzeżeniem iż Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem wskazanych powyżej świadczeń do momentu otrzymania od Klienta Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności o którym mowa w punkcie poprzedzającym, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za Towar przy odbiorze, może wyrazić zgodę na zwrot płatności w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy. Wówczas Klient proszony jest o wskazanie numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

10. Sprzedawca zwróci Klientowi jedynie bezpośrednie poniesione przez Klienta koszty dostarczenia towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych, poniesionych przez niego kosztów.

11. Klient, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinien zwrócić Sprzedawcy Towar nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres:. Polskie Księgarnie Specjalistyczne S.C. M. Bielan, J. Sapiego ul. Grota Roweckiego 4A , 80-108 Gdańsk. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

12. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w przypadku o którym mowa w punkcie 11 powyżej, ponosi Klient.

13. Zwracany Towar nie powinien nosić śladów użytkowania, jak również nie powinien posiadać uszkodzeń.

§ 8

Zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym

1. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym paragrafie stosuje się postanowienia Regulaminu.

2. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności od podmiotu realizującego płatność.

3. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienie od umowy) do momentu pobrania Ebooka ze Sklepu Internetowego. Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną płatność zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

5. Zakupione i opłacone Ebooki będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

6. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF

7. Do pobrania pliku niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions.

8. Zaleca się zapisywanie przez Klienta Ebooków na nośniku pamięci po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków w Sklepie Internetowym, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci.

9. Wszystkie Ebooki oferowane przez Sklep Internetowy podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.

10. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

a) rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;

b) utrwalania lub zwielokrotniania Ebooków w celu ich rozpowszechniania;

c) komercyjnego wykorzystywania Ebooków w jakikolwiek sposób. 

 

§9

Prawa Własności Intelektualnej

Sklep Internetowy, w tym jego poszczególne teksty, układ i opis prezentowanych treści, rozwiązania nawigacyjne, elementy graficzne, opracowania i kompilacje materiałów, podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

§10

Newsletter

1. Sprzedawca oferuje Klientowi możliwość zapisania się do newslettera Sklepu Internetowego. W celu otrzymania newslettera Klient proszony jest o podanie adresu e-mail, na który drogą elektroniczną przesyłany będzie newsletter.

2. W każdym momencie Klient ma prawo rezygnacji z przysyłania przez Sklep newslettera poprzez przesłanie żądania w tym przedmiocie w formie wiadomości e-mail na adres: medicon@medicon.pl. lub poprzez kliknięcie polecenia http://www.medicon.pl/newsletter/zrezygnuj które znajduje się w stopce każdej wiadomości.

 

§11

Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku- Kodeks cywilny, niniejszy regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym. Treść regulaminu jest obowiązująca dla stron umowy sprzedaży zgodnie z jego brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedającym a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, nie wpływa to na ważność całego regulaminu, który w pozostałej części pozostaje ważny. W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim, sprzedawca zastąpi nieważne postanowienia regulaminu, nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.

Załącznik nr 1

http://medicon.pl/pdf/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf