• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Resocjalizacja i prawo Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych Konteksty resocjalizacyjne

RESOCJALIZACJA I PRAWO INKLUZYJNO-KATALAKTYCZNY MODEL REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH KONTEKSTY RESOCJALIZACYJNE

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 302
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-125-1
 
30,00 zł
27,00 zł 27,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Ze względu na niezbadane obszary przystosowania się skazanych w środowisku lokalnym, a także roli rodziny i środowiska, konieczne staje się poznanie w  szerszym wymiarze zależności między czasem pobytu na wolności, a czynnikami warunkującymi pozytywny przebieg procesu reintegracji skazanych w środowisku otwartym.

   Opisywani tu skazani to osoby, które po opuszczeniu zakładu karnego w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia powróciły do środowiska lokalnego i podlegają procesom ponownej integracji społecznej. (…)

   Zmiana społecznej przynależności wiąże się z przebudową roli byłego skazanego, ze zmianą motywacji, z nauką postrzegania rzeczywistości przez pryzmat współuczestnictwa i współodpowiedzialności społecznej, ze wzmacnianiem samooceny, podniesieniem własnej wartości, poczuciem kontroli życia, z osobistym zaangażowaniem w poprawę własnej sytuacji. (…) Wieloletnie badania pozwoliły uchwycić dynamikę zachodzących zmian w okresie wolności dozorowanej i wolności rzeczywistej oraz miejsca skazanych w środowisku lokalnym, ich dyspozycje osobowe w zakresie celów oraz sensu życia, samooceny, stylu radzenia sobie, rozwiązywania problemów, planów życiowych, roli wsparcia i znaczenia pracy zawodowej oraz kontaktów z otoczeniem. (…)

   Książka ta jest rozprawą badawczą o charakterze ilościowym, w której przy użyciu odpowiednich narzędzi poszukiwano i przedstawiono wyznaczniki procesu reintegracji społecznej skazanych w środowisku otwartym.

Spis treści

Wprowadzenie 

Rozdział 1.
Wymiary stawania się człowieka w przestrzeni społecznej

1.1. Człowiek jako istota społeczna 
1.2. Wolność i odpowiedzialność człowieka
1.3. Interakcje zachodzące w systemie społecznym
1.4. Integracja, reintegracja społeczna i inkluzja w ujęciu holistycznym
1.4.1. Reintegracja szansą na odpowiedzialne partnerstwo 
1.4.2. Idea inkluzji społecznej 
1.4.3. Założenia readaptacji społecznej 
1.5. Dehumanizacja kary pozbawienia wolności 

Rozdział 2.
Źródła współczesnej teorii i praktyki resocjalizacyjnej podejmującej problematykę reintegracji społecznej

2.1. Koncepcje społeczno-poznawcze
2.1.1. Teoria konstruktów osobistych Kelly’ego
2.1.2. Teoria społecznego uczenia się Bandury
2.2. Teorie i koncepcje socjologiczne
2.2.1. Integracyjna teoria zachowania przestępczego Leblanca
2.2.2. Teoria naznaczenia społecznego 
2.2.2.1. Koncepcja destygmatyzacji
2.3. Interakcyjne koncepcje psychologiczne 
2.3.1. Teoria równowagi interpersonalnej Zaborowskiego 
2.3.2. Koncepcja salutogenetyczna stresu Antonovsky’ego 
2.3.3. Koncepcja zachowania zasobów Hobfolla
2.4. Współczesne teorie wymiany społecznej 
2.4.1. Behawioralna teoria wymiany społecznej Homansa 
2.4.2. Teoria wymiany Blumera 
2.4.3. Teoria katalaksji Hayeka 
2.5. Współczesne koncepcje resocjalizacyjne w Polsce 
2.5.1. Wielopasmowa koncepcja resocjalizacji z udziałem społeczeństwa Bałandynowicza
2.5.2. Koncepcja uspołecznienia systemu profilaktyki i resocjalizacji Ambrozika
2.5.3. Koncepcja twórczej resocjalizacji Konopczyńskiego 
2.5.4. Założenia edukacji inkluzyjnej Zacharuk

Rozdział 3.
Zachowania przystosowawcze skazanych 

3.1. Indywidualna i społeczna readaptacja skazanych 
3.2. Wskaźniki badań longitudinalnych jako podstawa diagnozowania sytuacji skazanych i planowania działań pomocowych z udziałem społeczeństwa
3.2.1. Możliwości i ograniczenia przystosowania skazanych 
3.3. Wartość grup samopomocowych w wychodzeniu z uzależnienia i trwaniu w trzeźwości 
3.4. Zdarzenia krytyczne i realizacja zadań życiowych na bazie zasobów jednostki 
3.4.1. Możliwość wpływania na własną sytuację życiową 
3.4.2. Nastawienie do życia i wychodzenie z trudnych sytuacji
3.5. Wsparcie jako realna interakcja społeczna 

Rozdział 4.
Projektowany model inkluzyjno-katalaktyczny reintegracji społecznej skazanych

4.1. Model osobowości dojrzałej Allporta 
4.2. Model osobowości samorealizującej się Maslowa
4.3. Model ludzkiego życia i zaburzeń w rozwoju człowieka Zaborowskiego
4.4. Wieloosiowy model radzenia sobie Hobfolla
4.5. Systemowe modele pracy w środowisku otwartym
4.5.1. Model systemowy Pincusa i Minahana 
4.5.2. Model systemowy Goldsteina
4.6. Teoretyczne podstawy projektowanego modelu inkluzyjno-katalaktycznego 
4.6.1. Zasady projektowania modelu
4.6.2. Postulowane rozwiązania inkluzyjno-katalaktyczne
4.6.3. Analizowane obszary działań w obrębie modelu inkluzyjno-katalaktycznego z udziałem jednostki, grupy i społeczeństwa
4.6.4. Zastosowanie wskaźników społecznych w procesie reintegracji 
4.6.5. Efektywność 

Rozdział 5.
Orientacja metodologiczna badań 

5.1. Założenia teoretyczne badań 
5.2. Problematyka badawcza 
5.3. Procedura i technika badawcza 
5.4. Charakterystyka badanej próby oraz organizacja badań 

Rozdział 6.
Empiryczna analiza przebiegu procesu reintegracji społecznej

6.1. Relacje byłych więźniów w środowisku lokalnym
6.2. Zaangażowanie społeczne i zawodowe skazanych 
6.2.1. Problemy z podjęciem i kontynuacją pracy 
6.2.2. Inicjatywy społeczne 
6.3. Możliwości pozyskiwania wsparcia 
6.4. Poczucie sensu życia 
6.4.1. Cele życiowe skazanych 
6.5. Style radzenia sobie w trudnych sytuacjach
6.6. Wymiary samooceny
6.7. Wyznaczniki reintegracji społecznej 
6.7.1. Wskaźniki reintegracji społecznej w grupie skazanych 
6.7.2. Wskaźniki reintegracji społecznej w grupie AA 

Rozdział 7.
Etapy przystosowania się jednostki do życia w społeczeństwie 

7.1. Dynamika zmian zachodzących w procesie reintegracji społecznej skazanych
7.2. Dynamika zmian w czasie trwania w trzeźwości grupy AA 
7.3. Porównania wewnątrzgrupowe w zakresie wskaźników reintegracji społecznej skazanych z uwzględnieniem dozorów kuratorskich
7.4. Porównania wewnątrzgrupowe w zakresie wskaźników reintegracji społecznej trzeźwiejących alkoholików z uwzględnieniem wpływu terapii na proces zdrowienia 
7.5. Model strukturalny przystosowania skazanych w środowisku lokalnym 
7.6. Ocena przystosowania się anonimowych alkoholików 

Rozdział 8.
Szanse i ograniczenia konstruktywnych relacji byłych skazanych
z otoczeniem społecznym

8.1. Konkluzje z przeprowadzonych badań 
8.1.1. Czynniki wpływające na proces reintegracji społecznej skazanych w środowisku otwartym
8.1.2. Umiejętności adaptacyjne skazanych w okresie wolności rzeczywistej 
8.1.3. Czas dozoru kuratorskiego i uczestnictwo w życiu społecznym skazanych 
8.1.4. Zapotrzebowanie na wsparcie ze strony bliskich i otoczenia społecznego 
8.1.5. Zaangażowanie skazanych w środowisku lokalnym 
8.1.6. Umiejętności i kompetencje zawodowe zwiększające możliwości reintegracji społecznej
8.1.7. Realizacja zatrudnienia w warunkach środowiska otwartego
8.1.8. Konkluzje 
8.2. Aktualne potrzeby byłych skazanych
8.3. Wnioski i wskazania pedagogiczne 
8.4. Wnioski dla modelu inkluzyjno-katalaktycznego 

Bibliografia 
Aneks 
Indeks rzeczowy 
Indeks osobowy 
Spis tabel i wykresów 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY