• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Spektrum autyzmu Postępy w diagnozie i terapii

SPEKTRUM AUTYZMU POSTĘPY W DIAGNOZIE I TERAPII

  • Wydawca: UMP
  • Rok wydania: 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 204
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7597-321-1
 
62,00 zł
55,80 zł 55,80 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Spektrum autyzmu Postępy w diagnozie i terapii

Redaktorzy: Bożena Galas-Zgorzalewicz, Ewa Mojs

Pra­ce skła­da­ją­ce się na tę wie­lo­au­tor­ską mo­no­gra­fię pt. „Spek­trum au­ty­zmu. Po­stę­py w dia­gno­zie i te­ra­pii” po­wsta­ły z ini­cja­ty­wy Ze­spo­łu Za­da­nio­we­go Neu­ro­lo­gii Dzie­cię­cej Ko­mi­te­tu Nauk Neu­ro­lo­gicz­nych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Sta­no­wią one ory­gi­nal­ny do­ro­bek na­uko­wy ośrod­ków aka­de­mic­kich i in­sty­tu­tów, w któ­rych ta pro­ble­ma­ty­ka jest jed­nym z głów­nych kie­run­ków ba­daw­czych. Przed­sta­wia­ne pra­ce do­ty­czą ak­tu­al­nych za­gad­nień zwią­za­nych przede wszyst­kim z dia­gno­sty­ką kli­nicz­ną i te­ra­pią w za­bu­rze­niach ze spek­trum au­ty­zmu. Au­tyzm bę­dą­cy ob­ja­wem w ze­spo­łach ge­ne­tycz­nie uwa­run­ko­wa­nych tak­że sta­no­wi te­ma­ty­kę pu­bli­ka­cji. Idea przy­go­to­wa­nia mo­no­gra­fii zro­dzi­ła się z po­trze­by ak­tu­ali­za­cji i upo­wszech­nie­nia tej pro­ble­ma­ty­ki – nie tyl­ko od stro­ny ba­dań na­uko­wych, lecz rów­nież pod ką­tem przy­bli­że­nia ich za­sto­so­wa­nia w co­dzien­nej prak­ty­ce kli­nicz­nej.
Ma­my na­dzie­ję, że pre­zen­to­wa­na mo­no­gra­fia do­star­cza­ją­ca no­wych da­nych z tej dzie­dzi­ny za­in­te­re­su­je nie tyl­ko le­ka­rzy, psy­cho­lo­gów i fi­zjo­te­ra­peu­tów, ale tak­że ro­dzi­ców i opie­ku­nów dzie­ci i mło­dzie­ży z za­bu­rze­nia­mi ze spek­trum au­ty­zmu; li­czy­my też na to, że człon­ko­wie sto­wa­rzy­szeń i fun­da­cji zaj­mu­ją­cych się tą pro­ble­ma­ty­ką znaj­dą tu in­spi­ra­cję do dal­szych dzia­łań.

Fragment przedmowy do książki Spektrum autyzmu Postępy w diagnozie i terapii

Spis treści

Spektrum autyzmu Postępy w diagnozie i terapii

Redaktorzy: Bożena Galas-Zgorzalewicz, Ewa Mojs

Przedmowa

1 Agnieszka Słopień Autyzm – historia pojęcia i kryteriów diagnostycznych

2 Magdalena Badura-Stronka, Michał Piechota Kiedy autyzm jest objawem – zespoły genetycznie uwarunkowane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

3 Ewa Jamroz, Antoni Pyrkosz Zaburzenia ze spektrum autyzmu. Aspekt genetyczno-metaboliczny 

4 Małgorzata Zofi a Lisik Zespół łamliwego chromosomu X – częsta choroba rzadko rozpoznawana

5 Andrzej Obrębowski, Bożena Wiskirska-Woźnica Problemy foniatryczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu 

6 Ewa Pilarska Zaburzenia neurologiczne w spektrum autyzmu

7 Elżbieta Szczepanik, Krystyna Szymańska Padaczka u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

8 Agnieszka Elwira Kraśniej-Dębkowska, Sergiusz Jóźwiak Autyzm związany z padaczką na przykładzie stwardnienia guzowatego

9 Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska Język, mowa i komunikacja w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD) 

10 Marcin Żarowski Fizjologia i patologia snu, w tym u dzieci ze spektrum autyzmu

11 Wojciech Strzelecki Zastosowanie muzykoterapii w autyzmie

12 Anna Kostiukow , Klaudia Gęstwińska, Roksana Malak, Elżbieta Rostkowska, Włodzimierz Samborski Próba określenia wpływu hiperbarii tlenowej na rozwój dziecka ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem CARS 

13 Bernard Dżumaga Suplementacja diety z zastosowaniem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w schorzeniach z kręgu autyzmu i ADHD – przegląd doniesień naukowych 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY