• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-978-83-7597-293-1_16603_150x190

STATYSTYKA W PIGUŁCE

  • Wydawca: UMP
  • Rok wydania: 2016
  • Wydanie: II
  • Ilość stron: 344
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7597-293-1
 
59,90 zł
53,10 zł 53,10 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Ni­niej­sze opra­co­wa­nie  przy­go­to­wa­ne zo­sta­ło ja­ko pod­ręcz­nik do sta­ty­sty­ki ma­te­ma­tycz­nej dla stu­den­tów I ro­ku Wy­dzia­łu Far­ma­ceu­tycz­ne­go i Od­dzia­łu Ana­li­ty­ki Me­dycz­nej Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go i jest jed­no­cze­śnie dru­gim wy­da­niem pod­ręcz­nika wy­da­ne­go pod tym sa­mym ty­tu­łem w ro­ku 2008. 
Za­kres oraz układ  ma­te­ria­łu,  przed­sta­wio­ny w pod­ręcz­ni­ku zo­stał opar­ty po­cząt­ko­wo na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­ce­go pro­gra­mu na­ucza­nia sta­ty­sty­ki na wy­dzia­le Far­ma­ceu­tycz­nym. Jed­nak już na eta­pie zbie­ra­nia ma­te­ria­łu do wy­da­nia pierw­sze­go, zo­stał  on po­sze­rzo­ny o do­dat­ko­we tre­ści wy­kra­cza­ją­ce po­za pod­sta­wo­wy pro­gram na­ucza­nia, dla­te­go też mo­że być rów­nież wy­ko­rzy­sty­wa­ny przez stu­den­tów in­nych kie­run­ków stu­diów oraz oso­by, któ­re ko­rzy­sta­ją w swo­jej pra­cy z me­tod sta­ty­sty­ki ma­te­ma­tycz­nej. 
Ma­te­riał za­war­ty w pod­ręcz­ni­ku mo­że być wy­ko­rzy­sta­ny przez oso­by o róż­nym po­zio­mie wie­dzy z za­kre­su sta­ty­sty­ki. Oso­by po­cząt­ku­ją­ce mo­gą tam zna­leźć pod­sta­wo­we de­fi­ni­cje, wzo­ry, przy­kła­dy obli­czeń pod­sta­wo­wych  pa­ra­me­trów czy sta­ty­styk te­sto­wych. Sche­mat tych obli­czeń mo­że być po­tem po­wtó­rzo­ny dla in­nych da­nych.  Oso­bom tym po­le­cam skon­cen­tro­wa­nie się przede wszyst­kim na tych za­gad­nie­niach, gdzie licz­ba da­nych jest nie­wiel­ka (ma­łe pró­by).  Oso­by bar­dziej za­awan­so­wa­ne znaj­dą tam wia­do­mo­ści na te­mat pro­ce­dur, któ­rych opis i al­go­ryt­my ich wy­li­cza­nia trud­niej zna­leźć w do­stęp­nej li­te­ra­tu­rze. Mo­gą być one wy­ko­rzy­sta­ne np. do two­rze­nia wła­snych ar­ku­szy kal­ku­la­cyj­nych, któ­re przy­śpie­szą pro­ce­dury obli­cze­nio­we. Oso­by wy­ko­rzy­stu­ją­ce w swo­jej co­dzien­nej pra­cy pa­kie­ty sta­ty­stycz­ne bę­dzie trud­niej za­do­wo­lić, cho­ciaż być mo­że znaj­dą tam rów­nież ma­te­ria­ły, któ­re ich za­in­te­re­su­ją.
W po­rów­na­niu do pierw­sze­go wy­da­nia pod­ręcz­ni­ka naj­istot­niej­sze zmia­ny i uzu­peł­nie­nia zo­sta­ły do­ko­na­ne w roz­dzia­łach:
- Ele­men­ty sta­ty­sty­ki opi­so­wej – po­przez do­da­nie pod­sta­wo­wych wia­do­mo­ści do­ty­czą­cych  czyn­no­ści wy­ko­ny­wa­nych na po­szcze­gól­nych eta­pach ba­da­nia sta­ty­stycz­ne­go oraz uzu­peł­nie­nia w ra­mach pa­ra­me­trów kla­sycz­nych, w szcze­gól­no­ści miar śred­nich,
- Te­sty pa­ra­me­trycz­ne – w za­kre­sie po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji o przy­ję­ciu lub odrzu­ce­niu sta­wia­nej hi­po­te­zy. Do­da­no rów­nież opi­sy te­stów po­st-hoc sto­so­wa­nych np. w pa­kie­tach STATISTICA lub SPSS,
- Ko­re­la­cja i re­gre­sja – wpro­wa­dzo­no opi­sy i al­go­ryt­my wy­li­cza­nia sze­re­gu współ­czyn­ni­ków za­leż­no­ści, za­rów­no dla da­nych wy­ra­żo­nych  w ska­lach po­mia­ru ilo­ścio­we­go oraz  ja­ko­ścio­we­go.
Posz­cze­gól­ne za­gad­nie­nia oma­wia­ne w opra­co­wa­niu ilu­stro­wa­ne są roz­wią­za­ny­mi przy­kła­da­mi. Po­nad­to na koń­cu każ­de­go roz­dzia­łu znaj­du­je się se­ria za­dań do sa­mo­dziel­ne­go roz­wią­za­nia. Oso­bom za­in­te­re­so­wa­nym do­dat­ko­wy­mi za­da­nia­mi z za­kre­su ma­te­ria­łu oma­wia­nego w pod­ręcz­ni­ku, po­le­cam Zbiór za­dań ze sta­ty­sty­ki me­dycz­nej, wy­da­ny rów­nież w 2008 ro­ku. 
Opra­co­wa­nie zo­sta­ło uzu­peł­nio­ne o na­stę­pu­ją­ce do­dat­ki:
A. Ta­bli­ce sta­ty­stycz­ne – za­wie­ra­ją­cy ta­bli­ce nie­zbęd­ne przy opi­sa­nych te­stach sta­ty­stycz­nych oraz przy­kła­dach,
B. Wy­bór te­stu istot­no­ści róż­nic – za­wie­ra­ją­cy sche­ma­ty wy­bo­ru naj­waż­niej­szych te­stów,
Wy­kaz wy­ko­rzy­sty­wa­nych źró­deł, któ­re oka­za­ły się po­moc­ne przy  po­wsta­niu pod­ręcz­ni­ka, umiesz­czo­no w bi­blio­gra­fii.

Spis treści

1. Zmienna losowa 
2. Elementy statystyki opisowej 
3. Estymacja przedziałowa 
4. Testy parametryczne 
5. Korelacja i regresja 
Dodatek A. Tablice statystyczne 
Dodatek B. Wybór testu istotności różnic 
Bibliografia

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY