• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
Ustawa o działalności leczniczej Komentarz

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ KOMENTARZ

 • Wydawca: Wolters Kluwer
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: III
 • Ilość stron: 704
 • Oprawa: twarda
 • ISBN: 978-83-8160-379-9
 
169,00 zł
143,90 zł 143,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Ustawa o działalności leczniczej Komentarz

Autor: Maciej Dercz, Tomasz Rek

W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

 • zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność;
 • zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami;
 • zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych;
 • relacje podmiotów wykonujących działalność leczniczą z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowym Funduszem Zdrowia.

   W nowym wydaniu uwzględniono m.in. nowelizacje komentowanej ustawy dotyczące:

 • wzmocnienia narzędzi nadzoru podmiotu tworzącego nad utworzonym przez ten podmiot samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej;
 • doprecyzowania przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych;
 • rezygnacji z obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych;
 • uproszczenia zasad wykonywania działalności leczniczej.

Autorzy przedstawili sposoby interpretacji zagadnień i pojęć zawartych w komentowanej ustawie, które budzą najwięcej wątpliwości lub są niejednoznaczne.

Książka przeznaczona jest dla osób zawodowo związanych ze środowiskiem ochrony zdrowia, a także urzędników administracji publicznej oraz prawników. Będzie cennym narzędziem dla wykładowców prowadzących zajęcia z zakresu ochrony zdrowia oraz dla studentów.

 

Spis treści

Ustawa o działalności leczniczej Komentarz

Autor: Maciej Dercz, Tomasz Rek

Wykaz skrótów

Zagadnienia wstępne 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2219) 

DZIAŁ I. Przepisy ogólne 
Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
Art. 2. [Słowniczek] | str. 35
Art. 3. [Zakres pojęcia „działalność lecznicza”] 
Art. 4. [Podmioty lecznicze]
Art. 5. [Wykonywanie zawodu lekarza i pielęgniarki w ramach działalności leczniczej] 
Art. 6. [Tworzenie i prowadzenie podmiotów leczniczych] 
Art. 7. (uchylony) 
Art. 8. [Rodzaje działalności leczniczej]
Art. 9. [Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitale]
Art. 10. [Zakres ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych]
Art. 11. [Badania diagnostyczne w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych] 
Art. 12. [Jednostki udzielające świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne] 
Art. 13. [Dopuszczalność wykonywania innej działalności niż lecznicza i zakaz reklamy usług pogrzebowych] 
Art. 14. [Obowiązek informacyjny wykonującego działalność leczniczą] 
Art. 15. [Obowiązek udzielenia świadczenia zdrowotnego] 
Art. 15a. [Ochrona prawna przysługująca osobie udzielającej świadczeń zdrowotnych poza zakładem leczniczym] 
Art. 16. [Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza] 
Art. 17. [Przedmiotowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej] 
Art. 18. [Warunki prowadzenia działalności leczniczej przez lekarza] 
Art. 19. [Warunki prowadzenia działalności leczniczej przez pielęgniarkę] 
Art. 19a. [Warunki prowadzenia działalności leczniczej przez fizjoterapeutę] 
Art. 20. [Miejsce wezwania] 
Art. 21. [Świadczenia zdrowotne w ramach wolontariatu] 
Art. 22. [Wymagania względem pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą] 
Art. 23. [Minimalna treść regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą] 
Art. 24. [Wymagana treść regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą] 
Art. 24a. [Rachunek za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie]
Art. 25. [Umowa ubezpieczenia]
Art. 26. [Zasady udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne] 
Art. 26a. [Podstawa ustalenia wartości zamówienia] 
Art. 27. [Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych] 
Art. 27a. [Przekazywanie ministrowi danych o osobach zatrudnionych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą] 

DZIAŁ II. Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych
ROZDZIAŁ 1. Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
Art. 28. [Obowiązki podmiotu wykonującego działalność leczniczą w razie pogorszenia się stanu zdrowia lub śmierci pacjenta] 
Art. 28a. [Obowiązek zgłoszenia Policji faktu przyjęcia pacjenta małoletniego albo przyjęcia lub zgonu pacjenta o nieustalonej tożsamości] 
Art. 29. [Wypisanie ze szpitala] 
Art. 30. [Zasada ponoszenia kosztów transportu sanitarnego] 
Art. 31. [Warunki dokonania sekcji zwłok]
Art. 32. [Czas dokonania sekcji zwłok] 
Art. 33. [Solidarna odpowiedzialność za szkodę]
Art. 34. [Czasowe zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej] 
Art. 35. [Kara pieniężna za niezachowanie właściwego trybu przy czasowym zaprzestaniu działalności leczniczej] 
Art. 36. [Identyfikacja osób zatrudnionych w szpitalu] 
ROZDZIAŁ 2. Podmioty lecznicze o szczególnej regulacji 
Art. 37. [Szczególne regulacje co do niektórych podmiotów leczniczych] 
Art. 38. [Szczególne obowiązki niektórych podmiotów leczniczych]
Art. 39. (uchylony) 
Art. 40. [Podmioty lecznicze o szczególnej regulacji – rozwinięcie]
Art. 41. [Szczególne regulacje co do spółek leczniczych z udziałem publicznym] 
ROZDZIAŁ 3. Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami 
Oddział 1. Przepisy ogólne 
Art. 42. [Statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą] 
Art. 43. [Pozbawienie mienia podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą]
Art. 44. [Zasady udzielania świadczeń przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami] 
Art. 45. [Opłaty za świadczenia udzielone przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami] 
Art. 46. [Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą]
Art. 46a. [Kierownik podmiotu leczniczego w formie jednostki wojskowej] 
Art. 47. [Zatrudnienie kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą] 
Art. 48. [Rada społeczna w podmiocie leczniczym] 
Art. 49. [Postępowanie konkursowe na niektóre stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą] 
Art. 50. [Normy zatrudnienia pielęgniarek w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą] 
Oddział 2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
Art. 50a. [Utworzenie SPZOZ]
Art. 51. [Podstawy prowadzenia gospodarki finansowej] 
Art. 52. [Zasada samofinansowania] 
Art. 53. [Plan finansowy] 
Art. 53a. [Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ] 
Art. 54. [Zasady gospodarowania mieniem]
Art. 55. [Źródła finansowania] 
Art. 56. [Fundusze SPZOZ-u] 
Art. 57. [Fundusz zakładu SPZOZ] 
Art. 58. [Podział zysku] 
Art. 59. [Pokrywanie strat netto SPZOZ-u] 
Art. 60. [Likwidacja SPZOZ] 
Art. 61. [Zasada przejęcia zobowiązań po likwidacji SPZOZ] 
Art. 62. [Pracownicze nagrody jubileuszowe w SPZOZ]
Art. 63. [Odprawy pracownicze w SPZOZ] 
Art. 64. [Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej i odprawy] 
Art. 65. [Dodatek za wysługę lat] 
Art. 66. [Połączenie SPZOZ-ów] 
Art. 67. [Połączenie SPZOZ-ów – rozwinięcie] 
Art. 67a. [Porozumienie między podmiotem przekazującym i podmiotem przejmującym] 
Art. 68. [Zasady odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego] 
Art. 69. [Przekształcenie SPZOZ]
Art. 70. [Wskaźnik zadłużenia SPZOZ] 
Art. 71. [Zasady obliczania wskaźnika zadłużenia SPZOZ] 
Art. 72. [Przejęcie zobowiązań przez podmiot tworzący] 
Art. 73. [Przekształcenie kilku SPZOZ-ów w jedną spółkę] 
Art. 74. [Porozumienie podmiotów tworzących SPZOZ-y] 
Art. 75. [Organ dokonujący przekształcenia] 
Art. 76. [Obowiązki informacyjne kierownika SPZOZ; kwestionariusz] 
Art. 77. [Akt przekształcenia] 
Art. 78. [Elementy aktu przekształcenia] 
Art. 79. [Wpis spółki do rejestrów] 
Art. 80. [Dzień przekształcenia] 
Art. 81. [Przekształcenie a sprawy pracownicze]
Art. 82. [Wartość nieruchomości podmiotu przekształcanego; bilans zamknięcia]
Oddział 3. Podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej oraz jednostki wojskowej 
Art. 83. [Tworzenie, przekształcenie i likwidacja leczniczych jednostek budżetowych]
Art. 84. [Treść aktu o utworzeniu leczniczej jednostki budżetowej] 
Art. 85. [Przekształcenie leczniczej jednostki budżetowej] 
Art. 86. [Zasady prowadzenia gospodarki finansowej leczniczej jednostki budżetowej] 
Art. 87. [Treść aktu o likwidacji lub przekształceniu leczniczej jednostki budżetowej] 
Art. 88. [Zasady ustalania wynagrodzenia pracowników leczniczych jednostek budżetowych]
ROZDZIAŁ 4. Regulacje szczególne dotyczące działalności leczniczej obejmującej realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia
Art. 89. [Obowiązek realizacji zadań; umowa o udostępnienie jednostki organizacyjnej uczelniom medycznym]
Art. 90. [Obowiązki uczelni względem udostępniającego] 
Art. 91. [Osoby kierujące i odpowiedzialne w jednostce wykonującej działalność dydaktyczną i badawczą] 
Art. 92. [Rodzaje kontraktów zawieranych z nauczycielami akademickimi i doktorantami] 
Art. 92a. [Stosowanie przepisów rozdziału do innych uczelni]

DZIAŁ III. Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych 
Art. 93. [Norma i wymiar czasu pracy w podmiotach leczniczych] 
Art. 94. [Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy] 
Art. 95. [Powierzenie wykonywania i zasady wynagradzania dyżuru medycznego] 
Art. 96. [Przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy]
Art. 97. [Okresy odpoczynku] 
Art. 98. [Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych] 
Art. 99. [Dodatki za pracę zmianową] 
Art. 99a. [Wyłączenie stosowania przepisów do pracowników w strefie działań wojennych poza granicami kraju]

DZIAŁ IV. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Art. 100. [Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą]
Art. 101. [Wniosek o wpis do rejestru lekarza zamierzającego wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej]
Art. 102. [Wniosek o wpis do rejestru pielęgniarki zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej] 
Art. 102a. [Wniosek o wpis do rejestru fizjoterapeuty zamierzającego wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej] 
Art. 103. [Obowiązek dokonania wpisu do rejestru] 
Art. 104. [Termin na przeprowadzenie procesu rejestracyjnego] 
Art. 105. [Opłaty od wpisu do rejestru] 
Art. 106. [Organy prowadzące rejestr. Forma rejestru. Dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze] 
Art. 106a. [Prostowanie z urzędu wpisu do rejestru] 
Art. 107. [Zmiany danych objętych rejestrem] 
Art. 108. [Odmowa wpisu do rejestru] 
Art. 109. [Wykreślenie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego przez organ prowadzący rejestr] 
Art. 110. [Odpowiednie zastosowanie k.p.a.]
Art. 111. [Kontrola przeprowadzana przez organ prowadzący rejestr] 
Art. 111a. [Kara pieniężna za zbywanie produktów leczniczych wbrew przepisom] 
Art. 112. [Protokół z przeprowadzanych czynności kontrolnych] 
Art. 113. [Stosowanie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców w zakresie kontroli]

DZIAŁ V. Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą 
Art. 114. [Środki publiczne przekazywane podmiotom wykonującym działalność leczniczą] 
Art. 115. [Umowa dotycząca przekazania środków publicznych]
Art. 116. [Obligatoryjne postanowienia umowy o przekazanie środków publicznych] 
Art. 117. [Zasady przekazywania i wykorzystania środków publicznych] 

DZIAŁ VI. Kontrola i nadzór 
Art. 118. [Kompetencje ministra w zakresie kontroli podmiotów leczniczych]
Art. 119. [Zlecanie przeprowadzenia kontroli] 
Art. 120. [Informowanie podmiotu tworzącego o wynikach kontroli]
Art. 121. [Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą] 
Art. 122. [Upoważnienie do kontroli; wystąpienie pokontrolne] 

DZIAŁ VII. Zmiany w przepisach obowiązujących 
Art. 123–189. (pominięte)

DZIAŁ VIII. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe 
Art. 190. [Umorzenie zobowiązań przejętych od SPZOZ]
Art. 191. [Zakres zobowiązań podlegających umorzeniu]
Art. 192. [Zakres zobowiązań podlegających umorzeniu – rozwinięcie] 
Art. 193. [Przychody z tytułu umorzenia zobowiązań]
Art. 194. [Zakres zobowiązań podlegających umorzeniu – możliwość rozszerzenia] 
Art. 195. [Tryb umarzania zobowiązań] 
Art. 196. [Dotacja celowa; przekazanie środków] 
Art. 197. [Warunki uzyskania dotacji albo przekazania środków] 
Art. 198. [Wniosek o udzielenie dotacji albo przekazanie środków] 
Art. 199. [Wysokość dotacji albo przekazanych środków] 
Art. 200. [Organ udzielający dotacji; podstawa przekazania dotacji] 
Art. 201. [Przeznaczenie dotacji albo przekazanych środków] 
Art. 202. [Zwrot dotacji]
Art. 203. [Limit wysokości dotacji oraz przekazanych środków] 
Art. 204. [Funkcjonowanie SPZOZ-ów – postępowania w toku] 
Art. 205. [Status niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej] 
Art. 206. [Obowiązki dostosowawcze podmiotów prowadzących zakłady opieki zdrowotnej] 
Art. 207. [Obowiązki dostosowawcze podmiotów wykonujących działalność leczniczą]
Art. 208. [Dotychczasowe rejestry praktyk lekarzy, pielęgniarek i położnych; obowiązki dostosowawcze osób wykonujących zawód medyczny] 
Art. 209. [Specjalizacje]
Art. 210. [Status pracowników dotychczasowych zakładów opieki zdrowotnej; umowy z ordynatorami; egzamin dla członków rad nadzorczych] 
Art. 211. [Dotychczasowe umowy o udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne] 
Art. 212. [Stosowanie przepisów ustawy do trwających umów ubezpieczenia OC oraz z tytułu zdarzeń medycznych] 
Art. 213. [Zachowanie świadczeń z tytułu wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach]
Art. 214. [Skrócona norma czasu pracy] 
Art. 215. [Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym]
Art. 216. [Obowiązek z art. 59 ust. 4 ustawy] 
Art. 217. [Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą] 
Art. 218. [Prawa i obowiązki ZOZ-ów; przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego]
Art. 219. [Zachowane w mocy akty wykonawcze]
Art. 220. [Wskazanie utraty obowiązywania ustaw] 
Art. 221. [Określenie czasu wejścia w życie ustawy] 

Literatura

Wykaz orzecznictwa

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

120,00 zł
108,00 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY