• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-978-83-8160-594-6-_18735_150x190

USTAWA O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ KOMENTARZ

 • Wydawca: Wolters Kluwer
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 424
 • Oprawa: twarda
 • ISBN: 978-83-8160-594-6
 
149,00 zł
126,90 zł 126,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz

Redakcja naukowa: Wojciech Lis, Monika Sadowska 

 W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady:

 • uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej,
 • wykonywania tych zawodów,
 • kształcenia zawodowego oraz podyplomowego.

Książka jest czymś więcej niż tylko analizą treści przepisów, zawiera zbiór fundamental­nych zasad dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej; zasad, które są uniwersalne i obowiązują niezależnie od formy prawnej wykonywania tych zawodów. Komentarz oparty jest także na analizie orzecznictwa oraz zagadnień wynikających z praktyki wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Publikacja jest przeznaczona dla menedżerów podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawody pielęgniarki i położnej. Powinna także zainteresować adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów zajmujących się omawianą tematyką.

Spis treści

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz

Redakcja naukowa: Wojciech Lis, Monika Sadowska 

Wykaz skrótów

Słowem wstępu 

USTAWA z dnia 15.07.2011 r. – o zawodach pielęgniarki i położnej 

Rozdział 1. Przepisy ogólne 
Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] 
Art. 2. [Samodzielne zawody medyczne]
Art. 3. [Definicje ustawowe] 

Rozdział 2. Zasady wykonywania zawodów 
Art. 4. [Wykonywanie zawodu pielęgniarki] 
Art. 5. [Wykonywanie zawodu położnej] 
Art. 6. [Delegacja ustawowa]
Art. 7. [Obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu] 
Art. 8. [Tytuł zawodowy pielęgniarki i położnej] 
Art. 9. [Używanie tytułu zawodowego przez obywateli państw członkowskich UE]
Art. 10. [Uroczysty strój zawodowy] 
Art. 11. [Podstawowe zasady wykonywania zawodu; ochrona prawna podczas wykonywania zawodu] 
Art. 12. [Obowiązek udzielenia pomocy; odmowa wykonania zlecenia lekarskiego lub innego świadczenia] 
Art. 13. [Wgląd do dokumentacji medycznej]
Art. 14. [Uczestnictwo w eksperymencie medycznym] 
Art. 15. [Wykonywanie zleceń lekarskich] 
Art. 15a. [Samodzielne ordynowanie leków i wyrobów medycznych; wystawianie recept] 
Art. 15b. [Zasady wystawiania recept i zleceń] 
Art. 16. [Obowiązki pielęgniarki i położnej] 
Art. 17. [Tajemnica zawodowa] 
Art. 18. [Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej] 
Art. 19. [Formy wykonywania zawodu] 
Art. 20. [Zatrudnianie dodatkowych osób w przypadku wykonywania indywidualnej praktyki] 
Art. 21. [Wybór okręgowej izby pielęgniarek i położnych] 
Art. 22. [Wizytacje przeprowadzane przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych]
Art. 23. [Wykonywanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej na podstawie umowy z pacjentem] 
Art. 24. [Transgraniczne świadczenie usług pielęgniarskich lub położniczych] 
Art. 25. [Uprawnienia pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu w innym państwie] 
Art. 26. [Obowiązkowe przeszkolenie po okresie niewykonywania zawodu] 
Art. 26a. [Zgłoszenie zaprzestania wykonywania zawodu] 
Art. 27. [Ustalenie niezdolności do wykonywania zawodu] 

Rozdział 3. Prawo wykonywania zawodu 
Art. 28. [Wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki] 
Art. 29. [Wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki przez obywatela państwa członkowskiego UE] 
Art. 30. [Dokumenty równoważne z dokumentami poświadczającymi posiadanie kwalifikacji] 
Art. 31. [Wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu położnej] 
Art. 32. [Wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu położnej przez obywatela państwa członkowskiego UE] 
Art. 33. [Dokumenty równoważne z dokumentami poświadczającymi posiadanie kwalifikacji] 
Art. 34. [Delegacja ustawowa] 
Art. 35. [Przyznanie cudzoziemcowi prawa wykonywania zawodu] 
Art. 36. [Przyznanie cudzoziemcowi ograniczonego prawa wykonywania zawodu] 
Art. 36a. [Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu przez osoby, które ukończyły liceum medyczne, szkołę policealną lub szkołę pomaturalną] 
Art. 37. [Stwierdzenie lub odmowa stwierdzenia prawa wykonywania zawodu] 
Art. 38. [Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu obywatelowi państwa członkowskiego UE] 
Art. 39. [Współpraca z władzami i organizacjami państw członkowskich UE] |
Art. 40. [Stosowanie k.p.a. w sprawach stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu; skarga do sądu administracyjnego] 
Art. 41. [Dokumenty wydawane na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu] 
Art. 42. [Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu] 

Rozdział 4. Rejestry pielęgniarek i położnych oraz zaświadczenia
Art. 43. [Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych] 
Art. 44. [Dane podlegające obowiązkowi ujawnienia w Rejestrze] 
Art. 45. [Wypisy i udostępnianie danych zawartych w Rejestrze] 
Art. 45a. [Udzielanie informacji o prawie wykonywania zawodu w związku ze świadczeniem transgranicznej opieki zdrowotnej] 
Art. 46. [Obowiązek zawiadamiania o zmianie danych zawartych w Rejestrze] 
Art. 47. [Obowiązek informacyjny] 
Art. 48. [Okręgowy rejestr pielęgniarek i położnych]
Art. 49. [Rejestr obywateli państw członkowskich UE wykonujących czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej] 
Art. 50. [Udostępnianie okręgowym radom pielęgniarek i położnych informacji z rejestrów państwowych] 
Art. 51. [Zaświadczenia wydawane przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych] 

Rozdział 5. Szkoły pielęgniarskie i szkoły położnych 
Art. 52. [Kształcenie w szkołach pielęgniarskich] 
Art. 53. [Kształcenie w szkołach położnych] 
Art. 54. [Kształcenie teoretyczne i kliniczne] 
Art. 55. [Szczegółowe warunki prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych]
Art. 56. [Tytuły używane przez pielęgniarki i położne będące obywatelami państw członkowskich UE] 
Art. 57. [Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych] 
Art. 58. [Zadania Krajowej Rady; wizytacje szkół]
Art. 59. [Udzielenie akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo]
Art. 60. [Delegacja ustawowa] 

Rozdział 6. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Art. 61. [Obowiązek aktualizacji wiedzy i podnoszenia umiejętności zawodowych]
Art. 62. [Zwolnienie od pracy, urlop szkoleniowy i inne świadczenia przysługujące w razie podjęcia kształcenia podyplomowego na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę] 
Art. 63. [Bezpłatny urlop i zwolnienie od pracy przysługujące w razie podjęcia kształcenia podyplomowego bez skierowania wydanego przez pracodawcę] 
Art. 64. [Umowa w sprawie kształcenia podyplomowego; obowiązek zwrotu kosztów kształcenia] 
Art. 65. [Urlop szkoleniowy] 
Art. 66. [Rodzaje i systemy kształcenia podyplomowego]
Art. 67. [Specjalizacja]
Art. 68. [Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych] 
Art. 69. [Uznawanie tytułu specjalisty uzyskanego w państwie członkowskim UE] 
Art. 70. [Dofinansowanie specjalizacji ze środków publicznych] 
Art. 71. [Kurs kwalifikacyjny] 
Art. 72. [Kurs specjalistyczny] 
Art. 73. [Kurs dokształcający] 
Art. 74. [Delegacja ustawowa] 
Art. 75. [Organizatorzy kształcenia pielęgniarek i położnych] 
Art. 76. [Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych] 
Art. 77. [Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych] 
Art. 78. [Programy kształcenia]
Art. 79. [Aktualizacja programów kształcenia] 
Art. 80. [Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze ciążące na organizatorach kształcenia pielęgniarek i położnych] 
Art. 81. [Obowiązek przechowywania dokumentacji i prowadzenia rejestru zaświadczeń] 
Art. 82. [Kontrola organizatorów kształcenia pielęgniarek i położnych] 
Art. 83. [Nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych] 

Rozdział 7. Przepisy karne 
Art. 84. [Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez wymaganego prawa wykonywania zawodu] 
Art. 85. [Działanie w celu uzyskania korzyści majątkowej, wprowadzenie w błąd co do posiadania prawa wykonywania zawodu] 
Art. 86. [Zatrudnianie osób nie posiadających prawa wykonywania zawodu] 
Art. 87. [Stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia] 

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 
Art. 88–90. (pominięte).
Art. 91. [Zachowanie prawa wykonywania zawodu uzyskanego na podstawie wcześniejszych przepisów] 
Art. 92. [Rejestry prowadzone przed wejściem ustawy w życie] 
Art. 93. [Ważność zaświadczeń wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów] 
Art. 94. [Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego] 
Art. 95. [Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych funkcjonujące przed wejściem ustawy w życie] 
Art. 96. [Obowiązek ukończenia stażu podyplomowego]
Art. 96a. [Przekazanie środków na sfinansowanie stażu podyplomowego w 2012 r.] 
Art. 96b. [Przekazanie środków na sfinansowanie stażu podyplomowego w 2013 r.] 
Art. 96c. [Przekazanie środków na sfinansowanie stażu podyplomowego w 2014 r.] 
Art. 96d. [Przekazanie środków na sfinansowanie stażu podyplomowego w 2015 r.]
Art. 97. [Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu] 
Art. 98. [Kontynuacja kształcenia na dotychczasowych zasadach] 
Art. 99. [Przygotowanie programów kształcenia podyplomowego] 
Art. 100. [Staż podyplomowy odbywany przez cudzoziemców w dniu wejścia ustawy w życie] 
Art. 101. [Przekazanie okręgowej radzie pielęgniarek i położnych danych o zatrudnieniu] 
Art. 102. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] 
Art. 103. [Przepis derogacyjny] 
Art. 104. [Wejście w życie] 

Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 2 

Bibliografia 

Wykaz aktów prawnych 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

99,00 zł
89,10 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY