• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-26967_15199_150x190

WYBRANE ASPEKTY DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH RODZINY

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: II
  • Ilość stron: 279
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-886-1
 
40,00 zł
36,00 zł 36,00 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Książka stanowi prezentację doświadczeń zdobytych podczas realizowania działań na rzecz małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz ich rodzinom przez placówki zakwalifikowane do realizacji pilotażu programu rządowego WWKSC.
Gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego wykonania zadań programowych bezpośrednio z dziećmi, była dobrze zaplanowana strategia działań i stworzenie w systemie międzyresortowym optymalnego modelu działań lokalnych na rzecz wielospecjalistycznej, kompleksowej i ciągłej pomocy dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym od momentu wykrycia takiej potrzeby.
Przy założeniu, że dany samorząd przejawia wolę zaspokajania potrzeb w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji medycznej, jego działania powinny być skupione na zapewnieniu koordynacji organizacyjno-finansowej i interinstytucjonalnej w taki sposób, aby służyła wyrównywaniu szans i późniejszym sukcesom edukacyjnym i wychowawczym. 

Prezentowana praca składa się z siedmiu rozdziałów części teoretycznej i trzech rozdziałów części empirycznej.
W pierwszych rozdziałach części teoretycznej przedstawiono m.in. dostępne dane statystyczne, które uzasadniają potrzebę podejmowania działań programowych, charakterystykę obecnej sytuacji i bariery w realizacji działań międzyresortowych.
Kolejne rozdziały identyfikują adresatów programu, cele, zadania i przewidywane efekty tych działań oraz założenia organizacyjne i standardy wymagań stawiane placówkom wnioskującym o rekomendację do prowadzenia działań programowych.
Istotne informacje dotyczące międzyresortowego finansowania działań na rzecz dzieci zawiera 6 rozdział.
W części empirycznej przedstawiono rezultaty dwuletniego wdrażania programu WWKSC dotyczące: działań koordynujących program, spełniania warunków konkursowych umożliwiających placówkom uzyskanie rekomendacji do programu, spełniania warunków formalnych i merytorycznych przez rekomendowane placówki, analizy zależności między czynnikami związanymi z tworzeniem systemu, a obecnym etapem realizacji założeń programowych, oraz raport z bezpośredniej pracy programowej z dziećmi. Opis wybranych wniosków stanowi egzemplifikację dokonanej pracy przygotowawczej niektórych placówek do uczestnictwa w programie. 
Uzyskane rezultaty zostały sformułowane w podsumowaniu każdego rozdziału, jak również w zakończeniu pracy i wnioskach końcowych.

Spis treści

Wstęp     9

Rozdział 1
Uzasadnienie potrzeby organizowania wczesnego  wspomagania rozwoju dziecka     17
1.1. Identyfikacja problemu i zarys sytuacji demograficznej Polski     26
1.2. Wybrane dane epidemiologiczne dotyczące występowania  niepełnosprawności u dzieci od urodzenia do ukończenia 7 roku życia     28
1.3. Dostępne dane statystyczne dotyczące niepełnosprawności występującej  u dzieci od urodzenia do ukończenia 7 roku życia     29

Rozdział 2
Podstawy prawne prowadzenia działań na rzecz małych dzieci     35
2.1. Polski system prawny i wynikające z niego możliwości wdrażania działań  z zakresu wczesnej pomocy dziecku i jego rodzinie     38
2.2. Dokumenty prawa międzynarodowego wskazujące kierunki działań  w zakresie wczesnej pomocy małemu dziecku     48

Rozdział 3
Ustalenia terminologiczne i uzasadnienie dla podjęcia  działań pilotażowych     55
3.1. Ustalenia terminologiczne     55
3.2. Uzasadnienie dla podjęcia działań pilotażowych     61

Rozdział 4
Adresaci, cele i zadania realizacji pilotażu programu WWKSC  i przewidywane efekty     65
4.1. Adresaci pilotażu programu     65
4.2. Cele pilotażu programu ogólne i szczegółowe     67
4.2.1. Szczegółowy cel działań w odniesieniu do dzieci     68
4.2.2. Cel działań w odniesieniu do rodziców     69
4.2.3. Postulowany model działań w stosunku do dziecka i rodziny     71
4.2.4. Cele działań w odniesieniu do społeczeństwa     72
4.3. Czas trwania, forma i zadania do realizacji w ramach pilotażu     73

Rozdział 5
Standardy wymagań, jakie muszą spełniać placówki     77
5.1. Wymagania dotyczące bazy lokalowej placówki realizującej  program rządowy WWKSC     78
5.2. Standardy merytoryczne     79
5.2.1. Standardy dotyczące organizacji pracy placówki     80
5.3. Zadania do realizacji przez specjalistów     85

Rozdział 6
Finansowanie zadań programowych     91
6.1. Szczegółowy opis kalkulacji kosztów     91
6.2. Rodzaje usług świadczonych w ramach bonu terapeutycznego     94
6.3. Możliwości zgromadzenia przez rekomendowaną placówkę 
odpowiednich środków finansowych     100
6.4. Wykaz poszczególnych świadczeń programowych i regulacji  umożliwiających ich finansowanie     101

Rozdział 7
Przyjęty dla pilotażu programu sposób koordynacji działań     105

Rozdział 8
Sformułowanie problemów, pytań i celu badawczego     109
8.1. Przedmiot badań, hipotezy, zmienne, wskaźniki i narzędzia badawcze     113
8.2. Zmienne badawcze i wskaźniki     116
8.3. Organizacja, teren i zakres badań     118
8.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze jako sposoby opracowania  materiału empirycznego     121

Rozdział 9
Analiza materiału badawczego     125
9.1. Spełnianie warunków przez placówki wnioskujące o przyznanie rekomendacji     125
9.2. Koordynacja działań pilotażowych     130
9.3. Realizacja świadczeń zdrowotnych na podstawie zawarcia kontraktów 
z oddziałami wojewódzkimi NFZ     140
9.4. Działania programowe realizowane we współpracy z oddziałami terenowymi PFRON     141
9.5. Przekazywanie środków finansowych z subwencji oświatowej przez jednostki samorządu terytorialnego     141
9.6. Realizacja programu WWKSC w rekomendowanych placówkach     143

9.7. Analiza działań koordynacyjnych oraz bezpośrednio prowadzonych z dziećmi     154
9.7.1. Efekty ilościowe i jakościowe wyników uzyskanych podczas realizacji pilotażu programu WWKSC (2005–2007)     154
9.8. Ewaluacja realizacji standardów pilotażu przez placówki rekomendowane do programu WWKSC według wskaźników ankiety ewaluacyjnej     157
9.9. Postępy w usprawnianiu dzieci na przykładzie badań przeprowadzonych przez placówki     172
9.10. Realizacja programów dla rodziców     182
9.11. Ocena sposobu przyjmowania dzieci do programu, kwalifikacje kadry     183

Rozdział 10
Podsumowanie wyników realizacji programu WWKSC     185

Rozdział 11
Główne rekomendacje     195

Bibliografia     199
Inne źródła     200
Programy komputerowe     202

Aneksy     203
Aneks 1. Wyciąg z wykazu głównych jednostek chorobowych wg ICD-10, dających wskazania do udzielania wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy w ośrodkach wczesnej interwencji     203
Aneks 2. Przykład programu WWKSC zgłoszonego do konkursu i prowadzonego w samodzielnym ośrodku terapii i rehabilitacji dla dzieci     207
Aneks 3. Projekt działań do realizacji w Krajowym Programie Wczesnej Pomocy Dzieciom z Zaburzeniami w Rozwoju (WWKSC)     237
Aneks 4. Ankieta ewaluacyjna pilotażu programu rządowego „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”     242

Spis schematów, tabel i wykresów     275

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY