• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-27325_15577_150x190

ZASOBY OSOBISTE I SPOŁECZNE SKAZANYCH W PROCESIE ODDZIAŁYWAŃ PENITENCJARNYCH

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2017
  • Wydanie: II
  • Ilość stron: 358
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-8095-174-7
 
40,00 zł
36,00 zł 36,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Oddane w ręce Czytelnika opracowanie z konieczności dotyczy jedynie fragmentu prawdy o oddziaływaniach na sprawców przestępstw, którzy odbywają karę pozbawienia wolności. Do najważniejszych perspektyw teoretycznych, na których oparto podstawy tej książki, należą: teoria wsparcia społecznego oraz teoria zasobów. Teoria zasobów (Hobfoll 2006) dotyczy warunków charakteryzujących naturę człowieka oraz kulturę grupy, do której on należy, a ich optymalny poziom umożliwia jednostce radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Człowiek, dysponując paletą szczególnych uwarunkowań wewnętrznych – do których w pierwszej kolejności należą: adekwatne poczucie własnej wartości, poczucie koherencji oraz realistyczny poziom optymizmu – jest w stanie przeciwstawiać się niekorzystnym okolicznościom życia, a przy odpowiednim poziomie wsparcia zewnętrznego – na trwałe wprowadzać w swoje życie prorozwojowe zmiany. Teoria wsparcia społecznego ma natomiast dostarczyć wyjaśnienia tych czynników, które warunkują udany powrót do społeczności po odbyciu wyroku pozbawienia wolności. Formalne i nieformalne sieci wsparcia (Marchi, Koskinen 2015) (rodzina, przyjaciele, współpracownicy, pracodawcy, organizacje, stowarzyszenia i związki religijne) stają się w tym wypadku moderatorem uzyskiwania istotnych i pożądanych przemian resocjalizacyjnych. Jednym z elementów wsparcia są omawiane w książce oddziaływania penitencjarne opierające się na aktywności zawodowej, sportowej i artystycznej. Potencjał tkwiący w tego rodzaju aktywnościach jest w oczywisty sposób uzależniony od znacznie gęstszej sieci powiązań – przede wszystkim takich jak: stosunki społeczne (głównie relacje z osobami bliskimi), edukacja, rynek pracy – oraz od wielu czynników osobowościowych (systemu poznawczego i motywacyjnego, poczucia skuteczności i stabilności emocjonalnej), samooceny oraz czynników z zakresu aktualnego dobrostanu psychicznego (między innymi poczucia koherencji, a w tym – sensu życia i poziomu realnego optymizmu).

Badania przedstawione w ostatnich rozdziałach książki mają charakter wyłącznie ilościowy. Za przyjęciem czysto nomotetycznej perspektywy badawczej przemówiła konieczność całkowitego zobiektywizowania dokonywanych pomiarów, co zmierzało do ustalenia prawd ogólnych, mogących służyć nie tylko teorii, lecz także praktyce penitencjarnej. Zaprezentowane w końcowej części książki badania mają na celu wykazanie związku pomiędzy wybranymi zasobami osobistymi i społecznymi a podmiotowymi efektami resocjalizacji skazanych, którzy zostali poddani wybranym oddziaływaniom resocjalizacyjnym. Zakładano, że posiadane przez osadzonych zasoby – w postaci spójnej i bezpiecznej samooceny, poczucia koherencji oraz otrzymywanego wsparcia społecznego – mogą stanowić ważny czynnik zwiększający skuteczność wybranych oddziaływań penitencjarnych: przez pracę, sport i aktywność artystyczną. Paradoks kary pozbawienia wolności polega bowiem między innymi na tym, że wciąż większą wagę przykłada się do uzyskania posłuszeństwa skazanych podczas odbywanego przez nich wyroku niż do kształtowania u nich postawy twórczej, uczenia ich samodzielnego dokonywania wyborów oraz podejmowania własnych, świadomych decyzji, opartych na adekwatnej samoocenie, poczuciu koherencji i wsparciu społecznym otrzymywanym przede wszystkim poza formalnymi sposobami oddziaływań.

Spis treści

Wstęp       11

 

Rozdział I
Teoria i prakseologia oddziaływań penitencjarnych        15
Teorie sprawnego działania w warunkach penitencjarnych       16
Aksjologia i teleologia oddziaływań penitencjarnych       21
Tworzenie tożsamości społecznej i osobowej jako cel 
oddziaływań penitencjarnych – nowa jakość czy złudzenie?     24
Planowanie i projektowanie działań resocjalizacyjnych
w instytucjach penitencjarnych     27
Diagnoza jako element projektowania oddziaływań penitencjarnych      28
Społeczno-prawne i infrastrukturalne warunki 
oddziaływań penitencjarnych       36

 

Rozdział II
Efektywność oddziaływań w warunkach penitencjarnych       41
Historyczne konteksty badań nad efektywnością oddziaływań 
w warunkach penitencjarnych     42
Ogólne warunki efektywności oddziaływań penitencjarnych       45
Źródła niezadowalającej skuteczności oddziaływań penitencjarnych       50
Zewnętrzne wskaźniki efektywnej resocjalizacji      52
Niepowrotność do przestępstwa jako rezultat postępowania 
ze sprawcami przestępstw       53
Optymalizacja funkcjonowania społecznego jako moderator 
niepowrotności do przestępstwa (skutek resocjalizacji 
czy punkt zwrotny w trajektorii życia?)       57
Wewnętrzne wskaźniki efektywnej resocjalizacji      61
Postawy i możliwość zmiany postaw     62
Autoteliczne i normatywne postawy wobec pracy        63
Prospołeczne i altruistyczne postawy wobec innych       66
Wina i ekspiacja jako uczuciowo-oceniające postawy 
wobec własnej przestępczości       69
Postawy wobec własnej przyszłości w kontekście stawianych celów
i aspiracji        73

 

Rozdział III
Resocjalizacyjna wartość wybranych oddziaływań penitencjarnych – 
konteksty teoretyczne i empiryczne        79
Aktywność zawodowa skazanych jako obszar 
oddziaływań penitencjarnych         81
Historyczne konteksty pracy skazanych przebywających 
w izolacji penalnej       84
Prawne konteksty pracy skazanych przebywających 
w izolacji penalnej       86
Praca jako wartość resocjalizacyjna       87
Zatrudnienie skazanych w polskich jednostkach penitencjarnych       90
Programy aktywizacji zawodowej w jednostkach penitencjarnych        93
Zatrudnienie skazanych po odbytym wyroku        97
Kultura fizyczna i sport jako obszar oddziaływań penitencjarnych        99
Historyczne konteksty wychowania przez sport     102
Prawne podstawy oddziaływań penitencjarnych 
wykorzystujących kulturę fizyczną i sport     103
Psychologiczne korzyści płynące z aktywności fizycznej i sportowej     105
Kultura fizyczna i sport jako wartość resocjalizacyjna     108
Programy z zakresu kultury fizycznej i sportu w polskich jednostkach penitencjarnych – analiza krytyczna     110
Aktywność artystyczna skazanych jako obszar 
oddziaływań penitencjarnych      112
Psychologiczne konteksty aktywności twórczej człowieka      114
Wychowanie i resocjalizacja przez sztukę     116
Aktywność artystyczna skazanych w polskich jednostkach 
penitencjarnych       118

 

Rozdział IV
Psychospołeczna wartość zasobów osobistych i społecznych     123
Samoocena jawna i niejawna jako zasób osobisty     126
Samoocena osób odbywających karę pozbawienia wolności     130
Rola samooceny w poznawczo-emocjonalnym i społecznym 
funkcjonowaniu człowieka         133
Samoocena a postawy wobec pracy        136
Samoocena a postawy prospołeczne        138
Samoocena a zachowania przestępcze       142
Samoocena a realizowanie celów życiowych       147
Poczucie koherencji jako zasób osobisty        150
Poczucie koherencji a zachowania przestępcze       154
Optymizm jako zasób osobisty w warunkach odbywania kary 
pozbawienia wolności         155
Sens życia jako zasób osobisty w warunkach odbywania kary 
pozbawienia wolności       156
Poczucie umiejscowienia kontroli jako zasób osobisty 
w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności        158
Kapitał społeczny jako zasób zewnętrzny       161
Wsparcie społeczne jako podstawa kapitału społecznego 
w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności       163
Wsparcie rodziny jako zasób zewnętrzny w sytuacji osób 
odbywających karę pozbawienia wolności       166
Społeczeństwo jako podstawa kapitału społecznego 
w sytuacji osób odbywających karę pozbawienia wolności       169

 

Rozdział V
Metody i procedury badań       175
Strategia badawcza       176
Problemy badawcze i hipotezy       176
Operacjonalizacja zmiennych i narzędzia pomiaru       184
Osoby badane i procedura badań       192

 

Rozdział VI
Samoocena jako zasób osobisty a podmiotowe wskaźniki readaptacji 
skazanych poddanych wybranym oddziaływaniom penitencjarnym – 
badania własne       199
Aktywizacja zawodowa skazanych oraz samoocena jawna 
i niejawna a podmiotowe wskaźniki readaptacji skazanych       201
Analiza korelacji pomiędzy zmiennymi      202
Okres zatrudnienia i samoocena skazanych a ich postawy 
wobec pracy – analiza badań własnych     204
Okres zatrudnienia i samoocena skazanych a ich postawy 
wobec innych – analiza badań własnych        211
Okres zatrudnienia i samoocena skazanych a ich postawy 
wobec dokonanego przestępstwa – analiza badań własnych        215
Okres zatrudnienia i samoocena skazanych a konstruowanie 
celów życiowych – analiza badań własnych       220
Dyskusja wyników oraz wnioski       227
Oddziaływania penitencjarne z zakresu kultury fizycznej 
i sportu oraz samoocena jawna i niejawna 
a podmiotowe wskaźniki resocjalizacji skazanych       231
Analiza korelacji pomiędzy zmiennymi       232
Udział w programach z zakresu kultury fizycznej i sportu 
oraz samoocena skazanych a ich postawy wobec pracy – 
analiza badań własnych       233
Udział w programach z zakresu kultury fizycznej i sportu 
oraz samoocena skazanych a ich postawy wobec innych – 
analiza badań własnych       238
Udział w programach z zakresu kultury fizycznej i sportu 
oraz samoocena skazanych a ich postawy wobec dokonanego 
przestępstwa – analiza badań własnych      244
Długość udziału w programach z zakresu kultury fizycznej i sportu 
i samoocena skazanych a konstruowanie celów życiowych – 
analiza badań własnych       249
Dyskusja wyników oraz wnioski       257
Oddziaływania penitencjarne z zakresu aktywności twórczej 
oraz samoocena jawna i niejawna a podmiotowe wskaźniki resocjalizacji skazanych       260
Analiza korelacji pomiędzy zmiennymi       261
Udział w programach z zakresu aktywności artystycznej 
i samoocena skazanych a ich postawy wobec pracy – 
analiza badań własnych     262
Udział w programach z zakresu aktywności artystycznej 
i samoocena skazanych a ich postawy wobec innych – 
analiza badań własnych     267
Udział w programach z zakresu aktywności artystycznej 
i samoocena skazanych a ich postawy wobec popełnionego 
przestępstwa – analiza badań własnych       272
Długość udziału w programach z zakresu aktywności artystycznej 
i samoocena skazanych a konstruowanie celów życiowych – 
analiza badań własnych       278
Dyskusja wyników oraz wnioski       282

 

Rozdział VII
Wsparcie społeczne i poczucie koherencji jako moderatory 
podmiotowych efektów resocjalizacji skazanych poddanych 
wybranym oddziaływaniom penitencjarnym       287
Procedury badań      288
Analiza korelacji pomiędzy zmiennymi       289
Wsparcie społeczne i poczucie koherencji jako moderatory 
podmiotowych efektów oddziaływań penitencjarnych opartych 
na pracy       291
Długość zatrudnienia skazanych, poczucie koherencji 
i poziom wsparcia społecznego jako moderatory 
normatywnych postaw wobec pracy       292
Długość zatrudnienia skazanych, poczucie koherencji 
i poziom wsparcia społecznego jako moderatory 
autotelicznych postaw wobec pracy      294
Długość zatrudnienia skazanych, poczucie koherencji 
i poziom wsparcia społecznego jako moderatory 
postaw prospołecznych       295
Długość zatrudnienia skazanych, poczucie koherencji 
i poziom wsparcia społecznego jako moderatory zdolności osadzonych 
do konstruowania pozytywnych celów życiowych       297
Długość zatrudnienia skazanych, poczucie koherencji 
i poziom wsparcia społecznego jako moderatory potrzeby ekspiacji      298
Wsparcie społeczne i poczucie koherencji jako moderatory 
podmiotowych efektów oddziaływań penitencjarnych 
opartych na kulturze fizycznej i sporcie      300
Długość uczestnictwa skazanych w programach z zakresu 
kultury fizycznej i sportu, poczucie koherencji oraz poziom wsparcia społecznego jako moderatory postaw prospołecznych       300
Długość uczestnictwa skazanych w programach z zakresu 
kultury fizycznej i sportu, poczucie koherencji oraz poziom wsparcia społecznego jako moderatory zdolności osadzonych do konstruowania pozytywnych celów życiowych       302
Wsparcie społeczne i poczucie koherencji jako moderatory 
podmiotowych efektów oddziaływań penitencjarnych opartych 
na aktywności artystycznej         304
Długość uczestnictwa skazanych w programach z zakresu 
aktywności artystycznej oraz poczucie koherencji i poziom 
wsparcia społecznego jako moderatory postaw prospołecznych       304
Długość uczestnictwa skazanych w programach z zakresu 
aktywności artystycznej, poczucie koherencji i poziom wsparcia
społecznego jako moderatory zdolności osadzonych 
do konstruowania pozytywnych celów życiowych     306
Długość uczestnictwa skazanych w programach z zakresu 
aktywności artystycznej, poczucie koherencji i poziom 
wsparcia społecznego jako moderatory potrzeby ekspiacji     307
Dyskusja wyników oraz wnioski     309

 

Podsumowanie i wskazania praktyczne     317

Zakończenie     329

Bibliografia      333

Załączniki      353

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia
Anetta Jaworska

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY