• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-fabryki-dyplomow-czy-universitas_11186_150x190

FABRYKI DYPLOMÓW CZY UNIVERSITAS?

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2013
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 364
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-175-6
44,80 zł
40,32 zł 44.8 40.32 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,32 zł

Opis

Im bardziej mamy do czynienia z zaawansowanym stanem rozwoju społecznego, tym większe jest znaczenie szkół wyższych dla teraźniejszości i stanów przyszłych. Rzeczywista zmiana ich misji, zasad i strategii funkcjonowania jest zadaniem trudnym, kosztownym i złożonym. Pojawia się pokusa, by pozorować zmiany, ograniczać je do warstwy fasadowej, ukazywać pożądany stan rzeczy jako rzeczywistość. Dlatego potrzebne są aktualne diagnozy naukowe i dyskusje dotyczące szkolnictwa wyższego. Maria Czerepaniak-Walczak, redaktor naukowa tomu, trafnie sytuuje podjęłą problematykę w szerszym kontekście globalnych zjawisk współczesnych, a zwłaszcza otwartości informacyjnej i takich megatrendów, jak konsumeryzm i postindustrializm. Autorzy książki zauważają istotny, nie zawsze pozytywny kierunek zmian w funkcjonowaniu uniwersytetu - od instytucji naukowej i kulturotwórczej ku przedsiębiorstwu nastawionemu na uczestnictwo w grze rynkowej i zaspokajanie zmiennych potrzeb rynkowych. Książka może znaleźć szeroki krąg odbiorców. Będą nimi nauczyciele akademiccy i studenci, osoby zajmujące się polityką naukową i polityką oświatową, zarządzający uczelniami wyższymi, publicyści, a także przedstawiciele środowisk gospodarczych, interesujący się kształceniem kadr w szkołach wyższych.
Prof. dr hab. Mirosław J. Szymański

Przeniesienie zasad gospodarki rynkowej do obszaru szkolnictwa wyższego jest zjawiskiem rodzącym wiele napięć i problemów. Ich rozwiązanie wymaga namysłu nad współczesną koncepcją kształcenia uniwersyteckiego uwzględniającą techniczne i technologiczne możliwości środków masowego przekazu, w tym przede wszystkim Internetu [...].
Zakres publikacji wykracza poza treści, które możemy znaleźć w pracach pedagogicznych. Jest to udana próba przedstawienia złożonego problemu z pogranicza pedagogiki, ekonomii, polityki społecznej i socjologii. Tego typu książek brakuje na rynku wydawniczym. Może ona być wykorzystywana przez studentów i pracowników wyższych uczelni, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej tworzących podstawy legislacyjne funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce.
Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
 

Oficyna wydawnicza IMPULS prezentuje drugi tytuł z nowej serii: "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki", pod red. nauk. Marii Czerepaniak-Walczak pt. "Fabryki dyplomów czy universitas. 0 "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej".
Problematyka kolejnych tekstów wskazujących na najbardziej, z naszego punktu widzenia, palące zjawiska i procesy dziejące się w uniwersytecie i wokół niego, nie wyczerpuje spektrum współczesnych spraw dotyczących uczelni. W centrum uwagi poszczególnych tekstów znalazły się warunki rozwoju osoby i zmiany społecznej, jakie tworzy współczesna szkoła wyższa. Uczelnia nie jest wyspą; jest uwikłana w zdarzenia i procesy znacznie wykraczające poza tej terytorium, a o jej funkcjonowaniu decydują kwestie ekonomiczne oraz sposoby zarządzania na poszczególnych szczeblach jej organizacji. Należy pamiętać, że uczelnia zobowiązana jest w pierwszej kolejności do kształcenia studentów, wychowywania ich w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka oraz kształcenie i promowanie kadr naukowych...
Fragment recenzji:
Przeniesienie zasad gospodarki rynkowej do obszaru szkolnictwa wyższego jest zjawiskiem rodzącym wiele napięć i problemów. Ich rozwiązanie wymaga namysłu nad współczesną koncepcją kształcenia uniwersyteckiego uwzględniającą techniczne i technologiczne możliwości środków masowego przekazu, w tym przede wszystkim Internetu [...]. Zakres publikacji wykracza poza treści, które możemy znaleźć w pracach pedagogicznych. Jest to udana próba przedstawienia złożonego problemu z pogranicza pedagogiki, ekonomii, polityki społecznej i socjologii. Tego typu książek brakuje na rynku wydawniczym. Może ona być wykorzystywana przez studentów i pracowników wyższych uczelni, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej tworzących podstawy legislacyjne funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce (z recenzji Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski).
Kilka słów o serii "Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki":
Należy pamiętać, że jeśli chce się rozwiązać problem, to trzeba go nazwać. Reakcja na te problemy, a nawet antycypacja powinna być szybka. Najlepiej gdy jest rekcją nie na proces, lecz na jego symptom. To jest czas optymalnego reagowania. Seria wpisuje się właśnie w tę wersję prakseologii. Uwzględnia problemy edukacji i pedagogiki, choć związane są one ze sobą: pierwsze nawiązują do praktyki społecznej, drugie – do kwestii teoretycznych nurtujących naukę o wychowaniu.
Nasza seria, ukazująca się pod patronatem KNP PAN, to książki akademickie (studia, monografie), których intencją jest „dopełnianie” i uaktualnianie podręczników. „Wsadzamy kij w mrowisko”, wywołujemy dyskusje, prowokujemy, próbujemy zaangażować czytelników w zmianę, docieramy nie tylko do akademików, ale również do szerszej sfery publicznej. Podejmując aktualne, palące, gorące problemy edukacji i pedagogiki zakładamy, iż seria stanowić będzie punkt wyjścia dyskusji, a także zachętę do nowych badań.
Maria Dudzikowa, Henryka Kwiatkowska

Seria Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki:
1. Fabryki dyplomów czy universitas?
2. Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej (opis książki)

Spis treści

CZĘŚĆ 1. KONCEPCJE I CODZIENNA RZECZYWISTOŚĆ

UNIWERSYTETU ............................................................. 27

Rozdział 1.
Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK.
O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej

Czerepaniak-Walczak ................................................. 29
Wprowadzenie ............................................................. 29
O autonomii i reformowaniu edukacji akademickiej ................ 32
1.3. Proces boloński – ile nadziei na autonomię, a ile ułudy i gorsetu
biurokracji . 40
1.4. Kompetencje społeczne w strukturze efektów kształcenia ... 47
1.5. Podsumowanie ............................................................ 54

Rozdział 2.
Urządzanie uniwersytetu
Maksymilian Chutorański..................................................... 57
2.1. Wprowadzenie ............................................................. 57
2.2. Władza – urządzanie – liberalizm....................................... 59
2.3. Urządzenia władzy i urządzenie edukacyjne ................ 64
2.4. Charakterystyka urządzenia edukacyjnego . . . . . .7 0
2.5. Uniwersytet jako element urządzenia edukacyjnego . . . .7 3
2.6. Uniwersytet jako proces komunikacji urządzeń .. . . . . . 7 6
2.7. Podsumowanie . . . . . . . . . . . 7 7

Rozdział 3.
Neoliberalna restrukturyzacja fabryki edukacyjnej
Oskar Szwabowski . . . . . . . . . . . . . . 7 9
3.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
3.2. Byt rzucony w post-coś . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1
3.3. Fordyzm i neoliberalizm . . . .. . . . . . . 8 6
3.4. Uniwersytet jako homo sacri? . . . . . . . 9 1
3.5. Grodzenie wiedzy . . . . . . . . . . . . . 9 5
3.6. Pedagogika długu . . . . . . . . . . . . 9 8
3.7. Neoliberalna restrukturyzacja . . . . . . . . . . 1 0 0
3.8. Podwspólność i terroryzm . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4

Rozdział 4.
Osiąganie konsensusu interesariuszy edukacji akademickiej.
O społecznej misji uniwersytetu
Aleksander Kobylarek . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8
4.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8
4.2. Państwo jako główny gracz . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1 1 1
4.3. Rynek pracy wobec rynku usług edukacyjnych . . . . . 1 1 8
4.4. Projekcje wyobrażeń u ludzi uniwersytetu .. . . . . . . . 1 2 2

Rozdział 5.
Uniwersytet – przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, student –
klient supermarketu? Czyli szkolnictwo wyższe w procesie zmian
Ilona Zakowicz . . . . . . . . . . . . . 1 3 1
5.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1
5.2. Uniwersytet dla rynku i wobec rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3
5.3. Uniwersytet jako przedsiębiorstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1
5.4. Typologia klientów uniwersytetu jako supermarketu . . . . . 1 4 4
5.5. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 8


Rozdział 6.
Od Deklaracji bolońskiej do monitoringu losów absolwentów uczelni
wyższych. Wyzwania i zagrożenia dla edukacji oraz rynku pracy
Joanna Nawój-Połoczańska . . . . . . . . . . . 1 5 0
6.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0
6.2. Od Deklaracji bolońskiej do monitoringu losu absolwentów . . . . 1 5 8
6.3. Gra edukacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2
6.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 8

CZĘŚĆ 2. STUDENCI: PODMIOT CZY NIEZNOŚNA CIĘŻKOŚĆ UNIWERSYTETU? 1 7 1

Rozdział 7.
Studia doktoranckie: kształcenie elit społeczeństwa wiedzy
czy moratorium?
Anna Maria Kola . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1 7 3
7.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 3
7.2. Badania doktorantów 2011 . . . . . . . . . . . . . . 1 7 5
7.3. Elitarność studiów doktoranckich . . . . . . . . . . . . . 1 7 7
7.4. Elitarność studiów doktoranckich w opiniach ich uczestników . . . . 1 8 0
7.5. Podsumowanie . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6

Rozdział 8.
Problemy młodej polskiej nauki według członków kół naukowych
Jacek Gulanowski . . . . . . . . . . 1 9 8
8.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 8
8.2. Wewnętrzne problemy kół naukowych . . . . . . . . . . 2 0 0
8.3. Zewnętrzne problemy kół naukowych . . . . 2 0 5
8.4. Kompetencje akademickie . . . . . . . . 2 0 8
8.5. Kompetencje pozaakademickie . . . . . . 2 1 3
8.6. Różnice między działalnością w kole naukowym
a zwykłymi studiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8
8.7. Podsumowanie . . . . . . . . . . . 2 2 1

Rozdział 9.
Grupy studenckie – czy i jaka wspólnota?
Ewa Bochno . . . . . . . . . 2 2 6
9.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . 2 2 6
9.2. Jaka grupa? Prezentacja wyników . . . . . . . . . . . 2 2 7
9.3. Jaka wspólnota? Próba podsumowania . . .. . . 2 3 9
9.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 1

Rozdział 10.
Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej
– fragment raportu z badań z komentarzem
Mateusz Marciniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 5
10.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 5
10.2. Czym jest syndrom konsumpcyjny i jak można go badać? . . 2 4 6
10.3. Orientacje konsumpcyjne, czyli co i w jakim stopniu konsumują
studenci? . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0
10.4. Orientacja konsumpcyjna studentów a uniwersytet . 2 5 9
10.5. Czy uniwersytet sprzyja przekształcaniu studenta w konsumenta? 2 7 0

Rozdział 11.
Pokolenie Obok? Jak to jest z zaangażowaniem obywatelskim studentów
Sylwia Jaskulska . . . . . . . . . . . . . . 2 7 5
11.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2 7 5
11.2. Pokolenie ACTAwistów? . . . . . . . . . . . 2 7 6
11.3. Student – obywatel zaangażowany? . . . .. . . . 2 8 2
11.4. Wspólnota 2.0 . . . . . . . . . . . . . 2 8 7
11.5. W stronę demokracji deliberatywnej czy jednak Obok? . 2 9 4

Rozdział 12.
Młodzież akademicka. Aktualność Bourdieu’owskiej dystynkcji
Karina Knasiecka-Falbierska . . . . . . . . .. . . . . 3 0 0
12.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0
12.2. Dystynkcja inteligencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 1
12.3. Młodzież akademicka – nowa inteligencja? . . . . . . . . . . 3 0 5
 

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY

69,90 zł
62,91 zł
Najniższa cena z 30 dni: 62,90 zł
150,00 zł
129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 129,00 zł
110,00 zł
93,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,90 zł
79,90 zł
70,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 70,90 zł
44,00 zł
38,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 38,90 zł
95,00 zł
89,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 79,90 zł
114,00 zł
100,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 96,90 zł
25,00 zł
23,75 zł
Najniższa cena z 30 dni: 23,75 zł
32,99 zł
29,69 zł
Najniższa cena z 30 dni: 29,69 zł
73,40 zł
64,30 zł
Najniższa cena z 30 dni: 64,30 zł
27,90 zł
24,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 24,90 zł
20,00 zł
17,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 17,10 zł
30,00 zł
26,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 24,30 zł
53,80 zł
47,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,50 zł
103,80 zł
88,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 85,90 zł
69,00 zł
62,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 62,10 zł