• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-26093_14259_150x190

POZIOM SATYSFAKCJI Z ŻYCIA I POZIOM INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ WŚRÓD SKAZANYCH MĘŻCZYZN ODBYWAJĄCYCH KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI W POLSKICH ZAKŁADACH KARNYCH

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 198
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-799-4
29,80 zł
27,55 zł 29.8 27.55 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,55 zł

Opis

Dagmara Maria Boruc, powołując się na cele resocjalizacyjne, formułowane w działalności penitencjarnej wobec osób skazanych, stara się uzasadnić poszukiwania nowych psychologicznych wyznaczników czy korelatów zachowań przestępczych – jako poszerzających wiedzę o rodzaju zmian, które powinny zachodzić w rezultacie oddziaływań resocjalizacyjnych. Za takie zmienne uznała zadowolenie z życia i inteligencję emocjonalną.

Autorka […] opisuje wiele teorii, a także wyników badań, które pozwalają tłumaczyć zachowania przestępcze licznymi czynnikami, w tym właściwościami psychologicznymi osób popełniających przestępstwo. Satys­fakcja z życia i inteligencja emocjonalna to nowe zmienne, które są w ostatnich latach często używane do wyjaśniania zachowań. Dagmara Maria Boruc przeanalizowała występowanie tych zmiennych u osób skazanych i osób niefigurujących w rejestrach skazanych. Grupa badawcza obejmowała skazanych mężczyzn i niekaranych mężczyzn oraz dodatkowo – jako uzupełnienie – skazane kobiety. Dużo miejsca w swoim opracowaniu poświęciła zmiennej zadowolenie z życia. Jest to bardzo ciekawa analiza definicji, uwarunkowań, przejawów zadowolenia z życia. […] Narzędzia pomiaru zmiennych […] charakteryzują się wysokimi parametrami psychometrycznymi.

Dagmara Maria Boruc przeprowadziła bardzo ciekawe badania na stosunkowo dużej grupie osób.

Z recenzji prof. dra hab. Czesława Czabały

W rozdziałach 1–3 przedstawiono podstawy teoretyczne poruszonych zagadnień, czyli badanych zmiennych, tj. poziomu zadowolenia z życia i poziomu inteligencji emocjonalnej wśród skazanych mężczyzn i skazanych kobiet.

Otrzymane wyniki dotyczące wymienionych skazanych skonfrontowano z danymi związanymi z mężczyznami niekaranymi, którzy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. Poruszono również wątek kształtowania się osobowości przestępczej. Było to niezbędne ze względu na grupę uczestniczącą w omawianym badaniu (czyli osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym).

W rozdziałach 4 i 5 omówiono badania własne przeprowadzone na dwóch grupach skazanych: kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych. 

Dokonano także porównania poziomu inteligencji emocjonalnej osób odbywających karę pozbawienia wolności z poziomem występującym u tych, którzy nie figurują w kartotece Krajowego Rejestru Karnego, czyli nie byli karani. 

Rozdział 6 zawiera ogólne wnioski uzyskane na bazie dotychczasowej wiedzy teoretycznej, badań własnych oraz badań empirycznych przeprowadzonych w latach wcześniejszych przez innych autorów. Stanowi niejako podsumowanie treści książki.

Spis treści

Wprowadzenie     11

 

Rozdział 1
Analiza teoretyczna problematyki przestępczości     15

1.1. Czynniki determinujące zachowania przestępcze   15

 

Rozdział 2
Analiza teoretyczna problematyki i empiryczne badania zadowolenia z życia     21


2.1. Problematyka szczęścia i zadowolenia z życia     21
2.2. Czym mierzymy szczęście?     25
2.3. Komponenty i czynniki determinujące zadowolenie z życia     28
2.4. Teorie dotyczące genezy szczęścia i zadowolenia z życia     32
2.5. Podmiotowe determinanty doświadczania poczucia szczęścia     38
2.6. Obiektywne determinanty doświadczania poczucia szczęścia     42

 

Rozdział 3
Analiza teoretyczna problematyki i empiryczne badania inteligencji emocjonalnej     51


3.1. Czym jest inteligencja emocjonalna?     51
3.2. Rola emocji we wnioskowaniu emocjonalnym     57

 

Rozdział 4
Związek między poziomem zadowolenia z życia a poziomem inteligencji emocjonalnej – badania własne     59

4.1. Wprowadzenie     59
4.1.1. Założenia teoretyczne oraz problem badawczy     59
4.1.2. Zmienne i ich operacjonalizacja     60
4.1.3. Model zależności między zmiennymi     61
4.1.4. Hipotezy badawcze     62
4.1.5. Strategie badań     62
4.1.6. Charakterystyka zastosowanych narzędzi badawczych     63
4.2. Opis grupy badawczej i przebiegu badań     65
4.2.1. Struktura wiekowa skazanych ogółem (N = 80)     67
4.2.2. Struktura wiekowa skazanych mężczyzn (N = 40)     68
4.2.3. Struktura wiekowa skazanych kobiet (N = 40)     70
4.2.4. Struktura wiekowa niekaranych mężczyzn (N = 40)     71
4.2.5. Poziom wykształcenia wśród karanych ogółem (N = 80)     72
4.2.6. Poziom wykształcenia wśród skazanych mężczyzn (N = 40)     74
4.2.7. Poziom wykształcenia wśród skazanych kobiet (N = 40)     75
4.2.8. Poziom wykształcenia wśród mężczyzn niekaranych (N = 40)     76
4.2.9. Rodzaj zakładu karnego, w którym osadzeni są skazani mężczyźni (N = 40)     78
4.2.10. Rodzaj zakładu karnego, w którym osadzone są skazane kobiety (N = 40)     79
4.3. Rodzaj oddziaływania stosowanego wobec skazanych   80
4.3.1. Rodzaj oddziaływania stosowanego wobec skazanych mężczyzn (N = 40)     81
4.3.2. Rodzaj oddziaływania stosowanego wobec skazanych kobiet (N = 40)     82
4.4. Typ zakładu karnego, w którym umieszczeni są skazani     83
4.4.1. Typ zakładu karnego, w którym umieszczeni są skazani mężczyźni (N = 40)     85
4.4.2. Typ zakładu karnego, w którym umieszczone są skazane kobiety (N = 40)     86
4.5. Zastosowane procedury statystyczne     88

 

Rozdział 5
Wyniki badania     89

5.1. Analiza poziomu szczęścia – wyniki analiz na podstawie Kwestionariusza Zadowolenia z Życia Jana Chodkiewicza     89
5.1.1. Wyniki uzyskane w grupie respondentów ogółem (mężczyzn skazanych, kobiet skazanych i mężczyzn 
niekaranych) uczestniczących w badaniu (N = 120)     90
5.1.2. Wyniki uzyskane w grupie skazanych mężczyzn (N = 40)     91
5.1.3. Wyniki uzyskane w grupie skazanych kobiet (N = 40)     92
5.1.4. Wyniki uzyskane w grupie skazanych ogółem (N = 80)     93
5.1.5. Wyniki uzyskane w grupie niekaranych mężczyzn (N = 40)     94
5.1.6. Podsumowanie i wnioski   95
5.2. Analiza istotności poziomu zadowolenia z życia w badanych grupach      100
5.2.1. Analiza istotności poziomu zadowolenia z życia w grupie mężczyzn ogółem (N = 80)       101
5.2.2. Analiza istotności poziomu zadowolenia z życia w grupie skazanych ogółem (N = 80)       101
5.3. Analiza poziomu inteligencji emocjonalnej – wyniki analiz na podstawie Kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej       107
5.3.1. Wyniki uzyskane w grupie skazanych respondentów ogółem (N = 120)       107
5.3.2. Wyniki uzyskane w grupie skazanych mężczyzn (N = 40)       108
5.3.3. Wyniki uzyskane w grupie skazanych kobiet (N = 40)      109
5.3.4. Wyniki uzyskane w grupie niekaranych mężczyzn (N = 40)      109
5.3.5. Wyniki uzyskane w grupie skazanych ogółem (N = 80)       110
5.4. Wyniki średnich sum uzyskanych w Kwestionariuszu Inteligencji Emocjonalnej       111
5.4.1. Wyniki średnich sum uzyskanych w Kwestionariuszu Inteligencji Emocjonalnej w grupie skazanych respondentów ogółem (N = 120)       111
5.4.2. Wyniki średnich sum uzyskanych w Kwestionariuszu Inteligencji Emocjonalnej w grupie skazanych mężczyzn (N = 40)       112
5.4.3. Rozkłady średnich sum uzyskanych w Kwestionariuszu Inteligencji Emocjonalnej w grupie skazanych kobiet (N = 40)      112
5.4.4. Rozkłady średnich sum uzyskanych w Kwestionariuszu Inteligencji Emocjonalnej w grupie skazanych ogółem (N = 80)       113
5.4.5. Rozkłady średnich sum uzyskanych w Kwestionariuszu Inteligencji Emocjonalnej w grupie niekaranych mężczyzn (N = 40)       114
5.4.6. Podsumowanie i wnioski       114
5.5. Analiza istotności poziomu inteligencji emocjonalnej w badanych grupach       116
5.5.1. Analiza istotności poziomu inteligencji emocjonalnej w grupie mężczyzn ogółem (N = 80)       117
5.5.2. Analiza istotności poziomu inteligencji emocjonalnej w grupie skazanych ogółem (N = 80)       117
5.6. Interpretacja zależności korelacyjnych poziomu zadowolenia z życia w badanych grupach     120
5.6.1. Interpretacja zależności korelacyjnych poziomu zadowolenia z życia w grupie skazanych mężczyzn (N = 80)     120
5.6.2. Interpretacja zależności korelacyjnych poziomu zadowolenia z życia w grupie skazanych kobiet (N = 40)       123
5.6.3. Interpretacja zależności korelacyjnych poziomu zadowolenia z życia w grupie skazanych ogółem (N = 80)       125
5.6.4. Interpretacja zależności korelacyjnych poziomu zadowolenia  z życia w grupie niekaranych mężczyzn (N = 40)       128
5.7. Interpretacja zależności korelacyjnych poziomu inteligencji emocjonalnej w badanych grupach       131
5.7.1. Interpretacja zależności korelacyjnych poziomu inteligencji emocjonalnej w grupie skazanych mężczyzn (N = 40)       132
5.7.2. Interpretacja zależności korelacyjnych poziomu inteligencji emocjonalnej w grupie skazanych kobiet (N = 40)       133
5.7.3. Interpretacja zależności korelacyjnych poziomu inteligencji emocjonalnej w grupie skazanych ogółem (N = 80)       134
5.7.4. Interpretacja zależności korelacyjnych poziomu inteligencji emocjonalnej w grupie niekaranych mężczyzn (N = 40)       135
5.8. Interpretacja zależności korelacyjnych poziomu zadowolenia z życia i poziomu inteligencji emocjonalnej w badanych grupach      136
5.8.1. Interpretacja zależności korelacyjnych poziomu zadowolenia z życia i poziomu inteligencji emocjonalnej w grupie skazanych mężczyzn (N = 40)       136
5.8.2. Interpretacja zależności korelacyjnych poziomu zadowolenia z życia i poziomu inteligencji emocjonalnej w grupie skazanych kobiet (N = 40)       138
5.8.3. Interpretacja zależności korelacyjnych poziomu zadowolenia z życia i poziomu inteligencji emocjonalnej w grupie skazanych ogółem (N = 80)      140
5.8.4. Interpretacja zależności korelacyjnych poziomu zadowolenia z życia i poziomu inteligencji emocjonalnej w grupie niekaranych mężczyzn (N = 40)      142
5.9. Podsumowanie i wnioski       145

 

Zakończenie       163

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

PRODUKTY POWIĄZANE

49,00 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,90 zł
50,00 zł
45,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,00 zł
34,00 zł
30,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 30,60 zł
49,00 zł
44,89 zł
Najniższa cena z 30 dni: 44,89 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

309,00 zł
271,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 271,90 zł
110,00 zł
96,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 96,90 zł
199,00 zł
175,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 175,90 zł
84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 73,90 zł
62,00 zł
54,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 54,90 zł
65,00 zł
57,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 57,90 zł
235,00 zł
206,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 206,90 zł
42,00 zł
36,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,90 zł

POLECAMY

39,90 zł
34,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 32,40 zł
54,00 zł
47,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 62,10 zł
35,70 zł
31,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,50 zł
59,50 zł
52,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 46,90 zł
99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 84,90 zł
14,00 zł
12,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 14,00 zł
51,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,90 zł
32,00 zł
28,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 28,80 zł
72,00 zł
63,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 63,90 zł
69,00 zł
60,72 zł
Najniższa cena z 30 dni: 59,90 zł
24,90 zł
21,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 21,90 zł
21,00 zł
18,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 18,00 zł
36,90 zł
31,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,90 zł
38,00 zł
34,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,20 zł
139,00 zł
122,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 118,90 zł