• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-spoleczno-ekonomiczne-determinanty-osiagniec-szkolnych-uczniow-w-gminach-wiejskich_13045_150x190

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE DETERMINANTY OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH UCZNIÓW W GMINACH WIEJSKICH

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2014
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 220
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-696-6
 
30,00 zł
27,00 zł 27,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Podjęta w monografii problematyka wynika z potrzeby dookreślenia i ciągłego monitorowania sytuacji edukacyjno-rozwojowej dzieci i młodzieży z wiosek i miejscowości o charakterze małomiasteczkowym. Starano się w niej uwzględnić większość wpływających na nią uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.
Opracowanie ma charakter informacyjno-utylitarny. Może ono w znacznym stopniu ułatwić osobom odpowiedzialnym za oświatę w gminach wójtom, radnym, dyrektorom szkół i nauczycielom podjęcie działań zapewniających wyrównanie poziomów kształcenia w szkolnictwie wiejskim w stosunku do szkół z dużych miast oraz działań zapewniających dostosowanie edukacji do wymagań prawnych i standardów Unii Europejskiej. Prezentowany materiał może także ułatwić opracowanie długofalowego planu walki z bezrobociem strukturalnym. Może stanowić wytyczną do poprawy infrastruktury technicznej i przestrzennej na obszarach wiejskich i w małych miasteczkach oraz inspirować do poprawiania ekonomicznego i kulturalnego poziomu życia społeczności wiejskich. Powinien też przyczynić się do podwyższania kwalifikacji edukacyjnych nauczycieli ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Może też stanowić inspirację dla rodziców do zapobiegania i ograniczania wpływu negatywnych wzorców na kształtowanie postaw moralno-etycznych dzieci i młodzieży.
Prezentowana monografia składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, wynikających z nich wniosków, zakończenia, bibliografii i aneksów. W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu literatury w zakresie pedagogiki społecznej, a także sprecyzowano uwarunkowania środowiskowe, mające wpływ na proces edukacji. W drugim rozdziale omówiono relacje między czynnikami środowiskowymi a powodzeniami i niepowodzeniami szkolnymi dzieci i młodzieży. Rozdział trzeci zawiera podstawy metodologiczne prowadzonych badań. Tu sprecyzowany jest cel, hipotezy i problemy badawcze, określone są metody badań, a także sposób pozyskiwania i prezentacji materiału. W rozdziale czwartym natomiast przedstawiono wyniki badań wraz z ich szczegółową analizą statystyczną oraz dyskusję i interpretację otrzymanych relacji.

Spis treści

Wstęp    7

Rozdział 1
Środowiskowy charakter badań w pedagogice społecznej   15
1.1. Wprowadzenie do ogólnych zagadnień pedagogiki społecznej   15
1.2. Uwarunkowania środowiskowe w procesie edukacji   26

Rozdział 2
Wpływ środowiska na niepowodzenia szkolne   45

2.1. Uwarunkowania niepowodzeń szkolnych uczniów   45
2.2. Powodzenia i niepowodzenia szkolne na tle środowiska rodzinnego   53
2.3. Znaczenie mediów w procesie nauczania – uczenia się dziecka   58
2.3.1. Internet jako środowisko edukacyjno-wychowawcze   63
2.3.2. Internet jako wartość pozytywna w procesie kształcenia   64
2.3.3. Zagrożenia czające się w Internecie   68
2.4. Inne czynniki wpływające na poziom edukacyjny dzieci i młodzieży   75

Rozdział 3
Podstawy metodologiczne badań własnych   83
3.1. Cel pracy, problemy i hipotezy badawcze   83
3.2. Metody i organizacja badań   86
3.2.1. Techniki i narzędzia badawcze   89
3.2.2. Zmienne zależne i niezależne oraz wskaźniki występujące w badaniach   92
3.2.3. Dobór próby – założenia analizy badawczej   953.2.4. Opis otrzymanego materiału    96
3.2.5. Sposób prezentacji materiału    97
3.3. Teren badań. Charakterystyka szkół. Wybrane cechy przestrzenno-kulturowe badanego obszaru    99

Rozdział 4
Środowiskowe uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów   107
4.1. Warunki bytowo-materialne rodziny a osiągnięcia szkolne uczniów   107
4.2. Warunki kulturowe środowiska rodzinnego a osiągnięcia szkolne   128
4.3. Zainteresowanie rodziców pracą szkolną ucznia a jego osiągnięcia szkolne   137
4.4. Wpływ zachowania i aktywności ucznia na jego osiągnięcia szkolne   150
4.5. Środowisko rodzinne i koleżeńskie a kształtowanie osiągnięć szkolnych ucznia   156
4.6. Struktura mieszkalno-przestrzenna miejscowości a kształtowanie osiągnięć szkolnych ucznia   169
4.7. Infrastruktura techniczna szkoły a kształtowanie osiągnięć szkolnych ucznia   177
4.8. Środowisko przyrodnicze w okolicy zamieszkania ucznia a kształtowanie jego osiągnięć szkolnych   182
4.9. Uogólnienia i wnioski końcowe z badań   186

Zakończenie   191
Bibliografia   193
Aneks   215
 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

POLECAMY