• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-27105_15355_150x190

OSOBY STARSZE JAKO OFIARY PRZEMOCY DOMOWEJ UJĘCIE WIKTYMOLOGICZNE

  • Wydawca: Impuls
  • Rok wydania: 2016
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 358
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7850-732-1
 
49,80 zł
44,80 zł 44,80 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Podjęta przez Jolantę Maćkowicz problematyka przemocy wobec osób starszych jest nie tylko ważna, ale także niezmiernie aktualna, gdyż zjawiska poniżania, zaniedbywania, lekceważenia bądź maltretowania ludzi starzejących się i starych nie są czymś nowym i zaskakującym w naszych czasach, a przestrzeń aktów i/lub działań nabierających znamion przemocy jest rozległa – od niechęci, zaniedbywania czy lekceważenia podstawowych potrzeb przez psychiczne i fizyczne maltretowanie aż do pozbawienia życia czy eksterminacji włącznie […].

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Adama A. Zycha

Struktura publikacji

Niniejsza praca porządkuje omawiane zagadnienia w dwóch częściach. Część pierwsza poświęcona jest rozważaniom teoretycznym, druga natomiast ma charakter empiryczny. Opracowanie teoretyczne podzielono odpowiednio na tematykę starości i przemocy.

Rozdział pierwszy Starość w wymiarze historycznym, indywidualnym i społecznym omawia wybrane aspekty starości istotne z punktu widzenia podjętego tematu. Zaprezentowano periodyzację starości, sporo miejsca poświęcono ukazaniu znaczenia człowieka starszego/starego na przestrzeni dziejów oraz postrzeganiu starości i ludzi starszych współcześnie. Przedstawiono także wybrane stanowiska teoretyczne w perspektywie psychospołecznej. Omówiono również rolę pedagogiki społecznej wobec osób starszych oraz miejsce człowieka starszego w rodzinie. Na tym tle podjęto próbę ukazania znaczenia relacji międzypokoleniowych, a także wskazano na potrzeby osób w tym okresie życia.

Rozdział drugi Przemoc – jej źródła, manifestacje i rola w relacjach międzyludzkich rozpoczyna się od ustaleń definicyjnych związanych z przemocą, także w kontekście różnorodnego nazewnictwa stosowanego w różnych krajach. Następnie dokonano przeglądu badań nad przemocą wobec osób starszych prowadzonych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zaprezentowano teoretyczny model wykorzystywany dla wyjaśnienia przemocy stosowanej wobec osób starszych na podstawie podejścia opracowanego w 2011 roku przez Kerry Burnight i Laurę Mosqueda. W kolejnych podrozdziałach omówiono mechanizmy przemocy i czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo jej występowania. Nieco uwagi poświęcono charakterystyce sprawców oraz omówiono procedurę Niebieskiej Karty w polskim systemie przeciwdziałania przemocy domowej.

Część empiryczną pracy rozpoczyna rozdział trzeci, zatytułowany Osoby starsze w sytuacji przemocy domowej – studium przypadku. Zawarto w nim rezultaty badań jakościowych – opis i analizę siedmiu przypadków. Podstawę stanowił materiał empiryczny obejmujący wywiady autobiograficzno-narracyjne przeprowadzone z osobami starszymi doświadczającymi przemocy domowej. Dążąc do rozpoznania procesów trajektoryjnych, podjęto próbę osadzenia narracji w fazach trajektorii cierpienia Fritza Schützego. Toteż układ analizy w części pierwszej tego rozdziału ukazuje traumatyczne doświadczenia osób starszych w perspektywie biograficznej (ujęcie podłużne), w części drugiej odnosi się zaś do perspektywy problematycznej (ujęcie poprzeczne).

W rozdziale czwartym Przemoc domowa wobec osób starszych w świetle analizy dokumentów policyjnych – dualna perspektywa zaprezentowano wyniki badań ilościowych na podstawie analizy dokumentów policyjnych, które pogłębiono badaniami jakościowymi. Zamierzeniem było ukazanie rozmiarów i przejawów zjawiska oraz typu relacji rodzinnych między sprawcą a ofiarą. Dążono do poszukiwania istotnych zależności między cechami społeczno-demograficznymi ofiar i sprawców a występowaniem przemocy i różnorakimi zachowaniami. Na podstawie zebranych danych dokonano scharakteryzowania ofiary i sprawcy, konstruując statystyczny profil osoby starszej krzywdzonej w rodzinie oraz osoby stosującej przemoc.

W Aneksie zamieszczono wzór poddanego analizie dokumentu Niebieskiej Karty oraz broszurę ukazującą europejski kontekst problematyki przemocy wobec starszych, opracowaną w ramach projektu EuROPEAN, w którym z ramienia Polski uczestniczyła Fundacja na Rzecz Kobiet „Ja Kobieta”.

Spis treści

Podziękowania     9

Wprowadzenie    11

CZĘŚĆ 1 
TEORETYCZNA

Rozdział 1
Starość w wymiarze historycznym, indywidualnym i społecznym    33

1.1. Pojęcie starości i jej periodyzacja    33
1.2. Starość dawniej i dziś. Stereotypy starości    36
1.3. Psychospołeczne teorie starzenia się    54
1.4. Pedagogika wobec osób starszych   59
1.5. Senior w środowisku rodzinnym    63
1.6. Relacje międzypokoleniowe    67
1.7. Wychowawcza rola dziadków    73
1.8. Potrzeby ludzi starszych   80

 

Rozdział 2
Przemoc – jej źródła, manifestacje i rola w relacjach międzyludzkich    85

2.1. Ustalenia definicyjne    85
2.2. Przemoc wobec osób starszych w polskich badaniach    90
2.3. Zjawisko nadużyć wobec seniorów w innych krajach    95
2.4. Modele teoretyczne wyjaśniające przemoc wobec osób starszych   101
2.5. Czynniki ryzyka   110
2.6. Mechanizmy zachowań ofiary   112
2.7. Sprawcy przemocy   121
2.8. Procedura Niebieskiej Karty   126

 

CZĘŚĆ 2
EMPIRYCZNA

Rozdział 3
Osoby starsze w sytuacji przemocy domowej – studium przypadku   137

3.1. Charakterystyka badanych przypadków   137
3.2. Analiza trajektorii Fritza Schützego w doświadczeniach osób starszych doznających przemocy – ujęcie podłużne   138
3.2.1. Trajektoria pani Elżbiety   141
3.2.2. Trajektoria pani Janiny   144
3.2.3. Trajektoria pani Józefy   146
3.2.4. Trajektoria pana Stanisława   148
3.2.5. Trajektoria pani Marii   150
3.2.6. Trajektoria pani Franciszki   153
3.2.7. Trajektoria pani Anny   154
3.3. Przemoc z perspektywy ofiary – ujęcie poprzeczne   162
3.3.1. Relacje ze sprawcą przed wystąpieniem przemocy   164
3.3.2. Inicjacja procesu przemocy   167
3.3.3. Formy i nasilenie przemocy   170
3.3.4. Świat emocji i mechanizmy myślenia ofiary   181
3.3.5. Przełamywanie bariery milczenia   189
3.3.6. Charakterystyka ofiar i sprawców oraz ich wzajemne relacje   199
3.4. Wyjaśnienia teoretyczne badanych przypadków   206

 

Rozdział 4
Przemoc domowa wobec osób starszych w świetle analizy dokumentów policyjnych – dualna perspektywa   213

4.1. Charakterystyka próby   214
4.2. Skala zjawiska przemocy wobec osób starszych   218
4.3. Przejawy występowania przemocy wobec osób starszych   226
4.4. Cechy społeczno-demograficzne ofiar jako czynniki różnicujące występowanie przemocy   235
4.5. Cechy społeczno-demograficzne sprawców jako czynniki różnicujące występowanie przemocy   261
4.6. Statystyczny profil ofiary i sprawcy przemocy oraz typ relacji rodzinnych   274

 

Zakończenie   291

Abstract   293

Bibliografia   301

Spis rysunków, tabel, wykresów   317

 

Aneksy   321
Aneks 1. Druki Niebieskiej Karty   323
Aneks 2. Broszura informacyjna   327

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

39,99 zł
35,10 zł
34,65 zł
31,18 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY