• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-20813_21756_150x190

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA W OPIECE ZDROWOTNEJ

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2022
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 342
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788320065428
 
114,00 zł
96,90 zł 96,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej

Autor: Mirosława Noppenberg, Iwona Bodys-Cupak, Maria Kózka

W publikacji omówiono aspekty etyczne, pracę zespołu terapeutycznego ukierunkowaną na bezpieczeństwo chorego, znaczenie poprawnego komunikowania się z pacjentem w zespole terapeutycznym, jakość opieki zdrowotnej, ergonomię warunków pracy, jako elementu wpływającego na bezpieczeństwo w opiece, zdarzenia niepożądane w opiece zdrowotnej, uczenie się na błędach, zapewnienie bezpieczeństwa w leczeniu farmakologicznym, zarządzanie ryzykiem klinicznym, zakażenia szpitalne, bezpieczeństwo postępowania z materiałem do badań laboratoryjnych oraz bezpieczeństwo terapii żywieniowej. Ostatnie rozdziały dotyczą bezpieczeństwa w wybranych obszarach opiekii zdrowotnej, jak bezpieczeństwo w opiece nad matką i dzieckiem, pacjenta w pediatrii, w stosowanych procedurach chirurgicznych, na oddziale intensywnej terapii, w psychiatrii, geraitrii oraz w POZ.

Każdy rozdział ma przemyślaną i czytelną konstrukcję. Na koniec każdego rozdziału zamieszczono opis przypadku wraz z pytaniami problemowymi do danego opisu.

Publikacja Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej adresowana jest zarówno do studentów kierunków medycznych, jak i różnych grup pracowników opieki zdrowotnej. Niezbędna na każdym etapie kształcenia i doskonalenia zawodwego.

Spis treści

Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej

Autor: Mirosława Noppenberg, Iwona Bodys-Cupak, Maria Kózka

1. Etyczne aspekty bezpieczeństwa pacjenta w opiece zdrowotnej – Patrycja Zurzycka, Katarzyna Czyżowicz
    1.1. Etyka a bezpieczeństwo pacjenta   
    1.2. Wartości i zasady etyczne związane z bezpieczeństwem pacjenta  
      1.2.1. Raportowanie błędów  
    1.3. Bezpieczeństwo pacjenta w unormowaniach etycznych – kodeksy etyki dla pielęgniarek   
    1.4. Bezpieczeństwo pacjenta – uczestnika badań naukowych   
      1.4.1. Doradztwo etyczne   
  Piśmiennictwo   

2. Zespół terapeutyczny a bezpieczeństwo pacjenta – Anna Piskorz, Jakub Lickiewicz, Marta Makara-Studzińska
    2.1. Zespół – pojęcie, rodzaje   
    2.2. Zespoły w ochronie zdrowia   
    2.3. Proces formowania zespołu   
    2.4. Cechy skutecznych zespołów   
    2.5. Znaczenie lidera w pracy zespołu   
      2.5.1. Czynniki istotne dla pracy zespołowej   
      2.5.2. System komunikowania się w zespole (komunikacja jedno- i dwukierunkowa)   
      2.5.3. Asertywność w zespole   
      2.5.4. Debriefing – doskonalenie komunikacji w zespole terapeutycznym    
      2.5.5. Konflikty w zespołach terapeutycznych    
      2.5.6. Zarządzanie konfliktem w zespole opieki zdrowotnej   
      2.5.7. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi a bezpieczeństwo opieki   
      2.5.8. Znaczenie pracy zespołowej dla bezpieczeństwa pacjenta   
  Piśmiennictwo   
  3. Komunikowanie się z pacjentem w zespole terapeutycznym – Jakub Lickiewicz, Anna Piskorz, Katarzyna Wojtas,Marta Makara-Studzińska   
    3.1. Pacjent i opiekun – ogniwo w bezpieczeństwie opieki. Komunikacjapacjent–personel   
      3.1.1. Zasady dobrej komunikacji   
      3.1.2. Czynniki utrudniające komunikację w zespole   
    3.2. Komunikacja a zdarzenia niepożądane. Przekazywanie złych wiadomości   
    3.3. Identyfikacja pacjenta   
    3.4. Edukacja pacjenta   
  Piśmiennictwo   
  4. Jakość opieki zdrowotnej – Mirosława Noppenberg, Iwona Bodys-Cupak, Lucyna Płaszewska-Żywko   
    4.1. Akredytacja   
    4.2. ISO   
    4.3. Jakość opieki a proces pielęgnowania pacjenta   
  Piśmiennictwo   
  5. Ergonomia warunków pracy jako element bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej – Iwona Bodys-Cupak, Mirosława Noppenberg, Maria Kózka
  Piśmiennictwo   
  6. Zdarzenia niepożądane w opiece zdrowotnej – Izabela Sowińska, Mirosława Noppenberg, Iwona Bodys-Cupak   
    6.1. Czynniki sprzyjające występowaniu zdarzeń niepożądanych   
    6.2. Zdarzenia niepożądane wymagające monitorowania i analizy   
    6.3. Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych  
    6.4. Analiza zdarzeń niepożądanych  
  Piśmiennictwo   
  7. Uczenie się na błędach a czynnik ludzki – Jakub Lickiewicz, Iwona Malinowska-Lipień, Marta Makara-Studzińska   
    7.1. Definicje i typologie błędów   
    7.2. Źródła błędów   
    7.3. Uczenie się na błędach   
    7.4. Zdarzenia niepożądane    
    7.5. Zasady postępowania przed wystąpieniem i po wystąpieniu błędu/zdarzenia niepożądanego   
  Piśmiennictwo   
  8. Bezpieczeństwo wleczeniu farmakologicznym – Anna Majda, Anna Kurowska, Joanna Zalewska-Puchała   
    8.1. Fazy leczenia farmakologicznego a bezpieczeństwo procesu   
      8.1.1. Ordynowanie/wypisywanie lek—w   
      8.1.2. Wydawanie leków   
      8.1.3. Podawanie leków   
      8.1.4. Monitorowanie działania leków podawanych pacjentom    
    8.2. Determinanty błęd—w wprocesie podawania leków pacjentowi   
      8.2.1. Czynniki związane z podmiotem opieki   
      8.2.2. Czynniki związane z członkami zespołu terapeutycznego/interdyscyplinarnego   
      8.2.3. Czynniki związane ze stanowiskiem pracy   
      8.2.4. Czynniki związane z cechami leku   
    8.3. Błędy i działania niepożądane farmakoterapii   
      8.3.1. Czynniki warunkujące bezpieczeństwo pacjenta podczas farmakoterapii   
  Piśmiennictwo   
  9. Zarządzanie ryzykiem klinicznym – Mirosława Noppenberg, Iwona Bodys-Cupak   
    9.1. Wybrane procedury obarczone wysokim ryzykiem   
  Piśmiennictwo   
  10. Zakażenia szpitalne – Mirosława Noppenberg, Agnieszka Gniadek, Maria Budnik-Szymoniuk   
    10.1. Funkcjonowanie oraz zadania zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych   
      10.1.1. Kontrola wewnętrzna   
      10.1.2. Nadzór nad higieną rąk   
      10.1.3. Metody dekontaminacji sprzętu w zależności od ryzyka przeniesienia zakażenia   
    10.2. Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych   
    10.3. Izolacja   
    10.4. Identyfikacja i wygaszanie ogniska epidemicznego   
    10.5. Monitorowanie zakażeń szpitalnych    
    10.6. Walidacja zakażeń i polityka antybiotykowa   
      10.6.1. Okołozabiegowa profilaktyka antybiotykowa   
    10.7. Bezpieczeństwo pacjenta w aspekcie zapobiegania zakażeniom odcewnikowym   
  Piśmiennictwo   
  11. Bezpieczeństwo postępowania z wybranym materiałem do badań laboratoryjnych i w systemie POCT – Anna Majda, Joanna Łatka, Joanna Zalewska-Puchała
    11.1. Bezpieczeństwo pacjenta a etapy postępowania w diagnostyce laboratoryjnej   
    11.2. Błędy w fazie przedanalitycznej procesu diagnostycznego dotyczące wybranych badań laboratoryjnych – ukierunkowane działania naprawcze, poprawiające bezpieczeństwo procesu diagnostyki laboratoryjnej   
    11.3. Badania laboratoryjne wykonywane w miejscu opieki nad pacjentem   
  Piśmiennictwo   
  12. Bezpieczeństwo terapii żywieniowej – Lucyna Ścisło   
    12.1. Ocena stanu odżywienia   
  Piśmiennictwo   
  13. Bezpieczeństwo w wybranych obszarach opieki zdrowotnej  
    13.1. Bezpieczeństwo w opiece nad matką i dzieckiem – Justyna Kot, Anna Kosowska, Dorota Matuszyk   
      13.1.1. Bezpieczeństwo a organizacja bloku porodowego i oddziału położniczo-noworodkowego   
      13.1.2. Identyfikacja matki i noworodka   
      13.1.3. Bezpieczny kontakt matki z dzieckiem – skóra do skóry   
      13.1.4. Bezpieczeństwo w sytuacjach szczególnych   
  Piśmiennictwo   
    13.2. Bezpieczeństwo pacjenta w pediatrii – Agnieszka Kruszecka-Krówka, Grażyna Cepuch   
      13.2.1. Podstawy prawne hospitalizacji dzieci   
      13.2.2. Specyfika rozwojowa a bezpieczeństwo dziecka w szpitalu   
      13.2.3. Rodzice dziecka jako ogniwo zespołu terapeutycznego   
      13.2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego pacjentom pediatrycznym  
  Piśmiennictwo   
    13.3. Bezpieczeństwo w procedurach chirurgicznych – Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska   
      13.3.1. Zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa w przygotowaniu do zabiegu operacyjnego   
      13.3.2. Bezpieczeństwo na bloku operacyjnym   
      13.3.3. Bezpieczeństwo pacjenta po zabiegu operacyjnym na oddziale chirurgii   
  Piśmiennictwo   
    13.4. Bezpieczeństwo na oddziale intensywnej terapii – Aurelia Sega, Ilona Nowak-Kózka, Stanisław Wojtan   
      13.4.1. Personel na oddziale intensywnej terapii   
      13.4.2. Wyposażenie oddziału intensywnej terapii   
      13.4.3. Farmakoterapia   
      13.4.4. Delirium, analgosedacja, sen, wczesne uruchamianie   
  Piśmiennictwo   
  13.5. Bezpieczeństwo pacjenta w psychiatrii – Katarzyna Wojtas, Katarzyna Czyżowicz   
  Piśmiennictwo   
    13.6. Bezpieczeństwo pacjenta w geriatrii – Grażyna Puto, Alicja Kamińska, Izabela Sowińska   
      13.6.1. Identyfikacja osoby starszej w szpitalu   
      13.6.2. Efektywne gromadzenie informacji od osoby starszej/opiekuna w szpitalu   
      13.6.3. Bezpieczeństwo a realizacja potrzeb osób starszych na oddziałach szpitalnych   
      13.6.4. Bezpieczeństwo a wybrane wielkie problemy geriatryczne   
  Piśmiennictwo   
    13.7. Bezpieczeństwo pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej – Ewa Kawalec-Kajstura, Izabela Chmiel, Julia Nawrot   
      13.7.1. Bezpieczeństwo w sytuacji udzielania świadczeń POZ w środowisku zamieszkania   
      13.7.2. Bezpieczeństwo udzielania świadczeń POZ w warunkach ambulatoryjnych   
      13.7.3. Bezpieczeństwo udzielania świadczeń POZ usługą na odległość (e-usługi)   
      13.7.4. Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej w POZ  
      13.7.5. Opieka pielęgniarki POZ   
      13.7.6. Szczepienia ochronne   
      13.7.7. Monitorowanie rozwoju dziecka poprzez wizyty patronażowe i testy przesiewowe   
      13.7.8. Programy opieki dyspanseryjnej w POZ – rola pielęgniarki   
      13.7.9. Profilaktyka gruźlicy   
      13.7.10. Opieka terminalna w POZ   
      13.7.11. Porada pielęgniarska i porada położnej   
      13.7.12. Opieka położnej POZ   
  Piśmiennictwo   
    13.8. Bezpieczeństwo pacjentów z różnych kręgów kulturowych – Lucyna Płaszewska-Żywko   
      13.8.1. Dieta   
      13.8.2. Zróżnicowanie w występowaniu chorób i reakcji na leki   
      13.8.3. Podejście do zdrowia, choroby i leczenia   
      13.8.4. Praktyki religijne, zwyczaje i ceremonie a zagrożenia dla zdrowia   
      13.8.5. Komunikowanie międzykulturowe  
  Piśmiennictwo    
  Skorowidz

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY