• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-20816_21761_150x190

SPEKTRUM AUTYZMU OD DIAGNOZY I TERAPII DO INTEGRACJI I INKLUZJI

  • Wydawca: Continuo
  • Rok wydania: 2022
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 660
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788362182992
 
115,00 zł
103,90 zł 103,90 zł PLN 1
Dostawa od 12.50 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 299zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Spektrum autyzmu Od diagnozy i terapii do integracji i inkluzji

Autor/Redaktor: Tadeusz Pietras, Dorota Podgórska-Jachnik, Kasper Sipowicz, Andrzej Witusik

Tadeusz Pietras - Dr hab. n. med., prof. IPiN; kierownik II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jako specjalista psychiatra i specjalista chorób wewnętrznych od lat zajmuje się osobami z niepełnosprawnością intelektualną i psychiatryczną. Jest autorem i współautorem kilkuset prac dotyczących psychosomatyki, zaburzeń nastroju i molekularnych podstaw chorób psychicznych.

Dorota Podgórska-Jachnik - Dr hab. n. społ., prof. Uniwersytetu Łódzkiego; pedagog specjalna, psycholog, logopeda. Ekspertka ds. niepełnosprawności oraz edukacji dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Autorka licznych publikacji dotyczących wspierania, rzecznictwa oraz pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami.

Kasper Sipowicz - Dr n. hum., oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, psychoterapeuta integralny (logoterapeuta); adiunkt w Katedrze Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od lat zajmuje się problemami osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi. Autor i współautor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo psychosomatyki.

Andrzej Witusik - Dr n. hum.; obecnie zatrudniony w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Jako psycholog i psychoterapeuta od lat zajmuje się badaniami nad psychosomatycznymi aspektami osób chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Prowadzi także badania nad znaczeniem muzykoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych. Jest autorem i współautorem około stu publikacji.

W jednej pozycji udało się zebrać informacje na temat najnowszych zdobyczy nauki dotyczących zagadnienia autyzmu i przedstawić je w ujęciu historycznym, filozoficznym, pedagogicznym, prawnym, społecznym i klinicznym (od etiologii, przez diagnozę, oddziaływania niefarmakologiczne i farmakoterapię).

Podejście takie jest zasadne biorąc pod uwagę niezwykłą złożoność zagadnienia spektrum autyzmu, liczne kierunki i ścieżki badań oraz znaczącą w ostatnich latach ewolucję koncepcji.

Jest to książka w pełni poświęcona problemom, z którymi spotykają się osoby z autyzmem, ich lekarze i terapeuci, a także pedagodzy, i wreszcie bliscy; co ważne, mimo niezwykłej rozpiętości poruszanych zagadnień jest pozycją spójną i kompletną.

Po niniejszą publikację powinien sięgnąć każdy, kto chciałby w jednym miejscu odnaleźć wyczerpujący i interdyscyplinarny wachlarz najnowszych zagadnień dotyczących zaburzeń spektrum autyzmu.

Z recenzji dr. hab. n. med. Jakuba Kaźmierskiego, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Spis treści

Spektrum autyzmu Od diagnozy i terapii do integracji i inkluzji

Autor/Redaktor: Tadeusz Pietras, Dorota Podgórska-Jachnik, Kasper Sipowicz, Andrzej Witusik

Część I. MEDYCZNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPEKTRUM AUTYZMU
Rozdział 1.
Epidemiologia spektrum autyzmu 27

Łukasz Mokros, Andrzej Witusik, Katarzyna Nowakowska-Domagała, Tadeusz Pietras
Wstęp 27
1. Rozpowszechnienie całościowych zaburzeń rozwoju – dane podstawowe 30
2. Przegląd niektórych badań dotyczących epidemiologii autyzmu i spektrum ASD 31
3. Współchorobowość psychiatryczna spektrum autyzmu inna niż niepełnosprawność
intelektualna 33
Podsumowanie 34
Rozdział 2.
Rys historyczny pojęcia autyzmu – koncepcje psychologiczne 37

Monika Talarowska
Wstęp 37
1. Teorie psychoanalityczne 40
1.1. Melanie Klein 40
1.2. Leo Kanner „Koncepcja deprywującej matki” 42
1.3. Margaret Mahler 42
1.4. Frances Tustin 43
1.5. Niko Tinbergen 43
2. Inne podejścia 44
2.1. Teoria umysłu (Theory of mind) 45
2.2. Odczytywanie komunikatów nadawanych za pośrednictwem oczu 47
2.3. Deficyt funkcji wykonawczych i pamięci operacyjnej 48
2.4. Deficyt uwagi 50
3. Upośledzenie zdolności uogólniania przez syntezę różnych rodzajów informacji
(Teoria centralnej koherencji, Central coherence theory) 50
3.1. Deficyt uczenia się 51
3.2. Zaburzenia rozwoju mowy 51
3.3. Deficyty innych funkcji poznawczych 52
4. Upośledzenie emocjonalnego angażowania się w kontaktach z innymi 52
Rozdział 3.
Spektrum ASD – pozycja nozologiczna, charakterystyka kliniczna i diagnoza 60

Tadeusz Pietras, Łukasz Mokros, Mateusz Damian Król, Andrzej Witusik, Kasper Sipowicz
1. Idea klasyfikacji psychiatrycznych w kontekście paradygmatów współczesnej
psychiatrii 60
2. Kryteria spektrum autyzmu 70
3. Trudności diagnozy spektrum autyzmu – różnicowanie 84
4. Medyczne i społeczne skutki diagnozy spektrum autyzmu 92
Rozdział 4.
Zastosowanie testów psychologicznych w diagnozie pacjentów z zaburzeniem
ze spektrum autyzmu 101

Radosław Wujcik
Wstęp 101
1. Jaki powinien być dobry test? 102
1.1. Rzetelność 103
1.1.1. Najczęściej stosowane metody oceny rzetelności 103
1.1.2. Stabilność 104
1.1.3. Zgodność wewnętrzna 105
1.2. Trafność 107
1.3. Standardowa procedura badania 108
1.4. Normy 108
1.5. Adaptacja kulturowa 111
2. Zastosowanie testów w diagnozie ASD 111
2.1. Symptomy ASD 112
2.1.1. Zestaw kwestionariuszy do diagnozy spektrum autyzmu – ASRS 112
2.1.2. Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu
– ADOS-2 114
2.1.3. Krótka obserwacja zmian w komunikacji społecznej – BOSCC 116
2.1.4. Wywiad do diagnozowania autyzmu – ADI-R 117
2.1.5. Test przesiewowy dotyczący autyzmu u małych dzieci – STAT 118
2.1.6. Lista kontrolna autyzmu u dzieci – CHAT 119
2.2. Diagnoza możliwości intelektualnych, zachowań adaptacyjnych oraz prawidłowości
rozwoju 120
2.2.1. Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera, wydanie trzecie – Leiter-3 120
2.2.2. Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym – IDS-P 122
2.2.3. Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży – IDS-2 122
2.2.4. Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte – WISC-V 123
2.2.5. Dziecięca Skala Rozwojowa – DSR 124
2.2.6. System Oceny Zachowań Adaptacyjnych – ABAS-3 125
Rozdział 5.
Etiologia autyzmu – hipoteza neurorozwojowa – czynniki genetyczne,
neuroanatomiczne i neurofizjologiczne 130

Radosław Wujcik, Bartłomiej Bąk, Tadeusz Pietras
1. Neurorozwojowa hipoteza autyzmu 130
2. Czynniki genetyczne w patogenezie autyzmu 132
2.1. Zespół kruchego chromosomu X 132
2.2. Chromosomalna lokalizacja genów 134
2.3. Geny związane z wybranymi systemami neuroprzekaźnictwa 136
2.4. Czynniki epigenetyczne 139
3. Pozagenetyczne czynniki ryzyka autyzmu 139
4. Biochemiczne nieprawidłowości towarzyszące autyzmowi 141
4.1. Zaburzenia w zakresie serotoninergicznego systemu przekaźnictwa 142
4.2. Zaburzenia w zakresie przekaźnictwa GABAergicznego 144
4.3. Zaburzenia w zakresie przekaźnictwa glutaminergicznego 145
4.4. Zaburzenia neuroprzekaźnictwa za pośrednictwem katecholamin 146
4.5. Zaburzenia neuroprzekaźnictwa cholinergicznego 147
4.6. Zaburzenia neuroprzekaźnictwa z udziałem neuropeptydów 147
4.7. Inne mechanizmy biochemiczne odgrywające rolę w patogenezie autyzmu 148
5. Neuroanatomiczne korelaty autyzmu 149
5.1. Struktury mózgu, których dysfunkcje hipotetycznie odpowiadają za osiowe objawy
autyzmu 150
5.2. Różnice w objętości tkanki mózgowej 152
5.3. Nieprawidłowości w zakresie budowy kory mózgowej 153
5.4. Nieprawidłowości w zakresie budowy móżdżku 155
5.5. Nieprawidłowości w zakresie anatomii ciała migdałowatego 157
5.6. Nieprawidłowości anatomiczne zaobserwowane w innych okolicach mózgu 158
5.7. Zakłócenia komunikacji odległych struktur mózgowych 159
6. Zaburzenia aktywności mózgu 159
6.1. Zaburzenia wzorców aktywności w badaniach obrazowych 160
6.2. Zaburzenia wzorców aktywności bioelektrycznej mózgu 163
Rozdział 6.
Zaburzenia okołoporodowe a spektrum autyzmu 181

Mateusz Damian Król, Juliusz Rodak, Bartosz Wawrzyńczak, Bartłomiej Bąk, Łukasz Mokros
Wstęp 181
1. Zakażenia 183
2. Leki 185
3. Alkohol, papierosy, używki 186
4. Niedotlenienie okołoporodowe i krwawienia okołoporodowe 189
Rozdział 7.
Zespół Retta 193

Artur Kultys, Ewelina Buczyńska, Karol Górski, Bartłomiej Bąk, Janusz Szemraj
Wstęp 193
1. Epidemiologia 193
2. Patogeneza 194
3. Inne zaburzenia neuropsychiatryczne związane z mutacjami genu MECP2 197
4. Charakterystyka kliniczna i diagnoza 198
5. Neurorozwojowa hipoteza zespołu Retta 205
6. Terapia zespołu Retta 206
7. Dodatkowe problemy medyczne w zespole Retta 207
Rozdział 8.
Współchorobowość neuropsychiatryczna osób dorosłych ze spektrum ASD 211

Anna Mosiołek, Sławomir Jakima
Wstęp 211
1. Depresja w przebiegu całościowych zaburzeń rozwoju ASD 213
2. Problem samobójstw w grupie osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju ASD 215
3. Zastraszanie jako czynnik ryzyka depresji oraz zachowań samobójczych u osób
z ASD 216
4. Leczenie zaburzeń nastroju w ASD 217
4.1. Farmakoterapia 217
4.2. Leczenie niefarmakologiczne 218
4.3. Zaburzenia nerwicowe w przebiegu ASD 218
4.4. Zaburzenia psychotyczne w przebiegu ASD 219
4.5. Diagnoza schizofrenii u osób z ASD 221
4.6. Leczenie schizofrenii u pacjentów z ASD 222
4.7. Padaczka w przebiegu zaburzeń z ASD 222
4.8. Leczenie padaczki w przebiegu ASD 223
Podsumowanie 224
Rozdział 9.
Badanie internistyczne u pacjenta ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) 230

Mateusz Damian Król, Krystian Kamecki, Łukasz Mokros, Tadeusz Pietras
Wstęp 230
1. Stan zdrowia somatycznego osób ze spektrum ASD 231
2. Proces diagnostyczno-terapeutyczny lekarza chorób wewnętrznych w kontekście
spektrum ASD 235
3. Fenomen zacienienia diagnostycznego 237
4. Fenotypy somatyczne (behawioralne) 240
Podsumowanie 244
Rozdział 10.
Autyzm a padaczka 249

Mateusz Damian Król, Łukasz Mokros, Andrzej Witusik, Bartłomiej Bąk
Wstęp 249
1. Autyzm a padaczka 250
2. Mózgowe porażenie dziecięce a autyzm 255
Rozdział 11.
Spektrum autyzmu a niepełnosprawność intelektualna 261

Kasper Sipowicz, Marlena Podlecka
Rozdział 12.
Farmakoterapia zaburzeń ze spektrum autyzmu 273

Paulina Rok-Bujko
Wstęp 273
1. Farmakoterapia objawów osiowych spektrum autyzmu 274
2. Leczenie farmakologiczne objawów osiowych spektrum autyzmu 276
3. Inne leki przeciwdepresyjne 281
4. Farmakoterapia objawów współwystępujących ze spektrum autyzmu 282
5. Leki psychostymulujące oraz agoniści alfa-2-adrenergiczni 287
6. Leki przeciwpadaczkowe i stabilizujące nastrój 289
Rozdział 13.
Orzecznictwo u osób ze spektrum zaburzeń autyzmu (ASD) 301

Anna Mosiołek
Wstęp 301
1. Orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) 302
2. Ubezwłasnowolnienie 302
3. Opiniowanie sądowo-psychiatryczne osób z ASD w postępowaniach karnych 304
4. Opiniowanie sądowo-psychiatryczne osób nieletnich z ASD 306
5. Umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody 307
Podsumowanie 307
Rozdział 14.
Znaczenie oddziaływań żywieniowych w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu 310

Hanna Karakuła-Juchnowicz, Joanna Róg
Wstęp 310
1. Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego 312
2. Problemy z przyjmowaniem posiłku 312
3. Polekowe objawy uboczne jako potencjalny czynnik rozwoju zaburzeń metabolicznych,
niedoborowych i nadmiernej masy ciała 313
4. Niedobory żywieniowe 315
4.1. Ocena sposobu żywienia 315
4.2. Stan odżywienia – badania biochemiczne 317
4.3. Nadmierna masa ciała 319
5. Programowanie płodowe – dieta matki w okresie prekoncepcyjnym i prenatalnym
a ryzyko ASD 319
6. Metabolizm reszt jednowęglowych, stres oksydacyjny 321
7. Oś mózg–mikrobiota–jelita 323
8. Interwencje żywieniowe 326
8.1. Foliany, witamina B12 327
8.2. Witamina B6, magnez 332
8.3. Witamina D3 333
8.4. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 335
8.5. Suplementacja probiotyczna 336
8.6. Melatonina 338
8.7. Inne składniki mineralne, witaminy 339
8.8. Zaburzenia wchłaniania – enzymy trawienne 342
8.9. Diety eliminacyjne: bezglutenowa i bezkazeinowa (GFCF) 342
8.10. Dieta specyficznych węglowodanów (SCD) 345
8.11. Redukcja masy ciała 346
Podsumowanie 347
Rozdział 15.
Seksualność osób ze spektrum zaburzeń autyzmu ASD 356

Sławomir Jakima, Anna Mosiołek
Wstęp 356
1. Seksualność u osób z ASD 356
2. Seksualność – potrzeby 357
3. Kłopoty z komunikacją 358
4. Rytuały 359
5. Tożsamość i orientacja 360
6. Ryzyko bycia wykorzystanym seksualnie 360
7. Nieprawidłowe zachowania seksualne 360
8. Niepokój związany z lekami 361
9. Związki osób z autyzmem 362
10. Kobiety i mężczyżni z ASD – różnice 363
11. Edukacja seksualna 363
Podsumowanie 364
Rozdział 16.
Autyzm a zaburzenia słuchu 366

Magdalena Józefowicz-Korczyńska
Wstęp 366
1. Różnicowanie autyzmu i głębokiego niedosłuchu 368
2. Przewodzeniowe i odbiorcze uszkodzenie słuchu u dzieci z ASD 369
3. Testy audiologiczne u dzieci z autyzmem 370
4. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (Central Auditory Processing Disorders,
CAPD) 372


Część II. TERAPEUTYCZNE, PEDAGOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE ASPEKTY
SPEKTRUM AUTYZMU

Rozdział 17.
Wprowadzenie do pedagogiki osób ze spektrum ASD 379

Tadeusz Pietras
1. Paradygmaty pedagogiki specjalnej wobec osób ze spektrum ASD – od empirycznego
przyczynkarstwa do badań jakościowych 379
2. Pedagogia specjalna w ,,multifrenii” ponowoczesności z dala od medycyny 382
3. Warsztat pedagoga specjalnego w pracy z osobami ze spektrum ASD – ,,Król jest nagi
w śmietniku metod” 388
4. Czym się zajmuje pedagogika specjalna osób z autyzmem 390
Rozdział 18.
Autyzm w perspektywie prawa oświatowego 396

Dorota Podgórska-Jachnik
Wstęp 396
1. Autyzm a prawo 397
2. Edukacja osób z autyzmem – ogólne regulacje prawne 400
3. Prawo dedykowane osobom ze spektrum autyzmu: Karta praw osób z autyzmem 408
4. Dziecko/uczeń z autyzmem a prawo oświatowe 410
Podsumowanie 425
Rozdział 19.
Między wykluczeniem a normalizacją i pedagogiką równego dostępu – analiza
wybranych aspektów środowiska edukacyjnego uczniów w spektrum autyzmu 433

Dorota Pufund
Wstęp 433
1. Autyzm a zagrożenie wykluczeniem społecznym w środowisku edukacyjnym 433
2. Środowisko edukacyjne uczniów w spektrum autyzmu – analiza wybranych wątków 435
2.1. Makrosystem 435
2.2. Egzosystem 437
2.3. Mezosystem 438
2.4. Mikrosystem 441
Podsumowanie 443
Rozdział 20.
Evidence-based practice w terapii i edukacji uczniów w spektrum autyzmu
– w kierunku pedagogiki specjalnej opartej na dowodach naukowych 446

Dorota Pufund
Wstęp 446
1. Miejsce evidence-based education w pedagogice specjalnej 447
2. Badania nad skutecznością interwencji wobec uczniów w spektrum autyzmu – analiza
raportów 450
3. Evidence-based education w praktyce szkolnej 453
Podsumowanie 455
Rozdział 21.
Dziecko z autyzmem w perspektywie antropologii kultury 459

Hanna Żuraw
Wstęp 459
1. Antropologia kultury i etnocentryzm 460
2. Odmieniec: dziecko z autyzmem w społeczności tradycyjnej 465
3. Sacrum, chaos, nieczystość jako przymioty dziecka z autyzmem 467
4. Ponowoczesność – jacy są ci ludzie? 472
Podsumowanie 478
Rozdział 22.
Stygmatyzacja osób z rozpoznaniem zaburzeń rozwoju psychicznego
lub niepełnosprawności intelektualnej 484

Marta Anczewska
Wstęp 484
1. Konsekwencje stygmatyzacji 486
2. Stygmatyzacja osób z rozpoznaniem zaburzeń rozwoju psychicznego
lub niepełnosprawności intelektualnej 487
3. Badania postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 488
4. Przeciwdziałanie stygmatyzacji 488
Rozdział 23.
Terapia pedagogiczna osób ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) 493

Kasper Sipowicz, Beata Ignaczewska, Tadeusz Pietras
1. Pojęcie terapii pedagogicznej 493
2. Zasady terapii pedagogicznej, procesy zachodzące w terapii 496
3. Terapia behawioralna w spektrum ASD 499
4. Integracja sensoryczna 506
5. Metoda Krakowska® 508
6. Metoda Knillów 509
7. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 510
8. Metoda Holding 513
9. Metoda opcji 514
10. Metoda Felicie Affolter 516
11. Metoda Carol Sutton 517
12. Metoda Dobrego Startu 518
13. Metoda planów aktywności 520
14. Metoda TEACCH terapii pedagogicznej autyzmu 522
15. Terapia słuchowa metodą Tomatisa 523
16. Metoda Marii Montessori w edukacji dzieci ze spektrum ASD 525
17. Dogoterapia 526
18. Hipoterapia 528
19. Inne metody terapii 530
Podsumowanie 530
Rozdział 24.
Wprowadzenie do arteterapii autyzmu 538

Tadeusz Pietras, Kasper Sipowicz, Agnieszka Nowak-Górska
1. Arteterapia i terapia zajęciowa osób z autyzmem – umiejscowienie paradygmatyczne 538
2. Cechy twórczości osób ze spektrum ASD 543
2.1. Co daje arteterapia chorym na autyzm – odsłona pierwsza 543
2.2. Odsłona druga – arteterapia jako ,,złota klatka” terapii autyzmu 545
Podsumowanie 547
Rozdział 25.
Rodzina a autyzm – system rodziny z dzieckiem ze spektrum ASD – przegląd
piśmiennictwa 551

Joanna Kawecka, Paulina Rok-Bujko
Wstęp 551
1. Rodzina z dzieckiem chorym na ASD 552
2. Rodzeństwo osób ze spektrum ASD 556
Podsumowanie 558
Rozdział 26.
Systemowa terapia rodzin i zaburzenia psychosomatyczne u rodzin osób
z autyzmem 560

Andrzej Witusik
Wstęp 560
1. Systemowa terapia rodzin jako wsparcie w terapii autyzmu 561
2. Psychoedukacja jako forma wsparcia rodziny z dzieckiem autystycznym 566
3. Autyzm w rodzinie jako kryzys – aspekty psychosomatyczne 568
Rozdział 27.
Miejsce muzykoterapii w praktyce terapeutycznej autyzmu 575

Andrzej Witusik
Wstęp 575
1. Muzykoterapia jako dziedzina naukowa 575
2. Muzykoterapia a psychoterapia – podobieństwa i różnice 578
3. Muzykoterapia w spektrum ASD 581
Podsumowanie 582
Rozdział 28.
Rozwój mowy, języka i komunikacji u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 586

Aneta Wojciechowska
1. Przebieg rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej u osób z ASD 586
2. Cechy języka i komunikacji osób z ASD 589
Podsumowanie 599
Rozdział 29.
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) w teorii i praktyce logopedycznej 604

Renata Marciniak-Firadza
1. Komunikacja językowa w autyzmie 604
1.1. Deficyty rozwoju mowy i komunikacji w autyzmie 604
1.2. Czynniki zaburzające rozwój mowy u dzieci ze spektrum autyzmu 606
1.3. Zaburzenia zachowania, aktywności i zainteresowań w kontekście praktyki
logopedycznej 607
1.4. Inne dysharmonie w zaburzeniach ze spektrum autyzmu istotne dla logopedy 609
2. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) w praktyce logopedycznej 609
2.1. Kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu i diagnozowanie zaburzeń
autystycznych 609
2.2. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu 613
Podsumowanie 615
Rozdział 30.
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji w terapii dziecka z autyzmem 618

Magdalena Olempska-Wysocka
Wstęp 618
1. Teoria systemów ekologicznych Urie Bronfenbrennera – szersze spojrzenie
na komunikację alternatywną i wspomagającą 621
2. Komunikacja dziecka z autyzmem 623
3. Komunikacja alternatywna i wspomagająca a komunikacja dzieci ze spektrum autyzmu 623
4. Wybór strategii komunikacji alternatywnej lub wspomagającej 625
Rozdział 31.
Autystyczne dzieło Demiurga, czyli jak powstaje sztuka 629

Artur Krajewski
Rozdział 32.
Terapia tańcem w autyzmie 641

Agnieszka Szymańska-Kierlandczyk
1. Życie to ruch – wprowadzenie 641
2. Terapeutyczny wymiar tańca 641
3. „Taniec może leczyć” 642
4. Początki terapii tańcem 645
5. Rytmika w terapii 646
Podsumowanie 648
Rozdział 33.
Autyzm a ruch – opis przypadku 650

Justyna Arczewska, Agnieszka Szymańska-Kierlandczyk
1. Identyfikacja problemu 650
2. Diagnoza 651
3. Przebieg terapii 652
3.1. Edukacja szkolna 652
3.2. Skuteczność terapii 653
Podsumowanie 656

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY