• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-31644_20690_150x190

EKSPERYMENTALNA CHEMIA FIZYCZNA

  • Wydawca: SGGW
  • Rok wydania: 2017, dodruk 2021
  • Wydanie: IV
  • Ilość stron: 448
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788375837322
 
45,00 zł 45,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Eksperymentalna chemia fizyczna

Autor: Ewa Więckowska-Bryłka

Niniejsze wydanie Eksperymentalnej chemii fizycznej jest już czwartym z kolei wydaniem podręcznika przeznaczonego dla studentów mających w programie studiów chemię fizyczną i analizę instrumentalną.

Książka zawiera 10 głównych rozdziałów opisujących podstawowe zagadnienia z zakresu termodynamiki chemicznej, właściwości faz i równowagi fazowej, właściwości układów koloidowych, kinetyki chemicznej, elektrochemii spektroskopii. Rozdział 11 pełni rolę uzupełniającą i zawiera tabele z wartościami różnych wielkości przydatnych do obliczeń fizykochemicznych, omówienie jednostek i ich przeliczenia oraz podstawowe zasady sporządzania wykresów i ich interpretacji.

Spis treści

Eksperymentalna chemia fizyczna

Autor: Ewa Więckowska-Bryłka

Przedmowa

ROZDZIAŁ 1. TERMODYNAMIKA CHEMICZNA

1.1. Podstawowe pojęcia

1.2. Prawo zachowania materii i sposoby przekazywania energii

1.3. Proces i droga procesu. Funkcja stanu

1.4. Zerowa zasada termodynamiki. Temperatura

1.5. Energia wewnętrzna i I zasada termodynamiki

1.6. Zmiana energii wewnętrznej w zależności od typu przemiany. Pojemność cieplna .

1.7. Ciepło reakcji. Prawo Hessa i Lavoisiera-Laplace’a

1.8. Prawa Kirchhoffa

1.9. Równowaga termodynamiczna. Przemiany odwracalne i rzeczywiste

1.10. Entropia. II i III zasada termodynamiki

1.10.1. Definicja entropii i jej zmiany wraz ze zmianą stanu układu

1.10.2. II i III zasada termodynamiki

1.11. Wnioski wynikające z II zasady termodynamiki. Energia swobodna i entalpia swobodna

1.12. Termodynamika procesów zmiany stanu skupienia

1.13. Potencjał chemiczny. Aktywność

1.14. Statyka chemiczna. Termodynamiczna stała równowagi reakcji chemicznej. Prawo działania mas

1.15. Izoterma van’t Hoffa

1.16. Wpływ temperatury na stałą równowagi reakcji. Izobara van’t Hoffa

1.17. Reguła Le Chateliera-Brauna (reguła przekory)

Ćwiczenie 1–1

Wariant I. Wyznaczanie ciepła rozpuszczania kwasu benzoesowego

Wariant II. Wyznaczanie ciepła rozpuszczania kwasu benzoesowego

Pytania i zadania

ROZDZIAŁ 2. PŁYNY

2.1. Wstęp

2.2. Stan gazowy

2.2.1. Właściwości stanu gazowego

2.2.2. Gaz doskonały

2.2.3. Kinetyczno-cząsteczkowa teoria gazów

2.2.4. Energia i molowa pojemność cieplna gazów

2.2.5. Równanie van der Waalsa

2.2.6. Skraplanie gazów

2.2.7. Równanie van der Waalsa i parametry krytyczne gazu

2.2.8. Prawo Daltona

Ćwiczenie 2–1. Wyznaczanie gęstości pary i masy molowej substancji metodą Meyera

Pytania i zadania

2.3. Ciecze

2.3.1. Wiadomości ogólne

2.3.2. Lepkość cieczy

2.3.2.1. Wprowadzenie

2.3.2.2. Metody pomiaru lepkości bezwzględnej cieczy

2.3.2.3. Ciecze niutonowskie i nieniutonowskie

Ćwiczenie 2–2. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Ostwalda

Pytania i zadania

Ćwiczenie 2–3. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Höpplera

Pytania i zadania

2.3.3. Napięcie powierzchniowe

2.3.3.1. Wprowadzenie

2.3.3.2. Molowe napięcie powierzchniowe

2.3.3.3. Metody pomiaru napięcia powierzchniowego

Pytania i zadania

2.3.4. Współczynnik załamania światła i refrakcja molowa

2.3.4.1. Współczynnik załamania światła

2.3.4.2. Polaryzacja i refrakcja

2.3.4.3. Zależność między strukturą chemiczną związku a refrakcją molową

Ćwiczenie 2–4

Wariant I. Wyznaczanie zawartości alkoholu etylowego w badanym roztworze

Wariant II. Wyznaczanie refrakcji molowej różnych atomów i wiązań

Pytania i zadania

ROZDZIAŁ 3. PRZEMIANY I RÓWNOWAGI FAZOWE

3.1. Pojęcia fazy, składnika, stopnia swobody. Reguła faz Gibbsa

3.2. Układy jednoskładnikowe, wielofazowe

3.2.1. Równowaga między fazą ciekłą i gazową

3.2.2. Równowaga między fazą stałą a fazą ciekłą i gazową

3.3. Układy wieloskładnikowe, jednofazowe – roztwory

3.3.1. Definicja roztworów

3.3.2. Rozpuszczalność substancji. Prawo Henry’ego

3.3.3. Dyfuzja

3.3.4. Osmoza

3.4. Układy dwuskładnikowe, jednofazowe – prężność pary nad roztworem

3.4.1. Prężność pary nad roztworem substancji nielotnej. Prawo Raoulta

3.4.2. Podwyższenie temperatury wrzenia i obniżenie temperatury krzepnięcia cieczy

3.4.3. Mieszaniny cieczy o całkowitej wzajemnej rozpuszczalności

3.4.3.1. Prężność pary nad mieszaniną cieczy o całkowitej wzajemnej rozpuszczalności

3.4.3.2. Skład pary a skład cieczy

3.4.4. Odchylenia od prawa Raoulta

3.5. Układy wieloskładnikowe, dwufazowe

3.5.1. Mieszaniny cieczy o ograniczonej wzajemnej rozpuszczalności

3.5.2. Prawo podziału Nernsta. Ekstrakcja

3.5.2.1. Definicja prawa podziału

3.5.2.2. Modyfikacja prawa podziału w przypadku asocjacji lub dysocjacji substancji w jednej z faz

3.5.2.3. Ekstrakcja i czynniki wpływające na jej efektywność

Ćwiczenie 3–1

Wariant I. Wyznaczanie współczynnika podziału w układzie dwóch niemieszających się cieczy i stałej dimeryzacji kwasu octowego w rozpuszczalniku organicznym

Wariant II. Porównanie efektywności ekstrakcji kwasu octowego za pomocą różnych rozpuszczalników i wartości stałej dimeryzacji w tych rozpuszczalnikach

Pytania i zadania

ROZDZIAŁ 4. ADSORPCJA

4.1. Adsorbent, adsorbat

4.2. Podział procesów adsorpcji

4.3. Adsorpcja z roztworów

4.3.1. Adsorpcja nadmiarowa i rzeczywista

4.3.2. Izoterma Freundlicha

4.4. Adsorpcja gazów

4.4.1. Teoria Langmuira

4.4.2. Izoterma BET

4.5. Adsorpcja a napięcie powierzchniowe cieczy

Środki powierzchniowo czynne

4.6. Zastosowanie procesów adsorpcji

4.7. Adsorpcja wymienna na jonitach

4.8. Metody chromatograficzne adsorpcyjne

4.8.1. Wiadomości ogólne

4.8.2. Chromatografia cienkowarstwowa i bibułowa

4.8.3. Chromatografia gazowa

4.8.4. Chromatografia cieczowa

Ćwiczenie 4–1

Wariant I. Adsorpcja kwasu octowego na węglu aktywowanym

Wariant II. Porównanie adsorpcji różnych kwasów organicznych

z roztworu wodnego na węglu aktywowanym

Pytania i zadania

ROZDZIAŁ 5. UKŁADY KOLOIDOWE

5.1. Definicja koloidu i typy układów koloidowych

5.2. Metody wytwarzania cząstek koloidowych

5.3. Oczyszczanie układów koloidowych

5.4. Właściwości kinetyczne układów koloidowych

5.4.1. Ruchy Browna

5.4.2. Sedymentacja

5.5. Zjawisko równowagi membranowej Donnana

5.6. Właściwości optyczne układów koloidowych

5.7. Właściwości elektrokinetyczne układów koloidowych

5.8. Trwałość układów koloidowych. Koagulacja i peptyzacja

5.9. Lepkość i masa molowa koloidów

5.10. Ogólna charakterystyka żeli

5.11. Piany i emulsje

5.12. Koloidy asocjacyjne

Ćwiczenie 5–1. Nefelometryczne oznaczanie stężenia zolu kalafonii

Pytania i zadania

ROZDZIAŁ 6. KINETYKA CHEMICZNA

6.1. Szybkość reakcji chemicznej

6.2. Rzędowość i cząsteczkowość reakcji

6.3 Wpływ temperatury na szybkość reakcji. Energia aktywacji

6.4. Wpływ katalizatorów na szybkość reakcji

6.5. Reakcje złożone

Ćwiczenie 6–1

Wariant I. Wyznaczanie stałej szybkości reakcji hydrolizy sacharozy metodą polarymetryczną

Wariant II. Wyznaczanie stałej szybkości i energii aktywacji reakcji hydrolizy sacharozy

Pytania i zadania

Ćwiczenie 6–2. Wyznaczanie stałej szybkości zasadowej hydrolizy octanu etylu przy różnych stężeniach substratów reakcji

Pytania i zadania

ROZDZIAŁ 7. PRZEWODNICTWO ROZTWORÓW ELEKTROLITÓW

7.1. Przewodniki elektryczności

7.2. Przewodnictwo właściwe

7.3. Efekt relaksacyjny i elektroforetyczny

7.4. Pomiar przewodnictwa właściwego

7.5. Przewodnictwo molowe i równoważnikowe. Prawo Kohlrauscha

7.6. Dysocjacja elektrolityczna

7.7. Wpływ innych substancji na dysocjację elektrolityczną związku chemicznego

7.8. Miareczkowanie konduktometryczne

Ćwiczenie 7–1. Miareczkowanie konduktometryczne kwasu zasadą

Pytania i zadania

Ćwiczenie 7–2. Wyznaczanie klasycznej stałej dysocjacji z pomiarów przewodnictwa

Pytania i zadania

ROZDZIAŁ 8. OGNIWA GALWANICZNE

8.1. Wstęp

8.2. Różnice potencjałów w ogniwie galwanicznym

8.2.1. Opis ogniwa

8.2.2. Potencjał dyfuzyjny

8.2.3. Potencjał elektrody. Wzór Nernsta

8.2.4. Siła elektromotoryczna ogniwa

8.3. Elektroda wodorowa i skala potencjałów elektrod

8.4. Elektrody porównawcze (odniesienia)

8.5. Pomiar pH

8.6. Elektrody redoks

8.7. Miareczkowanie potencjometryczne

8.7.1. Wiadomości ogólne

8.7.2. Miareczkowanie potencjometryczne z wykorzystaniem reakcji kwas-zasada

8.7.3. Miareczkowanie potencjometryczne z wykorzystaniem reakcji utleniania i redukcji

Ćwiczenie 8–1. Miareczkowanie potencjometryczne kwasu zasadą

Pytania i zadania

ROZDZIAŁ 9. ELEKTROLIZA

9.1. Zjawisko elektrolizy

9.2. Napięcie rozkładowe

9.3. Polaryzacja elektrod i nadnapięcie

9.4. Elektroliza roztworów wieloskładnikowych. Przewidywanie produktów elektrolizy

9.5. Prawa elektrolizy Faradaya

9.6. Zastosowanie procesów elektrolizy

Ćwiczenie 9–1. Oznaczenie grubości osadzonej powłoki miedzianej i wydajności prądowej elektrolizy

Pytania i zadania

ROZDZIAŁ 10. METODY SPEKTROSKOPOWE

10.1. Klasyfikacja metod spektroskopowych

10.2. Spektroskopia w nadfiolecie i w zakresie widzialnym. Analiza kolorymetryczna

10.3. Prawo Lamberta-Beera

Ćwiczenie 10–1. Kolorymetryczne oznaczanie stężenia jonów Fe3+

Pytania i zadania

ROZDZIAŁ 11. ANEKS

11.1. Dodatkowe tabele

11.2. Ważniejsze jednostki miar wielkości podstawowych i ich przeliczanie Zadania

11.3. Sporządzanie i interpretacja wykresów funkcji otrzymanych na podstawie danych doświadczalnych

Skorowidz

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY