• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-30132_18925_150x190

CHEMIA FIZYCZNA PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW FARMACJI I ANALITYKI MEDYCZNEJ

  • Wydawca: PZWL
  • Rok wydania: 2019
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 684
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-200-3398-4
189,00 zł 189 189 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 160,90 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

Chemia fizyczna Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej

Autor: Tadeusz (Red.) Hermann

W tym to nowoczesnym podręczniku omówiono różne procesy fizykochemiczne, z którymi na pewno spotka się farmaceuta w swojej przyszłej pracy. Dotyczy to przede wszystkim farmakinetyki leków, zjawisk dotyczących roztworów elektrolitów, elektrochemii, zjawisk powierzchniowych i układów dyspersyjnych, spektroskopii i radiofarmacji. Odbiorcy: studenci farmacji, analityki medycznej, biologii i kierunków pokrewnych

Spis treści

Chemia fizyczna Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej

Autor: Tadeusz (Red.) Hermann

1.      Elementy termodynamiki chemicznej

1.1.   Zakres i podstawowe pojęcia
1.2.   Pierwsza zasada termodynamiki
1.2.1.     Pojęcie energii wewnętrznej
1.2.2.     Praca objętościowa
1.2.3.     Pojemność cieplna układu w stałej objętości
1.3.   Elementy termochemii
1.3.1.     Liczba postępu reakcji
1.3.2.     Ciepło reakcji w stałej objętości i pod stałym ciśnieniem
1.3.3.     Wpływ temperatury na ciepło reakcji. Prawo Kirchhoffa
1.3.4.     Ciepło tworzenia
1.3.5.     Ciepło spalania
1.3.6.     Prawo Hessa
1.4.   Druga zasada termodynamiki
1.4.1.     Procesy odwracalne i nieodwracalne
1.4.2.     Pojęcie entropii
1.4.3.     Pojęcie energii swobodnej i entalpii swobodnej
1.4.4.     Produkcja entropii w reakcji chemicznej. Powinowactwo chemiczne
1.5.   Elementy statyki chemicznej
1.5.1.     Pojęcie potencjału chemicznego. Potencjał chemiczny składnika rozwoju doskonałego
1.5.2.     Prawo działania mas
1.5.3.     Zależność stałych równowagi od temperatury
1.5.4.     Związek entalpii swobodnej i stałej równowagi. Izoterma van't Hoffa
1.5.5.     Właściwości stałej równowagi reakcji
1.5.6.     Potencjał chemiczny składnika roztworu rzeczywistego
1.5.7.     Trzecia zasada termodynamiki
Piśmiennictwo

2.   Układy jednofazowe jednoskładnikowe

2.1.            Rozkład Boltzmanna i energia cząsteczek
2.2.            Przemiany fizyczne układów jednoskładnikowych
2.2.1.                  Podstawowe pojęcia
2.2.2.                  Temperatura krytyczna
2.2.3.                  Temperatura topnienia, punkt krytyczny i punkt potrójny
2.3.            Gazy
2.3.1.                  Gaz doskonały. Równanie stanu gazu doskonałego
2.3.2.                  Ciśnienie cząstkowe
2.3.3.                  Właściwości fizykochemiczne cząsteczek gazu doskonałego
2.3.4.                  Prędkość cząsteczek gazu
2.3.5.                  Gazy rzeczywiste
2.4.            Ciecze i ich właściwości
2.4.1.                  Napięcie powierzchniowe
2.4.2.                  Metody wyznaczania napięcia powierzchniowego
Metoda kapilarna
Metoda stalagmometryczna
Metoda pęcherzykowa
2.4.3.                  Lepkość cieczy
Ciecze niutonowskie i nieniutonowskie
2.4.4.                  Płyn w stanie nadkrytycznym
2.5.            Ciała stałe
2.5.1.                  Cechy ciała stałego
2.5.2.                  Kryształy
Izomorfizm i polimorfizm
Ciekłe kryształy
2.5.3.                  Substancje bezpostaciowe
2.5.4.                  Właściwości ciał stałych
Przewodnictwo cieplne
Przewodnictwo elektryczne ciał stałych
Nadprzewodnictwo
2.6.            Fizyczne metody badania przemian fazowych. Analiza termiczna
Termograwimetria
Różnicowa kalorymetria skaningowa (differentia scanning calorimetry, DSC)
Zastosowanie DSC
Piśmiennictwo

3.       Równowagi fazowe

3.1.            Wprowadzenie
3.2.            Reguła faz Gibasa
Równowagi fazowe w układach jednoskładnikowych Ciepło przemiany fazowej. Równanie Clausiusa-Clapeyrona
3.2.1.                  Diagramy fazowe w układach jednoskładnikowych
3.2.2.                  Diagramy fazowe w układach jednoskładnikowych
3.3.            Roztwory nieelektrolitów
3.3.1.                  Klasyfikacja roztworów i ich właściwości
3.3.2.                  Roztwory doskonałe
Mieszaniny gazów. Prawo Daltona
Mieszanie gazów jako proces nieodwracalny
Prężność pary nad roztworem doskonałym i rzeczywistym. Prawo Raoulta i prawo Henry’ego
3.3.3.                  Właściwości koligatywne roztworów
Obniżenie prężności pary
Podwyższenie temperatury wrzenia
Obniżenie temperatury krzepnięcia
Ciśnienie osmotyczne
Wpływ temperatury na rozpuszczalność ciała stałego w cieczy
3.3.4.                  Roztwory gazów w cieczach
3.3.5.                  Mieszaniny lotnych cieczy. Układy dwuskładnikowe
Ciecze mieszające się nieograniczenie
Ciecze mieszające się ograniczenie
Ciecze niemieszające się
Diagramy fazowe układu ciecz-ciało stałe. Mieszaniny eutektyczne
3.4.            Równowagi fazowe w układach trójskładnikowych
3.4.1.                  Trójkąt stężeń Gibasa
3.4.2.                  Prawo podziału Ernsta
Piśmiennictwo

4.       Równowagi w roztworach elektrolitów

4.1.            Wprowadzenie
4.2.            Dysocjacja elektrolityczna
4.2.1.               Wprowadzenie
4.2.2.               Stopień dysocjacji
4.3.            Kwasy i zasady
4.3.1.              Teoria Arrheniusa
4.3.2.              Teoria Brönsteda i Lowry'ego
4.3.3.              Teoria rozpuszczalnikowa
4.3.4.              Teoria Lewisa
4.4.            Teoria mocnych elektrolitów
4.5.            Dysocjacja słabych kwasów i zasad
4.5.1.       Stała dysocjacja i wykładnik stałej dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda
4.5.2.       Stałe dysocjacji sprzężonej pary kwas-zasada
4.6.            Dysocjacja wody
4.6.1.              Iloczyn jonowy wody. Wykładnik jonów wodorowych
4.6.2.              Wskaźniki pH
4.6.3.              Wpływ pH na stopień dysocjacji słabych kwasów i słabych zasad
4.7.            Stężenie jonów wodorowych i pH roztworów w stanie równowagi kwasowo-zasadowej
4.7.1.              Stężenie jonów wodorowych oraz pH roztworów mocnych kwasów i roztworów mocnych zasad
4.7.2.              Stężenie jonów wodorowych oraz pH roztworów słabych kwasów i roztworów słabych zasad
4.7.3.              Elektrolity amfometryczne (amfolity)
Hydroliza soli, stopień i stała hydrolizy, pH roztworów soli
Roztwór soli słabego kwasu i mocnej zasady
pH roztworu soli słabego kwasu i mocnej zasady
Roztwór soli słabej zasady i mocnego kwasu
pH roztworu soli słabej zasady i mocnego kwasu
Roztwór słabego kwasu i słabej zasady
pH roztworu soli słabego kwasu i słabej zasady
pH roztworów soli kwasów wieloprotonowych
Roztwór soli mocnego kwasu i mocnej zasady
4.7.4.              Roztwory buforowe
Pojemność buforowa
4.8.            Iloczyn rozpuszczalności
4.9.            Wpływ pH na rozpuszczalność leków o charakterze słabych kwasów lub słabych zasad
4.10.        Wpływ pH na transport leków przez błony biologiczne
4.11.        Kinetyka procesu rozpuszczania ciał stałych w cieczach
4.11.1.              Wstęp
4.11.2.              Ciała stałe
4.11.3.              Rozpuszczalniki
4.11.4.              Rozpuszczanie ciał stałych w cieczach
Modele rozpuszczania
Równanie Boguskiego
4.11.5.              Badanie szybkości rozpuszczania substancji leczniczych zawartych w preparatach farmaceutycznych
Piśmiennictwo

5.       Elektrochemia

5.1. Wstęp
5.2. Potencjometria
5.2.1.                  Wprowadzenie
5.2.2.                  Pojęcia potencjału, elektrody i półogniwa
5.2.3.                  Powstawanie potencjału elektrody
5.2.4.                  Bezwzględny potencjał elektrody (półogniwa)
5.2.5.                  Elektrody (półogniwa) I rodzaju
5.2.6.                  Elektrody (półogniwa) II rodzaju
5.2.7.                  Elektrody (półogniwa) III rodzaju
5.2.8.                  Elektrody (półogniwa) oksydacyjno-redukcyjne
5.2.9.                  Elektrody (półogniwa) membranowe (jonoselektywne, ISE)
5.2.10.              Ogniwa galwaniczne
5.2.11.              Siła elektromotoryczna ogniwa galwanicznego
5.2.12.              Pomiar potencjałów elektrod
5.2.13.              Zastosowania potencjometrii
Pomiary pH (pehametria)
Wyznaczanie stałej dysocjacji
Wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności
Miareczkowanie potencjometryczne
5.3. Korozja elektrochemiczna
5.3.1.                  Definicja korozji elektrochemicznej
5.3.2.                  Ogniwo nieodwracalne
5.3.3.                  Korozja konstrukcji metalowych
5.3.4.                  Ochrona przed korozją
5.4.            Elektroliza
5.4.1.                  Ogólna charakterystyka procesu
5.4.2.                  Przykłady elektrolizy
5.4.3.                  Prawa rządzące elektrolizą
5.4.4.                  Zastosowania elektrolizy
5.5.            Konduktometria
5.5.1.                  Istota konduktometrii
5.5.2.                  Kondunktancja i konduktywność
5.5.3.                  Ruchliwość i liczby przenoszenia jonów
5.5.4.                  Zasada pomiaru kondunktancji
5.5.5.                  Zastosowania konduktometrii
Piśmiennictwo

6.       Zjawiska powierzchniowe i układy dyspersyjne

 
6.1. Oddziaływania międzycząsteczkowe
6.1.1                    Oddziaływania międzycząsteczkowe van der Waalsa
Oddziaływania dipol-dipol
Oddziaływania dipol-dipol indukowany
Oddziaływania dyspersyjne
6.1.2                    Wiązanie wodorowe
6.1.3                    Efekt hydrofobowy
6.2. Zjawiska międzyfazowe
6.2.1.                  Adhezja i kohezja
6.2.2.                  Napięcie międzyfazowe a napięcie powierzchniowe
6.2.3.                  Adsorpcja
Adsorpcja na granicy faz ciecz-gaz
Adsorpcja na granicy faz ciecz-ciecz
Adsorpcja na powierzchni ciała stałego
6.2.4.                  Chromatografia
Chromatografia cienkowarstwowa, TLC
Wyskosprawna chromatografia cieczowa, HPLC
Chromatografia gazowa, GC
6.3. Układy dyspersyjne
6.3.1.                  Rodzaje układów dyspersyjnych
6.3.2.                  Układ koloidalny
6.3.3.                  Podział układów koloidalnych
6.3.4.                  Metody otrzymywania układów koloidalnych
Metody kondensacyjne
Metody dyspersyjne
Metody oczyszczania roztworów koloidalnych
6.3.5.                  Budowa układów koloidalnych
Koloidy fazowe
Koloidy cząsteczkowe
Koloidy asocjacyjne
6.3.6.                  Właściwości układów koloidalnych
Właściwości optyczne koloidów
Właściwości kinetyczne koloidów
Właściwości elektryczne koloidów
6.3.7.                  Trwałość roztworów koloidalnych
6.3.8.                  Solubilizacja
6.4.            Układy dyspersyjne stosowane w farmacji
6.4.1.                  Wprowadzenie
6.4.2.                  Emulsje
Mikroemulsje
6.4.3.                  Zawiesiny
6.4.4.                  Żele
6.4.5.                  Mikrocząsteczki
6.4.6.                  Liposomy
Piśmiennictwo

7.       Metody fizyczne w chemii strukturalnej

7.1.            Zasady spektrometrii molekularnej
7.1.1.                  Podstawowe pojęcia
7.1.2.                  Energia molekuł
7.1.3.                  Absorpcja światła
7.1.4.                  Moment dipolowy, polaryzowalność i refrakcja
7.1.5.                  Dyspersja skręcalności optycznej, dwójłomność i dichroizm kołowy
7.2.            Widma podczerwieni, IR
7.3.            Widma Ramana
7.4.            Widma elektronowe
7.4.1.                  Widma absorpcyjne w ultrafiolecie i świetle widzialnym (UV-VIS)
7.4.2.                  Widma emisyjne, fluorescencja i fosforescencja
7.4.3.                  Atomowe widma emisyjne
7.4.4.                  Lasery i ich zastosowania
7.5.            Magnetyczny rezonans jądrowy, NMR
7.5.1.                  Widma NMR w fazie ciekłej
7.5.2.                  Widma NMR ciała stałego
7.5.3.                  Tomografia i mikrotomografia
7.6.            Elektronowy rezonans paramagnetyczny, EPR
7.7.            Inne metody
7.7.1.                  Dyfrakcja promieni rentgenowskich, XRD
7.7.2.                  Spektrometria mas, MS
7.8.            Wprowadzenie do zastosowań chemii obliczeniowej w projektowaniu leków
7.8.1.                  Wstęp
7.8.2.                  Najważniejsze metody modelowania molekularnego
Metody ab initio
Metody first principle
Metody półempiryczne
Metody empiryczne - pola siłowe
7.8.3.                  Co to jest lek?
Struktura leku a jego aktywność
Właściwości strukturalne a aktywność biologiczna
Właściwości proteolityczne a aktywność biologiczna
Właściwości solwatacyjne a aktywność biologiczna
Rozpuszczalność a aktywność biologiczna
7.8.4.                  Przykłady zastosowań modelowania molekularnego w projektowaniu leków
Budowa farmakofora
Metoda QSAR
Piśmiennictwo

8.       Kinetyka chemiczna i farmakokinetyka

 
8.1.            Zasady spektrometrii molekularnej
8.1.1.                  Rola kinetyki chemicznej w farmakologii
8.1.2.                  Pojęcie szybkości reakcji chemicznej w układzie homogenicznym
8.1.3.                  Rzędowość i cząsteczkowość reakcji chemicznej
8.1.4.                  Reakcje zerowego rzędu
8.1.5.                  Reakcje pierwszego rzędu
8.1.6.                  Reakcje drugiego rzędu
8.1.7.                  Metody wyznaczania rzędu reakcji
8.1.8.                  Autokatalityczna reakcja drugiego rzędu
8.1.9.                  Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej. Równanie Arrheniusa
8.1.10.              Kinetyka reakcji enzymatycznych
Równania Michaelita-Menten i Lineweavera-Burka
8.2.            Mechanizmy reakcji chemicznych
8.2.1.                  Pojęcia ogólne
8.2.2.                  Wolne rodniki
Metody otrzymywania
Typy reakcji wolnych rodników
Wolne rodniki w chemii atmosfery
8.3.            Elementy farmakokinetyki
8.3.1.                  Definicja farmakokinetyki
8.3.2.                  Parametry farmakokinetyczne
Dostępność biologiczna
Objętość dystrybucji
Kliners
Biologiczny okres półtrwania
8.3.3.                  Modele kompartmentowe
Opis kinetyki zmian stężenia leku we krwi po jego podaniu dożylnym w jednorazowej dawce
Opis kinetyki zmian stężenia leku we krwi po jednorazowym podaniu pozanaczyniowym. Otwarty model jednokompartmentowy
8.3.4.                  Fizjologiczne modele przepływowe
Wiązanie się leku z białkami
8.3.5.                  Farmakokinetyka niezależna od modelu
8.3.6.                  Farmakokinetyka liniowa i nieliniowa
8.3.7.                  Stan stacjonarny
Wlew dożylny leku
Opis kinetyki zmian stężenia leku we krwi po wielokrotnym podaniu pozanaczyniowym
Piśmiennictwo

9.       Elementy radiofarmacji, fotochemii i chemii radiacyjnej

9.1.            Radiofarmacja
9.1.1.                  Pojęcia podstawowe
9.1.2.                  Jądro atomowe
9.1.3.                  Promieniotwórczość naturalna i sztuczna
9.1.4.                  Prawo rozpadu promieniotwórczego
9.1.5.                  Aktywność nuklidu promieniotwórczego
9.1.6.                  Rozpady promieniotwórcze
Rozpad ?
Rozpad ß
Promieniowanie ?, konwersja wewnętrzna, izometria jądrowa
9.1.7.                  Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
Oddziaływanie promieniowania ?
Oddziaływanie promieniowania ß
Oddziaływanie fotonów
9.1.8.                  Zastosowania terapeutyczne i diagnostyczne radiofarmaceutyków
9.1.9.                  Przygotowanie radiofarmaceutyków
9.1.10.              Wybrane detektory promieniowania jonizującego
Emulsja fotograficzna
Licznik Geigera-Müllera
Licznik scyntylacyjny
9.2.            Elementy fotochemii
9.2.1.                  Energia promieniowania
9.2.2.                  Reakcje fotochemiczne
9.2.3.                  Podstawowe prawa fotochemiczne
9.2.4.                  Wydajność kwantowa reakcji fotochemicznych
9.2.5.                  Ochrona preparatów farmaceutycznych
9.2.6.                  Proces widzenia a fotochemia
9.3.            Elementy chemii radiacyjnej
9.3.1.                  Charakterystyka procesów radiacyjnych
9.3.2.                  Biologiczne skutki promieniowania jonizującego
9.3.3.                  Dozymetria
9.3.4.                  Wykorzystanie chemii radiacyjnej w farmacji
Piśmiennictwo

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

104,00 zł
91,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 91,90 zł
59,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 52,90 zł
104,00 zł
91,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 91,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

139,00 zł
122,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 122,90 zł
49,00 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,90 zł
49,00 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 45,90 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,90 zł
99,00 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 99,00 zł
77,00 zł
65,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 67,80 zł
141,30 zł
121,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 114,40 zł
95,00 zł
83,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 83,60 zł

POLECAMY

164,00 zł
142,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 142,90 zł
179,00 zł
155,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 155,90 zł
149,00 zł
131,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 126,90 zł
134,00 zł
117,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 112,90 zł
79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
215,20 zł
182,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 174,90 zł
39,50 zł
36,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 33,90 zł
10,70 zł
9,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 4,90 zł
64,00 zł
56,32 zł
Najniższa cena z 30 dni: 54,90 zł
49,40 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,90 zł
49,40 zł
39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł
69,60 zł
55,70 zł
Najniższa cena z 30 dni: 55,70 zł
37,00 zł
32,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 32,90 zł
24,99 zł
21,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 15,30 zł
59,00 zł
51,92 zł
Najniższa cena z 30 dni: 51,00 zł
59,00 zł
51,92 zł
Najniższa cena z 30 dni: 50,90 zł