• KOSZYK 0 (0 zł)
  Brak produktów w koszyku.
G-978-83-7597-286-3_16585_150x190

POSTĘPOWANIE W WYBRANYCH STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA. POZIOM PODSTAWOWY

 • Wydawca: UMP
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: I
 • Ilość stron: 205
 • Oprawa: miękka
 • ISBN: 978-83-7597-286-3
 
53,00 zł
47,70 zł 47,70 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Książka "Postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Poziom podstawowy" została wydana na papierze kredowym. Zawiera kolorowe zdjęcia, dzięki którym pozycja ta jest praktycznym i wygodnym narzędziem do nauki zasad udzielania pierwszej pomocy.

Ze wstępu do książki "Postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Poziom podstawowy" autorstwa Małgorzaty Grześkowiak i Zbigniewa Żaby:

"Spo­so­by udzie­la­nia pierw­szej po­mo­cy przed­sta­wio­ne w tym pod­ręcz­ni­ku umoż­li­wia­ją po­zna­nie sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia w wie­lu na­głych sy­tu­acjach za­gro­że­nia zdro­wia lub ży­cia.

Za­miesz­czo­ne al­go­ryt­my, stan­dar­dy i wy­tycz­ne po­stę­po­wa­nia nie wy­star­czą do właści­we­go ich za­sto­so­wa­nia, ko­niecz­ne jest rów­nież na­by­cie umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych, któ­re moż­na uzy­skać od­by­wa­jąc od­po­wied­nie szko­le­nie. Stąd au­to­rzy ni­niej­sze­go opra­co­wa­nia nie po­no­szą żad­nej od­po­wie­dzial­no­ści za błę­dy, któ­re mo­gą wy­stą­pić wy­ni­ka­ją­ce na sku­tek nie­pra­wi­dło­we­go po­stę­po­wa­nia ra­tow­ni­cze­go i nie­wła­ści­wej in­ter­pre­ta­cji przed­sta­wio­nych pro­ce­dur. Udzie­la­nie pierw­szej po­mo­cy ni­gdy nie zwal­nia od obo­wiąz­ku we­zwa­nia od­po­wied­nich służb ra­tun­ko­wych."

Autorzy

Tagi: medycyna ratunkowa książki ,

Spis treści

"Postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia i zdrowia. Poziom podstawowy" autorstwa Małgorzaty Grześkowiak i Zbigniewa Żaby

Wykaz skrótów.

Wstęp.

1. Nagłe zatrzymanie krążenia i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

 • Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa cięzarnej.

2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka i niemowlęcia.

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowlęcia.
 • Czas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Powikłania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

3. Automatyczny zewnętrzy defibrylator i inne urządzenia wspierające udzielanie pierwszej pomocy.

 • Historia rozwoju AED.
 • Działanie automatycznego zewnętrznego defibrylatora.
 • Uzycie AED u dzieci i niemowląt.
 • Program publicznego dotępu do defibrylatorów - PAD.
 • Urządzenia wspierające resuscytację krążeniowo-oddechową.
 • Wywiad SAMPLE.

4. Zadławienie, przyrządowe metody udrożniania dróg oddechowych, tlenoterapia.

 • Zadławienie - dorosły przytomny - ciężka postać (kaszel nieefektywny).
 • Zadławienie - dorosły nieprzytomny.
 • Zadławienie - specyfika postępowania u dorosłych otyłych i ciężarnych.
 • Zadławienie - dziecko przytomne - cięzka postać (kaszel nieefektywny).
 • Zadławienie - dziecko nieprzytomne.
 • Zadławienie - niemowlę przytomne - ciężka postać (kaszel nieefektywny).
 • Zadławienie - niemowlę nieprzytomne.
 • Rurki ustno-gardłowe i nosowo-gardłowe.
 • Terapia bierna.
 • Terapia czynna.

5. Stany zagrożenia życia związane z układem nerwowym i oddechowym.

 • Drgawki.
 • Udar mózgu.
 • Cukrzyca.
 • Hiperglikemia (śpiączka cukrzycowa).
 • Hiperglikemia (niedocukrzenie).
 • Astma oskrzelowa.
 • Odma opłucnowa.

6. Stany zagrożenia życia związane z układem krążenia.

 • Wstrząs kardiogenny (sercowo-pochodny).
 • Wstrząs hippwolemiczny.
 •  Wstrząs dystrybucyjny (anafilaktyczny).
 • Wstrząs obturacyjny.
 • Omdlenie.
 • Zawał serca.
 • Obrzęk płuc.

7. Urazy.

 • Obrażenia tkanek miękkich.
 • Krwotok.
 • Urazy kończyn.
 • Urazy głowy.
 • Urazy szyi.
 • Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego.
 • Obrażenia klatki piersiowej.
 • Urazy brzucha.
 • Urazy miednicy.

8. Badanie poszkodowanego i wstępne zaopatrywanie obrażeń na miejscu zdarzenia.

9. Zatrucie i postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.

 • Zatrucia gazami.
 • Zatrucia lekami.
 • Zatrucia alkoholami.
 • Inne zatrucia.
 • Poszkodowany nieprzytomny.

10. Wpływ czynników środowiska na organizm.

 • Oparzenia.
 • Udar cieplny.
 • Odmrożenia.
 • Utonięcie.
 • Hipotermia.
 • Porażenie prądem elektrycznym.
 • Ciała obce w oku.
 • Obrażenia chemiczne oka.

11. Kaniulacja żył obwodowych.

Bibliografia.

Indeks nazw.

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY