• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-28414_16877_150x190

BIONANOTECHNOLOGIA W MEDYCYNIE

  • Wydawca: UMP
  • Rok wydania: 2016
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 184
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7597-295-5
 
35,00 zł
31,50 zł 31,50 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

"Bionanotechnologia w medycynie" pod redakcją Andrzeja Mackiewicza

Pu­bli­ka­cja jest mo­no­gra­fią pod ty­tu­łem „Bio­na­no­tech­no­lo­gia w me­dy­cy­nie”. Jest to pra­ca zbio­ro­wa spój­na te­ma­tycz­nie, któ­ra gro­ma­dzi pra­ce li­cen­cjac­kie przy­go­to­wa­ne przez stu­den­tów kie­run­ku bio­tech­no­lo­gia me­dycz­na, ab­sol­wen­tów Wy­dzia­łu Le­kar­skie­go II Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go im. Ka­ro­la Mar­cin­kow­skie­go w Po­zna­niu w ro­ku 2016.

Wy­da­nie po­wyż­szej mo­no­gra­fii, dru­giej z se­rii mo­no­gra­fii te­ma­tycz­nych, ma na ce­lu pro­pa­go­wa­nie naj­now­szych osią­gnięć sze­ro­ko po­ję­tej bio­na­no­tech­no­lo­gii w róż­nych jej za­kre­sach (dzie­dzi­nach) me­dy­cy­ny oraz do­cie­ra­nie do na­stęp­nych po­ko­leń stu­den­tów.

Zgro­ma­dzo­na wie­dza ma słu­żyć ja­ko prze­wod­nik i jed­no­cze­śnie pod­ręcz­nik dla ko­lej­nych rocz­ni­ków. Oka­zu­je się, że ta­ka for­ma prze­ka­zu wie­dzy bę­dzie sku­tecz­na i sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ca za­rów­no dla ab­sol­wen­tów jak i opie­ku­nów na­uko­wych prac li­cen­cjac­kich. Ab­sol­wen­ci bę­dą prze­ko­na­ni, że ich pra­ca li­cen­cjac­ka nie zo­sta­nie odło­żo­na „na pół­kę”, a sta­nie się istot­ną po­mo­cą dy­dak­tycz­ną. Stu­den­ci na­stęp­nych lat dys­po­no­wać bę­dą ak­tu­al­nym te­ma­tycz­nym pod­ręcz­nikiem bio­tech­no­lo­gii me­dycz­nej. Tak­że na­uczy­cie­le – pro­mo­to­rzy i opie­ku­no­wie, prze­ko­na­ni bę­dą, że ich pra­ca bę­dzie wy­ko­rzy­sta­na w pro­ce­sie kształ­ce­nia, rów­nież po pro­mo­cji rocz­ni­ka 2016.

Pierw­sza mo­no­gra­fia pt.: „Ko­mór­ki ma­cie­rzy­ste w bio­tech­no­lo­gii me­dycz­ne­j” zo­sta­ła bar­dzo po­zy­tyw­nie przy­ję­ta a ca­ły na­kład zo­stał wy­czer­pa­ny. Ma­my na­dzie­ję, że ta for­ma pu­bli­ka­cji prac li­cen­cjac­kich za­in­te­re­su­je li­cen­cja­tów in­nych kie­run­ków i się upo­wszech­ni.

Spis treści

"Bionanotechnologia w medycynie" pod redakcją Andrzeja Mackiewicza

Wykorzystanie technik molekularnych w diagnostyce wybranych patogenów jelitowych

Produkcja substancji leczniczych metodami inżynierii genetycznej

Leki biotechnologiczne stosowane w terapii onkologicznej - analiza dostępności pacjentów do farmakoterapii

Zastosowanie nanostruktur biodegradowalnych w medycynie regeneracyjnej

Biosensory na bazie nanostruktur wykorzystywane do diagnostyki mikrobiologicznej

Zastosowanie nanotechnologii jako środka kontrastującej w diagnostyce obrazowej

Wykorzystanie bionanocelulozy w medycynie

Trójwymiarowe rusztowania w regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych

Zastosowanie nanostrukturalnych skafoldów w hodowli komórkowej

Diagnostyka molekularna marginesów chirurgicznych w nowotworach głowy i szyi.

Omówienie wybranych materiałów i technik molekularnych

Diagnostyka w kierunku obecności wirusa HPV u chorych na raka gardła środkowego - analiza wybranych metod

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

POLECAMY