• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-jfghj_17099_150x190

ETYKA ZAWODU PSYCHOLOGA

  • Wydawca: PWN
  • Rok wydania: 2017
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 636
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-01-19641-7
 
104,00 zł
91,90 zł 91,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

"Etyka zawodu psychologa"

Autorzy:  Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewskia.

"Przedkładane Czytelnikom nowe wydanie Etyki zawodu psychologa różni się od dwóch poprzednich edycji (2008 i dwa dodruki: 2009 i 2014).

Po pierwsze zmienił się zespół autorów. Nowym współautorem tego wydania jest dr Zuzanna Toeplitz. Nie jest już nim dr hab. Wojciech Poznaniak.

Po drugie, ksiązka - i to jest najistotniejsza zmiana - została poszerzona o obszerny, bo obejmujący około 10 arkuszy wydawniczych, tekst prezentujący przypadki naruszania przez psychologów standardów etycznych (o których traktuje ten podręcznik). To pierwsze w polskiej literaturze psychologicznej tak obszerne zestawienie przygotowane przez psychologów (dr Małgorzatę Toeplitz-Winiewską i dr Zuzannę Toeplitz) o bogatym doświadczeniu zawodowym. Dodajmy, że wszystkie case studies pochodzą z wieloletniej praktyki psychologicznej autorek. Żywimy nadzieję, że to autorskie opracowanie okaże się przydatne nie tylko studentom i doktorantom, lecz także psychologom-profesjonalistom, którzy w swojej pracy napotykają na problemy wymagające rozstrzygnięć natury etycznej.

Po trzecie, zreorganizowano strukturę ksiązki, nie tylko poszerzając, miejscami znacząco, treści poszczególnych rozdziałów pierwszego wydania, lecz także wprowadzając nowe rozdziały i aktualizację odwołania do literatury przedmiotu.

Mamy nadzieję, że publikacja okaże się przydatna w pracy naukowej, dydaktycznej i profesjonalnej psychologów."

z wprowadzenia do książki Etyka zawodu psychologa

Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toepltz i Małgorzata Toeplitz-Winiewska

 

Spis treści

"Etyka zawodu psychologa" 

Autorzy:  Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewskia.

Wprowadzenie 

CZĘŚĆ I. ETYKA OGÓLNA - ETYKA ZAWODOWA

Rozdział 1
Etyka jako filozoficzny namysł nad moralnością (Barbara Chyrowicz) 
1.1. Sposoby badania fenomenu moralności 
1.2. Specyfika filozoficznej refleksji nad moralnością 
1.3. Kryteria moralnej powinności działania 
1.3.1. Szczęście własne i szczęście społeczności 
1.3.2. Zgoda społeczna i zgoda racjonalnych podmiotów 
1.3.3. Szacunek dla osoby jako podstawa moralności 
1.4. Specyfika nauczania etyki 
1.5. Podsumowanie 

Rozdział 2
Etyka stosowana: teoria w praktyce (Barbara Chyrowicz) 
2.1. Moralny partykularyzm 
2.2. Typy teorii etycznych 
2.3. Modele etyki stosowanej 
2.3.1. Model "od góry do dołu" 
2.3.2. Model "od dołu do góry" 
2.3.3. Koherentyzm 
2.4. Problem uszczegóławiania norm moralnych 
2.5. Etyki stosowane a moralne problemy współczesności 
2.6. Podsumowanie

Rozdział 3
Etyka zawodu psychologa - etyka psychologiczna (Barbara Chyrowicz)
3.1. Psychologia a etyka 
3.2. Zdrowie psychiczne a zdrowie moralne 
3.2.1. Poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie 
3.2.2. Integracja i prawość 
3.2.3. Autonomia osoby i autonomia moralna 
3.2.4. Samorealizacja i autentyczność 
3.2.5. Społeczne interakcje i odpowiedzialność 
3.2.6. Realizm poznania i prawdomówność 
3.3. Etyka dla psychologów 
3.4. Podsumowanie 

Rozdział 4
"Etyczna wrażliwość" psychologii i psychologów (Barbara Chyrowicz) 
4.1. Człowiek jako "przedmiot badawczy": "moralna anatomia" podmiotu 
4.1.1. Moralne działanie 
4.1.2. Moralny charakter 
4.1.3. Wartości moralne 
4.1.4. Rozumowanie moralne 
4.1.5. Emocje moralne 
4.1.6. Tożsamość moralna 
4.1.7. Sumienie 
4.2. Wolność czy determinizm? Moralna autonomia podmiotu 
4.3. Moralny wymiar diagnozy psychiatrycznej 
4.3.1. Kłopoty z "normalnością" 
4.3.2. Nadużywanie diagnozy do celów pozaterapeutycznych 
4.4. Problem przymusowej terapii 
4.5. Podsumowanie 

Rozdział 5
Psychologia moralności (Barbara Chyrowicz) 
5.1. Specyfika psychologii moralności 
5.2. Moralne emocje 
5.2.1. Związek moralnych emocji z sądami moralnymi 
5.2.2. Rodzaje moralnych emocji 
5.3. Moralne motywacje 
5.3.1. Cechy motywacji 
5.3.2. Filozoficzne teorie moralnej motywacji 
5.3.3. Neurofizjologiczne podłoże moralnej motywacji 
5.4. Podsumowanie 

Rozdział 6
Podstawowe zasady, które powinny być respektowane przez psychologa
(Małgorzata Toeplitz-Winiewska) 
6.1. Cechy zawodu zaufania publicznego 
6.2. Podstawowe zasady etyczne w zawodzie psychologa 
6.2.1. Działanie na rzecz dobra klienta i nieszkodzenie mu 
6.2.2. Odpowiedzialność zawodowa 
6.2.3. Integralność i uczciwość psychologa 
6.2.4. Zasada sprawiedliwości 
6.2.5. Respektowanie praw człowieka i poszanowanie jego godności 
6.2.5.1. Autonomia i podmiotowość klienta 
6.2.5.2. Poszanowanie godności 
6.2.5.3. Prawo do prywatności, intymności 
6.2.5.4. Tajemnica zawodowa psychologa 
6.3. Podsumowanie 

CZĘŚĆ II. PSYCHOLOG JAKO BADACZ I JAKO NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Rozdział 7
Neuroetyka (Barbara Chyrowicz) 
7.1. Neuroetyka: wyzwanie XXI wieku 
7.1.1. Próby zdefiniowania neuroetyki 
7.1.2. Działy neuroetyki 
7.2. Obszary badawcze i problemy neuroetyki 
7.3. Neurodeterminizm? 
7.4. Problem doskonalenia ludzkiej psychiki 
7.4.1. Doskonalenie nastroju 
7.4.2. Doskonalenie poznawcze: "doping dla mózgu" 
7.5. Psychochirurgia 
7.6. Podsumowanie 

Rozdział 8
Psycholog wobec osób uczestniczących w badaniach naukowych - między poprawnością metodologiczną a poprawnością etyczną (Jerzy Brzeziński) 
8.1. Dwa poziomy ingerencji badacza w psychikę osoby uczestniczącej w badaniu
8.2. Etyczne standardy postępowania badacza wobec osób uczestniczących
w badaniu 
8.2.1. Zasada świadomej zgody 
8.2.2. Zasady: poufności, prywatności i anonimowości 
8.2.3. Naruszanie autonomii jednostki w trakcie badania naukowego
i narażanie jej na przeżywanie dyskomfortu, wstydu, lęku, bólu itp. 
8.2.4. Stosowanie instrukcji maskujących (deception); rola spotkania
psychologa z osobami uczestniczącymi w badaniu po jego zakończeniu
(debriefing) 
8.3. Eksperymenty Solomona Ascha, Stanleya Milgrama i Philipa G. Zimbardo
w świetle akceptowanych przez społeczność psychologów standardów etycznych 
8.3.1. Opis eksperymentów 
8.3.1.1. Eksperyment Ascha 
8.3.1.2. Eksperyment Milgrama 
8.3.1.3. Eksperyment Zimbardo 
8.3.2. Naruszenia standardów etycznych 
8.4. Podsumowanie 

Rozdział 9
Powinności psychologa (jako badacza) wobec członków społeczności naukowej
(Jerzy Brzeziński) 
9.1. Psycholog jako członek społeczności naukowej 
9.2. Fabrykowanie i fałszowanie wyników - manipulowanie wynikami surowymi
w trakcie ich analizy statystycznej oraz naginanie analiz statystycznych
wyników 
9.3. Zafałszowany obraz udziału badacza w powstanie publikacji - plagiatowanie, ghostwriting, guest authorship 
9.4. Magistrant i doktorant jako autorzy i współautorzy opublikowanych prac
awansowych 
9.4.1. Prawa magistranta i promotora do pracy magisterskiej 
9.4.2. Rola promotora w powstawaniu pracy doktorskiej 
9.4.3. Praca doktorska jako spójny tematycznie zbiór rozdziałów i artykułów 
9.4.4. Doktorant jako współautor artykułu wchodzącego w skład pracy
doktorskiej 
9.5. Krytyka naukowa; opiniowanie prac naukowych (artykułów i książek)
przeznaczonych do druku oraz projektów badawczych 
9.6. Podsumowanie 

Rozdział 10
Jak uczyć etyki zawodowej na studiach psychologicznych? (Zuzanna Toeplitz) 
10.1. Miejsce problemów etycznych w programach zajęć podstawowych 
10.2. Nauczanie umiejętności psychologicznych 
10.2.1. Ćwiczenia 
10.2.2. Warsztaty i treningi 
10.3. Modelowanie postaw 
10.4. Podsumowanie 

Rozdział 11
Zasady etyczne nauczania psychologii i prowadzenia szkoleń dla innych
profesji (Małgorzata Toeplitz-Winiewska) 
11.1. Użyteczność psychologii dla wykonywania innych zawodów - dostosowanie
programu zajęć 
11.2. Zasady prezentacji metod psychologicznych 
11,1. Znaczenie kontraktu w zajęciach angażujących osobiste problemy uczestników
11.1. Podsumowanie 

CZĘŚĆ III. PSYCHOLOG JAKO DIAGNOSTA

Rozdział 12
Podstawowe zasady etycznego prowadzenia diagnozy (Małgorzata Toeplitz-
-Winiewska) 
12.1. Cechy relacji psycholog-klient 
12.2. Etapy procesu diagnostycznego 
12.2.1. Kontrakt diagnostyczny 
12.2.2. Przebieg badania diagnostycznego 
12.2.3. Zakończenie procesu diagnostycznego 
12.3. Podsumowanie 

Rozdział 13
Dokumentacja psychologiczna (Małgorzata Toeplitz-Winiewska) 
13.1. Dokumentacja diagnostyczna 
13.2. Dokumentacja terapeutyczna 
13.3. Ochrona dokumentacji a tajemnica zawodowa 
13.4. Dylematy etyczne i problemy organizacyjne 
13.5. Podsumowanie 

Rozdział 14
Stosowanie testów psychologicznych w badaniach diagnostycznych (Jerzy
Brzeziński) 
14.1. Testy psychologiczne a model EBA diagnozy psychologicznej
14.2. Obszary możliwych nadużyć popełnianych przez osoby stosujące testy
psychologiczne w świetle Standardów dla testów stosowanych w psychologii
i pedagogice 
14.2.1. Konstruowanie, stosowanie i rozpowszechnianie testów
psychologicznych 
14.2.2. Kontekst teorii psychologicznej 
14.2.3. Kontekst teorii testu i teorii statystycznej 
14.2.4. Interpretowanie wyników testów psychologicznych: interpretacja
przedziałowa versus punktowa 
14.2.5. Adaptacja kulturowa testów pochodzących z innego obszaru
kulturowego 
14.3. Podsumowanie 

Rozdział 15
Formułowanie orzeczeń i opinii psychologicznych (Małgorzata Toeplitz-
-Winiewska) 
15.1. Zasady przygotowania opinii psychologicznej 
15.2. Znaczenie opinii wydawanych przez psychologów 
15.3. Podsumowanie 

CZĘŚĆ IV. PSYCHOLOG JAKO SPECJALISTA UDZIELAJĄCY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Rozdział 16
Udzielanie pomocy psychologicznej (Małgorzata Toeplitz-Winiewska) 
16.1. Pomoc psychologiczna jako działanie prospołeczne 
16.2. Formy pomocy psychologicznej 
16.3. Zaufanie interpersonalne jako podstawa pomocy psychologicznej 
16.4. Podstawowe zasady etyczne w psychoterapii 
16.4.1. Niebezpieczeństwa związane ze specyficzną rolą psychoterapeuty
16.4.2. Zawieranie kontraktu psychoterapeutycznego 
16.4.3. Poufność w przebiegu psychoterapii 
16.4.3.1. Poufność a wymiar sprawiedliwości 
16.4.3.2. Warunki naruszenia tajemnicy zawodowej 
16.4.4. Konflikt ról a psychoterapia 
16.4.5. Zakończenie procesu terapeutycznego 
16.5. Psychoterapia klientów ze specyficznymi problemami 
16.6. Kontrola merytoryczna i dbałość o własną kondycję psychiczną
psychoterapeuty 
16.7. Udzielanie pomocy psychologicznej na odległość 
16.8. Podsumowanie 

Rozdział 17
Problemy i dylematy etyczne w pracy psychologa sądowego (Małgorzata
Toeplitz-Winiewska) 
17.1. Role psychologa pracującego dla wymiaru sprawiedliwości - etyka zawodo
a wymogi prawa 
17.2. Psycholog jako biegły sądowy 
17.2.1. Dylematy w przygotowaniu opinii w procedurze karnej 
17.2.2. Specyfika diagnozowania na potrzeby spraw cywilnych 
17.2.3. Trudności diagnostyki psychologicznej w sprawach rodzinnych
17.3. Etyczne uwikłania psychologa penitencjarnego 
17.4. Zasady etyczne w Wytycznych dla psychologa sądowego APA 
17.5. Podsumowanie 

Rozdział 18
Psycholog w środkach masowego przekazu (Zuzanna Toeplitz) 
18.1. Społeczna rola psychologa 
18.2. Zasady etyczne występowania w mediach 
18.2.1. Kompetencje 
18.2.2. Tajemnica zawodowa 
18.2.3. Wrażliwość 
18.2.4. Szacunek dla innych 
18.3. Podsumowanie 

Rozdział 19
Opieka nad osobami chorymi, starymi i umierającymi (Małgorzata Toeplitz-
-Winiewska) 
19.1. Etyczne aspekty bólu i cierpienia 
19.2. Kontakty psycholog-rodzina chorego oraz personel medyczny 
19.3. Opieka hospicyjna 
19.4. Podsumowanie 

Rozdział 20
Niepełnoletni jako klient psychologa (Zuzanna Toeplitz) 
20.1. Różne kategorie klientów niepełnoletnich 
20.2. Specyfika relacji psycholog-osoba niepełnoletnia 
20.2.1. Udzielanie zgody 
20.2.2. Informacje zwrotne 
20.2.3. Tajemnica zawodowa 
20.3. Prawa rodziców i opiekunów 
20.4. Podsumowanie 

CZĘŚĆ V. PRZYPADKI ILUSTRUJĄCE ETYCZNE ZASADY PRACY PSYCHOLOGA ORAZ DYLEMATY (Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska)

Wstęp - rozwiązywanie dylematów etycznych 

Rozdział 21
Uzyskiwanie zgody klienta - kontrakt 
21.1. Szczególne przypadki, gdy zgoda musi być na piśmie 
21.2. Zgoda na diagnozę, zgoda na interwencję psychologiczną (terapię) 
21.3. Podsumowanie 

Rozdział 22
Kompetencje psychologa 
22.1. Kompetencje merytoryczne 
22.1.1. Wiedza teoretyczna, konieczność kształcenia ustawicznego 
22.1.2. Wiedza psychometryczna 
22.1.3. Wiedza prawna - znajomość przepisów obowiązujących psychologa 
22.1.4. Współpraca z psychologami i innymi specjalistami 
22.2. Kompetencje personalne 
22.2.1. Bezstronność i obiektywizm 
22.2.2. Wykraczanie poza kompetencje 
22.2.3. Konflikt ról zawodowych i prywatnych 
22.2.4. Osobiste problemy i konflikty 
22.2.5. Zdolność psychiczna i fizyczna do wykonywania roli zawodowej 
22.2.6. Niewłaściwe wykorzystywanie wpływu 
22.2.7. Świadomość własnych ograniczeń osobistych - superwizja i konsultacja
22.3. Podsumowanie 

Rozdział 23
Psycholog a instytucja 
23.1. Psycholog w sądzie 
23.2. Psycholog a wymagania instytucjonalne 
23.3. Podsumowanie 

Rozdział 24
Społeczna rola psychologa - psycholog w środkach masowego przekazu 
24.1. Komentowanie wydarzeń 
24.2. Wywiady 
24.3. Ekspert odpowiada na listy Czytelników 
24.4. O psychologii i psychologach 
24.5. Reklamowanie usług psychologicznych 
24.6. Podsumowanie 

Rozdział 25
Jak rozwiązywać dylematy etyczne. Analiza przykładu 
25.1. Identyfikacja problemów etycznych i praktycznych 
25.2. Możliwe drogi postępowania 
25.3. Natychmiastowe i odległe konsekwencje - elementy ryzyka i korzyści
zaproponowanych rozwiązań 
25.4. Wybór sposobu postępowania i przyjęcie na siebie pełnej odpowiedzialności
25.5. Podsumowanie 

Bibliografia 

Indeks nazwisk 

Indeks rzeczowy 

O autorach 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY