• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Wyzwania współczesnej protetyki słuchu Tom 1

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ PROTETYKI SŁUCHU TOM 1

  • Wydawca: UMP
  • Rok wydania: 2016
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 170
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-7597-299‑3
 
19,00 zł 19,00 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł
nakład wyczerpany - produkt niedostępny u wydawcy

Opis

Pierw­szy tom mo­no­gra­fii z se­rii pt. „Wy­zwa­nia współ­cze­snej pro­te­ty­ki słu­chu” po­świę­co­ny jest dia­gno­sty­ce, re­ha­bi­li­ta­cji i pro­te­zo­wa­niu osób nie­do­sły­szą­cych, za­bu­rze­niom w obrę­bie ukła­du słu­cho­we­go u osób z rzad­ki­mi cho­ro­ba­mi ge­ne­tycz­ny­mi oraz naj­now­szym tech­no­lo­giom i roz­wią­za­niom tech­nicz­nym z za­kre­su pro­te­ty­ki słu­chu. 
Nieu­stan­nie wzra­sta­ją­ca licz­ba osób z za­bu­rze­nia­mi na­rzą­du słu­chu wy­ma­ga cią­głych ba­dań na­uko­wych, śle­dze­nia no­wych tren­dów tech­no­lo­gicz­nych z za­kre­su pro­te­ty­ki słu­chu, jak i ana­li­zy eko­no­micz­nej ryn­ku po­mo­cy słu­cho­wych. 
Ni­niej­sza mo­no­gra­fia po­wsta­ła na pod­sta­wie wy­ni­ków prac ba­daw­czych pro­wa­dzo­nych w róż­nych ośrod­kach na­uko­wych w Pol­sce. Do­ty­czą one opóź­nio­ne­go roz­wo­ju mo­wy, ochro­ny słu­chu u mu­zy­ków kla­sycz­nych, in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych w pro­te­ty­ce słu­chu. 
Sz­cze­gól­nie waż­ne jest współ­cze­sne spoj­rze­nie na me­to­dy­kę ba­dań kie­run­ko­wo­ści sły­sze­nia ze wzglę­du na ro­lę oce­ny kie­run­ko­wo­ści w pro­ce­sie po­wsta­wa­nia za­bu­rzeń prze­twa­rza­nia słu­cho­we­go. Nie­zwy­kle istot­ny jest przy tym pro­blem asy­me­trii słu­cho­wych, za­rów­no z punk­tu wi­dze­nia dia­gno­sty­ki, jak i re­ha­bi­li­ta­cji słu­chu.
W przy­pad­ku bra­ku ko­rzy­ści z apa­ra­tów słu­cho­wych, wy­zwa­niem dla pro­te­ty­ków słu­chu sta­je się uczest­ni­cze­nie w pro­gra­mie im­plan­tów śli­ma­ko­wych. 
Po­zna­nie wpły­wu zwięk­szo­ne­go ci­śnie­nia na za­bu­rze­nia orien­ta­cji i rów­no­wa­gi na przy­kła­dzie osób nur­ku­ją­cych po­sze­rza wie­dzę z za­kre­su funk­cjo­no­wa­nia ludz­kie­go or­ga­ni­zmu w eks­tre­mal­nie trud­nych wa­run­kach. 
Ubyt­ki i za­bu­rze­nia słu­chu w obrę­bie ukła­du słu­cho­we­go wy­stę­pu­ją­ce w rzad­kich cho­ro­bach ge­ne­tycz­nych to ko­lej­ne za­gad­nie­nie roz­wa­ża­ne w mo­no­gra­fii.
Bar­dzo waż­nym za­gad­nie­niem z punk­tu wi­dze­nia pro­te­ty­ka słu­chu jest nie­wąt­pli­wie za­rzą­dza­nie re­la­cja­mi z pa­cjen­ta­mi w kre­owa­niu wła­snej mar­ki. Ro­sną­ca świa­do­mość pa­cjen­tów, a czę­sto ich rosz­cze­nio­wość po­wo­du­ją, że ob­słu­ga pa­cjen­ta sta­je się nie­kie­dy praw­dzi­wym wy­zwa­niem. 
W ja­kich sy­tu­acjach ko­rzy­sta­nie z pro­ce­dur dia­gno­sty­ki i re­ha­bi­li­ta­cji słu­chu ofe­ro­wa­nych w In­ter­ne­cie mo­że dać po­zy­tyw­ne efek­ty, a kie­dy na­le­ży po­zo­stać przy kla­sycz­nej pra­cy pro­te­ty­ka z pa­cjen­tem, to bar­dzo ak­tu­al­ne py­ta­nie.
Tom 1 se­rii mo­no­gra­fii „Wy­zwa­nia współ­cze­snej pro­te­ty­ki słu­chu” roz­po­czy­na cykl wy­daw­ni­czy, któ­ry – mam na­dzie­ję – bę­dzie in­te­re­su­ją­cy dla le­ka­rzy dzia­ła­ją­cych na rzecz osób nie­do­sły­szą­cych, prak­ty­ku­ją­cych pro­te­ty­ków słu­chu, jak rów­nież sze­ro­kiej rze­szy stu­den­tów pro­te­ty­ki słu­chu.

Do­ro­ta Ho­ja­n‑Je­zier­ska
 

Spis treści

Przedmowa.

W sprawie opóźnionego rozwoju mowy.

Innowacyjność w protetyce słuchu - kontynuacja.

Ochrona słuchu muzyków klasycznych.

Współczesne spojrzenie na metodykę badań kierunkowości słuchu.

Asymetrie w protezowaniu słuchu.

Wyzwania dla protetyków słuchu w programie implantów ślimakowych.

Procesy i zjawiska zachodzące w organizmach osób nurkujących pod wpływem zwiększonego ciśnienia - zaburzenia orientacji, równowagi i wpływ guzów.

Rybia łuska - przegląd piśmiennictwa i obserwacje własne.

Zespół Smitha-Lemliego-Opitza - obserwacje własne i przegląd piśmiennictwa.

Diagnostyka zaburzeń w połowiczym niedorozwoju twarzy w oparciu o fizykalne narzędzia badawcze.

Zarządzanie relacjami z pacjentami w kreowaniu własnej marki.

Portale internetowe w protetyce słuchu.

Działanie terapeutyczne poprawiające jakość życia dziecka z zespołem Williamsa.

 

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

POLECAMY