• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
Edukacja żywieniowa

EDUKACJA ŻYWIENIOWA

  • Wydawca: PWN
  • Rok wydania: 2018
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 692
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-01-19857-2
 
199,00 zł
169,90 zł 169,90 zł PLN 1
Dostawa od 9.90 zł
lub za 0zł przy zakupach
powyżej 250zł

Opis

Edukacja żywieniowa

Autor: Isobel R. Contento

W części I opisano złożoność wpływów na wybory żywieniowe ludzi oraz kluczowe elementy sukcesu w edukacji żywieniowej. Omówiono w niej także, w uporządkowany sposób, wszystkie kluczowe teorie wykorzystywane w interwencjach edukacji żywieniowej, koncentrując się na potencjalnych czynnikach motywujących i ułatwiających zmianę, zwanych tu determinantami (lub mediatorami) działania i zmiany zachowania, oraz dowodach ich skuteczności. Opisano ogólne założenia każdej teorii i podsumowano jej istotę. Wskazano także jak przełożyć teorię na praktykę edukacji żywieniowej, i zilustrowano to wieloma przykładami.

Część II stanowi centralny element całej książki. Jest nim składająca się z kilku kroków procerdura DESIGN, która ma ułatwić studentom i praktykom projektowanie skutecznej edukacji żywieniowej. Pokazuje, ona w jaki sposób przełożyć teorię na oparte na niej strategie oraz cele edukacyjne na praktykę, a także jak opracować plan edukacyjny dla poszczególnych komponentów programu w danej grupie.

Procedura DESIGN integruje w każdym swym kroku teorię, wyniki badań i praktykę, zawiera wskazówki, w jaki sposób projektować, realizować i dokonywać ewaluacji edukacji żywieniowej.

W części tej opisano także, jak tworzyć środowiskowe wsparcie dla zmiany w zakresie polityki, struktur i środowisk, tak aby sprzyjały one działaniom podejmowanym przez ludzi.

W częśći III przedstawiono podstawowe informacje dotyczące realizacji edukacji żywieniowej w różnych grupach: wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, osób o niskim poziomie alfabetyzmu i przedstawicieli różnych grup kulturowych.

Spis treści

Edukacja żywieniowa

Autor: Isobel R. Contento

Część I Połączenie badań, teorii i praktyki: podstawy.

1. Edukacja żywieniowa: ważna, ciekawa i niezbędna w dzisiejszym skomplikowanym świecie.

Wprowadzenie.

Dlaczego edukacja żywieniowa jest potrzebna?

Wyzwania związane z edukowaniem ludzi, jak prawidłowo się żywić.

Podejścia do celów edukacji żywieniowej.

Współczesna definicja edukacji żywieniowej.

Skuteczność edukacji żywieniowej.

Czym się zajmują edukatorzy żywieniowi?

Siedliska, odbiorcy i zakres edukacji żywieniowej.

Edukacja żywieniowa, zdrowie publiczne i promocja zdrowia: role i kontekst edukacji żywieniowej.

Cel książki i przegląd zagadnień.

Pytania i zadania.

Bibliografia.

2. Determinanty wyborów pokarmowych i zmian sposobu żywienia: implikacje dla edukacji żywieniowej.

Przegląd determinant wyborów i zachowań żywieniowych.

Determinanty związane z żywnością: biologia i doświadczenia.

Determinanty osobiste.

Determinanty społeczne i środowiskowe.

Co to wszystko oznacza dla edukatorów żywieniowych?

Implikacje dla kompetencji potrzebnych edukatorom żywieniowym.

Podsumowanie.

Pytania i zadania.

Bibliografia.

3. Przegląd zagadnień dotyczących edukacji żywieniowej: pomoc w zdobyciu motywacji, umiejętności i wsparcia dla zmian zachowania.

Wprowadzenie: elementy przyczyniające się do sukcesu edukacji żywieniowej.

Pierwszy element sukcesu: koncentracja na zmianie zachowania i działaniach.

Drugi element sukcesu: uwzględnienie wpływów albo determinant zmiany zachowania i działania.

Trzeci element sukcesu: wykorzystanie teorii jako przewodnika lub narzędzia w edukacji żywieniowej.

Czwarty element sukcesu: połączenie złożonych czynników zmiany zachoweania z wystarczającym czasem trwania i intensywnością - podejście społeczno-ekologiczne.

Piąty element sukcesu: projektuj edukację żywieniową przy użyciu strategii opartych na teorii i dowodach.

Wniosek: ramy koncepcyjne dla prowadzenia edukacji żywieniowej.

Podsumowanie.

Pytania i zadania.

Bibliografia.

4. Zwiększanie świadomości oraz wzmacnianie upodmiotowienia i motywacji do zmiany zachowania i podjęcia działania.

Edukacja żywieniowa a zwiększanie motywacji i poczucia upodmiotowienia: akcent na to, dlaczego warto podjąć działanie.

Zastosowanie modelu przekonań zdrowotnych w edukacji żywieniowej dla zwiększenia motywacji i aktywizacji odbiorców.

Teoria planowanego zachowania/uzasadnionego działania.

Rozszerzania teorii planowanego zachowania/uzasadnionego działania.

Zastosowanie teorii planowanego zachowania w edukacji żywieniowej dla zwiększania motywacji i aktywizacji odbiorców.

Teoria samostanowienia.

Zastosowanie teorii samostanowienia w edukacji żywieniowej dla zwiększenia motywacji i aktywizacji odbiorców.

Podsumowanie.

Pytania i zadania.

Bibliografia.

5. Ułatwienie uzyskania zdolności do zmiany zachowania i podjęcia działania.

Edukacja żywieniowa a ułatwianie zmiany zachowania: akcent na to jak podjąć działanie.

Rozumienie determinant działania i strategii zmiany zachowania.

Teoria społeczno-poznawcza.

Zastosowanie teorii społeczno-poznawczej w edukacji żywieniowej w celu ułatwienia zmiany zachowania.

Modele samoregulacji: akcent na planowanie i poczucie własnej skuteczności.

Teoria ugruntowana: osobiste polityki żywnościowe.

Model transteoretyczny i konstrukt etapów zmiany.

Zastosowanie modelu transteoretycznego w edukacji żywieniowej.

Podsumowanie.

Pytania i zadania.

Bibliografia.

6. Promowanie wsparcia środowiskowego dla zmiany zachowania.

Wsparcie środowiskowe ułatwiające dokonywanie prozdrowotnych wyborów.

Podejście społeczno-ekologiczne.

Zmiana środowiska społecznego na poziomie interpersonalnym: rodzina, rówieśnicy i sieci społeczne.

Siedliska środowiskowe: strategie zmiany na poziomie organizacyjnym.

Siedliska środowiskowe: działania na rzecz zmiany na poziomie społeczności.

Sektory wpływu: działania na rzecz zmiany polityki i systemów.

Model logiczny w planowaniu edukacji żywieniowej.

Podsumowanie.

Pytania i zadania.

Bibliografia.

Część II Wykorzystanie badań i teorii w praktyce: procedura projektowania edukacji żywieniowej osadzonej w teorii - krok po kroku.

7. Krok 1: Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania na podstawie oceny problemów i zachopwań uczestników.

Znaczenie usystematyzowanego procesu w projektowaniu skutecznej edukacji żywieniowej.

Zarys procedury DESIGN w planowaniu edukacji żywieniowej osadzonej w teorii.

Wykorzystanie procedury DESIGN edukacji żywieniowej do planowania aktywności i wsparcia środowiskowego.

Krok 1. Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania dla danej grupy na podstawie oceny problemów i zachowań uczestników.

Kim są uczestnicy twoich zajęć?

Czego możesz się dowiedzieć na temat problemów i zachowań uczestników twoich zajęć z ogólnodostępnych źródeł?

Czego możesz się dowiedzieć na temat problemów i zachowań konkretnej grupy uczestników?

Wybierz docelową zmianę zachowania dla grupy uczestników.

Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce.

Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza "Krok 1: Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania"

Pytania i zadania.

Bibliografia.

Krok 1 Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania i cel(ów) działań.

8. Krok 2: Eksploracja determinant zmiany zachowania stanowiącej cel interwencji.

Poznanie uczestników programu i ich środowisk.

Badanie psychospołecznych determinant zmiany zachowania.

Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce - Krok 2.

Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza "Krok 2: Eksploracja determinant zmiany".

Pytania i zadania.

Bibliografia.

Krok 2: Eksploracja determinant zmiany zachowania lub podjęcia działań.

9. Krok 3: Selekcja teorii i wyjaśnienie filozofii interwencji.

Wprowadzenie: planowanie wstępne.

Wybór teorii lub tworzenie odpowiedniego modelu.

Wyjaśnienie filozofii edukacyjnej zajęć lub interwencji.

Przełożenie przyjęte w interwencji perspektywy na sposób przekazywania treści dotyczących żywności i żywienia.

Wyjaśnienie zastosowanego w interwencji spojrzenia na wykorzystanie zasobów edukacyjnych z różnych źródeł.

Rozważanie twoich potrzeb i podejścia jako edukatora żywieniowego.

Wnioski.

Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce.

Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza "Krok 3: Selekcja teorii i wyjaśnienie filozofii interwencji".

Pytania i zadania.

Bibliografia.

Krok 3 Selekcja teorii i wyjaśnienie filozofii interwencji.

10. Krok 4: Identyfikacja celów - przełożenie teorii behawioralnej na cele edukacyjne.

Przełożenie teorii behawioralnej na działania za pośrednictwem celów.

Sformułowanie celów edukacyjnych odnoszących się do determinant docelowej zmiany zachowania.

Jak dbać o to, aby cele edukacyjne angażowały myśli, uczucia i działania uczestników?

Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce.

Twoja kolej na projektowanie edukacji zywieniowej: wypełnienie arkusza "Krok 4: Identyfikacja ogólnych celów edukacyjnych".

Pytania i zadania.

Bibliografia.

Krok 4: identyfikacja ogólnych celów edukacyjnych.

11. Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych - nacisk na wzmocnienie motywacji do zmiany zachowania i podjęcia działań.

Układ odniesienia dla opracowania aktywności w edukacji żywieniowej opartej na teorii.

Przełożenie teorii behawioralnej na praktykę edukacyjną: determinanty, strategie zmiany zachowania, aktywności edukacyjne i plany edukacyjne.

Pozyskanie zainteresowania i zaangażowania odbiorców.

Wykorzystanie strategii zmiany zachowań do opracowania aktywności edukacyjnych wzmacniających motywację do zmiany zachowania.

Organizowanie i ustalanie sekwencji aktywności edukacyjnych (4E): plan edukacyjny lub plan zajęć.

Zbadanie innych cech uczestników i rozważania na temat zasobów dostępnych podczas interwencji.

Tworzenie planu edukacyjnego: podstawy.

Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce.

Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza "Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych".

Pytania i zadania.

Bibliografia.

Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych.

12. Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych - nacisk na rozwijanie zdolności do zmiany zachowania i podjęcia działań.

Rozwijanie zdolności do zmiany zachowania i podjęcia działań: przegląd.

Przełożenie teorii behawioralnej na praktykę edukacyjną: determinanty, strategię zmiany zachowania i aktywności edukacyjne.

Zwiększenie wiedzy i umiejętności związanych z żywnością i żywieniem: wzmocnienie potencjału behawioralnego.

Wzmocnienie procesów samorealizacji (samokierowania zmianą) i osobistego sprawstwa.

Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce - Krok 5.

Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej - wypełnienie arkusza "Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych" z naciskiem na podjęcie działań.

Pytania i zadania.

Bibliografia.

Krok 5: Generowanie planów edukacyjnych.

13. Krok 6: Nakreślanie planu ewaluacji.

Wprowadzenie: po co ewaluacja?

Co należy poddać ewaluacji? Rodzaje ewaluacji?

Planowanie ewaluacji efektów.

Planowanie ewaluacji procesu.

Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce - Krok 6.

Twoja kolej na projektowanie edukacji żywieniowej: wypełnienie arkusza "Krok 6: Nakreślenie planu ewaluacji"

Pytania i zadania.

Bibliografia.

Krok 6: Nakreślenie planu ewaluacji.

Procedura DESIGN edukacji zywieniowej.

Krok 1 Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania i celu/ów działań.

Krok 2 Eksploracja determinant zmiany zachowania lub podjęcia działań.

Krok 3 Selekcja teorii i wyjaśnienie filozofii interwencji.

Krok 4 Identyfikacja ogólnych celów edukacyjnych.

Krok 5 Generowanie planów edukacyjnych.

Plan edukacyjny dla dodatkowych zajęć.

Krok 6 Nakreślenie planu ewaluacji.

14. Wykorzystanie procedury DESIGN do promowania wsparcia środowiskowego dla zmiany zachowania i podjęcia działań.

Wprowadzenie: promowanie społecznego, politycznego i środowiskowego wsparcia dla docelowej zmiany zachowania będącej przedmiotem interwencji.

Krok 1: Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania dla danej grupy na podstawie oceny problemów i zachowań.

Krok 2: Eksploracja możliwości wsparcia środowiskowego dla docelowej zmiany zachowania.

Krok 3: Selekcja komponentów interwencji i właściwej teorii.

Krok 4: Identyfikacja celów wsparcia środowiskowego dla docelowej zmiany zachowania interwencji.

Krok 5: Generowanie planów zwiększenia interpersonalnego wspracia społecznego.

Krok 5: Generowanie planów aktywności w zakresie polityk, systemów i środowiska żywnościowego na poziomie instytucji i społeczności.

Krok 5: Generowanie planu sekwencji wdrożenia.

Krok 6: Nakreślenie planu ewaluacji.

Podsumowanie.

Studium przypadku: procedura DESIGN w praktyce.

Twoja kolej: wypełnienie arkuszy dla sześciu kroków procedury DESIGN - koncentracja na wsparciu społecznym, wsparciu w zakresie polityk, systemów i środowiska.

Pytania i zadania.

Bibliografia.

Procedura DESIGN edukacji żywieniowej dla działań związanych ze wsparciem środowiskowym.

Krok 1 Decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania i celu/ów działań.

Krok 2 Eksploracja środowiskowych determinant zmiany.

Krok 3 Selekcja komponentów interwencji i odpowiedniej teorii.

Krok 4 Identyfikacja celów wsparcia środowiskowego.

Krok 5 Generowanie planów wsparcia środowiskowego.

Krok 6 Nakreślenie planu ewaluacji.

Procedura DESIGN edukacji zywieniowej dla działań związanych ze wsparciem środowiskowym.

Krok 1 decyzja o wyborze docelowej zmiany zachowania i celu/ów działań.

Krok 2 Eksploracja środowiskowych determinant zmiany.

Krok 3 Selekcja komponentów interwencji i odpowiedniej teorii.

Krok 4 Identyfikacja celów wsparcia środowiskowego.

Krok 5 Generowanie planów wsparcia środowiskowego.

Krok 6 Nakreślenie planu ewaluacji.

Część III Badania i teoria w dfziałaniu: realizacja edukacji żywieniowej w praktyce.

15. Skuteczna realizacja edukacji żywieniowej w grupach.

Podstawowe zasady skutecznej realizacji edukacji żywieniowej.

Podstawowe zasady komunikowania się z grupą.

Zrozumienie i zastosowanie teorii uczenia się: podejścia do uczenia się i style uczenia się.

Zrozumienie i stosowanie teorii projektowania dydaktycznego.

Twoarzenie środowisk sprzyjających uczeniu się.

Metody kształcenia: praktyczne sposoby aktywizowania uczenia się i wzmacniania zmiany zachowania.

Prowadzenie zajęć grupowych: od planu do realizacji.

Podsumowanie.

Pytania i zadania.

Bibliografia.

16. Środki dydaktyczne i inne kanały dla edukacji żywieniowej.

Wprowadzenie.

Wykorzystywanie pomocy wizualnych i prezentacji ustnych podczas zajęc grupowych.

Opracowanie i wykorzystanie materiałów pisanych.

Aktywności edukacyjne z wykorzystaniem innych kanałów.

Wykorzystanie śrosków masowego przekazu i marketingu społecznego.

Wykorzystanie nowych technologii.

Podsumowanie.

Pytania i zadania.

Bibliografia.

17. Praca z osobami w różnym wieku, z różnych kultur i o różnym poziomie alfabetyzmu.

Wprowadzenie.

Praca z dziećmi i młodzieżą.

Uczący się dorosły.

Praca z grupami zróżnicowanymi kulturowo.

Odbiorcy z niskim poziomem alfabetyzmu.

Grupy różniące się związanymi z żywieniem czynnikami stylu życia.

Podsumowanie.

Pytania i zadania.

Bibliografia.

18. Edukatorzy żywieniowi jako agenci zmiany w środowisku.

Wprowadzenie.

Znajomość badań i najlepszych praktyk w dziedzinie edukacji zywieniowej.

Udział w rozwoju zawodu.

Etyka w edukacji żywieniowej: zachowanie wiarygodności.

Udział w koalicjach społecznościowych.

Orędownictwo na rzecz żywienia i edukacji żywieniowej.

Edukacja osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki w rządzie.

Nie zrobisz wszystkiego, ale możesz zrobić coś.

Pytania i zadania.

Bibliografia.

Opinie

Imię i nazwisko
Email
Twoja ocena
Twoja opinia

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

36,00 zł
31,90 zł
39,00 zł
33,20 zł
119,00 zł
99,90 zł
75,00 zł
69,00 zł
59,00 zł
49,90 zł
259,00 zł
207,90 zł
169,00 zł
138,90 zł

POLECAMY