• KOSZYK 0 (0 zł)
    Brak produktów w koszyku.
G-25480_13576_150x190

POSTRZEGANIE SIEBIE I WŁASNEGO ZACHOWANIA W KONTEKŚCIE ZABURZEŃ ADAPTACYJNYCH MŁODZIEŻY

  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Rok wydania: 2014
  • Wydanie: I
  • Ilość stron: 374
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978-83-233-3768-3
39,90 zł
35,10 zł 39.9 35.1 PLN 1
Bezpłatna dostawa przy zakupach
powyżej 300zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,10 zł
UWAGA!

Zamówienia złożone od dnia 20 XII 2021 r. mogą zostać zrealizowane w styczniu.

Opis

„Książka Barbary Ostafińskiej-Molik stanowi próbę egzemplifikacji teoretycznej, empirycznej i aplikacyjnej słabo eksplorowanego na gruncie polskiej pedagogiki mechanizmu autopercepcji (rozumianej wieloaspektowo) jako korelatu funkcjonowania psychospołecznego młodzieży w wieku gimnazjalnym (średniej adolescencji). Jest to mechanizm niezwykle istotny z punktu widzenia przebiegu rozwoju młodego pokolenia, traktowany przez Autorkę jako mechanizm adaptacji vs. dezadaptacji społecznej pomyślnego rozwoju i zaburzeń rozwojowych, przejawiających się w trzech ogólnie i specyficznie ujętych sferach funkcjonowania – aspektach tożsamości ja–ja (cechy osobowe), ja–inni (zachowanie wobec świata społecznego) oraz ja–zadanie (działania w podstawowych dla młodego pokolenia, ale wybiórczo ujętych dziedzinach).
Autorka w sposób nowatorski – w ramach pedagogiki młodzieży i pedagogiki resocjalizacyjnej – ujmuje przedmiot badań własnych, konsekwentnie realizując projekt badawczy, który oprócz zakładanych przez nią celów eksploracyjno-diagnostycznych daje podstawę do realizowania niezmiernie ważnych dla pedagogiki celów aplikacyjnych. Publikację uważam za ważny wkład w rozwój wiedzy pedagogicznej, ponieważ w warstwie empirycznej dotyka ona zjawisk istotnych z perspektywy zarówno pedagogiki resocjalizacyjnej, jak i pedagogiki młodzieży.
W założeniach teoretycznych Autorka odnosi się do analizy subiektywnego świata młodzieży, podejmując przedmiotowe zagadnienia z perspektywy autopercepcji młodego pokolenia, ale łączy je z perspektywą postrzegania zaburzeń w funkcjonowaniu młodego pokolenia przez reprezentantów dorosłego pokolenia (nauczycieli). Proponowane ujęcie problematyki badawczej jest nowatorskie i zasadne, a zawarte w pracy treści stanowią przyczynek do dalszej i szerszej debaty w obszarze przedmiotowych problemów”.
Z recenzji dr hab. Ewy Wysockiej

Fragment wstępu do książki Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży
Percepcja siebie jest zgłębianiem złożonych aspektów postaw człowieka, na które składają się doświadczenie, wyobraźnia, osobowość czy wyuczone mechanizmy reagowania na sytuacje. Praca ta jest próbą  dokonania pewnej refleksji nad kwestiami związanymi z okresem dorastania, samooceną adolescentów, ich percepcją własnego postępowania.  Czas dojrzewania to dla wielu młodych ludzi niezwykle trudny okres. Dorastanie jeszcze więcej problemów sprawia jednostkom, które przejawiają zaburzenia zachowania.
(...) zadania, przed którymi staje młody człowiek, są niezmiernie istotne - stanowią bowiem one podstawę kolejnych etapów życia.
Praca ta jest próbą odpowiedzi na pytania: co jest ważne dla współcześnie dojrzewającej młodzieży, jakie są jej nadzieje i obawy, jak ocenia siebie, swoje zachowanie i swoje możliwości realizacji zadań.
Młodzież z zaburzeniami zachowania różni się w wielu aspektach od młodzieży nieprzejawiającej takich zaburzeń. Różnice niejednokrotnie są bardzo złożone i wielorakie. W pracy tej starałam się przeanalizować najważniejsze różnice między tymi grupami młodzieży.
Podkreślam moje głębokie przekonanie, że młodzieży z zaburzeniami  zachowania nie należy izolować od naturalnego świata ich życia, przez dobór odpowiednich metod postępowania zaburzenia te bowiem można przezwyciężyć lub przynajmniej w znacznym stopniu ograniczyć. Wielokrotnie zetknęłam się z przypadkami  bardzo skutecznej terapii. Jednostki skazane na odrzucenie okazywały się tymi osobami, które później wiele osiągały.

 

Spis treści

Wstęp  11

PROBLEMATYKA BADAŃ W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU

Rozdział 1. PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA CZŁOWIEKA. PODSTAWOWY ZAKRES ROZWAŻAŃ  17
1.1. Człowiek i jego środowisko w modelu kontekstualnym i socjoekologicznym  18
1.2. Środowiska wychowawcze jednostki: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła  22
1.3. Modele zdrowej osobowości – wzory oczekiwań wychowawczych  30
1.4. Proces socjalizacji i rozwoju zaburzeń funkcjonowania społecznego  34,

Rozdział 2. MŁODOŚĆ I JEJ SPECYFIKA W KONTEKŚCIE BIEGU ŻYCIA  41
2.1. Istota ludzkiej egzystencji – etapy rozwoju człowieka  41
2.2. Kształtowanie się tożsamości i normatywność kryzysu dorastania  46
2.3. Adolescencja jako etap między dzieciństwem a dorosłością 49
2.4. Zadania rozwojowe okresu dorastania – bunt jako mechanizm stawania się dorosłym  55

Rozdział 3. PERCEPCJA SIEBIE – PRZESTRZEŃ MYŚLENIA O SOBIE I SWOIM ZACHOWANIU  61
3.1. Analiza znaczeń – percepcja i pojęcia z nią związane  62
3.2. Mechanizmy warunkujące percepcję siebie i świata w świetle wybranych teorii  63
3.3. „Ja” i wizerunek własnej osoby a samoocena  67
3.4. „Ja” w zwierciadle społecznym  74
3.5. Znaczenie obrazu samego siebie dla kształtowania zachowań jednostki  82

Rozdział 4. ZACHOWANIE I JEGO UWARUNKOWANIA  85
4.1. Zachowania a działanie – analiza zależności  85
4.2. Zaburzenia zachowania. Zakres analizowanego pojęcia  87
4.3. Kryteria diagnostyczne, typologia i metody diagnozy zaburzeń zachowania i osobowości  92
4.4. Uwarunkowania zaburzeń zachowania – aspekt biologiczny, psychologiczny, socjologiczny  100
4.5. Zaburzenia w zachowaniu a bunt i kontestacja – różnice i podobieństwa  107
4.6. Wybrane modele pomocy osobom z zaburzeniami zachowania  109

METODOLOGIA

Rozdział 5. METODOLOGIA PROWADZONYCH BADAŃ EMPIRYCZNYCH – KONCEPTUALIZACJA I OPERACJONALIZACJA  115
5.1. Cel i przedmiot badań  116
5.2. Problemy i pytania badawcze  118
5.3. Zmienne i wskaźniki  120
5.4. Metodyka zastosowana w badaniach. Dobór narzędzi pomiaru  125
5.5. Opis badanej grupy oraz organizacja i przebieg badań  133
5.6. Metody analizy statystycznej  136

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

Rozdział 6. WYZNACZNIKI ORAZ CZYNNIKI INDYWIDUALNEGO I SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA BADANEJ MŁODZIEŻY  141
6.1. Poziom i typ zaburzeń w zachowaniu badanej młodzieży  142
6.1.1. Charakter i poziom zaburzonego zachowania adolescentów  142
6.1.2. Szanse i zagrożenia rozwoju porównywanych grup młodzieży  162
6.1.3. Zakres i charakter oddziaływań prewencyjnych i pomocowych. Próba oceny skuteczności  163
6.2. Stan psychofizyczny i społeczne funkcjonowanie młodzieży  168
6.2.1. Stan zdrowia oraz rozwój psychofizyczny badanych adolescentów  168
6.2.2. Miejsce badanych w podstawowych ekosystemach: rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza  172
6.3. Osobowościowe wyznaczniki zaburzeń w zachowaniu  189
6.3.1. Wartościowanie i jego kryzys – różnice i podobieństwa w badanych grupach  190
6.3.2. Strategie działań młodzieży w sytuacjach problemowych w aspekcie porównawczym  208
6.3.3. Motywacja do nauki i poziom lęku szkolnego w badanych grupach  223

Rozdział 7. OBRAZ SAMEGO SIEBIE I WŁASNEGO POSTĘPOWANIA W ŚWIADOMOŚCI BADANEJ MŁODZIEŻY  243
7.1. Obraz własnej osoby i sposób percepcji siebie przez młodzież  243
7.2. Obraz własnego zachowania w percepcji adolescentów  264
7.3. Wieloaspektowość uwarunkowań percepcji siebie i swojego zachowania. Podstawowe ustalenia i stwierdzone zależności  280

Rozdział 8. DYSKUSJA, SYNTEZA WYNIKÓW I EGZEMPLIFIKACJE DLA PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ  295
8.1. Dyskusja wyników w kontekście przyjętych założeń teoretycznych i metodologicznych  295
8.2. Implikacje i rekomendacje dla praktyki pedagogicznej  323
8.2.1. Zasady ogólne  323
8.2.2. Konkretyzacja form interwencji  324

Zakończenie  331

Bibliografia  333
Aneks 351
Spis tabel  357
Spis rysunków  361
Summary  363
Indeks  365

Zapytaj o produkt

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Wiadomość

TYTUŁY POWIĄZANE

79,00 zł
69,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 69,90 zł
55,00 zł
49,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 49,90 zł

KLIENCI, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT KUPILI RÓWNIEŻ

49,99 zł
43,99 zł
Najniższa cena z 30 dni: 43,99 zł
23,00 zł
20,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 20,30 zł
36,00 zł
32,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 32,90 zł
99,90 zł
87,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 87,90 zł
55,00 zł
48,40 zł
Najniższa cena z 30 dni: 48,40 zł
54,00 zł
47,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 47,90 zł
49,90 zł
43,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,90 zł

POLECAMY

72,00 zł
61,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 53,00 zł
99,90 zł
79,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 79,90 zł
39,30 zł
31,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,50 zł
319,00 zł
280,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 271,90 zł
169,00 zł
148,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 143,90 zł
104,00 zł
91,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 84,90 zł
282,60 zł
239,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 219,00 zł
149,00 zł
131,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 125,90 zł
89,00 zł
78,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 75,90 zł
38,00 zł
34,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 34,20 zł
46,00 zł
40,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 41,40 zł
129,00 zł
112,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 112,90 zł
21,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 18,90 zł
19,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 19,00 zł
84,00 zł
73,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 71,90 zł
45,00 zł
40,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 40,50 zł